2023. szeptember 29., péntek

A Juhor-hegyi bizánci erőd magyar mondata a VI. századból

Dušan S Rašković academia.edu-n írt értesítésének köszönhetően tudomást szereztünk egy új rovológiai leletről. Előkerült a szerbiai Juhor-hegy VI. századi bizánci erődjéből egy jellegzetes poszthun írásemlék. Ez kiegészítés Róna-Tas András nevezetes előadásához, amelyet az MTA székházában tartott a székely írásról. 


1. ábra. A Juhor-hegyi bizánci erőd magyar hieroglifákkal írt, Nagy isten, vagy Nagyságos Dana olvasatú írásemléke (balra), az ábra jobb oldalán fent a székely "n" (nagy) jel, alatta pedig a székely ős+ ten (isten) ligatúra szójelei, valamint a kereszt alakú székely "d" (Dana) rovásjel


- Róna-Tas András professzor úr ebben az előadásában egyrészt tévedett. Amikor véletlennek minősítette a székely jelek és a népi, uralmi és vallási jelkészletünk általam elvégzett és a Magyar hieroglif írás c. kötetben közreadott szójeleket. A tudományban ugyanis - a matematikusok véleménye szerint - illetlenség a véletlen szó használata, mert véletlen nincs. A nyelvészek, régészek és történészek azt nevezik véletlennek, aminek az okát nem ismerik, vagy amiről nem akarnak beszélni. 

- Másrészt figyelemre méltó dolgot is mondott Róna-Tas András ebben az előadásában. Azt állította ugyanis, hogy a székely írás egy óbalkáni írásból származhat. Ezt az óbalkáni írást ugyan elmulasztotta alaposabban leírni, vagy példákkal illusztrálni, ezt azonban megtehetjük helyette a most bemutatott és a hasonló írásemlékek segítségével. Szerencsére, ilyenek sorozatosan kerülnek elő a Balkán különböző, hunok- és avarok-járta területeiről. Közéjük tartozik a bojnai idolok, a Vukovár környéki fémtükör és egy VI. századi eszéki fibula hieroglifikus szövege is. 


2. ábra. Az eszéki VI. századi fibula egyik Sar ős ten (mai magyarsággal: Úristen) alakban elolvasható részlete ugyanazt a képet (az eget tartó istent) ábrázolja, amelyet a Juhor-hegyi hieroglifák is felidéznek, az ábra bal oldalán fentről lefele a székely írás ős, ten és "s" (sar "úr") jele látható3. ábra. Az egyik bojnai idolon a Juhor-hegyi írásemlék keresztábrázolásának rokona is látható, az idol jeleinek olvasata: Ragyogj Dana ten sar (mai magyarsággal: Ragyogj Dana ten úr), az ábra jobb szélés fentről lefele a székely írás "r" (ragyog), "s" (sar "úr"), ten "isten" és "d" (Dana) rovásjelei láthatók


A Juhor-hegyi (kereszthez hasonló) alsó jel olvasata kétesélyes. Ezért a bizánci erődből előkerült fémtárgyon lévő két szójel elolvasható a magyar hieroglif írás hieroglifái segítségével "Nagy isten", vagy "Nagyságos Dana" alakban is. Ez egy köztes grafikai megoldás lehet, amelyik egyaránt akarta szolgálni a sztyeppi hun hagyomány két ágát (2. és 6. ábra: fa és kereszt), valamint a bizánci keresztény szokásokat is (ahol a kereszt lehetett érthetőbb). Erdélyben ma is mondják az "Isten verjen meg" helyett a "Dana verjen meg" kifejezést. A Dana szó a magyar ten "isten" szó alakváltozata.
4. ábra. A Vukovár környéki rovásírásos fémtükör utolsó szegmensívén a Bél földje mondat, az ősvallási imádságok némelyikének befejező gondolata olvasható 5. ábra. A Hódmezővásárhelyen fellelt VI. századi avar csat egy Noin Ula-i hun mondatot ismétel meg
 6. ábra. Noin Ula-i hun szőnyeg a Nagyságos Dana mondattalÖsszegzés

A két szójelből álló Juhor-hegyi Nagy isten mondat párhuzama ismert a Noin Ula-i hun leletek és a hódmezővásárhelyi VI. századi avar leletek között is. 

A Balkánon több ízben telepedtek le magyarul beszélő hunok és avarok, akik között keresztények is akadtak. Ezek a hunok hozták magukkal a hieroglifikus írásukat s íráshasználatuknak nyoma maradt a régészeti leleteken is. Nem kétséges, hogy ez hieroglifikus (ősvallási vonatkozású szójeleket alkalmazó) hun írás volt a napjainkig használatban maradt székely írás őse, vagy annak (párhuzamos használatban maradt) rokona.7. ábra. Dušan S Rašković egy korábbi tájékoztatásában közli az academia.edu-n a szintén közép-szerbiai, de VI-VII. századinak mondott fenti jelvények fényképét, amelyeken a Nagy sar (mai magyarsággal a Nagyúr) mondat olvasható a magyar hieroglif írás jeleivel


Irodalom

Varga Géza: A bojnai idolok hieroglifikus mondatai


Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.Hársas-tó, ingyenes strand az Őrség pereménNe fogadjon el utángyártott, sérült csomagolású, vagy rosszarcú eladó által kínált Cserépmadár szállás és Csinyálóházat! Rovológus által vezetett hiteles őrségi szállás csak nálunk!  Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot! 2023. szeptember 16., szombat

A Călin Cosma által közreadott VII-VIII. századi erdélyi fülbevalók magyar hieroglifái

Az academia.edu-n megjelent dolgozat az Erdély területéről ismert VII-VIII. századi fülbevalókat ismerteti. Ezeket a szerző avar és avar-szláv birituális temetkezési helyekről, valamint településekről származó sírokban azonosítottnak mondja. A legtöbb fülbevalót avar sírok adták. Fülbevalót mindössze öt erdélyi településen fedeztek fel. A leletek többsége párhuzamot mutat a Kárpát-medencei Avar Kaganátus területén, de a Duna alsó medencéjében és Bulgária területén előkerültekkel is. Az elhunytakat az elhelyezés hagyományának megfelelve minden ruhatartozékukkal és ékszerükkel együtt temették el. Az itt bemutatott fülbevalókat többnyire nők, kisebb mértékben férfiak és gyerekek hordták.1/a. ábra. Erdélyi avar fülbevaló (Cosma/28a, középen), a feje tetejéről a talpára állított jelmontázs (balra), a székely írás "m" (magas), "k" (), "b" (Bél), "s" (sar) és "f" (föld) jelei (jobbra, fentről lefele), az olvasat: A magas kő Bél sar földje (mai magyarsággal: A magas kő Bél úr földje)


E cikkben ki kell egészítenem Călin Cosma dolgozatát. A bemutatott VII-VIII. századi avar és avar kori erdélyi fülbevalók jelkincse ugyanis megegyezik a  magyar hieroglif írás szójeleivel. Ennek az etnokulturális eredeztetést illető jelentősége van. A székely írás, amit a Székelyföldön (Erdélyben) napjainkig használnak, ebből a magyar hieroglif írásból származik, ám ez a "tudományos konszenzus" számára észrevétlen maradt (1). 

A székely betűk akrofóniájának rekonstrukcióját az Írástörténeti Kutatóintézet által szervezett műhelymunkában a 90-es években végeztük el. E magyar hieroglifáknak és sajátos rendszerű alkalmazásuknak legteljesebb bemutatása a 2017-ben közreadott Magyar hieroglif írás c. kötetben jelent meg. 

A fülbevalók szójeleivel rövid hieroglifikus (ősvallási kötődésű szójelekkel írt) mondatokat rögzítettek. A magyarul megszólaló mondatokon belül a szavak nem sorban, hanem egy kép igényeinek megfelelően vannak elhelyezve. A kőkori előzményekből sarjadt hieroglifikus jelhasználat más tárgyakon is kimutatható a szkítahun, avar és honfoglaló magyar hagyatékban (3-9. ábra). Ezek alapján levonható néhány következtetés: 

- Amiképpen másutt, a régészek Erdélyben sem szeretik észrevenni a székely jelek párhuzamait. 

- Az avarok magyarul beszéltek, a székely írás hieroglifikus előzményét alkalmazták és általános volt közöttük az íráshasználat (a fonetikus, ősvallási vonatkozású szójelkészlet ismerete).

- A vallásos alapozású állameszmének kiterjedt, magas színvonalú propagandája működött. Ez - a mindennapi használati tárgyakon, például a fülbevalókon lévő szövegek segítségével - áthatotta a tömegeket (2).
1/b. ábra. Erdélyi avar fülbevaló (Cosma/19a, középen), a feje tetejéről a talpára állított jelmontázs (balra), a székely írás "r" (ragyogó), "m" (magas), , "f" (föld) és "ek" (kebel?) jele, valamint az énlakai Isten ligatúra és a heraldika ország szójele (jobbra, fentről lefele)


Az 1/b. ábrán bemutatott fülbevaló jelmontázsának szerkezete jellegzetes és ismerős. A jelmontázs közepén Khuár isten szójele van, amelyhez hasonló a Telki hun leletek között is előkerült. A jelmontázs felett és alatt pedig a vízszintes ragyogó hieroglifa látható, aminek párja a Gizella kincs turulos fibulájáról ismert. Ebből a hármas szerkezetből - a több tucatnyi párhuzam alapján - már tudjuk, hogy ez egy istenidéző szertartás kézikönyvének vázlata. A fülbevaló az Istent megidéző amulettként szolgált. Olvasata: a Ragyogó magas kő föld Khuár isten országa.
1/c. ábra. Erdélyi avar fülbevaló (Cosma/7, középen), a feje tetejéről a talpára állított jelmontázs (balra), a székely írás "m" (magas), "ly" (Lyukó), kő és "n" (nagy) jele (jobbra), az olvasat: Nagyságos Lyukó magas köve


Az 1/c. ábra képszerű jelekből alkotott jelmontázsának szerkezete is tájékoztat bennünket az égről alkotott ősvallási elképzelésekről. Az égboltot a nagy szójel ábrázolja. Ezzel azonos alakú és jelentésű szójel megtalálható a hettita hieroglif írásban és a kínai írásban is. Ezzel az elterjedt szójellel függ össze a magyar nyelv ma is használatos nagy ég jelzős szerkezetének léte. Az égnek ez az állandó jelzője. Az égbolt csúcsán (a Sarkcsillagnál) van Lyukó napisten palotája. Ez a palota azonos a "magas kő" nevű világoszlop (a Tejút) csúcsával.

Az alábbi (2/a. és 2/b. táblázatokban) közlöm az elolvasható erdélyi fülbevalók képét Călin Cosma nyomán. Szerepelnek e táblázatokban az 1/a-c. ábrákon részletesebben kifejtett, bonyolultabb jelkompozíciókat hordozó fülbevalók is. Itt, e táblázatokban ugyanezek szerepelnek, ám esetenként csak egyszerűbb magyarázattal. Erre az egyszerűbb olvasatra az ad lehetőséget, hogy a fülbevalók nagyobb jelei messziről is elolvashatók, míg az apróbbak csak közelről. Ezért az egyszerűbb és a részletesebb olvasatnak egyaránt lehet létjogosultsága.2/a. ábra. A Călin Cosma által bemutatott erdélyi VII-VIII. századi fülbevalók szójelei és párhuzamaik a székely írásban, valamint a magyar népi és uralmi jelhasználatban
2/b. ábra. A Călin Cosma által bemutatott erdélyi VII-VIII. századi fülbevalók szójelei és párhuzamaik a székely írásban, valamint a magyar népi és uralmi jelhasználatbanJelek

Jelek kétségkívül a magyar hieroglif írás jelei. A fülbevalókról közölt képek pontatlanságai miatt esetenként szükség lenne személyes, esetleg mikroszkópos megtekintésre is. Ezzel együtt is jól azonosíthatók a jelformák. Az erdélyi fülbevalók jelei megfelelnek annak, amit a magyar hieroglif írás jeleiről, jelhasználatáról a megismert hieroglifikus szövegek alapján megismertünk. A székely (rovás)írás néven emlegetett, alfabetikusként és erdélyiként nyilvántartott írásrendszer szójeleket használó előzményéről van szó (2. ábra). A székely írás és a magyar hieroglif írás jelkészlete között csak kis eltérés van. 

Például a fülbevalók jelkészletében megtalálható a három gömbből rakott halom, ami az ország jele (2/a. ábra). Ugyanezt egy római kori szabír (Savaria, Iseum területén kiásott) és egy X századi világmodell sarkain is megtaláljuk (3. ábra). A három pont a kínai lolo írásban a "kő" szójele (3). Feltehetően írástechnológiai okok vezettek a halmok ilyen leegyszerűsített ábrázolására. Talán azért helyettesítették gömbökkel a hegyeket, mert így egyszerűbb volt az ötvös dolga. E nemesfém gömböcskék aztán a fémtárgyakról átkerülhettek másik íráshordozóra is, ahol már csak pontok lettek belőlük. 

Amikor az erdélyi fülbevalókon gömbökből rakott halmok sorát látjuk, akkor a "magas kő" ábrázolási konveció előfordulásával állunk szemben (1/a. és 1/b. ábra). A magányosan, vagy csoportosan megjelenő halmok három, vagy több gömbből állnak. A magányos és három gömbből álló halmot könnyebb azonosítani az ország szójelével (pl. a 2/a. táblázat első sorának közepén). Azonban nincs okunk kizárni, hogy az ország szójele állhat háromnál több gömbből/hegyből is. Amint azt sem, hogy egy ugyanilyen, magányos, több gömbből álló halom "magas kő" olvasatú is lehet. Ezeket nem könnyű elhatárolni egymástól és talán nem is szükséges. A és az ország szójele, valamint a "magas kő" ábrázolási konvenció nyelvileg is, meg grafikailag is közös gyökerű, ugyanazon ősvallási képzet és hieroglifa hasadásával létrejött jelek. Esetenként egymással helyettesíthetőek is, nyilván a rendelkezésre álló tértől és az ábrázolni kívánt képtől függően. A jelek hasadása akkor és olyan mértékben válhatott véglegessé, amikor a jelhasználatban a képszerű ábrázolásokat felváltotta a jelek sorba rendezésének gyakorlata. 

Az erdélyi avar fülbevalókon még a képszerű jelhasználat eseteit látjuk. Például az 1/c. ábra bal oldalán lévő képszerű jelkompozícióban az égbolt csúcsán van a "magas kő" jelszerkezet s abban találjuk Lyukó isten szójelét. Ez jól egyeztethető azzal az obi-ugor elképzeléssel, miszerint a napisten palotája a Sarkcsillagnál van s hazaérkezvén a Tejút csúcsához köti a lovát. 3. ábra. Szeged Kiskundorozsma Hosszúháton előkerült X. századi világmodell, amelyen sugár irányban a Lyukó sar ország (mai magyarsággal: Lyukó úr országa) mondat olvasható s amelynek köriratában a Nagy ország mondat ismétlődik, az ábra jobb szélén fentről lefele az ország szójel, az "s", az "n" és a "ly" rovásbetű látható4. ábra. A Lyukó isten országa hieroglifikus mondatjel egy meroving korongon (balra), a hieroglifáknak megfelelő székely "ly" (Lyukó), "us" (ős), "nt/tn" (Ten) rovásjelek és a magyar heraldika ország szójele (jobbra, fentről lefele)Sztyeppi függők hieroglifákkal

Az alábbi kusán, párthus és magyar függők alapján az a sztyeppi kultúra, amelyből a magyarul beszélő avaroké is származik, a csüngőin alkalmazta a magyar hieroglif írás szójeleit rövid ősvallási szövegek rögzítésére.   5/a. ábra. Magyar mondatok sorát őrző kusán függő Tillia Tepéről (fotógrafika, részleges rajzi rekonstrukció)
5/b. ábra. A Tillia Tepéről ismert kusán függő Lyukó Isten olvasatú, tulipán alakú mondatjele (középen), a kusán ős, ten és lyuk/Lyukó hieroglifák (balra, fentről lefele), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely ős, ten szójelek és "ly"  rovásbetű (jobbra)5/c. ábra. A Tillia Tepén előkerült kusán függő hieroglifakészlete és a magyar jelkincs közötti megfelelések
6. ábra. Párthus függő antropomorf istenábrázolással és az Isten szóval, az ábra jobb szélén fentről lefele a székely írás ős és ten szójele7. ábra. Párthus függő a hieroglifikus Ragyogó, nagyságos Lyukó mondattal, az ábra jobb szélén a párthus jeleknek megfelelő székely "r", "n" és "ly" rovásbetűk láthatók 
8. ábra. Párthus fülbevaló dísze a megszemélyesített ős hieroglifa (középen), aranyból formált Lyukó  és ős jelei (balra), valamint a székely írásban meglévő rokonai: fentről lefelé a "ly" rovásbetű és az ős szójel.9. ábra. A faddi X-XI. századi függők, valamint a Lyukó és ős hieroglifáknak megfelelő székely "ly" (lyuk, Lyukó) és "us" (ős) rovásjelek (középen, fentről lefele), az olvasat mindkét csüngő esetében: Lyukó ősJegyzetek

(1) Azt, hogy az akadémikus "tudomány" nem ismeri a székely írást, Püspöki Nagy Péter után Sándor Klára is megfogalmazta már. 

Az utóbbi években megrendezett félsikerű kiállítások rovológiai csődsorozata ennek csupán az egyik illusztrációja. Ezeken kiállítottak egy sor hieroglifikus nyelvemléket, ám egy szót sem szóltak azok elolvashatóságáról. Annak ellenére sem, hogy a kiállítások mondanivalójának (a hun-magyar azonosságnak) a legerősebb bizonyítékai éppen a kiállított nyelvemlékek lehettek volna. A "szakmát" azonban a székely rovásírás és a hun-magyar azonosság gondolatának a megvetésére képezték ki. Ezért vannak híján napjainkban is a megfelelő érvrendszernek és módszertannak. Jellemző, hogy a 2009-ben az OSZK-ban rendezett nyelvemlék-kiállítás botránya után a kultuszminiszternek kellett adminisztratív lépéseket tennie. S csak azóta tekintik nyelvemléknek a székely írással írt szövegeket. Igaz, hogy helyesen elolvasni azóta sem tudják a rovásírásos nyelvemlékeket. Talán azért, mert a miniszter elmulasztotta utasításba adni a szójelek elolvasásának mikéntjét?

Az írástani csőd további illusztrációját jelentik a tudományosság igényével közreadott művek.

Fehér Bence ugyan - helyesen - már feltételezi, hogy az avarok is magyarul írtak-olvastak. Ám a jánoshidai avar tűtartón létező két rovásjelhez hozzáolvasván a repedéseket és a kopásnyomokat is, betűző módszerrel eljut a Baszjad Ízüt mondathoz. Annak ellenére, hogy oda szójelekkel a Bél szár, azaz mai magyarsággal a Bél úr mondat van írva s e szójeleinkről előzőleg már tájékoztattam a neki átadott Magyar hieroglif írás c. kötetben. Az egyetemeinkről kibocsátott kutatók azonban - a jelek szerint - nem akarnak tudni magyar szójelekről. 

Németh Gyula 1934-es dolgozata után az MTA 2021-ben kiadott rováskorpusza is közli Veit Gailel tájékoztatását a székelyek szó- és mondatjeleiről.  Benkő Elek és Sándor Klára szerzők ugyanebben a kötetben kijelentik, hogy a székely írás eredetéről adathiány miatt nem tudnak mit mondani. Pedig még a kézirat írása közben elküldtem nekik a Magyar hieroglif írás c. kötetet, amelyben seregnyi adatot (szójelek sorát) ajánlottam a figyelmükbe, megfelelően kidolgozott gondolati konstrukcióba csomagolva. Vásáry István, az MTA rováskorpusz szerkesztője a kötet végén - huszonvalahány ótürk jel formai azonosságára hivatkozva - megismételte az évszázada hangoztatott, ám sohasem bizonyított téveszmét a székely írás ótürk eredetéről. Azt nem tette közzé, hogy a fent említett, nekik megküldött kötetben szereplő táblázatok szerint a Tordos-Vincsa kultúra jelei között 49, a kínai írás jelei között pedig 50 székelyazonos jel van. Különös eljárásának magyarázatát megismerhettük a Fehér Bencének címzett figyelmeztetéséből. Azt üzente ugyanis a Magyarságkutató Intézet írástörténészének, hogy ha tudományos fórumon adja elő az álláspontját, akkor majd választ is kaphat rá. Ami csak súlyos módszertani hibaként értékelhető. Erdélyi Istvántól is tudjuk, hogy a tudomány célja egyedül a kíváncsiságunk kielégítése lehet. S e meghatározásban egy szó sincs arról, hogy ha a kíváncsiságunkat körön kívüli adat, vagy gondolat elégíti ki, akkor felmentésünk van kíváncsiságból és tudományosságból.

A magyar és a kínai kutatók most készülnek egy közös hun kiállítás rendezésére. Az erdélyi avar fülbevalók hieroglifikus szövegeinek megértése hozzásegítheti a kiállítás rendezőit a félsikerű kiállításokon ismételten elkövetett rovológiai hibáik elkerüléséhez. A tervezett hun kiállításon ugyanis elkerülhetetlenül ki lesznek állítva a hieroglifikus hun nyelvemlékek, miközben illik majd valamit mondani a hunok nyelvéről is ... 

(2) A szkíta, hun, avarhonfoglaló magyar és Árpád kori jel- és szöveghagyaték elemzése nyilvánvalóvá és érthetővé teszi a sztyeppi állameszme ősvallási alapozását. A finnugrista ihletésű "tudományos konszenzus" számára azonban ezek megértésénél könnyebb és - a prekoncepcióik bűvöletében - célszerűbb a magyar ősvallás említését is eleve tudománytalannak minősíteni. A hunok átszabták Európa államhatárait és történetét, Itáliától a Meroving Birodalomig, a Skandináv félszigetig és Britanniáig hagyván maguk után nyomokat és államokat. Csak éppen a magyar állameszme (nyelv és írás) nem lehet hun örökség a "tudományos konszenzus" számára. A finnugrizmus a magyar kultúra kezdeteit idegenektől való átvételként akarta előadni, ezért nem maradt számára más, mint a hun-magyar azonosság tagadása. Pedig a magyar hieroglifákat gyakran az uralmi jelhasználatban találjuk meg Eurázsia számos pontján (10. ábra). Jelzés értékű, hogy a Kézainál fennmaradt hun állameszmét vitató Szűcs Jenő, vagy az őt bíráló kitűnő Sebestyén László és Molnár Péter egyaránt figyelmen kívül hagyják a székely írásban napjainkig használatban maradt és feltárt jelentésű jelkészlet tanúságát. Pedig ezek az állameszmét alapjaiban érintő mondanivalót rögzítenek. Kétségtelen, hogy erről Kézai sem mond sokat. Ám a magyar állameszme legjelentősebb korabeli (valamint Kézait megelőző és követő) tárgyi emlékein a magyar hieroglif írás szó- és mondatjelei a királyságot alátámasztó szerepben tűnnek fel. E jelenség említés nélkül hagyása nem csak a kutatók személyes hiányosságaira vet fényt. A modern "tudományosság" - jórészt az eleve ellenérdekelt egyetemi oktatásnak köszönhetően - nem mutat kellő fogékonyságot a magyar hieroglifák, az ősvallás és az állameszme összefüggései iránt.  

  

10/a. ábra. Kr. e. 4000 tájáról fennmaradt Amur-menti sziklarajz részlete: sámánábrázolás, ahol a fejtetőn az Isten szó szerepel egy magyarul jól elolvasható komplett mondat közepén10/b. ábra. A krími szkíta korona (balra), Isten olvasatú ligatúrája (középen), a ligatúrát alkotó és - az ős esetében - magyarázó, megismételt hieroglifák (jobbra fent), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "us" (ős) és "nt/tn" (ten) szójelek (jobbra lent)


10/c. ábra. Az avar készítésű nagyszentmiklósi kincs istenábrázolása (László Gyula rajza) 


10/d. ábra. Szarvasi aranyozott ezüstjelvény az Isten szóösszetétellel a honfoglalás korából (középen), az összetétel ős és ten hieroglifái (balra, lentről felfele), valamint a hieroglifák 1400-as évekből származó alakja a székely írás nikolsburgi ábécéjében (jobbra)


 

10/e. ábra. A magyar koronázó palástba hímzett Magasságos atya mondat


(3) A három pont a kínai lolo írásban a "kő" jele. Ez a kínai lolo  "kő" szójel rokona az "ország" jelentésű, hármas halom alakú magyar szójelnek. 

A hegyet a magyar földrajzi nevek világában gyakran mondjuk kőnek (például ilyen a Bélkő a Bükkben). 

A hármas halom a sumér írásban a khur "hegy, ország" szójele. Ez nem véletlenül emlékeztet a hun Khuár istennévre, ország szavunk és a párthus Arszak nevének tövére. 

A sumér szójel kettős jelentését a magyar orom, ország szavak hordozzák. S hogy az oromnak köze van az úr szavunkhoz, azt egy történeti forrás is alátámasztja. Ióannész Kinnamosz szerint ugyanis II. László a fívérének azt az urum méltóságot adta, amely "a hunoknál" a trónörökösnek jár (említi: Molnár/2023/197).   

Az orom, ország és úr szavak töve a genetikai kapcsolat miatt hasonlít a sumér khur szóra. 

Nemetz Tibor segítségével 1993-ban elvégzett matematikai valószínűségszámítás szerint a magyar jeleknek az írásrendszerek közötti genetikai kapcsolat miatt van párhuzama a világ legtávolabbi tájain és kultúráiban is. Ez nyilvánul meg a magyar ország és a sumér khur "hegy, ország" jelek esetében is, ahol nem csak a jelforma, hanem a jelölt szó is azonos gyökerű. Egy kőkori szó és szójel maradékai ezek a sumér, a magyar és a kínai kultúrában egyaránt. 

Alighanem emlékeztetnem kell az olvasóimat arra, hogy a Csúcs Sándorral folytatott párbeszédünk óta a sumér nem tekinthető rokontalan szigetnyelvnek. Ma már nem eleve tudománytalan a magyar szavak sumér, vagy kínai szavakkal, illetve bármely másik nyelv szavaival való összevetése. A professzor úr a nevem említése nélkül ugyan, de átvette a Pánmagyar megoldás cím alatt kifejtett gondolatomat a nyelvek ősrokonságáról és ezt a sajátjaként adta elő. Amit aligha értékelhetünk másképpen, mint hogy immár engedélyünk van a korlátlanul tág körű nyelvösszehasonlító kutatásokra is.

A nyelvi és jeltörténeti összefüggéseknek ősvallási magyarázata van. Eredetileg csak az isten sziklás hegycsúcson elképzelt lakóhelyét tekinthették országnak. S ebből az ősvallási képzetből eredhet az említett szóbokor, ide értve a hun Khuár istennevet és a magyar úr, orom, ország szavakat is.


Irodalom 

Călin Cosma: Seventh–Eighth centuries Earrings Discovered in Transylvania

Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történelemszemlélet Kézai Gesta Hungarorumában. A nacionalizmus középkori genezisének elméleti alapjai. In: Nemzet és történelem 413-555. (A tanulmány eredetileg 1973-ban jelent meg).

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében, magánkiadás, Budapest, 1975.

Molnár Péter: Kézai Simon "hun-magyar alkotmánytana", Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. 

Varga Géza: Karl O. Högström's book: Huns in Scandinavia

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: Kaptam egy elutasító levelet a Nemzeti Régészeti Intézettől

Varga Géza: Szkíta tartalom

Varga Géza: Erdélyi István az őstörténetkutatás száz évéről 

Varga Géza: A rovológiában a "tudományos konszenzus" egy maffiaszerű csoportosulás blöffje 

Varga Géza: Hunok a brit trónon

Létrejött a hun kiállítás (magyarhirlap.hu/kultura, 2023 június 23.)