2023. április 30., vasárnap

Magyar hieroglifákkal elolvasható "Nagy Isten" mondatjel egy mixték kéziratban


Kiss István írja a világhálón: Carl de Borhegyi úr szövege ehhez a képhez (1. ábra - VG), amit igen érdekesnek tartok: Íme bizonyíték arra, hogy Közép-Amerikában a trefoil vagy a Fleur de Lis szimbólum egy világfához vagy életfához is kapcsolódik, „láthatóan elrejtve” … Az alábbiakban közeli jelenetek láthatók a Codex Seldenből, egy honfoglalás előtti Mixtec kéziratból. Mexikói hegyvidékről származó, valamikor i. sz. 1500 körül festett, amely szándékosan a Világfa, vagyis az Életfa ágaiból előbukkanó Fleur de lis szimbólumot kódolja.


1. ábra. Mixtek kódex részletei a Selden kódexből a világfán megjelenő Nagy Isten mondatjellel


Hozzátehetjük: Carl de Borhegyi jó szemmel vette észre a szimbólumot, de tévesen nevezte azt néven. Amit ő Fleur de Lis szimbólumnak tekint, az a magyar hieroglifákkal elolvasható Isten, sőt Nagy Isten mondatjel (2. ábra). Az indián hieroglifákról szólván indokolatlannak tűnik a francia elnevezés használata. 

A magyar olvasat is magyarázatra szorul, mert nyugaton nem ismerik a székely írást s még annyira sem a magyar hieroglif írást. Ám legalább magyarázható a több tucat hasonló indián szöveg magyar olvasatával, a kőkorra visszamenő magyar (hun) és indián etnokulturális kapcsolatokkal, meg az Isten jelünk eurázsiai elterjedtségével. 

A franciák azonban még nem is léteztek, amikor a mi hun őseink egy, vagy több csoportja már átment Amerikába, zsebében az Isten jelével. S hogy nem csak ezt az egy Isten jelet vitték magukkal, azt a mintegy 40 magyarazonos indián jel bizonyítja, ami Amerikában megtalálható.2/a. ábra. A mixték Nagy Isten mondatjel a Selden kódexből (balra), valamint a székely írás "us" (ős), meg "nt/tn" (ten) szójele és "n" (nagy) betűje2/b. ábra. Az énlakai unitárius templom Egy isten mondatjele (balra) és felbontása a székely Egy, ős és ten szójelekre (jobbra lent)Hogy Carl de Borhegyi téved a névhasználatot illetően, azt az is bizonyítja, hogy az Isten szójele alatt lévő félkörív alakú nagy jelet már nem tekinti említésre méltónak. Ilyen nincs a franciáknak, ezért az nem is létezik? Nekünk magyaroknak azonban van ilyen jelünk is, mert ez az Isten egyik állandó jelzője. Gyakran mondjuk, hogy Nagy Isten.

Tehát a világfa nem a Fleur de Lis szimbólumhoz, hanem a nagy istenhez kötődik. Amit már Berze Nagy János népmesekutató is megállapított az Égigérő fa c. kötetében. Azt mondta, hogy a magyar néphitben az égig érő fa azonos az istennel. A magyar néphit avarhun eredetű, a hunok őseiről pedig már a genetikusok is kimutatták, hogy egy részük átment Amerikába indiánnak.


3. ábra. Amur menti sziklarajz részlete a magyar mondatba foglalt Isten szóval, Kr. e. 4000 tájáról (balra), krími szkíta korona az Isten szóval (középen), a honfoglalás kori nagykörűi veret Isten szójele (jobbra)


További, jelzés értékű körülmény, hogy a Nagy Isten mondatjel az eget tartó fa ábrázolási konvenciónak megfelelő szerepben, az égbolt íve alatt jelenik meg a jobb alsó képen (1. ábra). Az eurázsiai sztyeppéről jól ismert képszerű szójelekről és ábrázolási konvenciókról van szó. Ezek egy részét a születő franciák a magyarul beszélő és a magyar hieroglif írást évezredek óta használó avarhun népektől készen vették át, talán a hun divatot követő merovingok közvetítésével.

A Carl de Borhegyi által közzétett néhány amerikai indián ábrázolás a kőkori eredetű magyar-indián etnokulturális rokonság bizonyítéka. Nem egyszeri véletlen egyezésről van szó, amit egy azték kódex Isten szót tartalmazó mondatjele is bizonyít (4. ábra).4. ábraTlaxcala-i kódex részlete az azték Ragyogó ország, ragyogó Isten mondatjel (középen), a mondatjelet alkotó azték "ős", "ten", "ragyogó" és "ország" hieroglifák (balra), valamint az azték szójelek megfelelői a magyar jelkészletben: a székely ős, ten, "r" rovásjelek, meg az ország szójel (jobbra, fentről lefele)Irodalom

Berze Nagy János: Égigérő fa, Pécs, 1958.

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.
Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető

2023. április 29., szombat

A Shigir idol jeleinek olvasata

Bevezető

Merike Joosep írja a világhálón a Shigir-idolról:

"The Shigir Idol is the oldest known wooden sculpture in the world, made during the Mesolithic period, shortly after the end of the last Ice Age. The wood it was carved from is approximately 12,000 years old. The sculpture was discovered on January 24, 1890 at a depth of 4 m (13 ft) in the peat bog of Shigir, on the eastern slope of the Middle Urals, near the village of Kalata (modern Kirovgrad) and approximately 100 km (62 mi) from Yekaterinburg. It was extracted in ten parts. The piece was originally 5.3 metres tall. Sadly, parts of it went missing during the Soviet Era. Now only 2.8 metres remain, along with sketches drawn in 1914 by the Russian archaeologist Vladimir Tolmachev."


1. ábra. A 12 000 éves Shigir idol vízszintes vonalai a Ragyog, ragyog, ragyog ... szavakat rögzítik, a székely írás "kis r" betűjének és a hettita (luviai, anatóliai) hieroglif írás szótagjelének megfelelői


"The sculpture is carved from larch. As identified from the annual rings, the tree was at least 159 years old when felled. Stone tools were used for carving the markings. The top portion is a head with a face with eyes, nose, and mouth. The body is flat and rectangular. Geometrical motifs decorate its surface, including zigzag lines and depictions of human faces and hands. Horizontal lines at the level of the thorax may represent ribs. The monumental wood carving features seven faces, one three-dimensional up the top and six others etched into the body of the piece. Alongside its many faces are a series of horizontal and diagonal lines and abstract shapes, chevrons and a herringbone among them. The arrangement resembles a totem pole.
The object was carved with stone stools, the fine details were done with a sharp object, which is thought to have possibly been a sharpened beaver tooth ( this tool has been found in nearby areas from the same era).
Nobody has yet been able to crack the code masterfully carved into the sculpture’s surface, It could be the world's oldest writing, a pictorial map, or have some relation to deities, with some anthropologists suggesting the lines could represent boundaries between the spiritual world and earth.
The sculpture is currently on display at the Sverdlovsk History Museum in Yekaterinburg, Russia."


2. ábra. A Shigir idol rajzaMagyarul:
"A Shigir idol a világ legrégebbi, ismert, fából készült szobra, amelyet a mezolit korszakban készítettek, nem sokkal az utolsó jégkorszak vége után. A fa, amiből faragták, körülbelül 12 000 éves. A szobrot 1890. január 24-én fedezték fel 4 m mélységben (13 láb) Shigir tőzegmocsárában, a Közép-Urál keleti lejtőjén, Kalata falu közelében (modern Kirovgrad) és körülbelül 100 km-re (62 mérföld) Jekatyerinburgtól. Tíz darabban szedték ki. A faoszlop eredetileg 5,3 méter magas volt. Sajnálatos módon a szovjet korszak alatt egyes részei eltűntek. Most már csak 2,8 méter maradt, Vlagyimir Tolmachev orosz régész 1914-ben rajzolt vázlataival együtt.
A szobrot vörösfenyőből faragták. Ahogy az évgyűrűk alapján megállapítható, a fa a kivágásakor legalább 159 éves volt. Kőszerszámokat használtak a jelölések faragásához. A felső rész egy fej, szem, orr, száj arc. A test lapos és négyszögletes. Geometriai motívumok díszítik felületét, beleértve cikkcakk vonalakat, emberi arcok és kezek ábrázolását. A mellkas szintjén lévő vízszintes vonalak jelképezhetik a bordákat. A monumentális fafaragás hét arcú, felül egy háromdimenziós, és hat másik belevésett a darab testébe. Sok arca mellett vízszintes és átlós vonalak, absztrakt formák, ékzárak és heringcsontok sora található. Az elrendezés egy totemoszlopra hasonlít."


3/a. ábra. Az idol részlete3/b. ábra. Az idol részlete


"Kővel faragták a tárgyat, a finom részleteket éles tárggyal végezték, amiről úgy gondolják, hogy egy kiélezett hódfog (ez az eszköz a közeli területeken került elő ugyanabból a korból).
A szobor felületébe mesterien vésett kódot még senki sem tudta feltörni, lehet a világ legrégebbi írása, képi térkép, vagy valamilyen kapcsolata van az istenségekkel, néhány antropológus szerint a vonalak a spirituális világ és a föld közötti határokat képviselhetik.
A szobor jelenleg a Szverdlovszki Történeti Múzeumban látható Jekatyerinburgban, Oroszországban."


Az olvasat írástörténeti alapja

Az 1970 óta folytatott kutatásaim alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a világ írásrendszereit, néhány ritka kivételtől eltekintve kőkori eredetű ősrokonság fűzi egybe. Ezt a Magyar hieroglif írás c. kötetben adtam közre. Az első jelkészlet nem az állam és a könyvelés igényeit elégítette ki kb. 5000 évvel ezelőtt a különböző folyóvölgyi kultúrákban, hanem az ősvallásét 100-50 000 éve Afrikában és a Közel-Keleten. A szűkebb afrikai gyökereket Genevieve von Petzinger, a valamivel bővebb közel-keleti jelkészletet e sorok írója azonosította. Az ősvallás céljait szolgáló, természetes úton keletkezett jelrendszerek ezekből az ősi központokból terjedtek el a világban. Ezért a világ írásrendszereit ősrokonság fűzi egybe. A távoli írásrendszerek közös jelei lényegében azonosak a magyar hieroglif írással és a belőle kialakult székely írással. Ez teszi lehetővé, hogy a magyar jelek alapján megértsük és elolvassuk a Shigir idol szövegeit.4. ábra. A Genevieve von Petzinger által európai barlangokban talált 40 - 10 000 éves jelek közül -
a jelformát tekintve -19 egyezik meg magyar jelekkel


A Shigir idol jeleit más korai írásemlékeken és európai barlangi jelek között is sikerült azonosítani (4. ábra). Ez bizonyítja a jelkészlet általános elterjedtségét, egy kőkori ősvallási jelhasználat létét.

A Shigir idol jelei megtalálhatók magyar szójelek között is, amelyek akrofóniáját a 90-es években rekonstruáltuk. Innen ismerjük a feltehető kőkori jelentésüket és hangalakjukat. E magyar párhuzamok segítették a Shigir idol szövegének megértését és az elolvasását. Természetesen a hangalak időközben esetleg bekövetkezett változásait nem ismerjük, ezért a hangalakot illetően csak egy alátámasztott javaslatot tehetünk.5. ábra. A Magyar hieroglif írás c kötetben 2017-ben már közlöm az idol néhány részletének lehetséges olvasatát


A magyar hieroglif írás éppen az effajta igen régi írásemlékek elolvasására, megértésére való. Valóban úgy tűnik, hogy ez a világ legrégebbi írása. Nem volt modern értelemben vett, bármilyen gondolat és nyelv rögzítésére alkalmas írás. A korlátozott számú szójeleivel csak néhány ősvallási jelentőségű mondatot lehetett leírni vele. Ám ezen a shigiri idolon és társain éppen ilyen szöveg van.

Az idol több, egymás fölött következő istenábrázolásként és a hozzájuk kötődő szövegként értelmezhető (5. ábra). A hétfejű isten ábrázolása a magyar népmesék hétfejű sárkányát és a hétfejű obi-ugor bálványokat idézi.6. ábra. A Shigir-idol hét istenábrázolásból áll


A jelek az eddig elolvasott egyéb szövegekben is azonos jelentést hordoznak. A sok párhuzam és az olvasatok állandósága fontos körülmény. Azt jelzi, hogy e jeleket széles földrajzi és időbeli intervallumok között használták ugyanannak a nyelvnek, vagy ugyanazon ősvallás műszavainak a rögzítésére. Ez az elterjedt használat nyújt lehetőséget a Shigir idol jeleinek a magyar hieroglif írás segítsével történő elolvasására. Az alábbiakban a Shigir idol szövegfolyamát részekre bontom és elolvasom.


Az első istenábrázolás olvasata7. ábra. A Shigir idol első istenábrázolásának olvasata: Ragyog, ragyog, ragyog ... a magas szár kő (mai magyarsággal: Ragyog, ragyog, ragyog ... a magasságos úr köve)A második istenábrázolás olvasata
8. ábra. A második istenábrázolás kísérőszövege lényegében azonos az elsőével


A 8. ábra alján a kis vonalakból álló jelcsoportoknak három állása van. Ezek feltehetően ugyanannak a szójelnek az istenidéző szertartás során használt három változatát: a ragyogj, ragyog, ragyogtál szavakat jelölik. Ezt figyelembe véve a második istenábrázolás alatti jelek a következő értelmet hordozzák lentről felfele: Ragyogj, ragyogj, ragyogj magas kő ura! Ragyog, ragyog a magas kő ura. Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál magas kő ura. E mondatok az istenidéző szertartás három szakaszát, az isten megidézését, megjelenését és búcsúztatását jellemzik.


A harmadik istenábrázolás olvasata9. ábra. A Shigir idol harmadik istenábrázolása (balra) és hieroglifáinak párhuzamai a székely írásban (jobbra)


A Shigir idol harmadik istenábrázolása a 9. ábrán látható. A kép közepén végigfutó függőleges vonalról azt feltételezem, hogy nem jel, csupán egy repedés. Ha ugyanis jel lenne, akkor az írásemlék alsó részén lévő (hegyeket ábrázoló) sar "sarok, úr" hieroglifa helyett az égig érő fát ábrázoló képszerű szár "növényi szár, úr" hieroglifát kellene elolvasni. Ez esetben a Magas kő jelpár közzé is oda kellene olvasni egy lineáris szár jelet. S meg kellene magyarázni, miért használták egymás közelében a szár jel kétféle (képszerű és lineáris) alakját. Könnyebb azt gondolni, hogy ez a középső függőleges vonal csupán egy hasadás. Amit persze szemrevételezéssel kellene ellenőrizni. Az olvasat fentről lefele: Ragyog magas kő sar, ragyog Bél sar, mai magyarsággal: Ragyog a magas kő ura, a ragyogó Bél úr. A szövege lentről felfele is értelmes: Urunk Bél, a ragyogó úr, a magas kő, ragyogj.

A negyedik istenábrázolás olvasata
10. ábra. A Shigir idol negyedik istenábrázolásának "képaláírása": Bél sar magas kő (mai magyarsággal: Bél úr magas köve), valamint hieroglifáinak párhuzamai a székely írásban (jobbra)


Az idol negyedik istenábrázolását kísérő szöveg (10. ábra) olvasata fentről lefele: Bél sar magas kő (mai magyarsággal: Bél úr magas köve). Lentről felfele az olvasat mai magyarsággal: A magas kő ura Bél.


A ragyogó hieroglifa párhuzamai8/a. ábra.
A Stadel-barlang 38-42 000 éves oroszlánembere, ragyogj, ragyogtál hieroglifákkal a karján

8/b. ábra. Mocsárból előkerült írországi bálvány ragyogj, ragyogó, ragyogtál szójelekkel
8/c. ábra. A Gizella-kincs avar készítésű turulos fibulájának Ragyogó nagy ország mondatjelében a ragyogó szójel vízszintes változatban jelenik megA Bél hieroglifa párhuzamai 9/a. ábra. Egy Ragyogj Bél szár (mai magyarsággal: Ragyogj Bél úr alakban elolvasható  írásemlék, fogakból álló 16 000 éves nyaklánc eleme egy franciaországi temetkezési helyről (Genevieve von Petzinger nyomán)
9/b. ábra. A Tiszabezdéd Harangláb lelőhelyen előkerült honfoglalás kori gyűrű a Bél úr földje vagy a Bél úr az isten, esetleg a Bél úr isteni földje mondattal (fotógrafika)
A magas kő ábrázolási konvenció párhuzamai10/a. ábra. A velszi sztélére az istennel azonos világoszlopra (Tejútra) utaló Magas kő jó ragyogó szár (mai magyarsággal: Magas kő jóságos ragyogó ura) mondatot írták
10/b. ábra. III. századi kaukázusi szarmata jelvény olvasata: Jó szár magas kő (mai magyarsággal, ragokkal kiegészítve: Jóságos urunk magas köve, vagy Jóságos urunk a magas kő)
10/c. ábra. Az apahidai hun tarsolylemez központi jele a magas kő ligatúra10/d. ábra. A szarmata jogarcsúcs a kőből való égbolt modellje, hieroglifáinak olvasata: Magas ősi kő, vagy Magasságos ős köve
10/e. ábra. A korondi korsó (balra), valamint a Magas kő mondatjel a korsóról (jobbra fent) és lineáris változata a karcagi csatkarikáról (jobbra lent)A sar "sarok, úr" hieroglifa párhuzamai


11/a. ábra. A kevermesi megalit jeleket hordozó felületrészlete11/b. ábra. Csornai hun szíjvég a három hegyet ábrázoló sarok hieroglifával (középen), a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor sarok jele (balra) és a Tordos-Vincsa kultúra hasonló alakú jele (Winn/112b, jobbra)
11/c. ábra. A Szent Korona pártáján lévő Krisztus-zománc hármas csoportba tagozódó jelei egy istenidéző szertartás három szakaszának szövegkönyvét rögzítik magyar hieroglifákkal, Jézus Krisztus mellén a sar "sarok, úr" hieroglifa11/d. ábra. A budapesti késő-középkori jelvény a letéti szerződés megkötése előtt (balra) és jeleket hordozó felületének a Magyar Nemzeti Múzeumban restaurálás ürügyével végrehajtott barbár lereszelése után (jobbra), a lelet alsó részén a sar "sarok, úr" hieroglifa láthatóA szár "növényi szár, úr" hieroglifa lineáris párhuzamai
.

12/a. ábra. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor szár, ten, sar(ok) és ég hieroglifái a középső sorban, valamint a székely írás megfelelő ("sz", "nt/tn", "s" és "g") rovásjelei alattukábra. Az apahidai hun csat nyelvén a szimmetrikus Nagy ügy szár, mai magyarsággal: Nagy folyó ura mondat olvasható. ábra. A gátéri avar madárábrázolás az Ég szár (mai magyarsággal: Ég ura) mondattal (fotografika)


ábra. Zilahi tányér magas szár kő ligatúrákkalIrodalom 

Genevieve von Petzinger: Why are these 32 symbols found in caves all over Europe  (video, 2015.)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: A németországi Stadel-barlang 38-42 000 éves oroszlánemberének jeleifolyt. köv.


Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető