2022. szeptember 28., szerda

Elolvasható mondatokkal díszített perui agyagedény a Carrasco muzeumból

Götz Lászlótól kaptam az alábbi indián agyagedény fényképét, amit a limai Carrasco múzeumban őriznek (1/a. ábra). A kép megküldéséért itt is köszönetet mondok. 


A perui jelmontázs szerkezete

Az edényen nem értelmetlen díszítést, hanem egy kőkori világnézet mondanivalóját közvetítő rendezett jelhasználatot látunk. Egy sor ismerős szójel és ligatúra idézi fel az égboltot és az Istent.  E képszerkezetek a magyar hieroglif írás szójeleiből épülnek fel. Eurázsiai és amerikai párhuzamaik is vannak, amelyek a nagy időbeli és térbeli távolság ellenére jól azonosíthatók. Ez ad lehetőséget a limai múzeum edényén lévő képszerű szövegek megértésére. 

Az archaikus eurázsiai és amerikai edények elolvasható díszítésének az általánosan elterjedt szokás szerint fel kellett idéznie a Teremtőt és a Teremtést. Azt kellett bizonyítaniuk, hogy az edényből fogyasztható nedű (az élet lehetősége) az Istentől származik. Ez az üzenete a jelen cikkben tárgyalt perui edénynek is. 1/a. ábra. Perui agyagedény (fotógrafika) felső részén a Ragyogj, ragyogó és ragyogtál szójelekkel, alján a Jóma úr, Ragyogó Lyukó magasságos úr, Jóságos úr! mondatokkal (középen), az indián hieroglifák (balra) és a nekik megfelelő magyar jelek (jobbra)1/b. ábra. A baracskai övcsatrész a Tejút hasadékában karácsonykor kelő, égig érő faként ábrázolt  isteni őst idézi, a hullámos keret a Ragyogó nagy ég olvasatú mondatok sorából álló égbolt  (azaz a ferde vonalak sorozata ugyanúgy megtalálható itt is, mint a perui edényen)1/c. ábra. A zamárdi avar temetőből előkerült szíjvég részlete az eget tartó Isten jelképes ábrázolásával, az égbolt ívén látható ferde vonalak csoportja is azonosítható a perui vonalakkal, amint az Istent jelző Jó sar (mai magyarsággal Jó úr) mondatjel is azonos
 


Vonalak az égbolton

Az edény jelei szimmetrikus, hármas jelcsoportot alkotnak (hasonló hármas jelcsoportokat az 1/b. és 1/c. ábrán is bemutatok). Az edény felső része (amelynek jobb, bal és középső része van) az égbolt ívét ábrázolja. Ezen az íven jelennek meg a jellegzetes ferde vonalak, amelyek az első és az utolsó jelcsoportot alkotják. Az edény testén lévő, az Istent leíró jelek  a középső jelcsoporthoz tartoznak (2. ábra). Ez a hármas csoportosítás az istenidéző szertartások szövegkönyvére jellemző. 

- Az első jelcsoport az Isten hívogatását rögzíti: Ragyogj, ragyogj, ragyogj!

- A második jelcsoport (az edény testén) az epiphaniának, az Isten megjelenésének felel meg. Ez mutatja meg antropomorf vagy zoomorf alakban, esetleg írja le jelek segítségével az Istent.

- A harmadik jelcsoport az Istent búcsúztatása: Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál!

Az égbolt ívén lévő ferde és vízszintes vonalak a székely írás "kis r" betűjének felelnek meg. Ennek szójel-előzménye eredetileg napisten nevét, és/vagy a "ragyogj, ragyog, ragyogtál" szavakat rögzítette. 2/a. ábra. Az égbolt ívét alkotó jelek három (jobb, bal és középső) csoportra oszthatók, a középsőhöz tartoznak az edény testén lévő jelek is2/b. ábra. A Stádel-barlang kb. 38-42 000 éves idoljának karjain ferde vonalak, középen pedig egy istenábrázolás van
2/c. ábra. A IX. századi magyar függő előlapja a Ragyogó úristen mondattal (középen), a függő ragyogó és úristen hieroglifái (balra, fentről lefelé), valamint jobbra a hieroglifáknak meg felelő székely írásjelek: "r" (Rá/ragyogó), "us" (ős), "nt/tn" (ten) és "s" (sar "úr, sarok") - azaz egy ferde vonalak között elolvasható istenábrázolást látunk

2/d. ábra. A Szent Korona pártáján lévő Krisztus-zománc hármas csoportba tagozódó jelei egy istenidéző szertartás három szakaszának szövegkönyvét rögzítik magyar hieroglifákkal, az alsó sorban láthatók a hieroglifáknak megfelelő székely jelek: balra az "r" (ragyogj), "s" (sar "úr"), középen "f" (Föld), "s" (sar "úr"). "ly" (Lyukó), jobbra ismét az "r" és az "s" rovásbetűk láthatók
2/e. ábra. XI. századi szeldzsuk tál ős hieroglifát viselő turullal (középen, fotógrafika), balra (fentről lefele) a turul ragyogó, Lyukó, sar, ős, ten hieroglifái, jobbra a hieroglifáknak megfelelő székely "r", "ly", "s", ős és ten jelek - a kát szárnyán lévő vonalakkal együtt az isteni ős megidézését szolgáló szertartás maradékaA Jóma sar "Jóma úr" ligatúra


3/a. ábra. A Jóma sar (mai magyarsággal: Jóma úr) ligatúra egy kőkori isten neve (középen), a ligatúrát alkotó Jó ma(gas) és sar "úr" hieroglifák (balra), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "j", "m" és "s" rovásbetűk
A szimmetrikus Ragyogó Lyukó magasságos úr mondatjel4/a. ábra. A perui edény szimmetrikus Ragyogó Lyukó magasságos úr mondatjele
4/b. ábra. A perui edény archaikusabb változatú Ragyogó hieroglifája
4/c. ábra. A Rá/ragyogó hieroglifa alakváltozatai eurázsiai példák alapján, a perui edényen az alsó sorban látható két szélső forma jelenik meg (az utolsó két változat jelöli az "r" hangot a székely írásban)
4/d. ábra. A perui edény Lyukó magas sar (mai magyarsággal: Lyukó magasságos úr) mondatjele
4/e. ábra. Pakisztáni edény az indusvölgyi kultúrából, az edényen lévő világmodellen a Lyukó magas sar (mai magyarsággal a Lyukó magasságos úr) mondat olvasható 


A Jó sar  "Jó úr" ligatúra


4/a. ábra. A Jó sar (mai magyarsággal: Jó úr) ligatúra egy kőkori isten neve
4/b. ábra. Volterra etruszk múzeumában kiállított váza a Jó sar "Jó úr" ligatúra változataival


4/b. ábra. A Tordos-Vincsa kultúra jele (Winn 201)4/c. ábra. Horezmi érem a Jó sar (mai magyarsággal: Jó úr) mondattal4/d. ábra. A nagyszentmiklósi későavar kincs vadászó fejedelmének fején a Jó sar (mai magyarsággal a Jó úr) mondattal4/e. ábra. Jó sar (mai magyarsággal: Jó úr) mondat a Szent Korona Szent György zománcáról

Hun korong a "Lyukó Nap atya földje" felirattal

Monoki Ibolya hívta fel a figyelmemet a Madia Renzo Giuseppe által a neten megosztott szép ékszerre (1. ábra), amelyért itt is köszönetet mondok. A kép mellett szereplő leírásból "Spilla a disco con pietre in pasta di vetro. VII sec dc"  csak a lelet kora derül ki. Az ékszer stílusa és jelei alapján hun, esetleg avar eredetű is lehet. Ékszerek esetében ez a megadott kor sem bizonyosság, mert a tartós anyaguknak köszönhetően minden további nélkül átvészelhetik az évszázadokat. Azaz készíthették a hunok is az V. században. Ha Itáliában került elő (ami korántsem bizonyos), akkor longobárd, vagy osztrogót környezetben is megmaradhatott, vagy készülhetett hun vagy avar hatásra. A korongon lévő jelek olvasata: Lyukó Nap atya földje, ez utóbbi feltételezést megengedi.  1. ábra. Korong kör alakú és négyszögletes Föld jelekkelA fenti lelet a kétfajta (kerek és négyzetes) Föld hieroglifa miatt érdekes a számunkra. A  régészek, történészek, genetikusok, nyelvészek és a szakterületről cikkeket kanyarító újságírók egyaránt nem ismerik a székely írás történetét és így a különféle jelek formai változatait, vagy a jelentésük változásait sem. A kör alakú változatról tudnak, a négyszögletesről meg nem akarnak tudni. A betűinkről tudnak, a szójeleinkről pedig nem akarnak tudni - bár a szakirodalom alapján tudniuk kelene a szójeleinkről is.

Így fordulhatott elő, hogy Hakan Aydemir a karcagi csatkarika szójelekkel írt szövegét betűzve próbálta meg elolvasni. A szöveg végén lévő Föld szójelet például háromféleképpen elolvasható ligatúrának tekinti (mivel nagyjából egybeesik a felső és alsó vízszintes keretvonallal, ezért a négyszögletes Föld jel vízszintes vonalait nem létezőnek tekinti). Hakan Aydemir a három vélt feloldási lehetőség közül pusztán azért választotta a Szedesz nevet, mert az valahol Keleten egyszer már előfordult. A "szakma" pedig, amelyről Püspöki Nagy Péter és Sándor Klára is leírta már, hogy az alapfogalmakkal sincs tisztában, ájult tisztelettel kezeli ezt az ostobaságot.  


2. ábra. Hakan Aydemir olvasatának jobb szélén szerepel a négyszögletes Föld szójel helyébe képzelt, betűzve olvasott Szedesz ligatúra

3. ábra. Hakan Aydemir így rajzolta le a Föld jelet (szerinte Szedesz ligatúrát)4. ábra. Én így rajzoltam le ugyanezt a részletet (a végső "i" betű nem létezik, csak a keret vonalának befejezése és egy sérülés adja az "i"-hez hasonló formát)
ábra. A karcagi csatkarika fényképe2022. szeptember 22., csütörtök

Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

 19. április 15., hétfő

Monday 15 April 19

Casa Grande prekolumbián istenanya-szobrának magyaros jelei

Casa Grande egy kisváros Tucson és Phoenix között, Arizona államban. A pueblo fazekasság híven megőrizte az ősöktől származó jelkészletet. Ez a Casa Grande cseréptárgy három ismerős jelet hordoz a felületén: az anya és a "Isten, jó, folyó" hieroglifát, valamint a függőleges hullámvonalat, aminek a jelnevét ugyan nem ismerjük, de - a párhuzamok jelkörnyezetéből sejthetően - az égi folyót, a Tejutat jelképezi. Ezekből megérthető, hogy a Tejúttal azonos istenanya cserépszobrát látjuk. 


Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

Casa Grande is a small town between Tucson and Phoenix, Arizona, USA. Pueblo pottery has faithfully preserved the sign set of the ancestors. This Casa Grande ceramic object bears three familiar symbols on its surface: the anya "mother" and the "God, good, river" hieroglyphs, as well as the vertical wavy line, the sign name of which is unknown, but - as can be guessed from the symbolic context of the parallels - it symbolizes the celestial river, the Milky Way. From these it can be understood that we are seeing the same clay statue of the mother of God as the Milky Way.

Berze Nagy János a magyar népmesék alapján megállapította, hogy a Tejút (az égig érő fa) eredetileg egy női istenséggel volt azonos, mert amikor a kiskanász felmászik rá és kinyit egy ajtót, mindig nőt, öregasszonyt talál a fában.   

Based on Hungarian folk tales, János Nagy Berze stated, that the Milky Way (the sky-high tree) was originally identical with a female deity, because when the little swineherd climbs it and opens a door, he always finds a woman, an old woman, in the tree.1. ábra. A Casa Grande szobrocska

Figure 1. The Casa Grande statuette2. ábra.  Hun anya hieroglifa (balra) és a Casa Grande szobrocska anya hierogifája (jobbra), a székely írás "a" betűjének megfelelői

Figure 2. Hun anya "mother" hieroglyph (left) and the hieroglyph of the Casa Grande statue anya "mother" (right), the equivalents of the letter "a" of the Szekler script
3. ábra. A Casa Grande szobrocska "folyó" hieroglifája (balra),  alucsajdengi hun jelvény jó jele (jobbra), a székely írás "j" betűjének megfelelői

Figure 3. The "God, good, river" hieroglyph of the Casa Grande statue (left), the  "God, good, river" sign of the Hun badge of Aluchaideng /Ordos, China/ (right), the equivalents of the letter "j" of the Szekler script
4. ábra. A Casa Grande szobrocska háromszorozott függőleges hullámvonala (balra), egy erdélyi kancsó függőleges hullámvonala (jobbra), a Tejút egyik jele 

Figure 4. The triple vertical wavy line of the Casa Grande statue (left), the vertical wavy line of a Transylvanian jug (right), a sign of the Milky WayIrodalom

Literature

Berze Nagy János: Az égigérő fa, magyar mitológiai tanulmányok, (The sky-high tree, Hungarian mythological studies), Pécs, 1961. 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, (Hungarian hieroglyphic writing, Research Institute of Writing History), Budapest, 2017.
Varga Géza


What does an Anasazi 1 mug say about the letter R of the Székely script?

 2019. május 27., hétfő

Monday, May 27, 2019

Mit mond egy anaszazi bögre a székely írás R betűjéről?

What does an Anasazi 1 mug say about the letter R of the Székely script?

Korábban már írtam a székely írás "kis r" és "nagy R" betűinek kialakulásához vezető írástörténeti folyamatról. Ez egy, a Napot forrásként ábrázoló (Rá napistent jelképező) körbe zárt pont alakú jelből indult ki. E folyamatban előbb négyszögletessé vált, majd annak vízszintes elemeit elhagyva, egyszerű lineáris jelek alakultak ki belőle (ilyen a székely és az ótürk írás "r" betűje, valamint pl. a hettita hieroglif írás két jele is). E jelváltozatokat rendszerint az "r" hang, esetleg egy "r"-t tartalmazó szó vagy szótag jelölésére használták. A jelen cikkben tárgyalt anaszazi bögrén a székely írás "nagy R" jelének majdnem pontos megfelelője látható (1. ábra). 

Earlier, I wrote about the historical process leading to the formation of the lowercase "r" and uppercase "R" letters of the Szekler script. It started from a sign in the form of a point enclosed in a circle depicting the Sun as a source (representing the sun god Ra). In this process, it first became square, and then, abandoning its horizontal elements, it formed simple linear signs (like the letter "r" of the Szekler and Old Turkic scripts, as well as, for example, the two signs of the Hittite hieroglyphic script). These sign variations were usually used to denote the "r" sound, or possibly a word or syllable containing "r". The Anasazi mug discussed in this article shows an almost exact equivalent of the uppercase "R" sign of the Szekler script (Figure 1).1. ábra. Anaszazi bögre Mesa Verdéből a székely írás "R" betűjének hieroglifikus változatával  (fotógrafika)

Figure 1. Anasazi mug from Mesa Verde with the hieroglyphic version of the letter uppercase "R" of the Szekler script (photograph)2. ábra. Az anaszazi bögre szójele (balra) és a székely írás "nagy R" betűje (jobbra)

Figure 2. The word symbol of the Anasazi mug (left) and the letter uppercase "R" of the Szekler script (right)Az anaszazi jel középső vonalának lépcsőzöttsége azt jelzi, hogy a hieroglifa középső vonala a magasba vezető úttal azonos (2. ábra). Igazolja ezt a gondolatunkat a hettita (újabban luviai) hieroglif írás megfelelő jele, amelynek közepén egy létra (tehát szintén a magasba vezető út jele) található. A Tordos-Vincsa kultúra megfelelő jelének közepén is a hullám alakú ügy "folyó" jelünk megfelelője található - s az égi folyó (a Tejút) szintén az égbe vezető úttal azonos (3. ábra).

The staggered middle line of the Anasazi sign indicates that the middle line of the hieroglyph is the same as the path leading upwards (Figure 2). This idea is confirmed by the corresponding sign of the Hittite (lately called Luvian) hieroglyphic writing, in the middle of which there is a ladder (so also a sign of the way to the top). In the middle of the corresponding sign of the Tordos-Vincsa culture, the wave-shaped case corresponds to our ügy "folyó" = river sign - and the celestial river (the Milky Way) is also the same as the road to heaven (Figure 3).

A fentiekből némi joggal következtetünk arra, hogy a székely írás "kis r" betűje (amely a "nagy R" középső vonalának kivonatolása), a magasba vezető útra, a Nap és a halandók közötti kapcsolatra utalhat. A Nap esetében ilyen - elvi - összeköttetést képezhet a szikraamelyben szerepel napisten neve. Ezt a gondolatot most az anaszazi bögre lépcsős jele megerősítette (1). 

From the above, we can reasonably conclude that the letter lowercase "r" of the Szekler script (which is the extraction of the middle line of the uppercase "R" may refer to the path leading to the heights, the relationship between the Sun and mortals. In the case of the Sun, such a - in principle - connection can be formed by the spark in which the name of the sun god appears. This idea has now been confirmed by the step mark on the Anasazi mug (1).3. ábra. A 6-8 ezer évvel ezelőtt virágzott Tordos-Vincsa kultúra ismeretlen jelentésű jele (balra), az egyiptomi hieroglif írás Rá napistent jelölő jele (középen) és a hettita hieroglif írás ru szótagjele (jobbra)


Figure 3. The sign of the unknown meaning of the Tordos-Vincsa culture that flourished 6-8 thousand years ago (left), the sign of the sun god Rá of the Egyptian hieroglyphic writing (middle) and the syllabic sign of the Hittite hieroglyphic syllable sign “ru” (right)Jegyzet

Note

(1) A jelen fejezetben bemutatott összefüggések azt is jelentik, hogy a világ írásrendszerei lényegében egyetlen kőkori jelkészletből, az ősvallás jelképeiből alakultak ki. A kőkori jelkészlet leghívebben a székely írásban maradt meg. Mindezt a Magyar hieroglif írás c. kötetünkben tankönyvszerűen kifejtettük és bizonyítottuk.  

(1) The connections presented in this chapter also mean that the world's writing systems were essentially formed from a single set of Stone Age signs, the symbols of primitive religion. The Stone Age sign set is best preserved in the Szekler script. All this is proven and explained in our book: “Hungarian hieroglyphic script” in textbook style.


Irodalom

Literature

Varga Géza: Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű (Szekler runic letter "R" from the hieroglyph of the sun god Rá)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás (Hungarian hieroglyphic writing)Varga Géza 

III. Béla ezüstdénárja az Orion csillagkép sztyeppi hagyományt őrző rajzával

 

1. ábra. III. Béla ezüstdénárja az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgával a jobb felső és a bal alsó negyedben


Az ezüstdénár képszerkezete egy átlósan szimmetrikus világmodell, amely a székely írás "f" rovásbetűjének és a magyar hieroglif írás Föld szójelének felel meg. Ezen az ezüstdénáron a körbe zárt keresztet a Föld szójeleként kell olvasni, mert a többi jel is szójel. Az átlósan szimmetrikus jelhasználat az indián népi jelhasználatra jellemző, ami e jelhasználat korára (több évezredes közös eurázsiai-szibériai hagyományra) enged következtetni.

A világmodell két negyedében az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga található (2. ábra). Ez feltehetően az atya szójele, mert az Orion csillagképet a fiúisten égi megjelenésének tartották már a sumérek is, valamint - az "atya" jelük képi tartalma alapján - a kínaiak is, ám az Árpád kori szójel  hangalakjára nincs biztos adatunk. 2/a. ábra. Az ezüstdénár Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgája nem elemi szójelekből alkotott kép 


2/b. ábra. A Nimród tamga zalavári előfordulása
2/c. A Nimród tamga Szmolenszk környéki előfordulása2/d. ábra. Várnai bolgár Nimród tamga változatA világmodell két másik negyedében egy Lyukó Bél "Lyukó a világ közepe, a fiúisten" (az isteni triász fiú tagja az atyánk) olvasatú kisebb világmodell látható (3. ábra). Ennek szárai a Ragyogj! Lyukó! Ragyogtál! szavak kiolvasását teszik lehetővé (négyszer ismétlődően). Ez egy istenidéző szertartás szövegkönyvének vázlata.3. ábra. Az ezüstdénár kisebb világmodellje, középen Lyukó isten (a bőség és az élet forrásának) jelével, a szárakon pedig egy-egy istenidéző szertartás szövegkönyvének vázlatával, Ragyogj! Lyukó! Ragyogtál! szójelekkel
4. ábra. Az ezüstdénár központi keresztje a Dana magas köve olvasatot engedi meg
5. ábra. Az ezüstdénár képszerkezetét a Föld hieroglifa határozza meg
Irodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...Őrségi szállás (fészbuk csoport)

2022. szeptember 21., szerda

The hieroglyphic phrase "Good Day" of the Veracruz culture and its Hungarian parallel

 2020. július 2., csütörtök

Thursday, July 2, 2020

A Veracruz-kultúra hieroglifikus "Jóságos Nap" mondata és magyar párhuzama

Az amerikai indiánok népi jelkészletének 23 elemi jele azonosítható magyar jelekkel, például a székely írás jeleivel.  Ez az egyezés a két jelkészlet végső soron kőkori eredetű rokonságával magyarázható és az 50 000 évvel ezelőtti közel-keleti közös őshaza (az Éden) emléke. Különösen érdekes a ligatúrák (jeltársítások) között mutatkozó további 5-10 egyezés. Ezek a ligatúrák az írásfejlődés "későbbi" szakaszában (Közép-Ázsiában?) alakulhattak ki és így az íráshasználó népek (a hunok és az indiánok ősei) közötti rokonságról árulkodnak. A hunok őseinek és egyes amerikai indián törzseknek a rokonságát a genetikusok már kimutatták.  

The hieroglyphic phrase "Jóságos Nap" = Good Day of the Veracruz culture and its Hungarian parallel

The 23 elementary signs of the folk sign set of the American Indians can be identified with Hungarian signs, for example the signs of the Szekler script. This match can be explained by the relationship between the two sets of signs, which ultimately originates from the Stone Age and is a memory of the common homeland (Eden) in the Middle East 50,000 years ago. The additional 5-10 matches between the ligatures (symbol associations) are particularly interesting. These ligatures could have developed in the "later" stage of the development of writing (in Central Asia?) and thus reveal the kinship between the writing-using peoples (the ancestors of the Huns and the Indians). Geneticists have already demonstrated the relationship between the ancestors of the Huns and some of the American Indian tribes.

Ebben a cikkben egy olyan mexikói indián ligatúrát mutatok be, amelynek a honfoglalók hieroglifikus írásemlékei (egy, a 900-as években létesült szabadkígyósi temető leletei) között találtam meg a párját (1/a. ábra). A ligatúra keletkezési helyét jelezheti a Baktriában fellelt, kb. 4000 éves párhuzamuk (1/b. ábra).

In this article, I present a Mexican Indian ligature, the counterpart of which I found among the hieroglyphic writings of the conquerors (finds from a cemetery in Szabadkígyós, established in the 900s) (Fig. 1/a). The origin of the ligature can be indicated by the one found in Bactria, an approximately 4,000 year old parallel (Fig. 1/b).

 

 


1/a. ábra. A Veracruz-kultúra ligatúrája (balra, peremén az "ég" szójeléből kialakított jelsorral) és a szabadkígyósi honfoglalás kori leletek között meglévő párhuzama (jobbra), fotógrafikák 

Figure 1/a. The ligature of the Veracruz culture (on the left, with a symbol formed from the word "ég" = sky on the edge) and the parallel between the finds from the time of the conquest of Szabadkígyós (right), photo graphics

 

Az 1/a. ábrán látható indián ligatúrát a Dallas Múvészeti Múzeumban őrzik. A Veracruz-kultúra (vagy Öböl-kultúra) Mexikó középső és északi részén virágzott az I. évezredben. Középpontja El Tajin volt. Vitatott, hogy e kultúrának részesei voltak-e a  penutok közé tartozó totonákok. (1)

The Native American ligature shown in figure 1/a.  is preserved in the Dallas Museum of Art. The Veracruz culture (or Gulf culture) flourished in central and northern Mexico in the 1st millennium BC. Its centre was El Tajin. It is disputed whether the Totonacs, who were part of the Penuts, were part of this culture. (1)


1/b. ábra. Ligatúra Baktriából (Kr. e. II. évezred), olvasata mai magyarsággal: Ragyogó, jóságos Nap
1/b. figure. Ligature from Bactria (2nd millennium BC), reading in modern Hungarian: “Ragyogó, jóságos Nap” = Bright, good Day/Sun2. ábra. Hettita (újabban luviai) hieroglif írás "Nap" szójele

Figure 2. Hittite (later Luvian) hieroglyphic script for "Nap” = Sun
3. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester régi magyar edényről másolt napjelképe, peremén az ég szójel változatából kialakított sorral

Figure 3. Sun symbol copied from an old Hungarian vessel by Imre Czibor, master potter from Alsópáhok, with a line formed from a version of the word “ég” = sky on the rim

 

 

Az indián ligatúra egy Eurázsiában széles körben elterjedt, változatokkal rendelkező napjelkép amerikai előfordulása.

The Native American Indian ligature is the American occurrence of a sun symbol that is widespread in Eurasia and has variations.

 

Mindegyik bemutatott változatnak része a sugaras napkorong alakú szójel, a magyar hieroglif írás Nap szójele. Ehhez társul az 1. ábrán bemutatott változatokon a kacskaringó alakú, égig csapó hullámtarajt ábrázoló hieroglifa, a magyar jelkészletben az istennel azonos Tejútra utaló  "folyó, isten" szójel. E két jel együttesen a Jóságos Nap mondatot rögzíti. 
Each of the presented versions includes the word sign in the shape of a radial sun disk, the word sign for “Nap” = Sun in the Hungarian hieroglyphic script. This is accompanied by the hieroglyph in the versions shown in Fig. 1, which depicts a crest of waves reaching to the sky, and the word "river, god" referring to the Milky Way, which is the same as “jó” = good “”folyó isten”” = River God in the Hungarian sign set. Together, these two signs record the phrase “Jóságos Nap” = Good Sun.


Némelyik ligatúrában szerepel még a két koncentrikus körből álló lyuk/Lyukó hieroglifa (amit a hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok használtak a napisten megnevezésére). Ezeken kívül a Veracruz-i és az alsópáhoki ligatúra köriratában megtaláljuk a magyar hieroglif írás ég szójelét is.  

Some ligatures also include the hieroglyph lyuk/Lyukó consisting of two concentric circles (used by the Huns, the Avars and the conquering Hungarians to name the sun god). In addition to these, we can find the Hungarian hieroglyphic word “ég” = sky in the ligature circulars from Veracruz (Mexico) and Alsopáhok (Hungary).

 


Jegyzetek
Notes


(1) Otto von Sadovszky, amerikai magyar nyelvész és néprajzkutató a magyarság rokonának tartotta a penut indiánokat, akiket ő kaliforniai ugoroknak nevezett. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a magyarazonos jelek nem kötődnek kizárólagosan egyik indián törzshöz, vagy népességhez sem, hanem el vannak terjedve mindhárom Amerikában.  

(1) Otto von Sadovszky, an American Hungarian linguist and ethnographer, considered the Penut Indians, whom he called Californian Ugors, to be relatives of Hungarians. I must note, however, that the same signs are not exclusively associated with any Indian tribe or population but are widespread in all three Americas.Irodalom

Literature


Pálóczi-Horváth András: 
X. századi temető a szabadkígyósi tangazdaság homokbányájában, A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1. /1911/

(András Pálóczi-Horváth: 10th-century cemetery in the sand mine of the Szátkýgyós Tangazdaság, Publications of the Békés County Museums 1. /1911/)

Medgyesi Pál: Honfoglalók a békési tájakon, A Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve III. (40.)

(Pál Medgyesi: Home invaders in the landscapes of Békés, Yearbook of the Mihály Munkácsy Museum III. (40.))

Varga Géza: A magyar hieroglif írás kutatása ismét a genetikával párhuzamos eredményeket szolgáltat
(
Géza Varga: The research of Hungarian hieroglyphic writing once again provides results parallel to genetics)

 Varga Géza: Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról

(Géza Varga: Otto von Sadovszky about the California Ugors)

 Varga Géza: Indián tartalom 

(Géza Varga: Indian content)

 Varga Géza: Magyar hieroglif írás

(Géza Varga: Hungarian hieroglyphic script)

 Varga Géza: Baktriai korong a "Jóságos Nap" mondattal Kr. e. 2000 tájáról

(Géza Varga: Bactrian disk with the phrase "Jóságos Nap" = Good Sun of Around 2000 BC.)