2018. január 9., kedd

Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás

Nem titok, mégis kevesen tudnak az első magyar bibliafordításról. Több oka is van ennek a szégyennek. Az első mindjárt, hogy ez a bibliafordítás a szabírhunok számára készült, a haynauista-hunfalvista akadémikus történettudomány pedig nem siet azonosítani a magyarokat az akkortájt szabír és hun néven emlegetett őseinkkel.A szabír korszak rövid jellemzése

A magyar őstörténetet nem lehet gatyába rázni eleinknek és a szabíroknak az azonosítása nélkül. Van is néhány ezzel kapcsolatos ismeret, ami a szabír kérdés tisztázását indokolja és segíti.

- Például tudjuk, hogy a Szent Koronát a szabírhunok számára készítették a mervi oázisban 531 táján, amikor ez a táj a hunoknak adózott.

- Tudjuk, hogy a szabírok nyomot hagytak a Kárpát-medence földrajzi neveiben, például Zalaszabar, vagy a római kori Savaria nevében s ez utóbbi helyen (az Iseum területén) magyarul elolvasható hieroglifikus feliratot is hátrahagytak.

- Tudjuk, hogy Csaba királyfi, aki 108 évig élt (Attila halálától Baján bevonulásáig) a hun birodalom összeomlása után önállósuló szabír dinasztia perszonifikálódott jelképe.

- Tudjuk azt is, hogy a székely írásban fennmaradt tprus hieroglifa a tapar us (szabír ős) mondatjele, azaz szabír voltunk egyik írásos bizonyítéka.

- Van persze klasszikus történeti forrásunk is, például a Bíborbanszületett által hátrahagyott feljegyzés szerint a magyarok régi neve a szavartü aszfalü, azaz a heftalita (fehér) szabír. Jordanes meg azt írja a szabírokról, hogy ők az igazi hunok utódai, akik egyszer már jártak a Kárpát-medencében.

- A becses történeti források közé sorolandók a magyar krónikák is, amelyek a hun-magyar azonosság talaján állnak. Közülük a Tarih-i Üngürüsz említést tesz az Irán és Bizánc háborúja idején Iránnak kölcsönadott 20 000 lovasról, amely más történeti forrásból is ismert. E segédnép vezetője a Zabergán "szabír kán" nevet viselte. S ez az Iránnak segítséget nyújtó nép adta később a magyar királyok sorát. Ezzel összefügg, hogy két iráni császár, Kavád és fia, Khoszró Anósirván szerepel a magyar krónikák királylistájában is Keve és Keár néven.

- A szabírokat említő történeti forrásokat újabban a nyest.hu cikke foglalta össze, "persze" az akadémikus áltudomány szellemének megfelelően gondosan elkerülve a fent említett magyar és írástörténeti szempontokat.

- Figyelmet érdemlő építészeti kapcsolataink is vannak, amelyek arról tanúskodnak, hogy a korai templomaink mintáját a Kaukázusból hozhattuk, vagy az építészeti ízlésünk nyomát ott hagytuk a Kaukázusban is.

Van tehát adat, amit figyelembe kell vennünk, amikor a Quardusat-féle bibliafordítást és annak körülményeit tárgyaljuk.


A bibliafordítás növekvő ismertsége

Mindig is ismert volt ez a bibliafordítás, de nem jutott el csak az értelmiség szük rétegéhez. Szerencsére, a könyvkiadás monopóliumának megszűnése és az internet segít ezen az információhiányon. Czakó Gábor például ezt írja erről a bibliafordításról a neten:

Dr. Tempfli Imre teológus-tanár (Königstein) írja Mit adott a kereszténység a magyarságnak c. tanulmányában (http://church.lutheran.hu/utitars/gyulekez/mitad1.htm), hogy „523-ban az egyik örmény püspök, Quardusat (Theoklétosz) és papjai hét évig hirdették az evangéliumot itt, a hunok földjén – a Kaukázustól északra, Cz. G. – lakó népek (onogurok, ogurok, szabirok, bolgárok, kuturgurok, fehér-ogurok és fehér-hunok) között. Sőt még a Szentírást is lefordították hun nyelvre. Munkájukat egy másik örmény püspök, Maq (Makariosz) folytatta, és olyan sikerrel, hogy egy korabeli görög utazó, Koszmasz Indikopleusztész, aki bejárta ezt a vidéket, ezt írta 547-ben kiadott művében, a Keresztény Topográfiában: a hunok földjén nagyon sok templom, keresztény hívő és szerzetes, valamint több püspök van. Őt igazolja az a tény, hogy I. Jusztinianosz bizánci császár (527-565) idejében a kazárok uralma alá került hunoknak és onoguroknak szervezett missziós püspökségeik voltak, és a püspökeik a magyar törzseknek is hirdették az evangéliumot.” Eszerint a VI. században az örmények valóban térítették a „hunokat”, s nyilván a nyelvüket is jól megtanulták, ha lefordították rá a Bibliát. 

A forrásként emlegetett Tempfli Imre ezt így adja elő:"A VI. századi örmény krónikákból az derül ki, hogy 523-ban az egyik örmény püspök, Quardusat (Theoklétosz) és papjai hét évig hirdették az evangéliumot itt, a hunok földjén lakó népek (onogurok, ogurok, szabirok, bolgárok, kuturgurok, fehér-ogurok és fehér-hunok) között. Sőt még a Szentírást is lefordították hun nyelvre. Munkájukat egy másik örmény püspök, Maq(Makariosz) folytatta, és olyan sikerrel, hogy egy korabeli görög utazó, Koszmasz Indikopleusztész, aki bejárta ezt a vidéket, azt írta 547-ben kiadott mûvében, a Keresztény Topográfiában: a hunok földjén nagyon sok templom, keresztény hívő és szerzetes, valamint több püspök van. Őt igazolja az a tény, hogy I. Jusztinianosz bizánci császár (527-565) idejében a kazárok uralma alá került hunoknak és onoguroknak szervezett missziós püspökségeik voltak, és a püspökeik a magyar törzseknek is hirdették az evangéliumot.[ 2 ] Egyes történészek szerint ennek a térítésnek a lecsapódása lenne a magyar rovásírás, amely tulajdonképpen a türk-kazár rovásírás görög betûkkel kiegészített változata.[ 3 ]" 

Tempfli Imre előadása két forrás megnevezésével több a Czakó Gáborénál:

2 ] Vö. Róna-Tas AndrásMagyarság és kereszténység, in: Vigília 1999/11, 808-820, itt: 814.
3 ] Vö. Györffy GyörgyBizánc szerepe a magyarok megtérésében, in: Kortárs 1975, II, 1788-1792.

Amiből nyilvánvaló, hogy a dolog (az 500-as években készült bibliafordítás) komolyan veendő tény. Természetesen el lehet vitatkozgatni azon, hogy valóban a magyarok számára készült-e ez a bibliafordítás és hogy milyen írással jegyezhették le a szent szöveget a hunok számára. Túl sokat azonban aligha érdemes ezen gondolkoznunk, mert a források világosak, amint a magyar hagyomány is egységes: a hunok (szabírhunok) és a magyarok azonosak, az írás pedig aligha lehet más, mint a székely írás korabeli változata. 

Az 1. ábrán az 531 táján a mervi oázisban a szabír néven Irán északi vidékeire telepedő és 7 törzsre osztott magyarság vezetője, Zabergán "szabír kán" számára készített Szent Korona egyik Krisztus-ábrázolása látható. A Krisztus kezében lévő könyv kétségkívül egy biblia lehet s nincs okunk kételkedni abban, hogy ha néhány évvel korábban készült egy bibliafordítás a szabírok számára, akkor azt rajzolták (zománcozták) rá a Szent Koronára is.

   
1. ábra. Az 531 táján a szabírhunok számára készített Szent Korona Krisztus-zománcán lévő kötet a legnagyobb valószínűség szerint az első magyar bibliafordítást ábrázolja


Schmidt Irén így említi ezt a bibliafordítást az Ősi gyökér folyóiratban 2011-ben megjelent A magyarok és elődeik istenképe, találkozásuk a kereszténységgel a római térítés előtt Remeteségek és szerzetesi közösségek a Pálos rend megalakulása előtt Magyarországon  c. cikkében:

"A magyarság az Uraltól a Kárpát-medencébe tartó útján – hun, onogur, turk-bolgár, kazár és avar kötelékben – Bizánc missziós püspökségei révén már igen korán, a VI-VII. századtól kezdve találkozott a kereszténységgel. Pseudo-Zachariás rhétor (1125-1192) 569. évi művéből tudjuk, hogy az Arran-i Quardusat, később pedig a (szír?) Makarios püspök vezetésével folyt a hunok, szabírok, onogurok, bolgárok tömeges megkeresztelése 523 és 555 között. A hunoknak a dorosi gót metropolita alá helyezett püspökségei voltak, és készült egy hun nyelvű biblia is. (49)"

A hivatkozása: (49) P. Zakarias: „Memoria saecculorum…” c. műve alapján Timkó, 1971: 378 ill. L.G. Gmyria 1995: 5. fejezet 56-57. old.; Moravcsik 1938a: 197-209 alatt megadja a püspökjegyzéket is! L.G. Gmyria dagesztáni szerző kifejezetten magyar néven/hangzósítással (Kardos és Makar) hozza a püspököket!


  

A Magyar hieroglif írás c. kötetben jelent meg 

"A kutrigur-utrigur testvérnépről fennmaradt, hogy van írásuk; a szabírokról pedig, hogy Quardusat hun nyelvű bibliafordítást készített a számukra.Azt sajnos nem tudjuk meg a forrásokból, hogy ez az ogur/szabír írás mennyire azonos az e fejezetben bemutatott hieroglifikus írással. Valószínű, hogy eleink ugyanezeket a jeleket használták a bibliafordításhoz is, de nem az itt látható hieroglifikus, hanem a modernebb betűző írásmód szerint. Vagyis ekkor már létezett a mai székely írásnak megfelelő – jobbára alfabetikus – rendszer. Nem valószínű, hogy ezt a betűző íráshasználatot ekkor (a bibliafordítás kedvéért) alakították volna ki. Például a hettita „i” alakja emlékeztet a székely „i” és „j” betűre, ami a betűírás sztyeppi megjelenését a sztyepp benépesedésével egyidejűnek mutatja. A görög mítoszok alapján ez Héraklészhez kötődik; azaz legkorábban kb. 45 000 évvel ezelőtt, legkésőbb Kr. e. 3000 táján történhetett (valójában több hullámban zajlott le).

Zakariás rétor, Mütiléne püspöke i. sz. 500 táján írt egy egyháztörténetet, mely a 450-től 491-ig terjedő korszak eseményeit tárgyalja. Az eredeti mű elveszett, de egy ismeretlen szír szerző által 569-ben készített munka megőrizte számunkra az adatait. E szerint Quardusat püspök égi figyelmeztetésre (hogy menjenek a hitetlen népek földjére s azok fiait kereszteljék meg, részükre papokat szenteljenek és szentségeket szolgáltassanak ki) először három, majd újabb négy pappal együtt a Kaukázuson túl lakó hunokhoz ment, s közülük sokakat megkeresztelt és tanítványaivá tett, hét éven át közöttük élt s a Szentírást hun nyelvre fordította. Mindezeket a szerző magától Quardusat püspöktől hallotta, tehát a tudósítás történelmi hitelessége nem vonható kétségbe. Az idézett mű csak „hunok”-ról szól. Másutt azonban felsorolja azokat a hun népcsoportokat, melyeket ismer; közöttük első helyen az onogurokat és a szabírokat említve."

Hozzátehetjük, hogy ha Zakariás rétor az 500 táján írt munkájában 491-ig tárgyalja az eseményeket, akkor a bennünket érdeklő bibliafordításról szóló tájékoztatást a Pseudo-Zakariásnak nevezett ismeretlen szír szerző toldhatta hozzá az íráshoz. 


Milyen írással írták a Quardusat-féle bibliafordítást?

Nincs közvetlen adatunk arról, hogy milyen írással írhatták le ezt a bibliafordítást, azonban, ha áttekintjük a kor számításba vehető írásemlékeit és a hunok által hátrahagyott jeleket, valamint figyelembe vesszük a további körülményeket, például a hunok magyar nyelvének követelményeit, akkor kialakíthatunk erről is egy képet. A magyar nyelv hangkészletének rögzítéséhez szükség volt az alfabetikus írásra, sőt annak is a minél teljesebb betűkészlettel rendelkező változatára, ezért a székely írás elődje ekkor már a jelenlegihez hasonló szerkezettel kialakulhatott. Elsősorban betűző írásra számíthatunk, azonban időnként - kiegészítő jelleggel - alkalmazhattak szótagjeleket, valamint olyan szó- és mondatjeleket, mint a tprus (tapar us "szabír ős") és a Ten hieroglifák.
4. ábra. A szombathelyi Iseum területén hiteles ásatáson talált vakolatdarabokon ilyen elolvasható írásemlékek kerültek elő, ezek azonban hieroglifák, azaz szójelek, amelyek legfeljebb a használatos jelformák tekintetében segítenek 5. ábra. Ten jel a római korból (egy hosszúhetényi sisak orrvédőjén helyezték el)6. ábra. A Ten jel megjelenik a hun kapcsolódású lomovátovói kultúra egyik plakettjén is, szintén az orra helyezve, amelynek jeleit egyébként Isten alakban el lehet olvasni


A honfoglalók könyvtárai

A finnugrista áltörténészek száz éven át próbálták elhitetni a magyarsággal, hogy Árpád vezetése alatt egy műveletlen, űzött horda menekült be a Kárpát-medencébe. Sokáig azt is tagadták, hogy saját írása lett volna. Horváth Iván, az ELTE egykori tanszékvezetőjének elképesztő ötlete szerint a székely írást (amelynek létét nem sikerült letagadniuk) a humanisták találták volna ki. 


7. ábra. Az afrászijábi IX-X. századi tálra a magyar hieroglif írás szójeleivel azt írta a fazekas, hogy ez Jóma szár, Jóma szár ... földje (mai magyarsággal: Jóma úr, Jóma úr ... földje)


Nos, nem ez volt a helyzet. A honfoglalók eredetileg a sztyepp leggazdagabb és legműveltebb térségének urai voltak a Turáni-alföldön (korábban a heftalita Hun Birodalom területe volt ez) és ennek megfelelő gazdagsággal, meg kultúrával rendelkeztek. A vagyonuk a Selyem út középső szakaszának ellenőrzéséből fakadt. E terület városaiban és palotáiban könyvtárakról számolnak be a források. A régészeti leleteknek köszönhetően azt is sejtjük, hogy milyen volt az írás, vagy az egyik írás, amit ezekben a könyvtárakban használhattak (3. és 7. ábra). Ezért egyáltalán nem meglepő pl. a régészek azon megállapítása, hogy Árpád honfoglalói az akkori Európa legfejlettebb ekéjét hozták magukkal. Az is beleillik ebbe a képbe, hogy a honfoglalók genetikája a hun területekre mutat, onnan származik. Árpáddal és korábban Baján vezetésével tehát egy büszke, erős és gazdag magyar nép foglalta vissza ősei örökségét egymást követő hullámokban. 

A bevonulók szekerein ott voltak a könyvtárak is, a könyvek között az  első bibliafordítással. Varga GézaA magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nyaralás céljára a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház, egy igazi őrségi parasztház vendégszeretetét veszi igénybe 
További cikkek
A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!

2 megjegyzés:

 1. Mi mindíg is itt voltunk !!! Innen történtek Kárpátmedencéből a kiáramlások ,szoksorosan kimutatható !!! 7 500 éve Tatarlakai lelet ! Oltalmazónk !
  Minden titok dicső Nagyasszonya Vigyázó Két Szemed Óvjon Napatyánk Fényében ! Csak amagyarul fordítható ,értelmezhető rovásírás !!, prof Badiny Jós Ferenc "A MAGYAROK UGAZ ŐSTÖRTÉNELME "Egy nép eredete történelme az írással kezdődik ,melyet a beszéd megelőz . Hansi ,mansi fingugorista mta egy politikai vallási sémi judeó irányította szekta ,mely kimutathatóan uralkodik rajtunk 1849 óta tudatilag ,pld mta .Atilla első magyarok Napkirálya ,aki Engadiban nevelkedett ,Bendegúznak vére ,a Nagy Nimród a Föld első Napkirálya .
  Atila Napkiráluynk aki a Szentkoronát készíttette és elsőként volt vele beavatva ,is Jézustól ,Nimródig szarmaztatta magát ,HUN-MAGYAR-PÁRTUS-SZKÌTA VÉRBŐL R1 N1 vércsoport őstől származott !!! Vérvizsgálati összevetést miért nem engedi a vatikán a Torinói lepel ,pld ?????? Ja ,hogy a semi népség a zsidók bebuknának ,hisz akkor mikét hazudhatnának tovább ,hogy lennének kiválasztott nép ??????? Sehogy !!! Na itt van a kutya elásva !!!
  Ellopták már kimutathatóan Kr e ;2700 ban az asszírokkal lerohantatták Babilont ,őseinket és ellopták a tudást ,majd saul pál farazeus zsidó rabbi csinákt egy politikai koholmányt saját zsarnokságát ráépítve ,amut a sátánista vatikán Kr u; 212 államvallássá tettek és azóta is üldözik a Jézusi keresztény népeket ,főleg Jézus utódait ,minket magyarokat akarnak népként keresztre feszíteni ,ahhogy azt tették Jézussal az Istenfiúval ,aki fényből szuletett SzúzMáriától és a Teremtő Isten volt az Atyja !!! ,és nem holmi aberrált sémi semmik !!! ATYA -ANYA-FIÚ ez a mi szentháromságunk !!! Atila Napkirályunk is Jézustól származtattá magát és Jézusi hitet valott ,ami az eredeti valódi Nimródi őskeresztény vallás ! Sumer táblák ,stb!
  Innen származtatta magát Álmos és fia Árpád vezérünk is ,akik szintén Atilán keresztüli Jézusi eredetre hivatkoztak ,azaz Szkíta Pártusi királyi vérvonal !!!
  A hansi ,mansi fingugorok már 2004 óta hivatalosan is hírdetik állami szinten tanítják ,hogy semmi közük a magyarokhoz ,max ezektől a mi őseinktől egy oldalhajtási unoka ,unoka ,valami beütés !!! A magyar nyelv az ősi első Nimród nyelv,és írásunk is 50 000 éves !!! Innen történtek a kiáramlások ,mivel a tudást vittük ki minden irányba kimutathatóan !!! Homosapiens Hungarus erektus 350 000 éves !!! A mta farazeus semmi vezetők szarráhekkelték őstörténelmünket ,és magukra próbálják húzni a magyar bőrt ,hisz kötelező izraelbe a30 éve a magyar nyelv ,na de vajon miért ???. Így szeretnének újból ránkszállni ,mint tették azt minden őseinkel és aztán elhazudni a világnak ,hogy ők a kiválasztott magyarok Iste népe és tőle való származás ,mikor kiírtottak bennünket ,ahogy az már náluk teszik folyamatosan az izrael által gyarmatosított Magyarországon megszokott (talmud) .
  " A MAGYAROK KIÍRTATNAK" továbbra is érvényben !!! Jezus a Szkíta Pártus birodalom Adiabene Királyság örököse volt édesanyja SzűzMária révén !
  De honnan szarmaznak a semita zsidók ,hol a bizonyíték élő valaha létéző ,kimutatható ,bebizonyítható őseikről ,nincs ,mert egy politikai vallási szekta ,semmi egyéb ,semmi !!, Mndent elloptak ahhogy azt mindíg mindennel tették, és saul pál rabbi dogma ,Kr u; 212 óta ,zsinatokon papok által szavazásos dogma biblia uralkodik ,melynek nevében népirtást folytattak évszadakon évezredeken keresztül ,mint ma is teszi más mindenféle eyzközzel ,pld gyökértelenítés mta.
  "Vedd el a múltját tiéd a jövője "!!!
  Majd ha nem lesz zsidó gyarmat rajtunk ,akkor szabad majd az igazságot tanítani ,addíg csak továbbadni tudjuk utódainknak !!!

  VálaszTörlés
 2. Kedves Judit! Köszönöm a magvas hozzászólását! Remélem, a jövő örömtelibb lesz mindannyiunk számára!

  VálaszTörlés