2023. április 30., vasárnap

Magyar hieroglifákkal elolvasható "Nagy Isten" mondatjel egy mixték kéziratban


Kiss István írja a világhálón: Carl de Borhegyi úr szövege ehhez a képhez (1. ábra - VG), amit igen érdekesnek tartok: Íme bizonyíték arra, hogy Közép-Amerikában a trefoil vagy a Fleur de Lis szimbólum egy világfához vagy életfához is kapcsolódik, „láthatóan elrejtve” … Az alábbiakban közeli jelenetek láthatók a Codex Seldenből, egy honfoglalás előtti Mixtec kéziratból. Mexikói hegyvidékről származó, valamikor i. sz. 1500 körül festett, amely szándékosan a Világfa, vagyis az Életfa ágaiból előbukkanó Fleur de lis szimbólumot kódolja.


1. ábra. Mixtek kódex részletei a Selden kódexből a világfán megjelenő Nagy Isten mondatjellel


Hozzátehetjük: Carl de Borhegyi jó szemmel vette észre a szimbólumot, de tévesen nevezte azt néven. Amit ő Fleur de Lis szimbólumnak tekint, az a magyar hieroglifákkal elolvasható Isten, sőt Nagy Isten mondatjel (2. ábra). Az indián hieroglifákról szólván indokolatlannak tűnik a francia elnevezés használata. 

A magyar olvasat is magyarázatra szorul, mert nyugaton nem ismerik a székely írást s még annyira sem a magyar hieroglif írást. Ám legalább magyarázható a több tucat hasonló indián szöveg magyar olvasatával, a kőkorra visszamenő magyar (hun) és indián etnokulturális kapcsolatokkal, meg az Isten jelünk eurázsiai elterjedtségével. 

A franciák azonban még nem is léteztek, amikor a mi hun őseink egy, vagy több csoportja már átment Amerikába, zsebében az Isten jelével. S hogy nem csak ezt az egy Isten jelet vitték magukkal, azt a mintegy 40 magyarazonos indián jel bizonyítja, ami Amerikában megtalálható.2/a. ábra. A mixték Nagy Isten mondatjel a Selden kódexből (balra), valamint a székely írás "us" (ős), meg "nt/tn" (ten) szójele és "n" (nagy) betűje2/b. ábra. Az énlakai unitárius templom Egy isten mondatjele (balra) és felbontása a székely Egy, ős és ten szójelekre (jobbra lent)Hogy Carl de Borhegyi téved a névhasználatot illetően, azt az is bizonyítja, hogy az Isten szójele alatt lévő félkörív alakú nagy jelet már nem tekinti említésre méltónak. Ilyen nincs a franciáknak, ezért az nem is létezik? Nekünk magyaroknak azonban van ilyen jelünk is, mert ez az Isten egyik állandó jelzője. Gyakran mondjuk, hogy Nagy Isten.

Tehát a világfa nem a Fleur de Lis szimbólumhoz, hanem a nagy istenhez kötődik. Amit már Berze Nagy János népmesekutató is megállapított az Égigérő fa c. kötetében. Azt mondta, hogy a magyar néphitben az égig érő fa azonos az istennel. A magyar néphit avarhun eredetű, a hunok őseiről pedig már a genetikusok is kimutatták, hogy egy részük átment Amerikába indiánnak.


3. ábra. Amur menti sziklarajz részlete a magyar mondatba foglalt Isten szóval, Kr. e. 4000 tájáról (balra), krími szkíta korona az Isten szóval (középen), a honfoglalás kori nagykörűi veret Isten szójele (jobbra)


További, jelzés értékű körülmény, hogy a Nagy Isten mondatjel az eget tartó fa ábrázolási konvenciónak megfelelő szerepben, az égbolt íve alatt jelenik meg a jobb alsó képen (1. ábra). Az eurázsiai sztyeppéről jól ismert képszerű szójelekről és ábrázolási konvenciókról van szó. Ezek egy részét a születő franciák a magyarul beszélő és a magyar hieroglif írást évezredek óta használó avarhun népektől készen vették át, talán a hun divatot követő merovingok közvetítésével.

A Carl de Borhegyi által közzétett néhány amerikai indián ábrázolás a kőkori eredetű magyar-indián etnokulturális rokonság bizonyítéka. Nem egyszeri véletlen egyezésről van szó, amit egy azték kódex Isten szót tartalmazó mondatjele is bizonyít (4. ábra).4. ábraTlaxcala-i kódex részlete az azték Ragyogó ország, ragyogó Isten mondatjel (középen), a mondatjelet alkotó azték "ős", "ten", "ragyogó" és "ország" hieroglifák (balra), valamint az azték szójelek megfelelői a magyar jelkészletben: a székely ős, ten, "r" rovásjelek, meg az ország szójel (jobbra, fentről lefele)Irodalom

Berze Nagy János: Égigérő fa, Pécs, 1958.

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.
Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető

2023. április 29., szombat

A Shigir idol részleteinek olvasata

Merike Joosep írja a világhálón a Shigir idolról:

The Shigir Idol is the oldest known wooden sculpture in the world, made during the Mesolithic period, shortly after the end of the last Ice Age. The wood it was carved from is approximately 12,000 years old. The sculpture was discovered on January 24, 1890 at a depth of 4 m (13 ft) in the peat bog of Shigir, on the eastern slope of the Middle Urals, near the village of Kalata (modern Kirovgrad) and approximately 100 km (62 mi) from Yekaterinburg. It was extracted in ten parts. The piece was originally 5.3 metres tall. Sadly, parts of it went missing during the Soviet Era. Now only 2.8 metres remain, along with sketches drawn in 1914 by the Russian archaeologist Vladimir Tolmachev.


1. Az idolon lévő vízszintes vonalak a Ragyogj, ragyogj, ragyogj ... szavakat rögzítik, ezek a kőkori jelek a székely írás "kis r" betűjének és a hettita (luviai, anatóliai) hieroglif írás szótagjelének megfelelői

The sculpture is carved from larch. As identified from the annual rings, the tree was at least 159 years old when felled. Stone tools were used for carving the markings. The top portion is a head with a face with eyes, nose, and mouth. The body is flat and rectangular. Geometrical motifs decorate its surface, including zigzag lines and depictions of human faces and hands. Horizontal lines at the level of the thorax may represent ribs. The monumental wood carving features seven faces, one three-dimensional up the top and six others etched into the body of the piece. Alongside its many faces are a series of horizontal and diagonal lines and abstract shapes, chevrons and a herringbone among them. The arrangement resembles a totem pole.
The object was carved with stone stools, the fine details were done with a sharp object, which is thought to have possibly been a sharpened beaver tooth ( this tool has been found in nearby areas from the same era).
Nobody has yet been able to crack the code masterfully carved into the sculpture’s surface, It could be the world's oldest writing, a pictorial map, or have some relation to deities, with some anthropologists suggesting the lines could represent boundaries between the spiritual world and earth.
The sculpture is currently on display at the Sverdlovsk History Museum in Yekaterinburg, Russia.


2. ábra. A rajz negyedik oszlopára (az idol hátára) lentről felfele a Magas kő ura Bél ragyog mondat van írva (az itt látható részleten)

Magyarul:
A Shigir idol a világ legrégebbi, ismert, fából készült szobra, amelyet a mezolit korszakban készítettek, nem sokkal az utolsó jégkorszak vége után. A fa, amiből faragták, körülbelül 12 000 éves. A szobrot 1890. január 24-én fedezték fel 4 m mélységben (13 láb) Shigir tőzegmocsárában, a Közép-Urál keleti lejtőjén, Kalata falu közelében (modern Kirovgrad) és körülbelül 100 km-re (62 mérföld) Jekatyerinburgtól. Tíz darabban szedték ki. A faoszlop eredetileg 5,3 méter magas volt. Sajnálatos módon a szovjet korszak alatt egyes részei eltűntek. Most már csak 2,8 méter maradt, Vlagyimir Tolmachev orosz régész 1914-ben rajzolt vázlataival együtt.
A szobrot vörösfenyőből faragták. Ahogy az évgyűrűk alapján megállapítható, a fa a kivágásakor legalább 159 éves volt. Kőszerszámokat használtak a jelölések faragásához. A felső rész egy fej, szem, orr, száj arc. A test lapos és négyszögletes. Geometriai motívumok díszítik felületét, beleértve cikkcakk vonalakat, emberi arcok és kezek ábrázolását. A mellkas szintjén lévő vízszintes vonalak jelképezhetik a bordákat. A monumentális fafaragás hét arcú, felül egy háromdimenziós, és hat másik belevésett a darab testébe. Sok arca mellett vízszintes és átlós vonalak, absztrakt formák, ékzárak és heringcsontok sora található. Az elrendezés egy totemoszlopra hasonlít.Kővel faragták a tárgyat, a finom részleteket éles tárggyal végezték, amiről úgy gondolják, hogy egy kiélezett hódfog (ez az eszköz a közeli területeken került elő ugyanabból a korból).
A szobor felületébe mesterien vésett kódot még senki sem tudta feltörni, lehet a világ legrégebbi írása, képi térkép, vagy valamilyen kapcsolata van az istenségekkel, néhány antropológus szerint a vonalak a spirituális világ és a föld közötti határokat képviselhetik.
A szobor jelenleg a Szverdlovszki Történeti Múzeumban látható Jekatyerinburgban, Oroszországban.A Magyar hieroglif írás c kötetben 2017-ben már közlöm az idol néhány részletének lehetséges olvasatát


A jelen cikkben arra hívom fel a figyelmet, hogy a magyar hieroglif írás éppen az effajta igen régi írásemlékek elolvasására, megértésére való. Valóban úgy tűnik, hogy ez a világ legrégebbi írása. Nem volt modern értelemben vett, bármilyen gondolat és nyelv rögzítésére alkalmas írás. A korlátozott számú szójeleivel csak néhány ősvallási jelentőségű mondatot lehetett leírni. Ám ezen a shigiri idolon éppen ilyen szöveg van.

Köszönöm a közzétételét!

Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető

Orosz oldal a tprus mondatjel változatával

Kiss István tette közzé a világháló Magyar hieroglif írás csoportjában az 1. ábrán látható veret fényképét a következő mondattal: "Egy orosz oldalon találtam ezt a képet minden magyarázat nélkül." Köszönöm a közreadását!

E cikkben ezt a mondatjelet próbálom meg elolvasni és leírni.1. ábra. Az egyik orosz honlapon bemutatott vereten a tprus (tapar us "szabír ős") mondatjel eredetibb változata látható, amely még grafikailag is tartalmazza az us (ős) szójelet (fotógrafika)


Ez a veret (övveret?) honfoglalás kori magyar munkának látszik. Azok általában ezüstből, vagy bronzból vannak. A zöldes elszíneződés rézre utalhat. Réz van a bronzban, ám a bronztárgyak mégsem szoktak zöldes színt kapni - amennyire én ismerem. A mondatjel felső részén az Isten szó olvasható. Közvetlenül alatta csatlakozik hozzá egy Ten jel. Ez furcsa, mert így az olvasat Isten ten. Ez talán lehetséges, de szokatlan, mert minek egymás után kétszer leírni a ten szót? Ez az ellentmondás arra utal, hogy másfelé kell keresnünk a megoldást.

Ám ha a két ten jelet ez esetben már a tprus szűkített verziójának tekintjük (ami három elemi ten jelből áll), akkor izgalmassá és érthetőbbé kezd válni a dolog. Ugyanis a tprus jelnek van az avaroknál sok elemi ten jelből álló változata is. S ezek egyikén fel is sejlett egy us jel. Az a nagyszíjvég nagyon kopott volt, de mégis látni véltem a tetején egy us jelet. Ez a mostani lelet ezt a sejtésemet megerősíti. Ezzel együtt a tprus (tapar us "szabír ős") jel változata lehet. Feltételeztem az avar nagyszíjvég alapján és a tprus szó vége alapján, hogy a tprus mondatjel tetején régen volt egy us jel is. A nikolsburgi ábécében megmaradt tprus jelről azonban ez már lekopott. 

Az 1. ábrán látható lelet segít megérteni a nikolsburgi ábécében előforduló tprus mondatjel történetét. Ez a tprus jelnév (mondat) két elemből áll. Az egyik elem a tapar népnév, ami a szabírok Patkanov által említett névváltozata. A mondat másik eleme az ős szó, amelynek a jele szintén a nikolsburgi ábécéből ismert. Ugyanezek a két jel megtalálható a népi ábrázolásokon és a régészeti leleteken is. 

Az orosz honlapon felbukkant övveret azt a kérdést veti fel, hogy a tprus mondatjel milyen úton-módon alakult ki. A tprus jelnév végén világosan szerepel a nikolsburgi ábécéből ismert us (ős) szójel (5. ábra), miközben a tprus mondatjel grafikai alakjából (2. ábra) ez az ős szójel hiányzik. S hogy joggal tekintjük ezt hiányzó elemnek, azt több ábrázolás és megfontolás is alátámasztja. Egyrészt a fához hozzá tartozik az ős jel is, amely a Tejút hasadékában karácsonykor kelő Napot ábrázolja. Másrészt az ősvallási mondatjelek gyakran ilyen függőleges jelsorozatokat alkotnak (1). 2. ábra. A nikolsburgi székely ábécében így jelenik meg a tprus (tapar us "szabír ős") mondatjel, amelynek a hangalakjában szerepel, ám a grafikai képéből hiányzik (feltehetően lekopott) az ős szójel3. ábra. A népi jelkészletben is szerepel az égig érő fa tprus jelhez hasonló, legörbült ágakkal való, ám az ős jel nélküli ábrázolása (Sindümúzeum, Velemér)4. ábra. Az égig érő fa tetején előfordul az ős szójel (Velemér, Sindümúzeum)
5. ábra. A korondi gyertyatartó égig érő fájának a közepén jelenik meg az ős szójele, a tulipán alakú Isten szóban A korondi gyertyatartó illusztrálja Berze Nagy János megállapítását, miszerint az égig érő fa azonos az Istennel. Az énlakai Egy isten mondatjel alapján hozzátehetjük, hogy az Isten az ős és a ten szavakból kialakult szóösszetétel. Ezért tartozik hozzá a népi faábrázolásokhoz az ős és az Isten szójel. A székely írás jelkészlete és a népi ábrázolások egyaránt az ősvallás elolvasható ábrázolásaiból maradtak ránk. Ennek köszönhetők a jelen cikkben bemutatott írástörténeti és néprajzi párhuzamok, amelyek szerves egységet alkotnak a mitológiai képzetekkel (2). 6. ábra. Czibor Imre erdélyi bokályról másolt fazekasmintája ábrázolja a Tejút hasadékában karácsonykor kelő Napot, amely pillanat megörökítésére az ős szójel valamikor a kőkorban megszületett
7. ábra. A magyargyerőmonostori kályhacsempe égig érő fájának ágai között olvasható a Jó ős, a fa tövében pedig a Magas kő mondat (balra), az ős, a jó, a magas és a kő hieroglifája (jobbra fent), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "us" (ős), "j" (jó), magas és kő jelek (jobbra lent)


8. ábra. Avar nagyszíjvég Zamárdiból, az égig érő fa tetején a székely "us" (ős) szójel avar kori megfelelőjévelA 8. ábra avar szíjvégén látható égig érő fa középső és alsó része ten jelek sorozatából áll, a fa tetején pedig ott olvasható az ős jel. Az eddigi ismereteink alapján ez a ligatúra vagy Isten (ős + ten), vagy tprus (tapar us "szabír ős") alakban lenne elolvasható. Mivel ez a fa több ágpárral is rendelkezik, a második lehetőség valószínűbb. 
9. ábra. Itáliai longobárd korongmagyar hieroglifákkal írt Lyukó a szabírok őse mondat jeleivel (balra) és a nekik megfelelő székely "ly" (lyuk/Lyukó), "tprus" (tapar us "szabír ős"), valamint "us" (ős) jelek (jobbra)


Jegyzetek

(1) Ilyen függőleges mondatjelek vannak a közelmúltban egy avar kori sírból előkerült bojnai idolokon is (9. ábra). 
9. ábra. Magyar hieroglifákkal díszített VII-IX. századi idolok, Bojna (Szlavónia, Horvátország)


(2) Ezek az összefüggések cáfolják az akadémikus "tudomány" képviselőinek minden alapot nélkülöző kijelentéseit.

Vásáry István például azt állítja a 2021-ben az MTA kiadásában megjelent, a méreteit és a hibáit tekintve is grandiózus rováskorpuszban, hogy nekünk magyaroknak nincsenek a kínaihoz hasonló képjeleink.  

Fehér Bence pedig futóbolondnak nevezi azt, aki szakmányban olvas el díszítéseket. Holott a kezdeti írások szükségképpen képszerűek és díszesek. 

Nyilvánvaló, hogy ilyesmiket csak az állíthat, aki sohasem vette a fáradságot a vonatkozó mitológiai, ábrázolási és írástörténeti összefüggések feltárására.

A jelek kialakulását a maguk történetiségében, a képszerűségből a lineárisság felé vezető folyamatként kell szemlélni. Ez a folyamat kezdetben azt jelenthette, hogy a jeleknek több grafikai változata és jelentése is volt. Például a 8. ábrán lévő avar mondatjel jelenthette az Isten szót, a Tapar ős kifejezést, vagy az Isten, a taparok őse mondatot is. A tapar népnév nyilván csak akkor kötődhetett a jelhez, amikor a tapar (szabír) nép és népnév már létezett. Idővel az egyes jelentések a megkülönböztethető grafikai változatokhoz kötődtek. Így az Isten jelentés az egyetlen ágpárral rendelkező faábrázoláshoz ragadt, a többi meg a tapar ős jelentést rögzítette. E gondolatmenetből az orosz honlapon olvasható mondatjel a tapar ős mondatot rögzíti és a szabír nép hagyatékához tartozik.


Irodalom

Varga Géza: Longobárd korong a hieroglifikus "Lyukó a szabírok őse" mondattal

Varga Géza: A temporius téveszme diadalútja


Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető

2023. április 25., kedd

Karl O. Högström's book: Huns in Scandinavia

 Karl O. Högström könyve: Hunok Skandináviában


This is not the first time that genetics and rovology reach mutually supportive parallel results. In this article, I illustrate that the appearance of the Huns in Scandinavia is confirmed not only by genes, but also by legible hieroglyphic language memories. Karl O. Högström's letter provides an opportunity for this, in which he informs about the recognition of a genetic relationship and about a book he has written about it. In the following chapters, I can read the hieroglyphs of the Scandinavian finds he reported, and I supplement them with steppe and American parallels (1).


Ten "God, life" hieroglyph 

The pictorial montage of symbols from Vannebo in Figure 1/a is a typical ancestorial religious representation, which records several slogans of the time. By knowing steppe mythology, Hungarian hieroglyphs and hieroglyphic texts, their meaning unfolds, and even their sounds can be approached. This is a drawing made up of word and sentence symbols of a tree, reaching the same height as God.

The Vannebo curbing bears several Hun-Hungarian hieroglyphs. The largest of them is the same as the word Ten (Isten) "God, life" in the Szekler writing. The other word signs were edited into this. This God name Ten appears in the Hungarian word Isten (ős "ancestor" + ten "God, life"). It is related to the Chinese word tien "God, sky", the name of the Etruscan chief God Tin and the Sumerian word tin "life". It is an important word and symbol of the Eurasian ancestorial religion of the Stone Age, which, together with several other similar symbols, has been preserved in the Hun-Hungarian national writing.

A possible, simpler reading of the sign montage: Lyukó Ten ragyogó magas köve "Lyukó God's shining high stone". However, this could be the outline of a textbook for a God-summoning ceremony, based on the location and parallels of the oblique lines (ragyogó "luminous" hieroglyphs). In this case, the text can be interpreted with the following sentences:

Ragyogj, ragyogj, ragyogj! Magasságos Ten köve. Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál "Shine, shine, shine! High Stone of God. You were shining, shining, shining". I will report on the textbook of the God-summoning ceremony in a separate chapter below.

In this chapter, I present some of the Eurasian and American occurrences of the Stone Age word sign Ten "God, life". I will give examples of the prevalence of the pair of signs: magas  "tall stone" (representational convention), in the next chapter, which is also included in the find.


Figure 1/a. Vannebo, Vastergötland, the pictorial symbol montage depicting a tree reaching to the sky identical to God (the Milky Way), can be read approximately as follows: Ragyogj, Lyukó Ten magas köve, Ragyogtál "Shine, high stone of Yuko God, (you) Shined". On the right edge of the figure, the present-day Hungarian signs, corresponding to the Scandinavian hieroglyphs (one potter's sign and Szekler signes).


Figure 1/b. Box-shaped Acoma (New Mexico, United States) pottery with the sentence Magas kövön ragyogó Dana isten "Dana God shining on the High Stone, the word Ten "God, life" appears in the Isten (ős "ancient"+ Ten "God, life") ligatures in the diagonally positioned quarters of the world model on the right


Figure 1/c. The depiction of the gods of the Hun-related Lomovatovo 1 culture also includes the hieroglyphs ős and ten (Szekler's version of these can be seen on the right side of the figure), i.e. the Hungarian word for isten "God" can be read from bottom to top


Figure 1/d. A Roman-era Sabirhuns curbing from Savaria (Hungary) can be read in the circle with the sentences Lyukó ten országa "Yuko country of God" (Szombathely, Iseum, Hungary), at the bottom are the Sabir word signs and their corresponding modern Hungarian "ly" (Lyukó "hole, Yuko God"), Ten "God, life" and ország "country" signs


Figure 1/e. Avar buttercup from Zamárdi (Hungary) with the phrases Nagy sar ős ten (with contemporary Hungarian Nagyságos Úristen "Majestic Lord God") the repetition of the nagy "large" hieroglyph forms the circular writing, three copies of the sar ős ten "Lord God" ligature can be read in the centre


Figure 1/f. Lyukó ős ten országa "Yuko country of Lord God" is a sentence sign on a Merovingian buttercup, at the bottom is the Meroving sentence sign and (from top to bottom) the corresponding modern Hungarian (székely) "ly" (Lyukó "hole, Yuko God"), ős "ancestor", ten "God, life" and ország "country" signsFigure 1/g. Frank buckle Ten "God, life" hieroglyph (in the middle), roman era hun 
Ten "God, life" sign (left) and the corresponding modern Hungarian (székely) Ten "God, life" sign (right)
Figure 1/h. Badge from the time of the Settlement of the Magyars in Hungary of Gyula city, with the Isten (ős + ten) "God" ligature in the middle


Magas kő  "High stone" representation convention

The Ten "God, life" sign Vännebo 2 (Sweden) (the sky-high tree identical to God, the Milky Way) is surrounded by a series of hieroglyphs depicting stairs made of mountains, because the Milky Way is also the same as the pillar of light called the tall stone. On the figures 2/a-2/g the magas kő "high stone" sign pair is shown. In almost all hieroglyphic texts, the motif of the tree and the stairs appear together, like on the Vännebo curbing. The magas kő "high stone" representation convention can also be found among the American Indians (Figures 1/b and 2/a).Figure 2/a. Acoma (New Mexico, United States) vase with the sentence sign Magas sar kő "Stone of the Majestic God" (1910), in the upper right corner of the figure the Székely/Szekler writing "m"(magas "high"), "s" (sar, modern hungarian úr "Lord") and "k ( "stone")


Figure 2/b. The top ornament on the end of the rod made of turquoise and gold, defined by the Huns, or the Sarmatians representing one group of the Huns, is the model of the world column, the reading: Magas ősi kő "High ancient stone"Figure 2/c. In the upper part of the Avar buckle from Zamárdi town (Hungary), with the phrase Bél szár magas köve "High stone of Lord Bél" or "The Majestic Lord Bél’s stone" (photo graphics)


Figure 2/d. Detail of a silver bracelet from Ibrány (Hungary) from the time of the Settlement of the Magyars in Hungary, with a montage depicting the sky-high tree, reading Magas kő sar "High stone Lord" or "Stone of the majestic Lord"


Figure 2/e. At the end of the belt, found in Törtel (Hungary), from the time of Settlement of the Magyars in Hungary, the miracle deer leading Hungarians to a happier new homeland arrives from the top of the light column with the tall stone reading, the whole message of the emblem montage: A magas kő Ten országa "The country of God of the tall stone"Figure 2/f. Graphical reconstruction of a Turkish silver belt buckle from Nagybaracska - Kisbaracska (centre), Baracska ős "ancient", nagy "big", ég "sky" and ragyogó "shining" hieroglyphs (left, from top to bottom) and the Szekler/Székely ős "ancient" word-sign, corresponding to the hieroglyphs, as well as "n" (nagy "big"), "g" (ég "sky") and "r" (ragyogó "shining") runic letters (right), the magas kő "high stone" ligature also appears on the top of the tree and in the undulations of the rim of the belt buckleFigure 2/g. The Renaissance sgraffito from Pacin depicts a sky-high tree reaching with the reading Egy Isten "One God" between the magas "high" and  "stone" hieroglyphs, on the right edge of the figure the sign of the Szekler/Székely writing "m" (magas "high") and "k" ( "stone")


Figure 2/h. The candle holder from Korond (Hungary) with the depiction of the sky-high tree as the Isten magas ősi köve "high ancient stone of God", the pair of  magas kő "high stone" symbols can be seen at the top of the plant representation, as also on the Turkish period silver belt buckle from Nagybaracska – Kisbaracska (Hungary), on the right edge of the figure the Szekler/székely writing is pictorial "m" (magas "high") and "k" ( "stone") signs are visibleFigure 2/i. The linear signs of the Árpád-era clasp-ring from Karcag (Hungary) record a prayer consisting of repeated lines (left) the two repeating text fragments: Magas kő, magas égi kő "High stone, high sky stone"


Figure 2/j. On the waist of the wine jug from Korond (Hungary), we see different interpretations of the Milky Way in a circle: in the middle is the Magas kő "High stone", next to it the vertical wavy line characterizes it as a river, and on the two edges there is also a high sky tree, reaching to the upper right part of the figure, a pictorial version of the sentence sign of the Magas kő "High stone" on the jug, below the Magas kő "High Stone sentence with linear sign variations from the clasp-ring from Karcag (Hungary)Textbook of the God-summoning ceremony


The Vännebo embossing (Fig. 1/a) bears a sketch of the text of a God-summoning ceremony. In this chapter, I present some parallels to this textbook. The similar texts invoking God, can be recognized by the oblique lines that appear on both sides, the version of the letter "lowercase r"; of the Szekler writing. In two cases (Figs. 3/a and 3/c) this is replaced by the more complete form of Szekler "r" letter (the letter "uppercase R" from which the simpler one was extracted).

The God-summoning ceremonies of the ancient religion typically consisted of three important parts. In the first part, God was chanted: Ragyogj, ragyogj, ragyogj "Shine, shine, shine". God appeared in the middle part, who is shown either by some sign of God (the sign Ten "God, live" in figure 1/a) or by an anthropomorphic representation (figures 3/b-3/d). In the third part of the ceremony, God was said goodbye. This is indicated by the same sign as the reference: the "lowercase r"; or "uppercase R"; sign of the Szekler/székely writing: the hieroglyph for ragyogj/ragyogtál "shine/shined".Figure 3/a. The equivalent of the letter "uppercase R"; of the Szekler writing was used in the textbook of the earthen mug's invocation ceremony from Acoma (New Mexico, United States)


Figure 3/a. from the invocation text of the mug from Acoma shown in the figure, only the first two stages of the ceremony, Ragyogj! and Joma! "Shine!" and "Joma!" hieroglyphs are visible, the Ragyogtál "You were shining" hieroglyph of farewell would obviously be visible on the back of the mug. The Indian potter uses the form corresponding to the runic letter "uppercase R"; of the Szekler writing, as shown in Fig. 3/c. also the master of the Hun buckle from Telki (Hungary) shown in the figure. The ligature Jóma is a Stone Age god name, meaning "good tall, good magician". The Finns still call God as Jumala, we Hungarians preserve his memory in our word ima "prayer". This is the most frequently occurring sign in the folk signs of American Indians.


Figure 3/b. A vase from Acoma (New Mexico, United States) with the text of the God summoning ceremony


The textbook of the vase on Figure 3/b. from Acoma used the equivalent of the letter "lowercase r" of the Szekler writing. The equivalents of the hieroglyphs of the Acoma textbook in today's Hungarian character set: the letter "lowercase r" of the Szekler writing and a pictorial szár "stem", Úr "Lord" hieroglyph (on the right edge of the figure), from a pottery vessel from Magyarszombatfa (Hungary).Figure 3/c. The 38,000-year-old lion-headed idol of Stadel cave in Germany also has two sides of the God-evoking Ragyogj! "Shine!" and farewell Ragyogtál "You Shined" hieroglyphs (equivalent to Szekler's "lowercase r"), the anthropomorphic figure between them reminds of the circling event of the ceremony (the epiphany)Figure 3/d. The detail of the Hun iron buckle in the plot is a sketch of the text of a god-summoning ceremony (in the middle), on the left edge of the picture are the Hun hieroglyphs Ragyog, Lyukó "Shining, God" and ég "sky" and on the right edge are the Szekler letters "R", & "ly" and "g" corresponding to the hieroglyphs


The fragment, presented from the Hun buckle in the plot (Fig. 3/b) can be read twice from bottom to top on the left and right edges, with the same sentence, with slightly different inflection: Ragyogj Lyukó az égben! and Ragyogtál Lyukó az égben "Shine God in the sky!" and "Shining God in the Sky". The middle of the Hun text (the representation of the name Lyukó and the face) recalls the middle stage of the ceremony, the epiphany, when the God Lyukó appears.Figure 3/e. The signs of the Christ-enamel on the corolla of the Holy Crown, divided into three groups, contain the text of the three stages of an invocation ceremony with Hungarian hieroglyphs


The today's Szekler signs, corresponding to the Sabirhun hieroglyphs, can be found in the bottom row of Figure 3/c. There are the sentences to the left, "r", "s", Ragyogj, ragyogj, ragyogj sar, in today’s Hungarian: Ragyogj, ragyogj, ragyogj Uram! "Shine, shine, shine, my Lord!". In the middle, the epiphany is recalled by the depiction of Jesus Christ, with "f", "s", "ly", Lyukó sar földje, in today's Hungarian: Lyukó úr földje "Yukó the land of Lord", can be read.

To the right again, "r" and "s" can be read Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál sar "You shined, shined, shined, Lord" can be read.Lettre from Karl O. Högström


“Q-L527 is a subgroup of Q-M242. Q-M242 is a haplogroup believed to have originated in Siberia. Q-M242 and Q-L527 are not Finno-Ugric in any shape or form. Q-M242 are completely absent among the Sami and the Finns. The only Q-M242 group that speak a Finno-Ugric language are the Selkups, but they are believed to have originally spoken a Yeniseian language just like their close neighbours, the Kets. If linked to any language family, haplogroup Q-M242 and its subgroups are linked to Dene-Yeniseian languages found in Siberia and the Americas. Q-M242 is also almost completely absent among Turkic and Mongolian people.

Q-M242 tribes were indigenous to Siberia before new incoming groups displaced them. That is why pretty much all Native Americans belong to Q-M242 because they migrated from Siberia to the Americas at a point when almost all the people in the region belonged to this haplogroup. There are two subgroups of Q-M242 in Scandinavia, Q-L527 which is predominantly found in Southern Sweden, and Q-L804 which is predominantly found in Southern Norway. Q-L804 is more closely related to subgroups in the Americas than it is to Q-L527. The highest frequency of haplogroup Q-M242 in Europe is found in Sweden.

I belong to haplogroup Q-L527. I also have 2% Northeast Asian admixture. All autosomal DNA tests show the same thing, and I have inherited this block of DNA from my father because tests have shown that he has almost the same amount of Northeast Asian admixture.

I have of course also inherited the Y-chromosome with the Q-M242 mutations from my father since Y-DNA is passed on from father to son. The big question is when Q-L527 and Q-L804 made it to Scandinavia. It is possible that both these subgroups arrived in Scandinavia during the Mesolithic and were part of the same Dene-Yeniseian migrations out of Siberia that reached the Americas, but that some groups migrated West instead. Both Q-L527 and Q-L804 came into being towards the end of the last Ice Age.

The fact that I have 2% Northeast Asian admixture seem to contradict this notion since most real Swedes do not have this type of admixture. For me to stand out in this way seems to suggest that Q-L527 arrived in Scandinavia at a much later date. There are also other type of evidence which support this notion such as the fact that the last common ancestor (MRCA) of both Q-L527 and Q-L804 lived around 3000 years ago. The Sösdala-find is an archaeological find consisting of horse tack that was found near the Vätteryd grave field in Scania, Southern Sweden. The find has been dated to the 5th century, around the time when the Hunnic empire collapsed. In a new book called The Sösdala Horsemen, the Swedish archaeologist Ulf Näsman label these finds as “princely Hunnic”. The Danish archaeologist Lotte Hedeager have for many years argued that there was a Hunnic presence in Scandinavia. Interestingly enough, one can find the place name Hunnrörsbackarna next to Vätteryd and Sösdala. This place name could be interpreted as meaning “the hills with the Hunnic grave”. Rör means cist/grave. Backe means hill/slope.

In Southern Sweden, one can find many place names which has a hun- prefix. These types of place names are not found in the rest of Scandinavia, or in other parts of Europe. There is an obvious correlation between these place names and Q-L527. This, however, might be coincidence. Interestingly enough, the spread of Q-L527, also seem to correlate with what in Sweden is labeled as Climate Zone 3. This climate zone is defined by its open plains and deciduous forest. If the Huns were present in Scandinavia, they would of course have chosen this part of Sweden where their horses could graze freely. In recent years, scholars like Hyun Jin Kim and Etienne de la Vaissière have convincingly proved that there is a link between the Huns and the Xiongnu. Other scholars such as Edward Vajda and Alexander Vovin have convincingly proved that the core tribes of the Xiongnu spoke a Yeniseian language. Another subgroup of Q-M242 is Q-L713. This subgroup is found in Hungary and Poland and is clearly linked to the Huns. The Huns, just like the Xiongnu, consisted of many tribes.


 https://drive.google.com/open?id=1ScTQeeM6oHqgiSjBR-

8YZH0qRXDcdh2J&usp=sharing](https://drive.google.com/open?id=1ScTQeeM6oHqgiSjB

R-8YZH0qRXDcdh2J&usp=sharing)


I have recently published a book titled The Huns in Scandinavia: A new approach centered around modern DNA in which I set out to investigate why some men in southern Scandinavia belong to Y-DNA lineages that can be traced back to southern Siberia and Inner Asia. In the book, I argue that a group of equestrian warriors undertook a northward migration from south-eastern Europe to Scandinavia in the early 400s CE and that these men were a group affiliated with the Huns. The book has received positive reviews from several world-renowned scholars.

I have published a few excerpts from the book on Academia:

(https://academia.edu/85165390/The_Huns_in_Scandinavia_A_new_approach_centered_around_modern_DNA](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facademia.edu%2F8

5165390%2FThe_Huns_in_Scandinavia_A_new_approach_centered_around_modern_DNA

&h=AT3R1mWY4PMJa4RrNiGhN7pdqvP7g1UhEOZnsM8EeKzIoxayZKkiiDoSsDXl_ta8Y6J

AXlWgVSfLIJ1sJgQ5hMSoy7jtA6B2RKs4YXSGbdG3leGreMdro4XHMhIfn3kmBCFySA)


The book can be purchased from Amazon: (https://amazon.com/.../hogst...//amazon.com/author/hogstrom)


Best regards, Karl”


Scandinavian warriors with Scythian and Hun symbols

On figure 4/a. there are Scandinavian warriors shown, who also wear two steppe symbols: the hieroglyph  "God, river, good", which represents a crest of waves hitting the sky, and the hieroglyph Üdő "time" which evokes the Sun.

On the pants of both fighters appear the word sign  "God, river, good". This custom was reconstructed by Ukrainian archaeologists based on the Hun finds in Ukraine (Figure 4/f).

The "God, river, good" hieroglyph, made of gold, can be attached to clothing, was also found in a Scythian tomb (Figure 4/e). The sign is related to the myth of the miracle deer, the deer lures the chasers to a happy country through a wading and turns her chasers into invincible warriors. The hieroglyph  "God, river, good" reminded the Huns of crossing the wading and of a happier future. For this reason, the Hun ruler Attila also recalled the crossing of the wading of the Huns at Meotis on the eve of the Battle of Catalaunum, which aimed to occupy the country.

The signal "God, river, good", appears in the hands of Feather snake (Ketzalcoatl), on Figure 4/b.. It occurs primarily in the ligature Jóma "good tall, good magician", in the native American Indian hieroglyphic texts. In the text of the vessel from Acoma, Figure 4/c., the  "God, river, good" and magas "high" hieroglyphs are also related, though the nature of the composition of the Jóma ligature and the independence of the "God, river, good" hieroglyph is also obvious.

The parallel of the Üdő "Time" hieroglyph naming the Sun God on the shield of one of the Scandinavian warriors, can also be found on several Scythian stelae from Okunev (Fig. 4/e).

The sign is the relative of the word sign of the Sumerian Sun God Utu "Time", existing in the Hittite hieroglyphic writing. The name of the Sun God is also existing in the three cultures: Utu sar in the Sumerians, Oitoszür at the Scythians, Üdő/Idő úr "Time Lord" in Hungarian.


Figure 4/a. Scandinavian depiction of warriors wearing the  "God, river, good" word sign on their trousers and the hieroglyph Üdő "Time" (the name of the Sun God) on their shields


Figure 4/b. At the tip of the sceptre of the Aztec Feathered Serpent's is the "God, river, good" hieroglyph referring to the Milky WayFigure 4/c Acoma vessel with the sentence Ragyogó Jóma ten "Dazzling Jóma God", on the right edge of the picture are modern Hungarian symbols corresponding to the Acoma hieroglyphs: the letters "capital R", "j", "m" of the Szekler writing and the word ten "God, life"Figure 4/d. The "God, river, good" hieroglyph on the Scythian golden deer of Tapiószentmárton, refers to the task of the deer: to lead its pursuers across the shallowFigure 4/e. The stele of Okunevo 3 is Üdő ügy atya in modern Hungarian Idő folyó atya "Time river father"


Figure 4/f. Scythian costume ornament "God, river, good" hieroglyph (4th-3rd century BC, after Panfilov)


Figure 4/g. Hun rider, with the "God, river, good" hieroglyph in the shape of a curlicue on his pants (Ukrainian reconstruction after Lajos Csomor)


Figure 4/h. The Aztec warrior seen in the Mendoza Codex also wears the sign of the Sun God on his shield (this version records the name Lyukó "hole, Lord" in Hungarian hieroglyphic writing)


The word sign of Óg úr "Lord Óg" (the forefather of Ogur)


Figure 5/a. Holmetorp, Öland (Sweden), the uppermost and the sky symbol surrounding the disk in several instances can be identified with the runic letter "o/ó" of the Szekler writing and the word symbol “Óg” of the Hungarian hieroglyphic writing


In figure 5/a. the sign of King Óg. Og, who is also mentioned in the Old Testament and is identical to Heracles, can be seen in several copies. Lord Og is the one after whom his descendants, the Ogur people, the same as the Huns, were named. The two ends of the arch representing the sky, are curled because - as we know from Steppe mythology - the sky is sometimes lifted and then dropped by the winds, which is why it gets chipped.5/b. The decoration running around the vessel from Acoma, seems to be a repetition of the usual steppe ligatures containing the Óg "sky, Lord" hieroglyph5/b. figure. The reading of the Sabirhun word sign painted on the plaster found in Savaria (Hungary) during the Roman period: Óg sar Lyukó (Lord Og the Yuko Lord), in the lower left corner of the picture, the Szekler letters "o/ó", "s"; and "ly" corresponding to the Sabirhun hieroglyphs


Figure 5/c. The reading of the Árpád-era sign of the Pécs Cathedral: Óg az Egy ős "Og is an ancestor"


Representation convention Magas kő "High stone"


We can read in Figure 6/a. the phrase of Magas sar kő "The stone of his Highness". This sentence sign has parallels not only in Afghanistan (Fig. 6/b), Scythian, Hun and Hungarian (Fig. 6/d), but also in American Indian (Fig. 6/c). The American occurrence is a historical illustration of the Swedish-Hun-Indian genetic connection. It means that this sentence sign (as well as linguistic and religious content) already existed when the ancestors of the Indians migrated to America. The pair of magas kő "high stone" signs is a drawing of the stepped tower church and the similarly imagined sky/pillar of the world. The third sign inserted between them is God's name or epithet (on the jar from Vannebo (Sweden), in Figure 1/a, the large Ten "God, life", hieroglyph serves this purpose).


Figure 6/a. Hanging disc from Funen with the Magas szár kő "High Lord/stem stone", sentence sign (centre), the hieroglyphic Magas szár kő "High Lord/stem stone", ligature of the disc (left) and the hieroglyphic magas "high" word sign, letter "sz" (szár "Lord, stem") and  "stone" word sign from the Szekler writing (right)


Figure 6/b. The 4,000-year-old goddess idol from Afghanistan with the Magas kő "High stone", ligature on her shoulders, a pictorial version of the szár "Lord, stem", ligature appears on her bellyFigure 6/c. Bowl from Jeddito (Navajo County, Arizona, United States), with the phrase Magas szár kő "high lord's stone", or "your highness's stone" in the middleFigure 6/d. The symbol of the Scythian carpet from Pazyryk (Russia) can be read in the form of the stone of Magasságos Jóma köve "tall Jóma's stone"Figure 6/e. A Hun badge from Aluchaideng (Inner Mongolia, China) with the phrase Jóságos Lyukó magas köve "The high stone of the Good Yuko Lord"Figure 6/f. An embroidered egg from Gyimes (Transylvania), with the phrase Magas sar kő (in today's Hungarian: Magasságos úr köve) "Stone of the Highness".


The big country

The punctuation mark in the pendant circular writing from Selvik (Norwegian) is a ligature of the hieroglyphs of nagy "great, large" and ország "country".

The sign nagy "great, large", appears on several Avar finds (e.g. Fig. 7/b), and is also related to the letter "n" of the Szekler writing.

This three-point version of the ország "country", symbol can be found on Figure 1/f. also on the Merovingian gourd. In the Chinese lolo writing, the three dot characters mean "stone", which is not a contradiction, because the Sumerian word khur, which is shaped like a triple pile, has also double meaning: it means hegy, ország "mountain, country".

Accordingly, the root of the Hungarian word ország "country", can also be found in the root of the word orom. Therefore, the old, international word sign had several graphical and meaning versions close to each other.


Figure 7/a. In the scroll of the pendant from Selvik (Norwegian), the phrase Nagy ország "Great country", is repeated, in the top right corner of the figure is the letter "n" of the Szekler writing, below it is the word sign ország "country", preserved by Hungarian heraldry7/b. figure. Detail of an Avar strap from Zamárdi (Hungary) end with the phrase Nagy jó sar "Very good Lord” (in modern Hungarian: Nagyságos folyó úr "Great River Lord")


Figure 7/c. The vessel from around 1300 BC. Costa Rica, with the phrase Nagy ég "High Sky"The name of the Turul (4) is Lyukó

In the legend of Emese's dream preserved in Hungarian chronicles, the ancestor of the Hun-Hungarian (Magyar) dynasty is a Turul bird, the zoomorphic subject or messenger of God.

The figures shown below make it clear that the Hun-Hungarian dynasty held it in high esteem and provided the Turul bird with the inscription of Jóságos Úristen "Good Lord".


Figure 8/a. On the chest of the Scandinavian Turul, the “Lyukó” = God sign (one of the names of the Sun God among the Huns and Avars) is prominent, which, together with the accentuated contour of the feathers, allows the reading “Nagyon, nagyon nagy Lyukó” =  Very, very large God


Figure 8/b. Aztec bird with “Lyukó” = God hieroglyph (the lines in its beak and under its wings can be evaluated as “ragyogó/ragyogj, ragyogtál” = shining/shine/shined signs, in which case it is also a text of a god-summoning ceremony)
Figure 8/c. The figure of the Hun ruler Attila, from the Hungarian Picture Chronicle, on his shield with a Turul used as a coat of arms until the time of Prince Géza (945-997)8/d. figure. The eye of the Frankish Turul is a “Lyukó” = God hieroglyph, which together with the arcs near to it allows reading: “Nagyon, nagyon nagy Lyukó” = Very, very large GodBased on the sign: four “sar” = lord,  "sarok, úr" = "corner, Lord", this Frankish bird is also a world model, a document of a pantheistic worldview.


Figure 8/e. The hieroglyphic phrase “Jó sar ős ten” = good Lord, sentence can be read on the disk from Rakamaz, from the time of the conquest of the Carpathian basin., in the bottom row of the figure the letter "j", "s" and the word signs of “ős” = ancient and “ten” = God, of the Szekler writing.


A dialogue about the Scandinavian Huns

In the volume, the author describes the recent changes in the position of the scientific public as follows: "In 2007, Professor Lotte Hedeager published a research paper in the Norwegian Archaeological Review on the Hunnic presence in Scandinavia, which prompted Professor Ulf Näsman to publish an article in the journal Fornvännen in 2008 arguing against Hedeager's hypothesis.

As a result, Hedeager responded in Fornvännen the same year, to which Näsman reflected on, in the same journal the following year. In 2011, Hedeager published a book, Iron Age Myth and Materiality: The title: Archaeology of Scandinavia in 400-1000 AD., in which he further developed his hypothesis. Hedeager argues, among other things, that the habits of the equestrian elite of Central Scania belonging to the Sösdalai cultural horizon point to the presence of the Huns in southern Scandinavia.

In 2017, Näsman and Charlotte Fabech published a book titled, The Sösdala Horsemen: and the Equestrian Elite of Fifth Century Europe, where they present the knowledge accumulated so far about the cultural horizon, known as the Sösdala style. In the final chapter, the authors present a fictional narrative built around local warriors who migrate to Southeast Europe, where they learn about the nomadic customs of the steppes, which they later bring back to the centre of Scania. However, at the same time, the authors describe the archaeological finds in Central Scania as foreign and not of local origin.

In the 5th century AD, a cultural shift took place in Scandinavia, and Eastern influences can be detected in the material culture. For example, a new style of decoration based around animals and anthropomorphic figures, which is shamanistic in nature and can be attributed to Eastern influence." The genetic results published in the volume prove beyond doubt that the Huns entered Scandinavia. The "cultural horizon known as the Sösdala style" also attests to the fact that some of the steppe nomadic customs were introduced there. I supplement this horizon with sign parallels and texts that can be read in Hungarian. We already knew that the Huns spoke Hungarian and used the predecessor of the Szekler script, the Hungarian hieroglyphic script.

On the Scandinavian objects presented in the volume, in addition to texts written with younger Germanic runes, we also find short ancient religious texts written with Hungarian hieroglyphs of Stone Age origin. During or after the Hunnic period, a similar phenomenon (the spread of Hunnic word signs) can also be observed in the southern and western half of Europe, from Italy to the Merovingians and the Anglo-Saxons.

The Korean professor Ha-Sung Howard Chung came to a similar conclusion, whose thesis on the Merovingians presumably contains lessons valid for the Scandinavian Huns as well.

According to this, the Merovingians belonged to the upper class of the Huns, and the founder of the Frankish state, Childeric I, from whose grave cicadas (cicada figurines) were found, could also be connected to the Hun dynasty. Cicada figurines can be found all over Europe in the graves of the leaders of the migration period. These are the insignia of royal families who emigrated from Asia.

I can add that although I do not know of cicadas among the Scandinavian finds, Scandinavia was no exception to the generally observed phenomenon (the spread of Huns and Hun fashion, the dominance of Hun nobility).


Summary

I identified 12 elementary word signs of the Scandinavian Hun sign set above, on the objects presented by Karl O. Högström (I did not take all the pictures from him). Each of these signs has its counterpart in the Hungarian sign set (in the Szekler script and in heraldry), among the steppe (Scythian, Hun, Avar, Indo-Scythian) signs, as well as in the folk sign set of the American Indians (Figure 9).

Among the sign parallels, the coincidence of sentence marks, ligatures and the habit of forming ligatures is of outstanding importance. We also found three of these, among the Scandinavian written records. The Huns brought this procedure from the East, where the Chinese - for linguistic reasons - still use a large number of ligatures and sign montages.

Among them, the “magas kő” = high stone, representation convention (e.g. Figures. 1/a., 1/b. and 2/a) and the manual of the God-evoking ceremony were presented above (e.g. figs. 1/a., 3/a., 3/d ). We did not find an exact equivalent of the sentence “Nagy ország” = Great country, shown in figure 7/a, however, there are signs for both “nagy” = great/large and “ország” = country (figure 9), and similarly formed sign structures (e.g. “ Nagy ég” = high sky, figures 2/f and 7/c), their counterparts in the investigated cultural circles.

Based on the probability calculation carried out in 1992 by Tibor Nemetz, we know that similar correspondences are not due to chance, but to the genetic relationship of the sign sets.

The Hungarian hieroglyphic script, which served the purposes of the ancient religion, the set of signs of which are carried by the objects presented above, already spread in the Stone Age from the Pyrenees to America and Australia. Later, this use of signs was mainly preserved by the steppe peoples in a barely changed form. Therefore, these orthographic matches support Karl O. Högström's conclusions based on genetic data. The Hun population and the Hun culture once had a decisive influence on the southern part of Scandinavia.


Figure 9. Comparison of the Scandinavian Hun sign set with the Hungarian, steppe (Scythian, Hun, Avar, etc.) and with the American Indian folk sign set


Notes

(1) I have experienced several times that my readers were shocked at the sight of similar hieroglyphic writings. There are several reasons for this.

This astonishment indicates, on the one hand, that hieroglyphic writings do not resemble the feats of Latin writing. The Hungarian hieroglyphic script was developed for the purpose of prehistoric religion, while the Latin script was developed for the purpose of sharing and recording everyday information - therefore the two scripts have different rules. For example, hieroglyphs are mostly not lines, but pictures and not a sound, but words or sentences. The scattered word signs can form slightly different sentences, because the order of the words sometimes must be guessed and because the word signs do not indicate conjugation. I wrote down these rules in the volume Hungarian hieroglyph writing and in the 900 articles of the present blog and supported them with examples. In order to understand hieroglyphic texts, the rules must be known, because they represent a group of sources that cannot be replaced by anything else. These writings testify to a high degree of artistic talent and creativity. We are rightly impressed by them. 

(3)Vännebo is a locality in Dalarna. Vännebo is situated nearby to the localities Skattlösberget and Telningberg.

 (4) Stunning and mystical symbols in Hungarian mythology is the Turul bird. The origin of this bird goes back to prehistoric Hungary. It is the relic of ancient Hungarian faith, the embodiment of the superior powers as well as the monarchical sovereignty. It is also the ancient symbol of national identity. 

(1) I have experienced several times that my readers were shocked at the sight of similar hieroglyphic writings. There are several reasons for this.

This astonishment indicates, on the one hand, that hieroglyphic writings do not resemble the feats of Latin writing. The Hungarian hieroglyphic script was developed for the purpose of prehistoric religion, while the Latin script was developed for the purpose of sharing and recording everyday information - therefore the two scripts have different rules. For example, hieroglyphs are mostly not lines, but pictures and not a sound, but words or sentences. The scattered word signs can form slightly different sentences, because the order of the words sometimes must be guessed and because the word signs do not indicate conjugation. I wrote down these rules in the volume Hungarian hieroglyph writing and in the 900 articles of the present blog, and supported them with examples. In order to understand hieroglyphic texts, the rules must be known, because they represent a group of sources that cannot be replaced by anything else. These writings testify to a high degree of artistic talent and creativity. We are rightly impressed by them.PROTOCOL

From the meeting of the Political Committee held on May 22, 1984

Persons at present: Comrades György Aczél, Valéria Benke, Sándor Gáspár, Ferenc Havasi, Mihály Korom, György Lázár, Pál Losonczi, László Maróthy, Lajos Méhes, Károly Németh, György Fejti Óvári, András Gyenes, Mátyás Szűrös and István Katona.

In the meeting is not present (on annual leave), Comrade János Kádár.

20./ Based on Comrade György Aczél's verbal report

The Political Committee takes note

of the information provided on the conclusion of the cooperation agreement between the Hungarian Academy of Sciences  and the Soros-Hungarian Foundation;

news about the signing of the contract will be published.

-          o   -

The Political Committee notes that comrade György Aczél will participate in the opening of the Book Week on May 25th.


Figure 10. The "scientific consensus" of the Hungarian Academy of Sciences and Hungary is one possible explanation for Szekler's attitude towards writing

 

On the other hand, the readers' astonishment also indicates that the world - if it knows about it at all - does not know enough about Hungarian national writing. The most recent name of this script is Szekler script (its literal version is Hungarian hieroglyphic script). The Western half of international science is not familiar with Szekler's writing because the Hungarian academic "science" that unprincipledly served our previous occupiers and the financial Deep State fed its lies at best based on anti-Hungarian and anti-scientific preconceptions.

A few cases, typical of the behaviour of domestic "scientific" institutions.

The organizers of the 2009 exhibition of language memory of the National Széchenyi Library were not willing to exhibit language memories written in runic script, because the Hungarian Academy of Sciences, also influenced by the Soros Foundation, only ordered the exhibition of language memories in Latin letters (Figure 10).

The Magyarságkutató Intézet (Institute of Hungarian Research) organizes a series of exhibitions where artifacts bearing Hun and Avar language memories are exhibited, but their legibility is not indicated to the visitors despite of my driving their attention to it.

Under the pretext of restoration, the surface of the Budapest late medieval insignia bearing runic marks, handed over to the Hungarian National Museum under a depository agreement, was barbarically removed. After that, first the runic signs of the find were written in a paper written by the deputy director general of the museum, and then the existence of the runic reading in the runic corpus of the Hungarian Research Institute was denied.

The runic corpus of the Hungarian Academy of Sciences published in 2021 did not even mention this find, even though it could be one of the earliest records of Szekler writing according to their terms. Because of the authors and editor who deny the facts, the history and significance of our writing cannot be learned from this volume either.

 

Irodalom

Literature

Karl O. Högström: The Huns in Scandinavia, A new approach centered around modern DNA (full eBook) 2023. academia.edu

Karl O. Högström: The Huns in Scandinavia, A new approach centered around modern DNA, 2022. (academia.edu)

Ha-Sung Howard Chung: The Origin of the Merovingians Or Why was King Childeric not buried Catholic? (academia.edu)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017. (Hungarian hieroglyphic writing, Research Institute of Writing History)

Varga Géza: Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak? (Is the word Eden related to our word vessel?)

Varga Géza: Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a Szekler írásjelek között (Remains of Scythian, Hun, Avar and Indian pyramid representations among the Szekler characters)

Varga Géza: Wicker Erikával beszélgetünk a nagybaracskai török kori övkapocs hieroglifáiról (We are talking with Erika Wicker about the hieroglyphs on the belt buckle from the Turkish period in Nagybaracska (Hungary))

Varga Géza: Frank aranycsat Ten hieroglifával (Frank gold buckle with Ten "God" hieroglyph)

Varga Géza: A Ten hieroglifa (The Ten hieroglyph)

Varga Géza: Acoma agyagdoboz a "Magas kövön ragyogó Dana isten" mondattal (Acoma clay box with the phrase Magas kövön ragyogó Dana isten "God Dana shining on a high stone")

Varga Géza: Az MTA rováskorpusza (The runic corpus of the MTA)

Varga Géza: Istenidéző szertartás szövegkönyve a Telki környéki hun vascsaton (Textbook of the God-summoning ceremony at the Hun iron castle near Telki)

Varga Géza: A németországi Stadel-barlang 38 000 éves oroszlánemberének jelei (Signs of the 38,000-year-old lion man from the Stadel cave in Germany)

Varga Géza: Istenidéző szertartások szövegkönyve (Textbook of God-summoning ceremonies)

Varga Géza: Istenidéző szertartás szövegkönyve a Szent Koronán (Textbook of the Invoking Ceremony at the Holy Crown)

Varga Géza: Hunok a brit trónon (Huns on the British throne)


 

Varga GézaHa Ön a leírások alapján még nem tudta eldönteni, hogy Veleméren van-e az a hely, amelyről egész életében álmodott, akkor ezen a hídon kell átjönnie s a domb tövében jobbra kell kanyarodnia ...


A veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető