2019. január 18., péntek

Frank turul magyar hieroglifákkal

Attila hadjáratai és szervező tevékenysége következtében Európa alaposan megváltozott. A római világ elmúlt és kialakult helyette a frank-germán. A germánokat a hunok szervezték meg és ők a hun példát követve alakították át az öreg kontinens arculatát. Feltételezhetjük, de nem nagyon tudjuk bizonyítani, hogy ez átalakítási folyamat során a hun világnézet és állameszme öröklődött át valamilyen fokon a germánokra. Említettük már Szent Márton személyét, akinek a kultusza nem véletlenül, hanem (talán) a hun gyökerek miatt talált otthonra éppen a merovingoknál és Szent Istvánnál. Ám nem csak a keresztény, hanem a pogány hagyományok is nyomot hagytak nyugaton. A Hun Birodalom bukása után szétszóródó hun kultúrjavak, vagy ezek utánzatai e termékenyítő hatást bizonyítják. 1/a. ábra. A panteista ősvallási világelképzelésről árulkodó frank ékszer a magyar hieroglif írás jeleiből alkotott mondatokkal valójában egy világmodell, középen turul (1) és égig érő fa képében az Istent idézi, a világ négy sarkán az ékkőből kialakított sarok jel jelzi az égbe vezető út helyét1/b. ábra. A Szergej Botalov által közölt későszarmata/korahun csat világmodelljének sarkain is a sarok hieroglifák láthatók, középen meg Dana isten keresztje (Erdélyben ma is mondják, hogy Dana verjen meg!), a kereszt alakú jel a székely írásban a "d" jele
1/c. ábra. Frank felülnézeti világmodell négy sarok és négy Ak (patak, Heraklész) hieroglifával (balra) és a székely írás "f" (Föld) jele (jobbra) - mindegyik ábrázolás az Ószövetségben leírt Teremtés helyszínének jelképekből kialakított térképe az egy forrásból kiinduló négy szent folyóval (Halüsz, Arakszész, Tigris, Eufrátesz), a frank világmodellen a folyókon túl a négy hegység (Kaukázus, Elburz, Zagrosz, Taurusz) jele is szerepel1/d. ábra. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor egy térbeli világmodell, amelynek a frank turulhoz hasonlóan a négy végtagján van a magasba vezető út jele: a sarok hieroglifa, ami arról árulkodik, hogy a frank turul jelkészlete és ősvallási szimbolikája végső soron kőkori eredetű1/e. ábra. A Szaveljeva által közölt uráli medvének szintén a végtagjain szerepel a magasba vezető utat jelképező hieroglifa, ez esetben nem a sarok, hanem a Tejútra utaló "folyó" jel, a székely írás "j" betűjének előképe

E cikkben egy frank madárábrázolás tanulságos jeleit vesszük szemügyre, mert a fentebb említett hun hatásról árulkodnak. Nincs ugyanis nyoma annak, vagy mi eddig még nem ismertük meg, hogy a székely jelek párhuzamaival ilyen magas művészi fokon foglalták volna össze a világról alkotott ősvallási képzeteket a hunok előtti Nyugat-Európában. E tárgy keleti gondolatvilágról, világelképzelésről (1. ábra) árulkodik és keleti jelekkel fejezi ki azt. Ez a világkép, amit a fenti két tárgyon (1/a. és 1/b. ábra) tanulmányozhatunk, mindössze annyit mond el nekünk, hogy a világ közepén van az Isten, a sarkain pedig az égbe vezető út jelképe. A felülnézeti világmodellek általánosan alkalmazott rendje ez. A frank ékszer ehhez azt teszi hozzá, hogy a világ azonos az Istennel (a turullal és az égig érő fával). Ez egy panteista elképzelés, amelynek foszlányait megtaláljuk a magyar hagyományban is. 


 

2. ábra. A frank turul sarok hieroglifája (balra) és a székely írás "s" betűje (jobbra)


Nem tudni, hogy ez a madár hun készítésű-e, amit a frankok örököltek meg, vagy frank ötvösök készíthették hun előzmények nyomán. Akár így történt, akár úgy, a hun-magyar jelkultúra leggazdagabb korszakához tartoznak e rövid szövegek. Akkor készültek, amikor az ősvallási vonatkozású, magyarul megfogalmazott mondanivalót nemesfémmel és drágakövekkel írt jelvényeken viselték az előkelők.   


3. ábra. A turulmadár csőrén a fenti három jelet találjuk: fentről lefelé a Lyukó (a napisten egyik neve, amelyik azt fejezte ki, hogy Ő minden jó forrása), a Nap és a szár hieroglifát, amelyek olvasata: Lyukó Nap szár (mai magyarsággal: Lyukó a Nap úr)4. ábra. A frank madár ékkőből kialakított Lyukó jele (balra) és a székely írás "ly" betűje5. ábra. Néhai Varga Ferenc gödörházi fazekas szárnyas napkorongja (fent) és a frank madár Nap hieroglifája (lent)
6. ábra. Két szár jel a frank turulról (balra és középen), valamint egy harmadik egy magyarszombatfai tányérról (jobbra), a székely írás függőleges egyenes alakú "sz" betűje ebből a szár hieroglifából egyszerűsödött le az akrofónia során7. ábra. A frank turulnak a mellén van az összetettebb mondatjele, amely egy cserépben lévő virág rajzával az Istennel azonos égig érő fát és a Tejutat idézi fel (balra), veleméri rajzos sindü az égig érő fa és a Tejút hasadékának ábrázolásával (jobbra) - mindkét ábrázolás tetején "szeme" van az ős hieroglifának
8. ábra. A frank turul ős hieroglifája és a székely írás "us" (ős) szójele 9. ábra. Az edény, amelyből az égig érő fa kinő, szimmetrikusan elhelyezett jelekkel van tele, éppen azokkal a jelekkel, amelyeket ismételten megtalálunk ősvallási szertartások hieroglifikus szövegkönyvében, e jelek olvasata kb. Nagyságos, ragyogónál ragyogóbb, ragyogónál ragyogóbb nagyság10. ábra. A hettita (újabban luviai) hieroglif írás ra szótagjele (balra), a magyar hieroglif írás Rá/ragyogó hieroglifájából a frank turulon négyet is találunk egymás fölé téve (középen), a székely írásban ennek a "kis r" felel meg (jobbra)


A frank turul középponti jeleinek olvasata alulról felfelé haladva: Nagyságos, ragyogónál ragyogóbb, ragyogónál ragyogóbb nagyság, szár ős, szár Nap, Lyukó!  Mai magyarsággal: Nagyságos, ragyogónál ragyogóbb, ragyogónál ragyogóbb nagyság, ősúr, Nap úr (vagy) Lyukó! Mint láttuk, szár szavunkat úr-ra kell cserélnünk (ez minden hieroglifikus feliratra jellemző), sőt a rögzült jelzős szerkezeteknek a sorrendje is megfordul: szár ős, szár Nap helyett ősúr és Nap úr olvasandó. E sorrendcsere arról árulkodik, hogy a jelzős szerkezeteket gyakran használták a képjelek által ábrázolt dolgok (a fa és a Nap) természetben elképzelt helyzetének megfelelően (obi-ugor mítoszok szerint a napisten, ha hazamegy, akkor a lovát az égig érő fa csúcsához köti) s ez rögzült az ábrázolásokon.   11. ábra. A frank turul nagy hieroglifái, a magyar jelkincsben mindhárom jelforma megtalálható (a két szélső a székely írás "n" betűjeként, a középső pedig a népi hieroglifáink nagy szójeleként ismert)12. ábra. Apahidai hun csat, nyelvén a Nagy ügy szár mondat látszik, amit mai magyarsággal Nagy folyó úr alakban mondanánk ki (az Istennel azonos égi folyót, a Tejutat idézi), a szár hieroglifa alakja itt azonos a függőleges egyenes alakú székely "sz" jelformával 13. ábra. Lomovátovói hun jelvény (csat utánzat?) a Nagy szár (mai magyarsággal a Nagy úr) mondattal, a szár hieroglifa képszerűbb (ágakkal rendelkező) alakjával14. ábra. Ragyogó nagy Ten (mai magyarsággal: Ragyogó nagy Isten) a  Gizella kincs avar eredetű turulos fibulájárólJegyzet

(1) Turul az a régészeti korú madárábrázolás, amelyiken a magyar hieroglif írás ősvallási jelentőségű jelei találhatók.


Javasolt olvasnivaló

Dr. Somos Zsuzsa: Hunok a brit trónon (youtube video) További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése