2018. február 27., kedd

56 Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között

Az első olvasásra meglepő jelenségre (hogy sztyeppi népek jelkincsében megtalálható a lépcsős toronytemplom ábrázolása és ebből két székely betűnk is keletkezett) a nemrég megjelent Magyar hieroglif írás c. kötet írása közben figyeltem fel. Arról, hogy a székelyeknek szó- és mondatjelei vannak, már régen tud (tudhatna) a tudomány, mert Veit Gailel pozsonyi honfitársunk az 1500-as években már feljegyezte. 
1. ábra. Egy paziriki szkíta szőnyeg lépcsős toronytemplom-ábrázolása, amelybe beleírták az ott tisztelt Jóma isten nevét is - természetesen a magyar hieroglif írás egyik ligatúráját látjuk, amelynek olvasata: Jóma magas köve

A jelenség egyeztethető az eddigi ismereteinkkel. 
- Tudjuk, hogy a világ számos táján építettek egymáshoz nagyon hasonló piramisokat. Lásd erről: A piramisok rejtett titkai Azt azonban, hogy sírnak épültek-e (amit általában feltételeznek), ma sem lehet biztosan igazolni. 
- Tudjuk, hogy a székely írás előzményét, a magyar hieroglif írást használták a szkíták, a hunok és az avarok is. 
- Tudjuk, hogy a magyar hieroglif írás jelei eredetileg az ősvallás jelképeiként szolgáltak.
- Tudjuk azt is, hogy Szent László törvényei még tiltották a kövek tiszteletét, mert az ősvallási hagyományt fel kellett cserélni a kereszténységgel.
- Tudjuk azt is, hogy a szkíták, hunok, avarok régészeti leletein és az indián tárgyakon is találkozunk a lépcsős toronytemplom ábrázolásával (1-8. és 10-11. ábra).
- Hérodotosz említi a szkíták lépcsős templomát is. 
- A piramisépítő mezopotámiai kultúrához több közünk van, mint azt gondolnánk: Nimród ősapánk hazájaként Babilont említi a magyar krónikás irodalom és a székely írásban is megmaradt Utu sar (szkítául Oitoszür, magyarul Idő úr) jele: az Üdő hieroglifából kialakult egyik "ü" rovásbetű.
- Kínában, ahol az első dinasztia, a Xia, hun volt, vagy 100 földből és kőből épített piramist ismernek s közülük némelyik nagyobb az egyiptomi piramisoknál is. Lásd erről: Kína elveszett piramisai
- Magyarországon is ismert néhány kaptárkőnek nevezett pogány áldozóhely, amivel - valljuk be - nem tudunk mit kezdeni, a magas kövek tiszteletét azonban kézzelfoghatóan bizonyítják.

A fentiekhez e cikkben az alábbiakat tehetjük hozzá: 
- A piramisépítő amerikai indián kultúrák ugyanazokat a piramisábrázolási hagyományokat alkalmazzák, mint az eurázsiai sztyeppe népei. Ez azt jelenti, hogy Eurázsiában és Amerikában is a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) jeleit használták a piramisok jelképes ábrázolásakor.  
- A lépcsős toronytemplom kőkori neve az elolvasható jelek alapján Eurázsiában és feltehetően Amerikában is magas kő volt. Ezt az elnevezést kezdetben minden bizonnyal természetes kövekre (például kaptárkövekre) alkalmazták, később azonban az épített piramisokra is átszállt ez az elnevezés. 
- A lépcsős toronytemplom, a magas kő ábrázolásának két oldalából előbb két szójel (a magas és a ), majd azokból a székely írásban az "m" és a "k" rovásbetű (a "harmadik k") keletkezett.
- A magas kő elnevezés a templomkörzet neveként szolgált s gyakorlattá vált, hogy a magas és a jel közé illesztették annak az istennek a nevét, vagy a jelzőjét, amelyiknek azon a piramison szertartásokat mutattak be.
- A piramisok az ábrázolásukhoz felhasznált jelek alapján a magasba vezető út, az ég és a Föld közötti összeköttetés jelképei voltak. Hasonló szerepet töltött be, mint a szibériai sámánok sámánfája, amely jelképes felemelkedést és utazást tett lehetővé az istenek világába, alkalmat teremtett az istenek és az emberek közötti párbeszédre. Ennek elsősorban társadalomszervezési és hatalomtechnikai jelentősége lehetett (mert lehetővé tette az uralkodói hatalom legitimálását, a tömegből nemzet alakítását). Csak másodlagosan kapcsolódhatott ehhez a temetkezés, azon az alapon, hogy az elhunyt is az égbe emelkedett, vagy oda készült, ugyanazon az úton. 


Ezt a néhány állítást az alábbi ábrákkal illusztráljuk. Az értelmezésük és az elolvasásuk lehetséges, ám illik figyelmeztetnem az olvasót, hogy ez csak egy magyar jelekkel való olvasatot eredményez, ami jelentésében kevésbé, hangalakjában jobban eltérhet az indián olvasatoktól. Ezeket a feltételezhető értelmezéseket és olvasatokat alább közöljük, de az olvasó általi megértésükhöz szükséges az esetenként mellékelt székely jelek ismerete. Hasznos, ha az olvasó ismeri az akrofónia-rekonstrukciók során tisztázott szójelek hangalakját és jelentését is, amit a fentebb említett Magyar hieroglif írás c. kötetben már közreadtunk. Például az Ak jel az égi folyóval (patakkal, Tejúttal, égig érő fával) azonos istent (a görögöknél Heraklészt) jelképezi.

Reméljük, hogy az olvasó megbocsátja nekünk, ha a hun jeleket hordozó osztrogót, meroving stb. ékszereket e népekhez került hun tárgyaknak minősítjük. Gyakori jelenség, hogy hun írásemlékeket idegen címkével látnak el, mert a hunok ma tapasztalható rossz sajtója és gyenge érdekérvényesítő képessége, valamint az írástani ismeretek általánosan alacsony színvonala miatt lényegében senki sem, vagy csak a legjobbak hajlandók elolvasni és megérteni a leleteken lévő hieroglifikus szövegeket.2. ábra. A tiszalöki bronzkori bögre oldalán a lépcsős toronytemplom jelszerűvé vált és magas jó kő olvasatú ábrázolásával találkozunk
3. ábra. Az apahidai hun turulon (amelynek nyakán a ragyogó ország mondatjel olvasható) , kétszer is ábrázolták a lépcsős toronytemplomot 
4. ábra. Az apahidai gepida kincs hun csatján (amelynek csatnyelvén a Lyukó a nagy folyó ura mondat olvasható), szerepel a Dana magas köve olvasatú piramisábrázolás is
5/a. ábra. Osztrogótnak minősített hun csüngő a magas sarok köve olvasatú lépcsős toronytemplom-ábrázolással, a lépcsős toronytemplom oldalán a magas és a jelek kifejezetten jelszerűek 5/b. ábra. A csornai hun szíjvég magasságos Ak köve olvasatú mondatában a fenti osztrogót jelekhez hasonló hieroglifák találhatók
5/c. Énlakai és a felsősófalvai telt és képszerű (hegyekből rakott lépcsőt ábrázoló) "rovásjelek" keletkeztek a piramisábrázolásokból (az 5/e. ábrán látható e jelek lineáris változata is)5/d. A jenyiszeji ótürk írás (pontosabban az ök, ük, kö, kü szótagok) jele a lépcsős toronytemplom (a magas kő) rajzának jobb oldalából keletkezett; ez az ótürk jel őrizte meg az eredeti hun szó kő/kű hangalakját, egyúttal azt is bizonyítván, hogy a hunok magyarul beszéltek5/e. ábra. A korondi korsó hasán körben ismétlődnek az égbe vezető út különböző jelképei: az égig érő fa, az égi folyó (a Tejút) és a magas kő, ez utóbbinak a magyar hieroglif írásban nem csak telt, képszerű (5/c. ábra), hanem a jobb alsó sarokban látható lineáris változatai is vannak; ez az edény a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház portáján lévő Sindümúzeumban díjtalanul megtekinthető6. ábra. Hun csat zikkurat ábrázolásával (Bóna István nyomán)
7. ábra. Egy fémkeresős dél-dunántúli zsákmányából egy avar(?) fémtöredék a magas kő jelpárosnak a rovástechnológia bevezetésével összefüggő ok miatti fordított sorrendű előfordulásával8. A lépcsős piramis avar ábrázolása Zamárdiból
9/a. ábra. Egy ismeretlen korú pogány áldozóhely, a kácsi Lyukaskő lépcsői az ősvallási jelentőséget hordozó magasba vezető utat (a magas hieroglifát) testesítik meg; Balogh Sándor fényképe és rajza a sziklába vésett Óg, Ak és ég hieroglifák kiemelésével9/b. ábra. A kínai "kaptató, magasba vezető út" jel (Karlgren 1108d) segít tisztázni, hogy a székely írás "m" betűje a magas szójeléből rövidült le az akrofónia során
10. ábra. A karosi honfoglalás-kori tarsolylemez egy magasságos Dana sarok köve mondatjelet is hordoz


11. ábra. A chilei indián edény nyakán lévő jelek olvasata: magas szár kő "magasságos úr köve" 
12. ábra. Jeddito edény a lépcsős toronytemplomot ábrázoló magasságos jó sarok kő mondattal és az indián jelek székely párhuzamaival
13. ábra. XX. századi indián edény a magas kő jelszerű és képszerű ábrázolásával

14. ábra. A perui Tumi isten az ég képviselőjeként személyesen jelenik meg a magas égi kő mondatban, a sorvezetés változása okozta, hogy a két piramisfél sorrendje megváltozott és eltért a természetes képen lévőtől
15. ábra. Pueblo edény a lépcsős toronytemplom (a magasba vezető út) jelképes, magas szár kő (magasságos úr köve) alakban elolvasható ábrázolásávalA bemutatott magas kő ábrázolások nem csak a jelek hasonlóságát, hanem a jelhasználat kialakulásának korát és az ősvallási hagyományban való gyökerezését is megvilágítják valamelyest. Pontos adatokhoz ugyan nem jutunk, de a fenti képek és adatok alapján a 40-30 ezer évvel ezelőttől a szkíta korig szabadon(?) találgathatjuk a jelhasonlóságok keletkezésének (a jelkészlet Amerikába vándorlásának) korát. 

16. ábra. A jelszerűvé vált magas kő visszahatott a templomkörzet építészetére és megváltoztatta a lépcsős toronytemplom alakját Bali szigetén17. ábra. Elolvasható avar püspöki szék Porecsből, az Úr helye középen van


Nyilvánvaló, hogy az itt bemutatott párhuzamok megértése nélkül nincs írástudomány. 


Irodalom

Varga Géza: Szkíta tartalom

Ezt a csodaszép őrségi fazekasedényt Tóth János magyarszombatfai fazekas mester csinálta és a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház (egy igazi őrségi szállás) portáján lévő Sindümúzeumban lehet díjtalanul megtekinteni

Ott, fent a dombon (a sarok után balra fordulván, a baloldali harmadik házban) írja a rovológus a rovológiai értesítő újabb és újabb körleveleit


Amennyiben a kedves olvasó éppen búnak adná a fejét, mert úgy véli, hogy a fenti témákban folytatandó rovológiai beszélgetést össze kellene kapcsolni egy őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással, de nincs hol - akkor ezen segíthetünk! Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn jeligével keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor mi tudunk ajánlani egy kedvező megoldást. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek aligha választhatnak jobban, mint a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházat, e jellegzetes őrségi szálláshelyeket, mert Cserépmadár szállás és Csinyálóház csak egy van.

2018. február 25., vasárnap

55 Sumer-magyar jelpárhuzamok

Néhányan még ma is rokontalan szigetnyelvnek gondolják a sumert, annak ellenére, hogy ez a "rokontalan szigetnyelv"-műfaj elvileg sem létezhet. A különböző népek és kultúráik nem egymástól elhatároltan, hanem - ha a genetikusok igazat mondanak - végső soron egyetlen családból alakultak ki a Homo sapiens sapiens diadalmas története során. Ezért aztán szegről végről minden nép rokona minden más népnek s ez nem csak genetikai értelemben, hanem nyelvi-kulturális tekintetben is igaz. Kulturális téren nem csupán az ősi örökség lehet közös, hanem a felülrétegeződések is eredményezhetnek rokonságszerű jelenségeket. Az ősrokonságról alkotható nem közismert álláspontot aÍgy írtok ti magyar őstörténetet c. kötetben, a Csúcs Sándor és a nyelvtudomány megtermékenyült c. cikkben adtam közre másodszor, örömmel könyvelve el a neves nyelvész egyetértését. Első ízben A finnugor elmélet alkonya c. kötet Pánmagyar megoldás c. fejezetében írtam le, hogy "Ádámról és Éváról minden nép rokona minden népnek, minden nyelv rokona minden nyelvnek ... csupán a nyelvtudomány nem ismeri a változások folyamatát és semmilyen módszerrel sem rendelkezik, amellyel ez kideríthető volna". A nyelvészet módszereivel ugyanis - úgy tűnik - nincs mód (vagy a nyelvészek nem hajlandók) olyan időbeli mélységekbe bepillantani, mint amilyenek szükségesek lennének a sumer-magyar nyelvi és írástörténeti kapcsolatok megértéséhez. Bár erre kitűnő lehetőséget kínálnak a létező sumer-magyar jelpárhuzamok is (1. ábra), a jeltörténetünk terén mégsem folyik komolyan vehető kutatás a sumer irányban sem. 

Javaslom a nyájas olvasónak, hogy ha valamelyik neves nyelvészünk, vagy írástörténészünk közelébe kerülne, vesse fel neki a székely írás (vagy a magyar hieroglif írás) sumer kapcsolatának kérdését és figyelje meg, lesz-e a válaszban az ingerültség mellett bármi nyoma a szaktudásnak is (a jelzőosztogatást nem tekintve a szaktudás jelének).

A magyar jelkincs és kapcsolatainak feltérképezése valamilyen meg nem magyarázott és tudományos alapon meg sem magyarázható ok miatt meghaladja a hazug és ostoba prekoncepciók által szoros gúzsba kötött akadémikus "tudomány" lehetőségeit. Talán éppen azért nem hajlandók reagálni sem az e téren ismételten közreadott felismerésekre, mert akkor hivatalice is észre kellene venniük a sumer-magyar egyezéseket. 1. ábra. Néhány formailag egyező, vagy hasonló sumer és magyar írásjelA közelmúltban megjelent Magyar hieroglif írás c. kötet tárgymutatójának szerkesztése közben döbbentem rá, hogy ehhez a "rokontalan szigetnyelv"-séghez képest milyen sok és egyértelmű megfelelés van egyrészt a magyar, másrészt a sumer jelek formája és egyúttal a hangalakja között is. Amihez hozzá kellett tennem, hogy ennél több feltáratlan megfelelés is lehet, de nem vagyok sumerológus, még a magyarul hozzáférhető sumer jelszótárak megértése és használata is nehézséget okoz. Azonban a feltáratlan párhuzamoknak nem csak az én sumerológiai képzetlenségem lehet az oka, hanem a szótárszerkesztők tudásának bizonytalansága is. Ha ők is bevallják, hogy egy sumer szónak akár 20-50 jelentése is lehet, akkor ember legyen a talpán, aki megtalálja közülük a megfelelő hangalakot. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a sumer jel jelentéseit kifejező 20-50 sumer szó közül csak egy, vagy néhány rendelkezik magyar jelnév-megfelelővel. Kérdés, hogy mennyire várható el a magyarul esetleg nem is beszélő, a székely jelekről soha nem is halló szótár-szerkesztőktől, hogy ezeket a közös jelneveket kiemeljék a többi közül? A magyar hieroglif írás eredetét és kapcsolatait kutatóknak pedig elsősorban az egyezésekre van szükségünk, mert azok árulkodhatnak a közös ősjel jelentéséről és hangalakjáról. A finnugrista elhallgatás- és hazugságözönben fel sem merül, hogy az írástörténeti és nyelvi összefüggések feltárása érdekében a sumer jeleket a magyar jelekhez, a sumer szavakat a magyar szavakhoz illene párosítaniuk.

A sumer-magyar jeltörténeti kapcsolatok korára enged következtetni, hogy a sumer írásnak két, egymástól megkülönböztethető (korai képírás és későbbi ékírás) megjelenése is van s közülük a korábbi rokonítható könnyebben a magyar jelekkel. (Mellesleg ugyanez a helyzet a kínai írással, ahol a korai jelek hasonlóak a magyar jelekhez, míg a késeieket az ecsethasználatra alapozott kínai írástechnológia eltorzította.)

Számunkra legérdekesebb az első sumer írás: a képírás, amelyhez az agyagfelületbe karcolás írástechnológiája tartozik. Ez a technológia nem torzította el az eredeti jelformákat, ezért ezek között meg lehet találni a magyarral formailag (esetenként a jelentést és a hangalakot tekintve is) rokon jelpárhuzamokat. 

Az újabb sumer jeleket az ékírásos technológia (az agyagba nyomott, ék alakúra faragott pálcavég alkalmazása) már olyannyira megváltoztatta, hogy közöttük nem, vagy csak kivételesen találhatunk magyarhoz hasonló formájú jelet.

A párhuzamok közül elsőként a sumer tar - magyar sar megfelelést mutatjuk be (1. és 2. ábra). E jelpárhuzam esetében a magyar sar jelnév hangalakján egy időközben bekövetkezett szóeleji t-s hangváltozás eredménye figyelhető meg. A legkorábbi ismert sumer jelforma az ékírásos technológia ellenére is hasonló maradt a székely "zászlós s" rovásbetűhöz.  

A többi jel-egyezés esetében is nyilvánvaló a jelek rokonsága. Ebben a cikkben nem mutatjuk be mindegyik összevethető jelpárt, mert nem lehetett a célunk a sumer-magyar jeltörténeti kapcsolat kimerítő alaposságú feltárása. Csupán a székely írás eredetét kutattuk és arra kívántunk rávilágítani, hogy a sumer és a magyar írásrendszerek kapcsolódnak egymáshoz.

Nyilvánvaló, persze, hogy az olvasó választ vár az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseire: 

- Elsősorban arra, hogy ezek az egyezések a véletlennek köszönhetők-e? Nos, a Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűségszámításunk alapján, amelyet a Bronzkori magyar írásbeliség c. kötetben adtam ki, ezek a hasonlóságok nem véletlenek, hanem a jelrendszerek rokonságának köszönhetők. A Nemetz Tibor segítségével végzett valószínűségszámításról itt olvashat bővebben az olvasó.

- A második kérdés az lehet, hogy mi a történeti magyarázata a sumer-magyar kulturális rokonságnak? Ezt a jeltörténeti kapcsolatot megmagyarázhatja egy közös, kőkori örökség is. Álláspontunk szerint a közös jeleket az Éden tágabb környezetében, vagy 50 000 évvel ezelőtt alakította ki a Homo sapiens sapiens s az még a kőkorban elterjedt az egész világon. A sumerek a helyben megmaradt jelekkel rendelkeztek, a magyarok pedig az Éden területéről továbbvitt jelkészlettel. A sumerek és a magyarok között a későbbiekben is lehettek kulturális érintkezések (erről Götz László kitűnő, Keleten kél a Nap c. könyvét érdemes elolvasni, a Rene Labat kötetéből származó jelmásolaton látható kézzel írt megjegyzés Götz Lászlótól való.A sumer kultúra nagy hatása miatt a szavait és a jeleit sok más nép is átvette. Ezek a szó- és jelátvételek nem feltétlenül bizonyítanak etnikai- vagy nyelvrokonságot (ennek a cikknek nem is célja az etnikai, vagy nyelvi rokonság kérdésének tisztázása). 

Az azonban könnyen belátható tény, hogy a sumer és a magyar jelkészletben azonosítható közös jelek lényegében kőkori eredetűek és világszerte elterjedtek. Az lenne a különös, ha ez az ősi jelrendszer (amelynek jelei lényegében azonosak a székely írás jelkészletével), bár megtalálható már a kőkorban a Pireneusoktól Dél-Amerikáig, éppen a sumerből hiányozna. Nos, nem hiányzik, a legkorábbi sumer képjelek hasonlóak a székely jelekhez. Mivel ezeket a kőkori eredetű közös jeleket az elvégzett akrofónia-rekonstrukció eredményeként magyar szavak rögzítésére találták ki s jóval a sumerek előtt már elterjedten alkalmazták is őket, nem lehet őket sumer eredetűnek tekinteni. Az eredendő hasonlóság a legegyszerűbben úgy magyarázható, hogy a magyar nyelv ősének rögzítésére a kőkorban feltalált magyar hieroglif írás néhány jelét felhasználták a sumer írás megalkotásakor is. Ugyanez történt a többi ismert klasszikus írás születésekor is. 1. ábra. A sumer tar "törvény" szójel időben változó formái; a bal oldalon látható legkorábbi jelforma hasonlít leginkább a magyar "zászlós s" rovásbetűhöz, pedig már ez is egy ékjelekkel írt forma; a törvény szavunknak nem csak a jelentése azonos, hanem a szó tövében a sumer hangalak "tr"-je (a gyökszó) is megtalálható2. ábra. A székely írás "zászlós s" jele a sarok (korábban a tar, majd a sar "úr") szójele volt, amely hangalak a szóeleji t-s-elhalkulás hangváltozás során jött létre3. ábra. A sumer tar és a magyar sar ("zászlós s") jelforma egyaránt a világoszlop, az égbe vezető út rajzából alakult ki; ennek az ősvallási képzetnek felel meg a sztupák alakja is4. ábra. A sumer kur/hur "hegy, ország" jelnek nem csak a formája ismert a magyar heraldika és a népi jelhasználat jelkészletéből, hanem az ország és orom szavaink tövében a sumer szó megfelelőjét is megtaláljuk
6. ábra. A palóc tányér ország jele a magyar népművészet többi jelével együtt avar eredetű lehet, mert az avarok is használták a hármas halmot
7. ábra. A Magyar hieroglif írás c. kötet tárgymutatójában név szerint is megemlített nyolc sumer jelből hétnek a neve egyeztethető a magyar jelnévvel 
8. ábra. Sumer Naab "isten, napfelkelte, naplemente", Mul "Nap" (L129, fent) és a néhai Papp Vilmos magyarszombatfai fazekas által készített szárnyas napkorong minta napábrázolása (lent)

9. ábra. Sumer sar "növényzet" (L152, balra) és a magyar hieroglif írás szár "növényi szár, úr" jele (a székely írás "sz" betűjének képszerű változata) egy magyarszombatfai tányérról (jobbra)10. A magyarszombatfai tányéron is a lyuk/Lyukó jelből (egy napjelképből) nő ki a szár hieroglifa, aminek az az ősvallási képzet adja a magyarázatát, mely szerint a napisten az életerő forrása
11. ábra. A sumer "a" (atya, áradás, tenger, L579, balra), székely Ak (patak, Heraklész, középen) és Oertelius székely "a" betűje (jobbra)
12. ábra. A sumer gis "fatörzs" (L296, balra) és a székely "sz" (szár) jel (jobbra)
13. ábra. A sumer (L565) hum "vizesárok" jel és a székely írás "ü" (ügy "folyó") jele
14. ábra. Egy Jemdet Nasr kori tábla és a székely írás kettős keresztje15. ábra. A sumer sila "út" (L062, balra) jelformája megegyezik a karcagi csatkarika magas szójelével (középen) és hasonló a székely írás "m" betűjéhez (jobbra) is - mert ezek a magasba vezető út, a magas kőnek nevezett lépcsős toronytemplom ábrázolásának bal oldalából keletkezett rokon jelek
Irodalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás (2017.)

Varga Géza: A finnugor elmélet alkonya (2006.)

Götz László: Keleten kél a Nap 

Varga Géza

Amennyiben a kedves olvasó elszánta magát rovológiai beszélgetés folytatására, amit összekapcsolna egy őrségi szálláson eltöltött huzamosabb idejű nyaralással, akkor ez könnyen megvalósítható! Az esetben, ha őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn jeligével keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor e sorok írója tud ajánlani egy kedvező megoldást. Ön, mint az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek képviselője aligha választhat jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelyeknél. Ugyanis rovológus által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van, másutt meg egy szál sincs.

Csak megsúgom: addig érdemes lecsapni e páratlan lehetőségre, amíg a nagyközönség rá nem mozdul!