2022. szeptember 22., csütörtök

Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

 19. április 15., hétfő

Monday 15 April 19

Casa Grande prekolumbián istenanya-szobrának magyaros jelei

Casa Grande egy kisváros Tucson és Phoenix között, Arizona államban. A pueblo fazekasság híven megőrizte az ősöktől származó jelkészletet. Ez a Casa Grande cseréptárgy három ismerős jelet hordoz a felületén: az anya és a "Isten, jó, folyó" hieroglifát, valamint a függőleges hullámvonalat, aminek a jelnevét ugyan nem ismerjük, de - a párhuzamok jelkörnyezetéből sejthetően - az égi folyót, a Tejutat jelképezi. Ezekből megérthető, hogy a Tejúttal azonos istenanya cserépszobrát látjuk. 


Hungarian signs of the pre-Columbian statue of the mother of God in Casa Grande

Casa Grande is a small town between Tucson and Phoenix, Arizona, USA. Pueblo pottery has faithfully preserved the sign set of the ancestors. This Casa Grande ceramic object bears three familiar symbols on its surface: the anya "mother" and the "God, good, river" hieroglyphs, as well as the vertical wavy line, the sign name of which is unknown, but - as can be guessed from the symbolic context of the parallels - it symbolizes the celestial river, the Milky Way. From these it can be understood that we are seeing the same clay statue of the mother of God as the Milky Way.

Berze Nagy János a magyar népmesék alapján megállapította, hogy a Tejút (az égig érő fa) eredetileg egy női istenséggel volt azonos, mert amikor a kiskanász felmászik rá és kinyit egy ajtót, mindig nőt, öregasszonyt talál a fában.   

Based on Hungarian folk tales, János Nagy Berze stated, that the Milky Way (the sky-high tree) was originally identical with a female deity, because when the little swineherd climbs it and opens a door, he always finds a woman, an old woman, in the tree.1. ábra. A Casa Grande szobrocska

Figure 1. The Casa Grande statuette2. ábra.  Hun anya hieroglifa (balra) és a Casa Grande szobrocska anya hierogifája (jobbra), a székely írás "a" betűjének megfelelői

Figure 2. Hun anya "mother" hieroglyph (left) and the hieroglyph of the Casa Grande statue anya "mother" (right), the equivalents of the letter "a" of the Szekler script
3. ábra. A Casa Grande szobrocska "folyó" hieroglifája (balra),  alucsajdengi hun jelvény jó jele (jobbra), a székely írás "j" betűjének megfelelői

Figure 3. The "God, good, river" hieroglyph of the Casa Grande statue (left), the  "God, good, river" sign of the Hun badge of Aluchaideng /Ordos, China/ (right), the equivalents of the letter "j" of the Szekler script
4. ábra. A Casa Grande szobrocska háromszorozott függőleges hullámvonala (balra), egy erdélyi kancsó függőleges hullámvonala (jobbra), a Tejút egyik jele 

Figure 4. The triple vertical wavy line of the Casa Grande statue (left), the vertical wavy line of a Transylvanian jug (right), a sign of the Milky WayIrodalom

Literature

Berze Nagy János: Az égigérő fa, magyar mitológiai tanulmányok, (The sky-high tree, Hungarian mythological studies), Pécs, 1961. 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, (Hungarian hieroglyphic writing, Research Institute of Writing History), Budapest, 2017.
Varga Géza


What does an Anasazi 1 mug say about the letter R of the Székely script?

 2019. május 27., hétfő

Monday, May 27, 2019

Mit mond egy anaszazi bögre a székely írás R betűjéről?

What does an Anasazi 1 mug say about the letter R of the Székely script?

Korábban már írtam a székely írás "kis r" és "nagy R" betűinek kialakulásához vezető írástörténeti folyamatról. Ez egy, a Napot forrásként ábrázoló (Rá napistent jelképező) körbe zárt pont alakú jelből indult ki. E folyamatban előbb négyszögletessé vált, majd annak vízszintes elemeit elhagyva, egyszerű lineáris jelek alakultak ki belőle (ilyen a székely és az ótürk írás "r" betűje, valamint pl. a hettita hieroglif írás két jele is). E jelváltozatokat rendszerint az "r" hang, esetleg egy "r"-t tartalmazó szó vagy szótag jelölésére használták. A jelen cikkben tárgyalt anaszazi bögrén a székely írás "nagy R" jelének majdnem pontos megfelelője látható (1. ábra). 

Earlier, I wrote about the historical process leading to the formation of the lowercase "r" and uppercase "R" letters of the Szekler script. It started from a sign in the form of a point enclosed in a circle depicting the Sun as a source (representing the sun god Ra). In this process, it first became square, and then, abandoning its horizontal elements, it formed simple linear signs (like the letter "r" of the Szekler and Old Turkic scripts, as well as, for example, the two signs of the Hittite hieroglyphic script). These sign variations were usually used to denote the "r" sound, or possibly a word or syllable containing "r". The Anasazi mug discussed in this article shows an almost exact equivalent of the uppercase "R" sign of the Szekler script (Figure 1).1. ábra. Anaszazi bögre Mesa Verdéből a székely írás "R" betűjének hieroglifikus változatával  (fotógrafika)

Figure 1. Anasazi mug from Mesa Verde with the hieroglyphic version of the letter uppercase "R" of the Szekler script (photograph)2. ábra. Az anaszazi bögre szójele (balra) és a székely írás "nagy R" betűje (jobbra)

Figure 2. The word symbol of the Anasazi mug (left) and the letter uppercase "R" of the Szekler script (right)Az anaszazi jel középső vonalának lépcsőzöttsége azt jelzi, hogy a hieroglifa középső vonala a magasba vezető úttal azonos (2. ábra). Igazolja ezt a gondolatunkat a hettita (újabban luviai) hieroglif írás megfelelő jele, amelynek közepén egy létra (tehát szintén a magasba vezető út jele) található. A Tordos-Vincsa kultúra megfelelő jelének közepén is a hullám alakú ügy "folyó" jelünk megfelelője található - s az égi folyó (a Tejút) szintén az égbe vezető úttal azonos (3. ábra).

The staggered middle line of the Anasazi sign indicates that the middle line of the hieroglyph is the same as the path leading upwards (Figure 2). This idea is confirmed by the corresponding sign of the Hittite (lately called Luvian) hieroglyphic writing, in the middle of which there is a ladder (so also a sign of the way to the top). In the middle of the corresponding sign of the Tordos-Vincsa culture, the wave-shaped case corresponds to our ügy "folyó" = river sign - and the celestial river (the Milky Way) is also the same as the road to heaven (Figure 3).

A fentiekből némi joggal következtetünk arra, hogy a székely írás "kis r" betűje (amely a "nagy R" középső vonalának kivonatolása), a magasba vezető útra, a Nap és a halandók közötti kapcsolatra utalhat. A Nap esetében ilyen - elvi - összeköttetést képezhet a szikraamelyben szerepel napisten neve. Ezt a gondolatot most az anaszazi bögre lépcsős jele megerősítette (1). 

From the above, we can reasonably conclude that the letter lowercase "r" of the Szekler script (which is the extraction of the middle line of the uppercase "R" may refer to the path leading to the heights, the relationship between the Sun and mortals. In the case of the Sun, such a - in principle - connection can be formed by the spark in which the name of the sun god appears. This idea has now been confirmed by the step mark on the Anasazi mug (1).3. ábra. A 6-8 ezer évvel ezelőtt virágzott Tordos-Vincsa kultúra ismeretlen jelentésű jele (balra), az egyiptomi hieroglif írás Rá napistent jelölő jele (középen) és a hettita hieroglif írás ru szótagjele (jobbra)


Figure 3. The sign of the unknown meaning of the Tordos-Vincsa culture that flourished 6-8 thousand years ago (left), the sign of the sun god Rá of the Egyptian hieroglyphic writing (middle) and the syllabic sign of the Hittite hieroglyphic syllable sign “ru” (right)Jegyzet

Note

(1) A jelen fejezetben bemutatott összefüggések azt is jelentik, hogy a világ írásrendszerei lényegében egyetlen kőkori jelkészletből, az ősvallás jelképeiből alakultak ki. A kőkori jelkészlet leghívebben a székely írásban maradt meg. Mindezt a Magyar hieroglif írás c. kötetünkben tankönyvszerűen kifejtettük és bizonyítottuk.  

(1) The connections presented in this chapter also mean that the world's writing systems were essentially formed from a single set of Stone Age signs, the symbols of primitive religion. The Stone Age sign set is best preserved in the Szekler script. All this is proven and explained in our book: “Hungarian hieroglyphic script” in textbook style.


Irodalom

Literature

Varga Géza: Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű (Szekler runic letter "R" from the hieroglyph of the sun god Rá)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás (Hungarian hieroglyphic writing)Varga Géza 

III. Béla ezüstdénája az Orion csillagkép sztyeppi hagyományt őrző rajzával

 

1. ábra. III. Béla ezüstdénárja az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgával a jobb felső és a bal alsó negyedben


Az ezüstdénár képszerkezete egy átlósan szimmetrikus világmodell, amely a székely írás "f" rovásbetűjének és a magyar hieroglif írás Föld szójelének felel meg. Ezen az ezüstdénáron a körbe zárt keresztet a Föld szójeleként kell olvasni, mert a többi jel is szójel. Az átlósan szimmetrikus jelhasználat az indián népi jelhasználatra jellemző, ami e jelhasználat korára (több évezredes közös eurázsiai-szibériai hagyományra) enged következtetni.

A világmodell két negyedében az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga található (2. ábra). Ez feltehetően az atya szójele, mert az Orion csillagképet a fiúisten égi megjelenésének tartották már a sumérek is, valamint - az "atya" jelük képi tartalma alapján - a kínaiak is, ám az Árpád kori szójel  hangalakjára nincs biztos adatunk. 2/a. ábra. Az ezüstdénár Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgája, ez nem elemi szójelekből alkotott kép 


2/b. ábra. A Nimród tamga zalavári előfordulása
2/c. A Nimród tamga Szmolenszk környéki előfordulása2/d. ábra. Várnai bolgár Nimród tamga változatA világmodell két másik negyedében egy Lyukó Bél "Lyukó a világ közepe, a fiúisten" olvasatú kisebb világmodell látható (3. ábra). Ennek szárai a Ragyogj! Lyukó! Ragyogtál! szavak kiolvasását teszik lehetővé (négyszer ismétlődően). Ez egy istenidéző szertartás szövegkönyvének vázlata.3. ábra. Az ezüstdénár kisebb világmodellje, középen Lyukó isten (a bőség és az élet forrásának) jelével, a szárakon pedig egy-egy istenidéző szertartás szövegkönyvének vázlatával, Ragyogj! Lyukó! Ragyogtál! szójelekkel
4. ábra. Az ezüstdénár központi keresztje a Dana magas köve olvasatot engedi meg
5. ábra. Az ezüstdénár képszerkezetét a Föld hieroglifa határozza meg
Irodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...Őrségi szállás (fészbuk csoport)

2022. szeptember 21., szerda

The hieroglyphic phrase "Good Day" of the Veracruz culture and its Hungarian parallel

 2020. július 2., csütörtök

Thursday, July 2, 2020

A Veracruz-kultúra hieroglifikus "Jóságos Nap" mondata és magyar párhuzama

Az amerikai indiánok népi jelkészletének 23 elemi jele azonosítható magyar jelekkel, például a székely írás jeleivel.  Ez az egyezés a két jelkészlet végső soron kőkori eredetű rokonságával magyarázható és az 50 000 évvel ezelőtti közel-keleti közös őshaza (az Éden) emléke. Különösen érdekes a ligatúrák (jeltársítások) között mutatkozó további 5-10 egyezés. Ezek a ligatúrák az írásfejlődés "későbbi" szakaszában (Közép-Ázsiában?) alakulhattak ki és így az íráshasználó népek (a hunok és az indiánok ősei) közötti rokonságról árulkodnak. A hunok őseinek és egyes amerikai indián törzseknek a rokonságát a genetikusok már kimutatták.  

The hieroglyphic phrase "Jóságos Nap" = Good Day of the Veracruz culture and its Hungarian parallel

The 23 elementary signs of the folk sign set of the American Indians can be identified with Hungarian signs, for example the signs of the Szekler script. This match can be explained by the relationship between the two sets of signs, which ultimately originates from the Stone Age and is a memory of the common homeland (Eden) in the Middle East 50,000 years ago. The additional 5-10 matches between the ligatures (symbol associations) are particularly interesting. These ligatures could have developed in the "later" stage of the development of writing (in Central Asia?) and thus reveal the kinship between the writing-using peoples (the ancestors of the Huns and the Indians). Geneticists have already demonstrated the relationship between the ancestors of the Huns and some of the American Indian tribes.

Ebben a cikkben egy olyan mexikói indián ligatúrát mutatok be, amelynek a honfoglalók hieroglifikus írásemlékei (egy, a 900-as években létesült szabadkígyósi temető leletei) között találtam meg a párját (1/a. ábra). A ligatúra keletkezési helyét jelezheti a Baktriában fellelt, kb. 4000 éves párhuzamuk (1/b. ábra).

In this article, I present a Mexican Indian ligature, the counterpart of which I found among the hieroglyphic writings of the conquerors (finds from a cemetery in Szabadkígyós, established in the 900s) (Fig. 1/a). The origin of the ligature can be indicated by the one found in Bactria, an approximately 4,000 year old parallel (Fig. 1/b).

 

 


1/a. ábra. A Veracruz-kultúra ligatúrája (balra, peremén az "ég" szójeléből kialakított jelsorral) és a szabadkígyósi honfoglalás kori leletek között meglévő párhuzama (jobbra), fotógrafikák 

Figure 1/a. The ligature of the Veracruz culture (on the left, with a symbol formed from the word "ég" = sky on the edge) and the parallel between the finds from the time of the conquest of Szabadkígyós (right), photo graphics

 

Az 1/a. ábrán látható indián ligatúrát a Dallas Múvészeti Múzeumban őrzik. A Veracruz-kultúra (vagy Öböl-kultúra) Mexikó középső és északi részén virágzott az I. évezredben. Középpontja El Tajin volt. Vitatott, hogy e kultúrának részesei voltak-e a  penutok közé tartozó totonákok. (1)

The Native American ligature shown in figure 1/a.  is preserved in the Dallas Museum of Art. The Veracruz culture (or Gulf culture) flourished in central and northern Mexico in the 1st millennium BC. Its centre was El Tajin. It is disputed whether the Totonacs, who were part of the Penuts, were part of this culture. (1)


1/b. ábra. Ligatúra Baktriából (Kr. e. II. évezred), olvasata mai magyarsággal: Ragyogó, jóságos Nap
1/b. figure. Ligature from Bactria (2nd millennium BC), reading in modern Hungarian: “Ragyogó, jóságos Nap” = Bright, good Day/Sun2. ábra. Hettita (újabban luviai) hieroglif írás "Nap" szójele

Figure 2. Hittite (later Luvian) hieroglyphic script for "Nap” = Sun
3. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester régi magyar edényről másolt napjelképe, peremén az ég szójel változatából kialakított sorral

Figure 3. Sun symbol copied from an old Hungarian vessel by Imre Czibor, master potter from Alsópáhok, with a line formed from a version of the word “ég” = sky on the rim

 

 

Az indián ligatúra egy Eurázsiában széles körben elterjedt, változatokkal rendelkező napjelkép amerikai előfordulása.

The Native American Indian ligature is the American occurrence of a sun symbol that is widespread in Eurasia and has variations.

 

Mindegyik bemutatott változatnak része a sugaras napkorong alakú szójel, a magyar hieroglif írás Nap szójele. Ehhez társul az 1. ábrán bemutatott változatokon a kacskaringó alakú, égig csapó hullámtarajt ábrázoló hieroglifa, a magyar jelkészletben az istennel azonos Tejútra utaló  "folyó, isten" szójel. E két jel együttesen a Jóságos Nap mondatot rögzíti. 
Each of the presented versions includes the word sign in the shape of a radial sun disk, the word sign for “Nap” = Sun in the Hungarian hieroglyphic script. This is accompanied by the hieroglyph in the versions shown in Fig. 1, which depicts a crest of waves reaching to the sky, and the word "river, god" referring to the Milky Way, which is the same as “jó” = good “”folyó isten”” = River God in the Hungarian sign set. Together, these two signs record the phrase “Jóságos Nap” = Good Sun.


Némelyik ligatúrában szerepel még a két koncentrikus körből álló lyuk/Lyukó hieroglifa (amit a hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok használtak a napisten megnevezésére). Ezeken kívül a Veracruz-i és az alsópáhoki ligatúra köriratában megtaláljuk a magyar hieroglif írás ég szójelét is.  

Some ligatures also include the hieroglyph lyuk/Lyukó consisting of two concentric circles (used by the Huns, the Avars and the conquering Hungarians to name the sun god). In addition to these, we can find the Hungarian hieroglyphic word “ég” = sky in the ligature circulars from Veracruz (Mexico) and Alsopáhok (Hungary).

 


Jegyzetek
Notes


(1) Otto von Sadovszky, amerikai magyar nyelvész és néprajzkutató a magyarság rokonának tartotta a penut indiánokat, akiket ő kaliforniai ugoroknak nevezett. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a magyarazonos jelek nem kötődnek kizárólagosan egyik indián törzshöz, vagy népességhez sem, hanem el vannak terjedve mindhárom Amerikában.  

(1) Otto von Sadovszky, an American Hungarian linguist and ethnographer, considered the Penut Indians, whom he called Californian Ugors, to be relatives of Hungarians. I must note, however, that the same signs are not exclusively associated with any Indian tribe or population but are widespread in all three Americas.Irodalom

Literature


Pálóczi-Horváth András: 
X. századi temető a szabadkígyósi tangazdaság homokbányájában, A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1. /1911/

(András Pálóczi-Horváth: 10th-century cemetery in the sand mine of the Szátkýgyós Tangazdaság, Publications of the Békés County Museums 1. /1911/)

Medgyesi Pál: Honfoglalók a békési tájakon, A Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve III. (40.)

(Pál Medgyesi: Home invaders in the landscapes of Békés, Yearbook of the Mihály Munkácsy Museum III. (40.))

Varga Géza: A magyar hieroglif írás kutatása ismét a genetikával párhuzamos eredményeket szolgáltat
(
Géza Varga: The research of Hungarian hieroglyphic writing once again provides results parallel to genetics)

 Varga Géza: Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról

(Géza Varga: Otto von Sadovszky about the California Ugors)

 Varga Géza: Indián tartalom 

(Géza Varga: Indian content)

 Varga Géza: Magyar hieroglif írás

(Géza Varga: Hungarian hieroglyphic script)

 Varga Géza: Baktriai korong a "Jóságos Nap" mondattal Kr. e. 2000 tájáról

(Géza Varga: Bactrian disk with the phrase "Jóságos Nap" = Good Sun of Around 2000 BC.)

 

 

Erdélyi kályhacsempe az eget tartó fával azonos isten jelképeivel

Sólyom Ferenc barátom kérdezte a fészbukon: Erdélyi kályhacsempe. Gazdag tárháza az általad gyűjtött jeleknek... Én "csak" gyönyörködök benne... Ebből Te mit olvasol ki, Géza? -1. ábra. Erdélyi kályhacsempe képe Sólyom FerenctőlKedves Ferenc! Ez egy gyönyörű kályhacsempe. Köszönöm! Amikor készült, akkor már csak búvópatakként élhettek a régi jelek a fazekasok között. Természetesen volt közöttük olyan is, aki értette a régi jeleket, vagy azok egy részét. S volt olyan is, aki csak a régi mintákat másolta értelem nélkül, vagy utólagos népi magyarázatokkal élt a régi jeleket illetően. Az azonban bizonyos, hogy a kályhacsempe jelei a székely jelek rokonságába tartoznak, ősvallási jelképek leszármazottai és így a magyar hieroglif írás köréből valók. Mivel ez a fazekas a monogramját latin betűkkel adta meg, a régi jelek értelem nélküli másolására gondolok. 

Ezek a régi jelek: 

- A tulipán "isten" olvasatú - amit az énlakai Egy Isten mondatjel alapján tudunk. 
- Mellette van két oldalon egy-egy "Lyukó a Nap" mondatjel. 
- A hullám alakú virágtengely lehet az Ak istennév. Mivel a virág az égig érő fával (a Tejúttal) azonos, ez az Ak lehet Heraklész, vagy patak (pater Ak "Ak atya") - vagyis az Istennel azonos égi patak.
- Tekintettel arra, hogy a virág az "eget tartó fa" helyzetében van, ez megengedi az "ég" szó kiolvasását is (ez a kép a székely "g" eredetije, képi tartalma). 

Ezekből a fenti szavakból lehet mondatot alkotni, ám persze akadhat köztük olyan szó is, amit nem feltétlenül kell hangzósítani (esetleg csak a jelentést erősítik, illusztrálják). Tehát ezek a jelek nagyjából azt mondják el a képszerű szójelek nyelvén, hogy Lyukó napisten az égi (pat)ak. Amit persze nem úgy kell elolvasni, mint ahogyan azt a szokásos latin betűs sorok olvasásakor tesszük, hanem rátekintve és azzal az egyetlen pillantással meg is értve. Erre azok képesek, akik ismerik e szójeleket és akik számára az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció is felidézi az ősvallási tartalmat.2. ábra. Hettita fémplakett az eget tartó fa ábrázolásávalIrodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.
Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


Columbian vase with "jó" (God, good, river) hieroglyph

 

Kolumbiai váza jó "Isten, jó, folyó" hieroglifával

Columbian vase with "jó" (God, good, river" hieroglyph

 

1/a. ábra. Kolumbiai váza lelógó  “folyó" jelekkel (balra), egy jele helyes nézetben (2.), egy gömöri tornácoszlop-kitámasztó jó jele (3.) és a székely írás "j" betűje (jobbra)

1/a. figure. Colombian vase with hanging “jó” = good “"folyó" = river” marks (left), a mark in the correct view (2nd), a good mark of a porch from Gömör (Hungary), support (3rd) and the letter "j" of the Szekler script (right)

 

Az amerikai indiánok népi jelkészletében a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) közel harminc jelének találjuk meg a párhuzamát. A jelen cikkben egy olyan kolumbiai vázát mutatunk be, amelyiken a székely írás "j" betűjének, a magyar hieroglif írás  "folyó" szójelének párhuzama szerepel.

In the folk sign set of the American Indians, we find the parallels of nearly thirty signs of the Szekler script (more precisely, the Hungarian hieroglyphic script). In this article, we present a Colombian vase on which there is a parallel to the letter "j" of the Szekler script and the word “jó” = good “"folyó"” = river of the Hungarian hieroglyphic script.


 1/b. ábra. A kolumbiai vázán azért vannak "lelógó" hieroglifák, mert a váza szájától, az Isten nézőpontjából kell őket szemlélni

Figure 1/b. The Colombian vase has "lelógó" = hanging, hieroglyphs because they must be viewed from the mouth of the vase, from God's point of view

 


1/c. ábra. Szarmata üst hasonlóképpen "lelógó" (az isteni nézőpontból olvasható) "jó" hieroglifákkal

1/c. figure. Sarmatian cauldron with similarly "lelógó” = hanging (readable from the divine point of view) "jó" = good hieroglyphs

 

 2. ábra. A szentgyörgyvölgyi csupor kerületén a hieroglifikus négy jó (négy folyó) mondat ismétlődik (a négyes számot függőleges vonalak rögzítik, a  "folyó" szót pedig ugyanaz a kacskaringó alakú jel, amelyik a kolumbiai edényen is látható)

Figure 2. The hieroglyphic phrase “négy jó” = four good (four rivers) is repeated on the circumference of the mug from Szentgyörgyvölgy (Hungary, Zala county) (the number four is recorded by vertical lines, and the word “jó” = good “"folyó" = river” is the same squiggly sign that can be seen on the Colombian vessel)

 

 3. ábra. A hohokam tál világmodellje - engedelmeskedve a világszerte érvényesülő ősvallási ábrázolási konvenciónak -  kacsakaringóval jelöli a központi forrást és az onnan négy irányba szaladó szent folyókat is

Figure 3. The world model of the hohokam plate - in obedience to the worldwide primitive religious representation convention - marks the central spring and the sacred rivers running from it in four directions with a duck ring.

 

Azonban nem csak formai párhuzamról van szó. A jelek és az edény szemantikája is lehetőséget ad az indián-magyar írástani kapcsolat megállapítására. 

However, it is not just a formal parallel. The semantics of the signs and the vessel also provide an opportunity to establish the Indian-Hungarian writing relationship.

 

Eurázsiai párhuzamok elemzése alapján tudjuk, hogy az archaikus edények a Teremtés helyszínét és a Teremtőt idézik. E követelmény szellemében készült ez az indián váza is. Az edény szája az életet adó Istennek, az Éden központi forrásának felel meg. Tőle indulnak ki a Föld távoli tájaira vizet vivő folyók s ezek jelzésére szolgálnak a váza oldalán lévő  "folyó" hieroglifák. (1)

Based on the analysis of Eurasian parallels, we know that the archaic vessels evoke the location of the Creation and the Creator. This Native American vase was made in the spirit of this requirement. The mouth of the vessel corresponds to the life-giving God, the central source of Eden. Rivers carrying water to the distant regions of the Earth originate from it, and the “jó” = good “"folyó" = river” hieroglyphs on the side of the vase serve to indicate these. (1)

 

Nem csak a kolumbiai váza oldalán lévő jelformák hasonlítanak magyar jelformákra, hanem a jelentések is azonosak, amennyiben nem csak az egyes jelek, hanem az edény jelentését is figyelembe vesszük. A  szavunk ugyanis egykor "folyó" jelentést is hordozott. 

Not only are the symbols on the side of the Colombian vase similar to Hungarian symbols, but the meanings are also the same, if we take into account not only the meaning of the individual symbols, but also the meaning of the vessel. Our word “jó” = good once carried the meaning of "folyó" = river.

 

 

 

4. ábra. A kolumbiai váza  "folyó" hieroglifája az Isten szemszögéből nézve

Figure 4. The “jó” = good “"folyó" = river” hieroglyph from the Columbian vase is seen from God's point of view

 

 

 3. ábra. A székely írás "j" betűjének alakja a rovástechnológia hatására lett szögletes

Figure 3. The shape of the letter "j" of the Szekler script became angular as a result of runic technology

 

 

4. ábra. Szkíta cipőre varrt  hieroglifa (balra), a gömöri tornácoszlop kitámasztójának  "folyó" hieroglifája az eredeti, kacskaringó alakot örizte meg (jobbra)

Figure 4. The “jó” = good hieroglyph sewn on a Scythian shoe (left), the good "river" hieroglyph of the support of the porch in Gömör[1] (Hungarian Kingdom) column has preserved its original, curving shape (right)

 

A jelformák megfelelése kétségtelen, ám az effajta összevetések láttán az akadémikus "tudomány" emlőin nevelkedettek egy része mégis meghökken. Nem mindenki képes elfogadni a korábban az írás eredetéről elfogadott álláspontokat lomtárba száműző felfedezéseket. Különösen, ha a kapcsolódó szakirodalmat még nem ismeri. Azon olvasóink számára, akik az utóbbi évtizedekben végzett írástani kutatások eredményéről még nem értesültek, elmondjuk hogy a Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámítás a jelkészletek genetikus kapcsolatát nyilvánvalóvá tette. 

There is no doubt that the sign forms correspond, but some of those scholars, brought up on academic "science" are still amazed when they see such comparisons. Not everyone is able to accept the discoveries that banish the previously accepted positions on the origin of writing to the dustbin. Especially if you are not yet familiar with the related literature. For those of our readers who have not yet been informed of the results of the scribal research carried out in recent decades, we would like to say that the probability calculation carried out with the help of the mathematician Tibor Nemetz made the genetic relationship of the sign sets obvious. 

Jegyzet

Notes

(1) Tulajdonképpen négy jó "folyó" hieroglifának kellene lennie a kolumbiai vázán, mert az Édennek (az Eurázsia belső területeit és Amerikát benépesítő Homo sapiens sapiens csoport 50 000 évvel ezelőtti őshazájának) négy nagy folyója volt (a Halüsz, az Arakszész, a Tigris és az Eufrátesz). Az edényeken lévő jelek ennek megfelelően rendszerint négy folyóra utalnak (2. és 3. ábra), ám - mint a kolumbiai váza is - esetenként vannak kivételek. Csak találgatni tudjuk, hogy ezen a kolumbiai edényen miért van több folyó. Lehetséges, hogy nem a konkrét földrajzi területre (az őshazára), hanem csak az Isten életadó forrás voltára akart utalni az edény készítője. 


(1) In fact, there should be the four “jó” = good “"folyó"” = “river” hieroglyphs on the Columbia vase, because Eden (the homeland of the Homo sapiens sapiens group that populated the interior of Eurasia and America 50,000 years ago) had four great rivers (the Halys, the Araxes, the Tigris and the Euphrates). Accordingly, the marks on the vessels usually refer to four rivers (Figures 2 and 3), but - like the Colombian vase - there are occasional exceptions. We can only guess why there are multiple rivers on this Columbian vessel. It is possible that the vessel did not want to refer to the specific geographical area (his native land), but only to the life-giving source of God.

 

Irodalom

Literature

 

Varga Géza: Magyar hieroglif írás 

(Géza Varga: Hungarian hieroglyphic script)


Varga Géza: 
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?

(Géza Varga: Is the word “Éden” = Eden related to our word “edény” = vessel?)


Varga Géza: Írástörténeti, őstörténeti és nyelvészeti dolgozataim jegyzéke

(Géza Varga: List of my writing history, prehistory and linguistics papers)


Varga Géza: Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
(Géza Varga: Mathematician Tibor Nemetz's probability calculation of rovological significance)


Varga Géza: Indián tartalom (további cikkek, amelyek az indián-magyar írástörténeti-nyelvi kapcsolatokkal foglalkoznak)

(Géza Varga: Indian content (further articles dealing with Indian-Hungarian written history and linguistic relations))Varga Géza: 
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor

Géza Varga: The "négy jó" = four good group of sentences from Szentgyörgyvölgy

Varga Géza

Géza Varga[1] Gömör was an administrative county of the Kingdom of Hungary. In the 19th century, and in the beginning of the 20th century, it was united with the Kis-Hont County to form Gömör-Kishont County. Its territory is located in southern Slovakia and northern Hungary. Today names Gömör/Gemer are only an informal designation of the corresponding territory without administrative role. https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6m%C3%B6r_County