2023. december 29., péntek

Kopcsik István, a Történelemtanárok Egyletének bizottmányi tagja nem mond igazat a hun-magyar azonosságról

Kopcsik István, a Történelemtanárok Egyletének bizottmányi tagja tudományos érvekre való hivatkozás nélkül ismételget egy sohasem bizonyított finnugrista téveszmét a hun-magyar nem-azonosságról. Ez a nézet a világosi fegyverletételt követően lett domináns nézet az idegenszívű akadémikus áltudomány körében.

"A nagy történelmi előzményekkel rendelkező, de mára már kisebb népek mind igyekeznek valamilyen hatalmas ősnemzetre visszavezetni az eredetüket – mondta Kopcsik István, a Történelemtanárok Egyletének bizottmányi tagja. Az a vita, hogy a hunok a magyarok ősei lennének, már a 19. század közepén elkezdődött. A nemzeti identitástudat kialakulásakor vitáztak ezen jelentős kutatók és politikusok. A történészek már ekkor egyértelműen bebizonyították a finnugor nyelvrokonságot, viszont az akkori nemesi társadalomnak büdös volt a "halszagú rokonság", ezért próbálták a török, türk népekhez, így jelent meg Attila ebben a történetben – magyarázta a történelemtanár."

Kopcsik István egy szót sem szól arról, hogy a hun hieroglifikus nyelvemlékek magyarul szólalnak meg. A meg nem cáfolt történelmi és népi hagyomány szerint a magyarok és a hunok azonosak. Ez ellen Kopcsik Istvánnak nem hoz fel tudományos érveket. Valódi érvei nem is lehetnek, hiszen a "tudományos konszenzus" finnugristáihoz hasonlóan semmit sem hajlandó tudni a hunok nyelvéről.

Van pedig néhány régről ismert hun szó is, többnyire nevek (pl. Onogesius "Hun győző" stb.), amelyek elgondolkodásra adnának lehetőséget. Ám éppen az elgondolkodás az, amire nem vállalkoznak és talán nem is képesek. Az általában hangoztatott érvelésük (például Róna-Tas András könyvében) úgy hangzik, hogy a hun nyelvet nem ismerjük, de biztosan törökül beszéltek. Miközben Moór Elemér felismerése szerint a fennmaradt és régről ismert néhány hun szó is kizárja azt, hogy a hun nyelv török lett volna.

E régről ismert hun szavak mellé zárkózik fel a nemrég felfedezett és közzétett több tucatnyi hun hieroglifikus szöveg, amiről - a tudományos igényű vita kibontakozását elkerülendő - tudni sem hajlandók.Attila, a hunok királya


Irodalom

Kopcsik István: Attila, a hun sarcolta Európát, de ettől még nem volt a rokonunk 

Varga Géza: Moór Elemér szerint a hunok nem beszélhettek se törökül, se mongolul, se iráni nyelven

Varga Géza: Hun és avar nyelvemlékek

Varga Géza: Sándor Klára "cáfolatának" cáfolata a hun-magyar írás kérdéskörben
Varga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...

2023. december 24., vasárnap

Magyar hieroglifákkal azonos kusnarenkovói fenékbélyegek

Az elmúlt évben jelent meg az Archaeologiai Értesítőben a több szerző által jegyzett A korai magyar történelem régészeti és archeogenetikai kutatásának legfrissebb eredményei Nyugat-Szibériától a Középső-Volga vidékig c. dolgozat. E szerint a magyarokhoz köthető a Kr. u. VI–VIII. században a Dél-Urál tágabb régiójában létezett kusnarenkovói régészeti kultúra, amelynek termékeiből bemutatnak néhány fazekasedényt is (1. ábra). A jelen cikkben ezek fenékbélyegeit vetem össze a székely írásból és a magyar népi, uralmi és vallási jelhasználatból ismert jelekkel. A korábban elemzett írásemlékekhez (1) hasonlóan a kusnarenkovói fenékbélyegek is alátámasztják a régészeti és genetikai alapozású véleményeket (2) a kultúra magyar kapcsolatáról. Ezek itt valóban a magyar nyelv- és íráshasználat emlékei. 1/a. ábra. Kusnarenkovói edények Édent idéző fenékbélyegekkel az Archaeologiai Értesítő nyomán

Az 1/a. ábra edényein olyan jeleket látunk, amelyek ismertek a székely írásban és a szójeleket alkalmazó előzményében, a magyar hieroglif írásban is. A leggyakrabban előforduló fenékbélyeg a körbe zárt kereszt, vagy körbe zárt X alakú Föld hieroglifa (ősvallási kötődésű szójel). Ez az Éden leegyszerűsített térképe az egy forrásból fakadó négy szent folyóval. A kusnarenkovói fenékbélyegek némelyikén is ezzel találkozunk.

- Az első és harmadik edény fenékbélyege az említett Föld hieroglifa. A Föld hieroglifa belsejében lévő kereszt a Dana, az X pedig a Bél istennevet rögzíti. Ezeket a belső jeleket, bár jól felismerhetőek, a székely írásban (az "f" rovásbetű alkalmazásakor) már nem ejtjük. Jelenleg nem ismert, hogy a kusnarenkovói kultúra lakói ezzel szemben kiejtették-e a körön belül alkalmazott kereszt, vagy X által jelölt szavakat. Ezt lehetségesnek kell tartanunk, mert e fenékbélyegek - a párhuzamok alapján - szójelekből összerakott ligatúrák lehetnek. Ez esetben az összetettebb fenékbélyegek nem hangokat, vagy szavakat, hanem mondatokat jelölnek. 


1/b. ábra. A jeruzsálemi Szent Sír (Feltámadás) templom ajtaja fölé vésett zsenge "újjászülető, feltámadó" rovásjelek- A második edény fenékbélyege a fentiektől annyiban tér el, hogy a jel belsejében lévő keresztszárak a zsenge "újjászülető, feltámadó" szójellel azonosíthatók. E jel megfelelője - összefüggésben a több évezredes zsengeünnep hagyományával - ismert a kínai írásban és másutt is. Ez az összetettség a mondatjelként való értelmezést kényszeríti ki. Az itt szereplő zsenge "feltámadó, újjászülető" szójelnek nyilvánvalóan szerepe volt a fenékbélyeg kiolvasásakor. Így a fenékbélyeg elolvasható Zsendülő Föld "Újjászülető Föld", esetleg Zsendülő Dana földje "Újjászülető Dana földje" alakban is. E második edény hasán körben az Istennel azonos égigérő fát ábrázoló szár "növényi szár, úr" jelet találjuk (3).

- A negyedik edény alján lévő fenékbélyeg a sumér dingir "isten" jel egyik alakja, amelyiket a magyar népi jelkészletben is használtak. Az edény fenekén lévő nyolcágú csillag - mivel ebből a jelváltozatból alakult ki a kereszt alakú Dana szójel - feltehetően szintén a Dana istennevet rögzítette. (4) 

A kusnarenkovói fenékbélyegek olvasata megerősíti az archaikus edénydíszítések szokásos mondanivalójáról már korábban megismerteket. Eszerint az edények jeleinek az Édenre, a Teremtés színhelyére, a Teremtésre és a Teremtőre kell emlékeztetniük. A halandó e jelhasználatból megtanulhatja és naponta ismételheti, hogy az edényből elfogyasztott étel és ital a Teremtő ajándéka, az étel előállításáért végzett munkája pedig Istennek tetsző cselekedet. E követelménynek a jelen cikkben bemutatott valamennyi edény jelhasználata megfelel. Amiből némi joggal következtetünk az egymástól időben és térben is távol eső kultúráknak a magyar kultúrával való szerves kapcsolatára, vagy azonosságára. Miközben a hieroglifikus nyelvemlékekre alapozott nyelvi-kulturális következtetéseket a régészeti és genetikai kutatási eredmények érdemben nem cáfolhatják. 2/a. ábra. Nyugat-szibériai cserépedény töredéke az edényen körbefutó Ragyogó sar (mai magyarsággal: Ragyogó úr) mondattal Alekszandr Zelenkov régész (Türk Attila munkatársa) nyomán2/b. ábra. A poltavai (Mala Perescsepino-i) 3-as ezüstedényen Szentpéteri József által felfedezett Ragyogó sar (mai magyarsággal Ragyogó úr) ligatúra (fent) és felbontása, párhuzamai (alatta)


A 2/b. ábrán látható poltavai ligatúra felbontása a ragyogó  és a sar "úr" szójelekre (balról jobbra), az ábra második sorában látható. Az alsó sorban a poltavai jelekkel rokon székely "nagy R", szkíta ragyogó szójel (Fehér Bence nyomán) és az orhoni ótürk írás "r" betűje, végül a székely írás "s" betűje szerepel.

A nyugatszibériai (2/a. ábra) és a poltavai (2/b. ábra) hieroglifikus mondat lényegi azonossága kétségtelenné teszi, hogy a két kulturkör ugyanazt a nyelvet és írást használta, megegyeztek az ősvallási képzeteik és a jelmondataik is. A jelhasználat eltérése minimális és ez is azonosítható a székely írás sajátosságaival. A nyugatszibériai edényen egy független "kis r", a poltavai edényen pedig egy ligatúrában alkalmazott "nagy R" jelenik meg. A székely írásban ma is ismert az "r" rovásbetűnek ez a két változata. Persze ezek a keleti párhuzamok nem betűk, hanem a ragyogó szójelei. 
3. ábra. 
7000 éves bulgáriai edény az Éden négy szent folyóját jelképező Ak ügy "Heraklész folyó" mondatok ismétlődésével, a folyók az isteni középpontból áradó életerőt és rendet viszik szét a világba 4/a. ábra. Andronovói edény fent a magas szójellel, lentebb az Ak ügy (mai magyarsággal: Heraklész folyó) jelpárral, amelyek együttesen a Magasságos Heraklész folyó olvasatot teszik lehetővé - az Istennel azonos Tejutat idézve 4/b. ábra. Andronovói edény fenékbélyege a négy "folyó" hieroglifából álló svasztika
4/c. ábra. 
A Szabadszállás Józan lelőhelyen előkerült szkíta csésze fenékbélyege (a magyar hieroglif írás Föld jele) a fekete grafika Fehér Bence, a piros vonalakkal történt kiegészítés e sorok írójának munkája


5. ábra. A murgai hun korsó a központi forrásból négy irányba tartó szent folyók rajzát hordozza, azaz ugyanazt az ősvallási világképet (az Éden térképét) rögzíti, mint a kusnarenkovói fenékbélyegek

6. ábra. A korondi korsó az Istennel azonos Tejutat három jellel: hullámvonal alakú folyó jelképpel, az égigérő fa ábrázolásával és a hegyekből rakott Magas kő mondatjellel idézi fel
7. ábra. A szentgyörgyvölgyi csupor oldalán ismétlődő Négy jó "Négy folyó" mondat az Éden szent folyóira emlékeztet
Jegyzetek

(1) Több hieroglifikus írásemlék is előkerült már az Urál környezetéből, a honfoglalást megelőző korszakokból. Ezek alapján ez a táj a preszkíta korok elejétől - nyilván az Urál érclelőhelyeinek köszönhetően - tartott számot a sztyeppén élő eleink érdeklődésére. Ennek nyoma lehet a Seima-Turbino  kultúra kiterjedése a bronzkor hajnalán (8. ábra). Az ókori szabír területek felől az Altáj és az Urál fémlelőhelyein keresztül Skandináviáig elnyúló terület akár a finnugor nyelvrokonságként értékelt jelenség egyik magyarázata is lehet. Az ókori szabírokkal (hurritákkal), az első fémfeldolgozó és lótenyésztő népek egyikével (valamint a szkítákkal és hunokkal is) etnokulturális kapcsolatban lévő magyarság a sztyepp legelső benépesítői közé tartozott. Ez derül ki a görög mitológiából is, amelyben Heraklész a sztyepp első lakóinak, a szkítáknak az ősapja. Ugyanerről tájékoztat a szkítákat kibocsátó andronovói kultúra edényfelirata és több más nyelvemlék is (3., 4. és 9. ábra).8. ábra. A Seima-Turbino kultúra kiterjedése és kapcsolatai a bronzkor hajnalán(2) Zegernyei (nyest.hu) számol be egy Magna Hungáriában tartott őstörténeti konferenciáról, amely érintette a kusnarenkovói kultúra besorolását is: "Ilgizar Raviljevics Gazimzjanov (Kazany) a hagyományos fizikai antropológia módszereit használva vizsgálta a karajakupovói-kusnarenkovói kultúra népességének antropológiai vonásait. A megvizsgált 29 férfi és 11 női koponya alapján megállapította, hogy nagy a hasonlóság a 10. századi magyar koponyákkal, s figyelemmel a régészeti adatokra is, úgy vélte, hogy a két népesség rokonságban állhatott egymással. Ilgizar Gazimzjanov azt is megállapította, hogy a csijaleki kultúra (amely Jevgenyij Kazakov és Vlagyimir Ivanov szerint a keleten maradt magyarokhoz köthető) antropológiailag közelebb áll a 10. századi Kárpát-medencei népességhez és a karajukopovói–kusnarenkovói kultúra embereihez, mint a hantikhoz és a manysikhoz. Mende Balázs Gusztáv az Urál–nyugat-szibériai és Kárpát-medencei népesség genetikai összehasonlításáról tartott előadást (társszerzők Szergej Botalov, Csáky Veronika, Andrej Danyics, Gerber Dániel, Stégmár Balázs, Szécsényi-Nagy Anna, Szeifert Bea, Türk Attila). Az anyai ágú leszármazást vizsgálva az ujelgi, a bajanovói és a bolsije tyigani temetőből, valamint a nyevolinói, a csijaleki kultúra és a novinki kultúra temetőiből vett csontmintákat elemeztek (69-et). A Ward-analízis alapján megállapítható volt az Ujelgiből, a guljukovói temetőből (csijaleki kultúra) és a Bolsije Tyiganiból származó minták alkotta populációk erős közelsége. A bemutatott eredmények alapján a magyarság nemcsak kereskedelmi és interkulturális kapcsolatban állt a Volga–Urál régióval. A 10–12. századi Kárpát-medencei minták Ward-analízise során kapott klaszterek összetétele arra utal, hogy ezen a területen kell keresnünk a honfoglaló magyarság egy részének őshazáját. A régészeti bizonyítékok mellett tehát most már genetikai adatok is mutatnak a Volga–Urál vidék felé."

Amihez azt tehetjük hozzá, hogy pusztán a régészeti és genetikai adatok alapján aligha lehet biztosat mondani egy kultúra nyelvéről. Ám még az írástörténet adataival kiegészítve sem azonosítható a legkorábbi magyar őshaza a kusnarenkovói kultúra területével és környezetével. Voltak korábbi és ezzel párhuzamos őshazák is. Kétségtelen ugyanis, hogy ezek az Urál-vidéki területek folyamatos sztyeppi (például hun) hatásnak voltak kitéve s néhány korai nyelvemlék alapján a hunok is magyarul beszéltek.

Nincs tudományos igényű oka annak, hogy a "szakma" a többszáz magyar hieroglifikus nyelvemlék létéről tudva, ám azokat figyelmen kívül hagyva próbál következtetéseket levonni például a magyar őshazák sorozatáról, a magyar nyelv- és őstörténetről. Éppen ezért köszönet illeti Szentpéteri Józsefet, amiért felfigyelt a poltavai ezüstedények jeleire és jelentőséget tulajdonítván nekik, azokat közre is adta. Az elolvasásuk segíthet megérteni az iráni-kaukázusi szabírhun és az Urál vidéki őshazák kapcsolatát, amelyben Kazária és Volgai Bolgárország csak a VI. század és a IX. század között északra vonuló magyarság közbenső állomásai lehettek. E nyelvemlékek alapján sejthető, hogy az "igazi kazárok" és a volgai bolgárok is zömmel magyarul beszéltek. Pontosabb nyelvtörténeti képet a jeleink kutatására, hieroglifikus nyelvemlékeink feltárására irányuló munka eredményezhet.

A kínai-magyar közös szervezésben most készülő hun kiállítás hamarosan képet ad arról, hogy a "szakma" mennyire nőtt fel a feladatához. 


9. ábra. Amur-menti sziklarajz részlete Kr. e. 4000 tájáról

 

A 9. ábra istenábrázolásának fején balról jobbra a Szár Ak isten ügy szár szójel-sorozat olvasható. Ez mai magyarsággal a Heraklész isten a folyó ura alakban adható vissza (her Ak am. szár Ak "Ak úr"). 

A jelkészlet elterjedtsége alapján feltehetően el kell vetni a kis területű, kis népességű és egységes etnikumú őshazákról alkotott eddigi elképzeléseket. Helyette legalább a sztyepp-övezet egészére kell kiterjeszteni a kutatás látóhatárát az Őrségtől (7. ábra) az Amur partjáig (9. ábra). S ez nem túlzó megközelítés, ha a jeltörténetre is figyelünk. A magyar jelkészlet 20-50 jele ugyanis már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Amerikáig. S hogy ezek a jelhasonlóságok nem tulajdoníthatók a véletlen egyezésnek, azt a Nemetz Tiborral elvégzett valószínűségszámításunk tisztázta. A több száz hieroglifikus írásemlék olvasata is rendszert alkot (például az edények archaikus díszítésének fentebb vázolt feladata is ebbe tartozik). Nem könnyíti meg a kis területű magyar őshaza helyének és korának meghatározását, hogy e jeleket a magyar nyelv vallási műszavainak rögzítésére hozták létre minimum 50 000 évvel ezelőtt. Erről a Magyar hieroglif írás c. kötetben számoltam be. A kis területű őshazák ábrándját - a jelek szerint - el kell vetni.10. ábra. A muraszombati múzeumban látható népi cserépedényen a szár "növényi szár, úr" szójelnek mindkét formája megtalálható: balra a lineáris, jobbra a képszerű változat

 
(3) Az Istennel azonos égig érő fát ábrázoló szár "úr" jelnek van egy ágakkal is rendelkező képszerűbb változata és van egy lineáris változata is. Ez utóbbi csak egy függőleges vonal (a székely írás "sz" betűje). A képszerű változat jelenik meg a második kusnarenkovói edény hasán (1. ábra). Van egy muraszombati népi cserépedényünk, amelyiken mindkét változat szerepel (10. ábra). 


11. ábra. Az isteni középpontból négy irányba tartó szent folyók jelekből összeállított térképe néhai Papp Vilmos magyarszombatfai fazekas cserépedényén, a több ezer éves hagyományt őrző őrségi szárnyas napkorong mintában(4) Azaz a csillag alakú magyar népi hieroglifának (11. ábra) nem csak a formája, hanem a jelentése és a hangalakja is azonos, vagy rokon a sumér dingir "isten" szójelével. Igaz, hogy az egyetemeink többségében még ma is azt taníthatják, hogy a sumér egy rokontalan szigetnyelv, de ezt a tévképzetet éppen mostanában lépte át a nyelvtudomány. 

Az Erdélyi István által szerkesztett Eleink a 2008/1-es számában Csúcs Sándornak köszönhetően - a nevem megemlítése nélkül - felidézett egy nyelvészeti tárgyú felismerést a Finnugor elmélet alkonya c. kötetemből. Itt Csúcs Sándor professzor úr a saját gondolataként adja elő a könyvem "Pánmagyar megoldás" című fejezetének lényegét.

Rédey Károllyal vitatkozva így fejtettem ki ezt a tételt a kötet 187-188. oldalán:

"Hiszen éppen az okozza a zűrzavart, hogy a magyar nyelvet túl sok idegennek nyilvánított nyelvvel lehet rokonsági kapcsolatba hozni: azaz nem kevés, hanem túl sok a gyökér. Ez a nehézség azonban csak látszólagos, mert megoldható az eredendő hiba kiküszöbölésével.

Mi ez az eredendő hiba? Nos, végső soron a finnugrizmus léte. Az az indokolatlan finnugrista feltételezés, hogy a magyar nyelv nem lehet rokona csak a kijelölt finnugor nyelveknek. Ha ezen túl tudunk lépni, akkor a sok rokonítás nem lesz ellentmondó, csupán új őstörténeti koncepció után kiált.

Erre az új (pontosabban a hagyományoshoz visszatérő) őstörténeti koncepcióra lehetőséget adnak a közelmúlt genetikai, régészeti, őstörténeti és írástörténeti eredményei, amelyek lényege, dióhéjban a következő:

Ádámról és Éváról minden nép rokona minden népnek, minden nyelv rokona minden nyelvnek. Ez a modern genetika nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a Homo sapiens sapiens kb. 150 ezer éve alakult ki Kelet-Afrikában. Kezdetben csak egy-két ember, majd egy család hordozta az új génkészletet s az ő utódaik népesítették be mintegy 100 ezer év alatt a Földet. Ezért aligha férhet hozzá kétség, hogy valamikor minden modern ember egy nyelven beszélt. Így szemlélve a kérdést, értelmetlen és tudománytalan azon vitatkozni, hogy egyik, vagy másik nép és nyelve rokona-e a magyarnak, vagy sem.

Nyilvánvaló az is, hogy minden genetikai és nyelvi rokonság-meghatározás téves, amelyik e tényre nem figyel.

Azaz elvileg rokonnak kell tekinteni azon nyelveket is, amelyek között sem a folyamatos nyelvi változásokat nem ismerjük, sem a nyelv tartalma nem hasonló, sem semmi más adat nem mutat a rokonságra. Ezek esetében azt kell feltételezni, hogy az eltelt hosszú időszakban az eredeti nyelv minden eleme kicserélődött, vagy a felismerhetetlenségig megváltozott. A rokonság azonban mindezek ellenére tény, csupán a nyelvtudomány nem ismeri a változások folyamatát és semmilyen módszerrel nem is rendelkezik, amellyel ez kideríthető volna.

Mindebből az következik, hogy az összehasonlításokat a lehető legszélesebb körben kellene végezni s minden hasonlóságot elsősorban a genetikus kapcsolattal kell magyarázni s csak olyan mértékben gondolhatunk a véletlen egyezésre, amennyire azt az elvégzett matematikai elemzés megengedi. Végső soron egyik nyelvet sem lehet rokontalan szigetnyelvnek minősíteni."

Csúcs Sándor nyelvész professzor – Angela Marcantonio állításaival vitatkozva – rövidebben adja elő a kötetünkből tanultakat:

"Ha elfogadjuk a Homo sapiens monogenezisét, akkor el kell fogadnunk az emberi nyelv monogenezisét is. Márpedig, ha az első emberek egy közös nyelven beszéltek, akkor a mai beszélt sok ezer nyelv kialakulása csak a nyelvrokonság feltevésével magyarázható. Más kérdés az, hogy a ma beszélt nyelvek többségének rokonsága az összehasonlító nyelvtudomány eszközeivel a nagy időbeli távolság miatt nem mutatható ki." 

Rövid, de nagy jelentőségű beismerés ez, amelynek horderejét talán maga Csúcs Sándor sem gondolta végig. Mindebből a jelen cikk számára csak ama tanulság érdekes, hogy a sumér és bármelyik másik nép jelei és szavai - a Nemetz Tiborral közösen elvégzett valószínűségszámításunkkal összhangban - rokonságban lehetnek magyar jelekkel és szavakkal. Irodalom

Szeifert Bea, Türk Attila, Gerber Dániel, Csáky Veronika, Langó Péter, Dimitrij A. Sztashenkov, Szergej G. Botalov, Ajrat G. Szitgyikov, Alekszadr SZ. Zelenkov, Mende Balázs Gusztáv, Szécsényi-Nagy Anna: A korai magyar történelem régészeti és archeogenetikai kutatásának legfrissebb eredményei Nyugat-Szibériától a Középső-Volga vidékig, Archaeologiai Értesítő, 2022., 1, 33–74. 

Szentpéteri József: Ifjúkori feljegyzések az Ermitázs egy különleges kiállítási vitrinjéről. Mala Perescsepino, 1912 - az úgynevezett "poltavai kincs" tulajdonjeleiHadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom, 2014. november 4–6. 1. kötet, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.1, főszerkesztó Türk Attila 

Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori fenékbélyeges kerámiák Jászfényszaru – Szőlők alján, észrevételek a fenékbélyeges edények kérdéséhez, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2015. 

Zegernyei: Konferencia Magna Hungariában (nyest.hu)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: Andronovo edény a "Magasságos Heraklész-folyó" hieroglifikus mondattal

Varga Géza: Csúcs Sándor és a nyelvtudomány megtermékenyült 

Varga Géza: A finnugor elmélet alkonyaFarkas Lőrinc Imre Kiadó, Gödöllő, 2006.
Varga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...

Az Árpádok országa kötet

Sicambria kapcsán Egyed Zoltán: Történelemhamisítás 2. Óbuda Várostörténeti Atlasz4.Óbuda Várostörténeti Atlasz

2023. december 23., szombat

Egy tudományos vita mellékhatása: Budapesti jelvény : főigazgatók = 4 : 2

Korábban Budapesti jelvény : főigazgatók = 2 : 2 cím alatt már beszámoltam egy rovológiai vita mérhető mellékeredményének pillanatnyi állásáról. A mérkőzés egy rovásjeles bronzlelet és a közpénzből tartott "tudós" intézmények finnugrista célokat követő vezetői között folyik. Ez a részeredmény egy párbeszéd, az akadémikus áltudomány rovológiai szekciójával vívott küzdelmem egy lehetséges szögből készült pillanatfelvétele. A Magyar Nemzeti Múzeum egymást követő főigazgatóinak cseréje miatt most 4 : 2 - re kell javítanom a címet. Az a tétje e vitának, hogy a "tudományos konszenzus" hajlandó-e létezőnek tekinteni a több százra rúgó magyar hieroglifikus nyelvemlékeket, hajlandó-e nyelvemléknek tekinteni a rovásjelekkel írt szövegeinket, létezőnek a szójeleinket -  vagy sem. Persze tökéletesen reménytelen dolognak látszik arról ábrándozni, hogy ugyanebből a bokorból valaha is olyan embert neveznek ki a tudós intézményeink élére, akit érdekel a székely írás eredete és ennek érdekében tesz is majd valamit. Az idő mégsem a hazugságnak dolgozik.

A budapesti jelvény egy kis bronzlemez, amit tizenvalahány éve letéti szerződéssel adtam át a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Előzőleg öt régész minősítette hunnak, vagy hun korinak. A főigazgató által aláírt szerződés szerint, aminek a szövegét vagy három hónapnyi vizsgálódás után fogalmazta meg a múzeum jogásza, a lelet egy hun cikáda fibula. Ez az értékelés ama - a finnugrizmus számára szörnyű - veszély lehetőségét idézte fel, hogy a leleten lévő rovásszöveg magyar olvasata miatt fel lehet mutatni egy magyarul megszólaló hun nyelvemléket. A közvélemény ugyanis ezáltal elkerülhetetlenül értesülne a hun-magyar azonosságról. Van persze több tucat valóban hun, vagy hun kori, magyarul elolvasható hieroglifikus nyelvemlékünk, ám a régész és más végzettségű "tudós" társadalom nem kíváncsi a hun kori magyar nyelvemlékekre

Nos, e született finnugrista társaság semmit sem akart kevésbé, mint a hunok magyar nyelvének bizonyítását. Hiába kötöttem ki a letéti szerződésben, hogy a tárgyat ki kell állítani és egy tudományos folyóiratban publikálni is kell, a dolog nem úgy sikerült, ahogy annak - egy tudományos igényű eljárásban - sikerülnie kellett volna. A tárgyat ugyan kiállították, ám előtte gondosan lereszelték a jeleket hordozó felületét és egymással versengve mondtak téves véleményeket róla. Ezek egyike a Tomka Péter tiszteletére kiadott kötetben jelent meg Tomka Gábor tollából. Tomka Péter hun koros régész korábbi szakvéleménye szerint latin AK monogram van a tárgyon. A fia ezt "rontott latin M"-re változtatta meg (1. ábra). Mindketten kihagyták az olvasatból a reszelés miatt már lényegében elveszett első betűt, a kissé ferdén álló székely "sz"-t (2. ábra). E szakvélemények csak a múzeumban végrehajtott "restaurálás" barbár voltát, egy jel reszelés miatti elvesztését dokumentálják. Időközben hallottam olyan véleményeket, hogy a múzeumnak ebben az időben nem is volt érvényes restaurálási előírása és az egyébként sem vonatkozott volna a letéti szerződéssel náluk elhelyezett, nem múzeumi tulajdonú tárgyakra. 


1. ábra. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese szerint ez egy "rontott latin M" betű, amihez Fehér Bence, a Magyarságkutató Intézet rovológusa azt tette hozzá, hogy a feliratnak rovásjeles olvasata nincs is2. ábra. A budapesti késő középkori jelvény letéti szerződés előtti (balra), felületreszelést (középső) és polírozást követő (jobbra) állapota3. ábra. Ebben a kötetben közreadtam a budapesti jelvény rovásjeles Északi sarok olvasatát, a kötetet Fehér Bence az MKI rováskorpuszában említette, de a rovásjeles olvasatom létét letagadta


Az utóbbi tizenvalahány évben nem szűntem meg e kérdés tárgyalását az illetékesekkel újra és újra napirendre tűzni. Próbálkozásaim nem sok valódi eredményre vezettek. 

Fekete Péter államtitkár volt szíves nekem levélben megismételni egy valótlan múzeumi álláspontot arról, hogy a tárgy vascsapja nem a reszelés, hanem a rozsdásodás miatt tört le. Amit azonnal cáfoltam a múzeumban készült korábbi mikroszkópos felvétellel, amelyiken világosan látszik a reszelésnyomokat hordozó friss fémfelület. Erre - a minisztériumi eljárás becsületével arányos módon - semmiféle választ nem kaptam azóta sem.  

Fehér Bence az MKI kiadásában megjelent rováskorpuszában megemlítette ugyan a kötetemet (3. ábra), de letagadta a benne közölt, rovásjelekkel adott Északi sarok olvasatomat. 

A kultúrharc közben elveszítette főigazgatói állását Monok István, Varga Benedek, Horváth-Lugossy Gábor és L Simon László. Az a közös bennük, hogy mindegyikükkel eredménytelen párbeszédet folytattam a budapesti hun jelvényről. Párbeszédünk pillanatnyi helyzetéről rendszeres tájékoztatást adok a neten, ahol egymilliónál is több olvasóm látta már a cikkeimet. E vitában egyúttal arra is rá szerettem volna venni a főigazgató urakat, hogy tekintsék nyelvemléknek és hasznosítsák érdemüknek megfelelően a rovásírással készült szövegeinket is. E téren sikerült is némi eredményt elérnem, bár nem a főigazgató uraknak köszönhetően.

A vita félig titkos eredményei közé tartozik, hogy a cikkeim hatására ma már az MTA, az ELTE és az MKI is nyelvemlékként kezeli a rovásjeles emlékeinket (például a bodrog alsóbűi rovásjeles fúvóka és a székelyderzsi rovásírásos tégla szövegét). Igaz, hogy a szójelek létének tagadása miatt ezeket még nem sikerült helyesen elolvasniuk, de ez a tévedésük a sok finnugrista téveszme közül nem rí ki. Azért félig titkosak ezek az eredmények, mert e nagy mellényű, ám szerény rovológiai tudással rendelkező kutatók  elhallgatják a szerepemet és a szójeleink létét is. Nyílt vitára nem hajlandók, talán mert felmérhették, hogy egy tudományos igényű párbeszédben azonnal lemosnám őket az asztalról. Amire több eset is felhozható, pl: Szemellenzős rovológia, Zelliger Erzsébet az MTA rováskorpuszárólLegfőképpen azonban azt nem kívánhatják, hogy a magyar őstörténet tényei (pl. a hun-magyar azonosságot és a székely írás eredetét illetően) a közönség számára is nyilvánvalóvá váljanak.

Ez a "tudományos konszenzus" készül most kínai-magyar közös szervezésben egy minden eddiginél jelentősebb hun kiállításra. A dolog felkeltheti az érdeklődésünket, mert a hunok egy sor szójelekkel írt nyelvemléket hagytak ránk (például a sarata monteorui aranyjelvényt), amelyek az íráshordozó jelentősége miatt nyilván ki lesznek állítva a kiállításon. Az olvasatuk azonban csak akkor lesz mellékelve és a kiállításlátogatók elé tárva, ha a szervezők képesek lesznek felülemelkedni az eddig rovológiai téren a "tudományos konszenzusra" jellemző módszertanon.


Irodalom 

Tomka GáborHun volt, hun nem volt, Adatok egy késő középkori, vésett írásjeggyel díszített veretcsoportról, In: Csécs Teréz – Takács Miklós (szerk): Beatus Homo quit invenit sapientiam, Győr, 2016., 727-734.

Varga Géza: A Bodrog-alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Nagyon nagy Lyukónak
Varga Géza

Attila Róma elfoglalására induló csapatai az Őrségen keresztül jutottak el Itáliába. Ha Ön is oda készül, akkor tarthat egy pihenőt jövet is, meg menet is Veleméren, a Cserépmadár szállás és Csinyálóház kényelmes és szép lakosztályaiban! Nálunk akkor is megszállhat, ha az esze ágában sincs továbbmenni. Ami tökéletesen érthető lesz, hiszen aligha van jobb hely Velemérnél és Magyarországnál. Attila is visszafordult ...