2023. május 28., vasárnap

Etyek Botpuszta kápolnájának mondatjele

Szabó Zoltán Csaba kérdezte a közösségi portálon az Etyek Botpuszta területén lévő egyházi épületek jeleiről (1. ábra): 

"Áldott szép napot! A múltkor hallgattam az előadásodat Szeibert András és a Háló által szervezett Ősi Örökségünk sorozatban. Érdekelne, hogy az Etyek Botpusztai kápolna feliratával foglalkoztál-e?

Nekem úgy tűnik, mintha 4 db "zs" betű lenne benne... Igaz, akkor miért van benne néhány betű és szám másképpen? Amennyiben esetleg tudsz segíteni, megköszönném!" 

A kérdést és a képet köszönöm!


1. ábra. A barokk rendház bejárata feletti mondatjel (a zöld jeleken kívül) a magyar hieroglif írás zsenge, Dana és Föld szójeléből áll, az olvasata: Zsendülő Dana földje (mai magyarsággal: A feltámadó Dana isten földje)


2. ábra. Az 1700-as években készült felirat (Somogyvári D. György felvétele)A zsambekinfo.hu szerint "Etyek községben Botpusztán a dombtetőn egyedül áll egy magas kőtemplom, mely az 1200-as évek végén már bizonyosan létezett. Ezt a templomot az 1400-as években lebontották, s egy rövid falszakaszt meghagyva sokkal díszesebbé építették. Ebben a későgótikus templomban már összefüggő térben volt elhelyezve a szentély és a gyülekezetet befogadó templomhajó, amelybe akkoriban Etyek felől lehetett belépni. Külön érdekességet jelent kívül a Kápolna egyik sarkán lévő kőbe karcolt jel, amely a sámánhit sok évszázados fennmaradását bizonyítja: rontásűző céllal vésték a falába."

A Szabó Zoltán Csaba által küldött fénykép nem erről, hanem a templom melletti rendház bejáratáról készült. Az itt látható zöld jelek latin betűk és arab számok, amelyek nem tartoznak a szakterületemhez. Ezeket csak belerakták egy jóval korábbi mondatjel közeibe, mert annak még ismerték, vagy sejtették a jelentését. A keretbe foglalt villás ágú kereszt már a kutatásaim körébe esik, ezért arról többet is tudok mondani. Persze ez a kiegészítés szükséges is, mert néhány kérdés felmerül az etyeki kereszttel, pontosabban keresztekkel kapcsolatban. 

A keret nélküli keresztet még az akadémikus iskolázottságú, a székely írásjeleket általában nem ismerő szakemberek is felismerik. Különösen biztosak a dolgukban, ha egy egyházi épületen találják meg. Kétségtelennek gondolják, hogy keresztény jelképről van szó s azt végső soron Jézus Krisztus keresztjéből származtatják. Mivel ezt a bejárat feletti keresztet az 1700-as években véshették kőbe, nincs is okunk abban kételkedni, hogy az eredetileg gótikus templomot újjáépítő szerzetesek is keresztény istenjelképnek tartották. A tudásuk azonban ennél többre is kiterjedhetett. A keresztet körbefogó kerettel együtt ugyanis a Föld jeléről van szó, amit az ókor óta számon tartanak az asztrológusok is. A  kínai írásban a körbe zárt kereszt szintén a föld jele. A keresztek végén pedig a zsenge szójelét láthatták eleink.

Nem csak ez az egy kereszt van az épületeken, amiről Szabó Zoltán Csaba  fényképet küldött. A templom déli sarkába is be van falazva egy, az előbbihez hasonló, de annál régebbinek tűnő kereszt (3. ábra). Ez még a legelső templomból maradhatott meg az 1200-as évekből, vagy korábbról. Nyilván másodlagosan építették be a tatárjárás után, netán az 1700-as években, vagy a modern időkben végzett újjáépítések során. Az Árpád kori, de a későbbi templomainkban is szokás volt a kereszténységet megelőző jelképek alkalmazása. Ilyeneket találunk a pécsi és a somogyvári székesegyházban, a csempeszkopácsi, a veleméri, a székelyderzsi, az énlakai, a kenderesi templomban és másutt is. 

Mindkét botpusztai kereszt jellegzetessége a keresztszárak háromágú végződése. Találkozunk ilyen keresztekkel például az Árpád kori pénzeken is, ám ez esetekben többről van szó megszokott díszítésnél. Inkább gondoljuk értelmes, egyúttal díszes jeleknek e háromágú végződéseket is. A felülnézeti világmodellek jelhasználata (lásd erről A magyarság jelképei, Magyar hieroglif írás!) alapján nyilvánvaló, hogy a korai, egyenlő szárú keresztek végein ez a hármas elágazás eredetileg elolvasható jel volt. Szabó Zoltán Csaba helyesen ismerte fel, hogy ez a székely írás "zs" betűjével rokonítható. Itt persze nem egyetlen "zs" hang, hanem a zsenge "születő, feltámadó" szó jeléről van szó. Ez a háromágú jel kőbe vésve megtalálható a jeruzsálemi Szent Sír templom (a Feltámadás templomának) kapuja felett is. Amivel az etyeki bejárat rímelhet.

A kínai írás sen "fiatal növény, hajtás" jele ezekkel pontosan megegyezik. Az ókori vallásokban ismert a zsengeünnep, amikor az első termésből vinni kellett a papoknak. Átvitt értelemben Jézus Krisztus feltámadását is a Feltámadás zsengéjének tekinti a kereszténység, azaz Jézus Krisztus feltámadása annak a jele és garanciája, hogy egyszer mindannyian feltámadunk. 


3. ábra. Az etyeki templom déli sarkába befalazott, keresztet hordozó kő

 

Kérdéses a jellegzetes kereszt "végső soron" való eredeztetése is, amihez megjegyzést kell fűznünk. Egyes álláspontok szerint ugyanis Jézus Krisztust talán nem kereszten, hanem egy függőleges faoszlopon végezték ki s a kivégzőeszköz csupán a későbbi ábrázolásokon vette fel a kereszt, majd a kettős kereszt alakot. Azért történt e változás a képeken, mert a kereszt már a megelőző évezredekben is istenjelkép volt. A kereszt éppen ezért az ősvallási jelentősége miatt szerepel a székely írás előzményében, a magyar hieroglif írás jelei között, két formában is. Ha a keresztet keret veszi körül (mint az 1. ábrán), akkor az az "f" (Föld) hieroglifa. Ha a kereszt keret nélküli, akkor meg a "d" (Dana) jele. 

Az 1. ábrán lévő mondatjel olvasata, amennyiben mindhárom jelet elolvassuk: Zsenge ten földje "Feltámadó/zsendülő Dana/isten földje". jeleket a világmodellek olvasási rendje szerint körben haladva kell kiolvasni. Ebből adódnak az ima ismétlődő sorai: Zsendülő Dana földje, zsendülő Dana földje ...


4. ábra. A jeruzsálemi Szent Sír templom bejárata5. ábra. Egy magyar hímes tojás Zsenge ten (mai magyarsággal: zsenge isten) olvasatú részleteIrodalom

Joó Annamária: Pusztatemplom „sámánbélyegzővel”? – Boti kápolna (Somogyvári D. György képeivel)


Boti kápolna, Etyek (zsambekinfo.hu)

Varga Géza: A kenderesi Isten hieroglifa segítette az otrantói hős nevelkedését


Varga Géza: A magyarság jelképei, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest.

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza: A jeruzsálemi Szent Sír templom rovásjelei


2023. május 19., péntek

Neolitikus világmodellekből Árpád kori köriratok

 


2/a. ábra. A neolitikus Karanovo-kultúra pecsétnyomója Bulgáriából, középen a ragyogó hieroglifa, a kerületén meg ismétlődik a nagy és a szár szójel, együttes olvasatuk Ragyogó nagyúr (a nagyúrnak olvasott részlet második, nem valószínű lehetőségként esetleg ég hieroglifaként is olvasható)2/b. ábra. 
Meroving korong a rajta négyszer elolvasható Lyukó ég szár (mai magyarsággal a Lyukó az ég ura) mondattal (középen), lent balra a meroving hieroglifák, jobbra pedig a nékik megfelelő székely "ly" (Lyukó), "g" (ég) és "sz" (szár "úr") jelek

2/c. ábra. A berekböszörményi Árpád kori gyűrű negyedeiben három jel ismétlődik, ezek olvasata: Nagyságos úr az égbenNagy úr az ég, vagy az Ég ura nagy 
A 2/a. ábrán látható Karanovo pecsétnyomóhoz (a körirat sarkain lévő sarokjeleket illetően) hasonló a 2/b. ábrán lévő meroving korong (2/b. ábra) világmodellje. Az ezeken látható sarokjelek alakja szinte azonos. Mégis eltérően (nagy szár "nagyúr", vagy ég alakban) olvastam el őket. Ez természetesen magyarázatra szorul (1). Az ilyen felmerülő kérdések megválaszolása mindig előreviszi az írástörténeti kutatást. Ez esetben is erről van szó. A berekböszörményi gyűrű (2/c. ábra) szójeleivel együtt írástörténeti jelentőségű megfeleléseket találunk a Karanovo és meroving világmodelleken. Nem véletlen, hogy a berekböszörményi gyűrű negyedelt köriratában ugyanazok a nagyszár és ég hieroglifák olvashatók. Ez e jelek vallásos jelentőségével függenek össze. Az ősvallás jelképrendszerének fejlődése tette lehetővé a legkorábbi írások kialakulását. 

A Karanovo kultúra és a meroving korong világmodellje nyilvánvalóan összefügg az Árpád kori gyűrű köriratával. Egy összefüggő írásalkalmazási folyamat különböző fejlettségű állomásai ezek. Azt mutatja meg ez a három írásemlék, miképpen változik át az íráshasználat a neolitikus világmodellből középkori körirattá. 

Ugyanerre az átmenetre láttunk példát a szentgericei mennyezetkazetta világmodelljének és a karcagi csatkarika köriratának esetében is. Amiből következően nem véletlen egybeesésről van szó, hanem törvényszerű összefüggésekről. Ezek megértése nélkül a magyar őstörténet és az írás kialakulásának históriája nem tisztázható. 

A hasonló összefüggések segítik a magyar hieroglif írás megértését, a jelek fejlődésének feltárását.  Egyúttal rávilágítanak az etnokulturális folyamatok összefüggéseire, a magyar írás- és nyelvhasználat, valamint identitás  elterjedtségére is.

2023. május 10., szerda

A magyar hieroglifákkal írt "nagyúr" kifejezés előfordulásai

A magyar hieroglifikus írásemlékek sajátossága a rövid, vallásos jelentőségű mondatok gyakori jelentkezése. Közülük e cikkben a mai magyarsággal nagyúr hangzású ligatúra néhány példáját és változatát mutatom be. 

A nagy távolságokon átívelő sorozat dokumentálja a nagy és a szár/sar "növényi szár, sarok, úr" jelek időközben bekövetkezett változásait, valamint az ég hieroglifa kialakulását is. 

- A nagy jel  általában (hettita, kínai, hun és avar előfordulásokban) a talpán áll és az égbolt ívét ábrázolja. Kivételt képez a berekböszörményi gyűrű, ahol - a rovástechnológia igényeinek megfelelve - negyedfordulatot tett jobbra és az élén áll.

- A szár/sar "növényi szár, sarok, úr" ligatúra a hegyen álló, vagy az eget tartó  világoszlop/fa (Tejút) rajza. Előfordulásaiban valamelyik összetevője: az oszlopot ábrázoló szár "növényi szár, úr" vagy a hegyet ábrázoló sar "sarok, úr" is helyettesítheti. A szár jelnek néha a képszerű (ágakat is jelölő), máskor a lineáris változatát alkalmazzák.


1. ábra. A 7000 éves cucuteni kultura Ragyogj jó nagy szár (mai magyarsággal: Ragyogj jóságos nagyúr) mondatjele egy idolról


2. ábra. A hajdúböszörményi bronzkori kincs edényének hieroglifikus Lyukó nagy szár földje (mai magyarsággal: Lyukó nagyúr földje) mondata, az alsó sorban a székely írás "ly", "n", "sz" és "f" betűi3. ábra. A neolitikus Karanovo-kultúra pecsétnyomója Bulgáriából, középen a ragyogó hieroglifa, a kerületén meg ismétlődik a nagy és a szár szójel, együttes olvasatuk Ragyogó nagyúr (a nagyúrnak olvasott részlet második, nem valószínű lehetőségként esetleg ég hieroglifaként is olvasható)4. ábra. 
Meroving korong a rajta négyszer elolvasható Lyukó ég szár (mai magyarsággal a Lyukó az ég ura) mondattal (középen), lent balra a meroving hieroglifák, jobbra pedig a nékik megfelelő székely "ly" (Lyukó), "g" (ég) és "sz" (szár "úr") jelek


A 3. ábrán látható Karanovo pecsétnyomóhoz (a körirat sarkain lévő sarokjeleket illetően) hasonló a 4. ábrán lévő meroving korong világmodellje. Az ezeken látható sarokjelek alakja szinte azonos. Mégis eltérően (nagy szár "nagyúr", vagy ég alakban) olvastam el őket. Ez természetesen magyarázatra szorul (1). Az ilyen felmerülő kérdések megválaszolása mindig előreviszi az írástörténeti kutatást. Ez esetben is erről van szó. A berekböszörményi gyűrű (24. ábra) szójeleivel együtt rendkívüli tudományos jelentőségű megfeleléseket találunk a Karanovo és meroving világmodelleken. Nem véletlen, hogy a berekböszörményi gyűrű negyedelt köriratában ugyanazok a nagyszár és ég hieroglifák ismerhetők fel. A Karanovo kultúra és a meroving korong világmodellje nyilvánvalóan összefügg az Árpád kori gyűrű köriratával és a székely írás jelkészletével. Egyetlen írásalkalmazási folyamat különböző fejlettségű állomásai ezek. Azt mutatja meg e három írásemlék, miképpen változik át az íráshasználat a neolitikus világmodellből középkori körirattá. Ugyanerre láttunk példát a szentgericei mennyezetkazetta világmodelljének és a karcagi csatkarika köriratának esetében is. A hasonló összefüggések segítik a magyar hieroglif írás megértését, a székely jelek kialakulásának feltárását.  Egyúttal rávilágítanak az etnokulturális folyamatok összefüggéseire, a magyar írás- és nyelvhasználat, valamint identitás  elterjedtségére is. Ennek taglalására azonban egy másik cikkben térek ki. 

5. ábra. A tibeti rituális kanna "eget tartó fa" ábrázolási konvenciója a nagy és a szár "úr" hieroglifákból áll, az olvasata Nagy szár (mai magyarsággal: Nagyúr)
6. ábra. A hun kötődésű lomovátovói csat az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció egyik megvalósítása, a csatnyelven a szár hieroglifa képszerű változata, az égbolt ívén lévő nagy hieroglifával együtt az olvasata Nagy szár (mai magyarsággal nagyúr)
7. ábra. Az apahidai hun Nagy sar (mai magyarsággal: Nagyúr) mondatjel (középen), az ékszer nagy és sar "úr" hieroglifája (balra, lentről felfele), valamint e  hieroglifák megfelelői: a székely írás "n" és "s" rovásbetűje

 


8. ábra. Az apahidai hun csat csatnyelvén látható jelek olvasata Nagy ügy szár (mai magyarsággal Nagyságos folyó úr)9. ábra. Népvándorlás kori (azaz nagy valószínűséggel hun) díszcsat ismeretlen európai lelőhelyről (középen), a csat Napnagy és szár "úr" hieroglifái (balra, lentről felfelé), valamint egy népi napjelkép Czibor Imre alsópáhoki fazekasmester másolt edényéről, felette a székely "n" meg "sz" rovásbetűk (jobbra)
10. ábra. A Nyergesújfalu Sánc-hegyen előkerült hun nagyszíjvég (középen), a hun nagy és szár/sar hieroglifák (balra, fentről lefele), valamint a székely írás e hieroglifákból keletkezett "n", "sz" és "s" rovásbetűi (jobbra)

11. ábra. Nagyszéksósi hun Nagy ragyogó sar (mai magyarsággal: Nagy ragyogó úr) mondatjel (fotógrafika) és szójelei (balra), valamint ezek megfelelői a székely írásban (jobbra)
12. ábra. Nagyszéksósi hun csat a Nagyon nagy szár (mai magyarsággal Nagyon nagy úr) esetleg Nagyon nagy ég mondattal
13. ábra. A kercsi hun diadém részletén a szimmetrikus Nagyságos Khuar ősúr mondatok jelei függőleges oszlopokat alkotnak
14. ábra. Hun gyűrű Hács Benedekpusztáról Lyukó nagy szár (mai magyarsággal: Lyukó nagyúr) mondattal (középen, fotógrafika), a Lyukó hieroglifa és a Nagy szár "nagyúr" ligatúra (jobbra, fentről lefele), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "ly", "n" és "sz" rovásbetűk (jobbra) 
15. ábra. A Hortobágy Árkus-i avar övveret Lyukó nagy szár (mai magyarsággal: Lyukó nagyúr) olvasatú világmodellje (középen), az avar Lyukónagy és szár "úr" hieroglifák (balra), valamint a nekik megfelelő székely "ly", "n" és "sz" rovásbetűk (jobbra)
16. ábra. Wittislingeni meroving fibula Bél nagy szár (mai magyarsággal:  Bél nagyúr) olvasatú részlete (középen), a nagy szár "nagyúr" ligatúra a kép bal alsó sarkában, az ennek megfelelő székely "n" (nagy) és "sz (szár "úr" ) jelek jobbra (lentről felfele) láthatók


17. ábra. A Cutry meroving csatlemez közepén egymással szemközt fordított Nagy szár (mai magyarsággal nagyúr) mondatjelek vannak (fent), a kiemelt részletben a szimmetrikus Ragyogj, ragyogj! Nagyúr. Ragyogtál, ragyogtál. szöveg olvasható (lent)18. ábra. A Villey St. Etienne lelőhelyről származó korai meroving jelvény, szójelei a Lyukó nagyúr az égben mondat ismétlődő kiolvasását teszik lehetővé (fotógrafika)19. ábra. A Mestec Kralové-i kincslelet avar szíjvégén a szójelekkel írt szimmetrikus Nagyon nagy Lyukó szár (mai magyarsággal a Nagyon nagy Lyukó úr) mondat olvasható


20. ábra. A zamárdi avar szíjvég hátlapjáról a jelek, az olvasat jobbról balra (a csillagig): Ős, ragyogó ügy szár, nagyon nagy szár (mai magyarsággal: Ősi, ragyogó folyó úr, nagyon nagy úr), fotógrafika, a nagyon nagy úr részlet itt is szimmetrikus


21. ábra. A tiszabezdédi tarsolylemez (középen) és az égigérő fát jelképező, Dana ős nagy sar a zsenge (mai magyarsággal: Dana ős nagyúr zsendülj "támadj fel") olvasatú mondatjele (balra), valamint az elemi hieroglifáknak megfelelő székely "d", ős, "sz", "n", "s" és "zs" rovásjelek (jobbra, fentről lefele)

 

22. ábra. II. András házioltárának részlete, alul középen a Nagy szár (mai magyarsággal Nagyúr) alakban elolvasható "eget tartó fa" ábrázolási konvenció, benne a szár hieroglifa képszerű változata

orsegi_szallas_kormendi_kincs_gyuruje

23. ábra. A körmendi kincslelet gyűrűje, köriratában a Ragyogó nagyon nagy szár (mai magyarsággal: Ragyogó nagyon nagy úr) mondatjelekkel

24. ábra. A berekböszörményi Árpád kori gyűrű negyedeiben három jel ismétlődik, ezek olvasata: Nagyságos úr az égbenNagy úr az ég, vagy az Ég ura nagy  25. ábra. Azték edény a hieroglifikus Ragyogj nagy jó Szár (mai magyarsággal: Ragyogj nagy jó Úr) mondattal (középen), az azték ragyogónagy és szár "úr" hieroglifák (balra), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "r", "n", "j" és "sz" rovásjelek (jobbra)

26. ábra. Magyarszombatfai vizeskancsó a "Ragyogj Lyukó Nagyúr" hieroglifikus mondattal, a mondatjel két oldalán lévő függőleges hullámvonal az Istennel azonos Tejút jeleJegyzetek

(1) Az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció változása két irányban indult el. 

- Egyrészt a cikkünk témáját képező nagy szár "nagyúr" mondatként olvasható el (3. ábra). Ez esetben a két jel elkülönültsége határozottabb. Belőlük keletkezett a székely írás "n" és "sz" rovásbetűje.

- Másrészt a szár és a nagy jel egyesülésével keletkezett az ég hieroglifa (18. ábra), amelyből a székely írás "g" betűje kialakult. 

A fenti három hieroglifa évezredeken át megmaradt a későbbi ábrázolási és nyelvi hagyományban, amit például a berekböszörményi gyűrű is dokumentál (24. ábra).


Irodalom

Varga Géza: Népvándorlás kori csat a hieroglifikus "Nap nagyúr" mondattal

Varga Géza: A Hortobágy Árkus lelőhelyen előkerült avar övveret "Lyukó Nagyúr" mondata

Varga Géza: Hun szíjvég a hieroglifikus "Bél a nagyon nagy úr" mondattal Nyergesújfalu Sánc-hegyről

Varga Géza: A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű

Varga Géza: Nagyszéksósi hun csat a hieroglifikus Nagyon nagy úr mondattal

Varga Géza: Kercsi hun diadém a "Nagyságos Khuar ősúr a ten" mondattal


Varga Géza: Bronzba rajzolt "Lyukó nagyúr földje" mondat egy 3000 éves hajdúböszörményi tálon

Varga Géza: A tiszabezdédi honfoglalás kori tarsolylemez hieroglifikus mondatának olvasata

Varga Géza: Meroving jelvény a hieroglifikus "Lyukó nagyúr az égben" mondattal

Varga Géza: Hun gyűrű a "Lyukó nagyúr" mondattal Hács Benedekpusztáról


Varga Géza: Cutry meroving csat magyarul megszólaló hun mondatokkal

Varga Géza: "Lyukó az ég ura" hieroglifikus mondat egy meroving korongon

Varga Géza: A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű

Varga Géza: A szentgericei világmodell a karcagi rovásszöveg előképe