2019. január 24., csütörtök

Frank világmodell a sar og "Óg úr" ligatúrával

Attila halála és a Hun Birodalom széthullása után a hunok által megszervezett germán népek a hun kultúra sok elemét megőrizték. Számunkra ezek közül azok a hun-magyar hieroglifák érdekesek, amelyek a germán tárgyakon olvashatók. A jelen cikkben egy frank világmodell jeleit vesszük szemügyre, amit Észak-Franciaországban, tehát hunok járta területen találtak. Nem tudom, nem is lehet feladatom annak megállapítása, hogy ez egy hun készítésű tárgy-e, ami a frankokra maradt, vagy a frankok készítették-e a hun kultúra hatása alatt. Egy biztos csak: ezek a jelek a magyar hieroglif írás jelei, amit használtak a hunok is, meg az avarok is. E frank világmodell azért is fontos a magyar írás- és nyelvtörténet számára, mert előfordul rajta négy példányban is a sar Óg "Óg úr" ligatúra, vagyis az ogur népnév korabeli  hieroglifákkal lejegyzett változata (1. és 3. ábra). 

1/a. ábra. A frank bogláron egy hun-magyar hieroglifákból álló világmodellt olvashatunk1/b. ábra. Késő szarmata, vagy korai hun világmodell (Szergej Botalov nyomán), amelynek közepén az Istent a magyar hieroglif írás Dana szójele (a székely írás "d" betűjének előképe) jelképezi, sarkain pedig a sar/sarok hieroglifa (a székely írás "s" betűjének rokona) található, ez a lelet azt igazolja, hogy a frank világmodell a hun ábrázolási hagyományt követi, vagy azzal rokon


A világmodellek általános sémája szerint középen kell lennie az Isten valamilyen jelképének (szójelének). Esetünkben ez a lyuk/Lyukó hieroglifa, a székely írás "ly" betűjének (formáját tekintve) pontos megfelelője. Azt fejezi ki ez a jel, hogy az Isten minden jó (életerő, gazdagság és törvény) forrása és teremtője. Lábától erednek az Ószövetségben is említett szent folyók, amelyek ezt az isteni ajándékot közvetítik a világ távoli tájai felé. A korong közepén lévő lyuk/Lyukó hieroglifa megfelelője az egyiptomi hieroglif írásban napisten jele, a sumer írásban meg a "kút, forrás" szójele.

A kör alakú világmodell peremén (a négyszögletes világmodellek sarkain és oldalfelezőin) az égbe vezető út hieroglifái kapnak helyet. E frank korong peremének köriratában a sar Óg ligatúrák (3. ábra) és a hullám alakú Ak, vagy ügy hieroglifák (4. és 5. ábra) váltogatják egymást. Mindegyik az égbe vezető utat jelképezi.
2. ábra. Az Éden térképe a négy folyóval és a négy hegységgel


A frank világmodell egy jól azonosítható földrajzi terület (2. ábra), az Éden végletekig leegyszerűsített s a magyar hieroglif írás jeleiből alkotott térképe. A Teremtés helyszíne, a Teremtő lakhelye és a világ szakrális középpontja ez. Az emberiség itt ébredt az öntudatára, itt fogalmazta meg a világról alkotott nézeteit és a társadalmi együttélés szabályait egy ősvallási nézetrendszer keretében. Ennek az őshazának az emlékét és jeleit már a kőkorban magukkal vitték a Pireneusoktól Dél-Amerikáig az innen mintegy 50 000 évvel ezelőtt elindult és a Földet benépesítő Homo sapiens sapiens csoportok. Ezért is található meg e területeken mindmáig a világmodellek jelkészletében a magyar hieroglif írás több jele között a Föld hieroglifa, valamint edényeken az Éden végsőkig leegyszerűsített térképe.

Ez a földrajzi megfelelés hitelesíti a 90-es években az Írástörténeti Kutatóintézetben elvégzett akrofónia-rekonstrukciókat. Akkor tisztázódott ugyanis, hogy a székely írás Ak szójele az égi patakkal azonos Isten (Heraklész) jele, a hullám alakú "ü" betű pedig az ügy "folyó" szójeléből rövidült le. A frank világmodellben való elhelyezkedésük igazolta az akrofónia rekonstrukciót, hiszen az Ak és ügy "folyó" jel valóban az Éden szent folyóit, a sar/sarok jel pedig a hegységeit jelképezi (1. és 2. ábra). 3. ábra. A frank világmodell sarok jeleinek egyike, a kiolvasás sorrendjétől függően sar Óg (sarok), vagy Óg sár (Óg úr) az olvasata (balra) és párhuzamai a Kárpát-medence bronzkorából, a yazilikayai hettita sziklapantheonból és a szombathelyi Iseumból (középen és jobbra)


Esetünkben feltűnőek a "körirat" sarok jelei (3. ábra), amelyeket figyelmesebben megtekintve észrevehetjük, hogy tulajdonképpen két jelből álló sar Óg ligatúrákról van szó (ezek összeolvadásával alakult ki később a háromszög alakú sarok jel). A korongon látható, háromszög alakú sar "úr" jelet kék kőből csiszolták ki s ezt öleli körül a drótból formált Óg "ég" hieroglifa. E két jel az eget tartó világoszlopot (hegycsúcsot) ábrázolja. A jellegzetes ligatúra vagy négyezer éven át, napjainkig követhető s az ogur népeknek nevet adó, az Ószövetség által Óg királyként említett Óg úrnak a névjele. A magyar őstörténet ösvényét szegélyező elhullott jelzések ezek.4. ábra. A frank világmodell (balra) és a székely írás (jobbra) Ak (patak, Heraklész) jele5. ábra. A frank világmodell (balra) és a székely írás (jobbra) "ü" (ügy "folyó") jele
6. ábra. A frank világmodell lyuk/Lyukó hieroglifája (balra) és a székely írás "ly" betűje (jobbra)7. ábra. Nap hieroglifa a frank korongról (balra) és a magyar népművészetből (jobbra) 8. ábra. A frank világmodell Óg "ég" hieroglifája (balra) és a székely írás "o/ó" betűje (jobbra)9. ábra. A frank világmodell sar "úr" hieroglifája (balra) és a székely írás "s" betűje (jobbra)10. ábra. A frank korong nagy/nagyságos hieroglifája (balra) és a székely írás "n" betűje (jobbra)
11. ábra. Nap, Óg úr a Nap! - tájékoztat bennünket a frank korong egyik jelmontázsa Óg úr napisten voltárólA frank világmodellen több rögzültnek tűnő (általánosan használt?) jelmontázs található. Ezek szimmetrikusak, ami egyrészt fokozta a szöveg olvasóira gyakorolt hatását, másrészt arra utal, hogy meghatározott nyelvi konstrukció tartozhatott hozzá. Hasonlóképpen szimmetrikus szövegeket az egyiptomi és a hettita hieroglif írásemlékek között is találunk (Varga Géza: Magyar hieroglif írás, 402. oldal). A frank világmodell szimmetrikus jelmontázsainak egyike (11. ábra) arról tájékoztat bennünket, hogy Óg úr a napisten, ám ennek a mondatnak a pontos nyelvi megfogalmazása - a többi hieroglifikus szöveghez hasonlóan - még kutatást igényel s talán sohasem jutunk el a bizonyossághoz. Ezt elkönyvelhetjük a múlt egy részének visszavonhatatlan elveszítéseként is, de magyarázhatjuk azzal is, hogy a hieroglifikus szövegek sajátossága volt a viszonylag kötetlen olvasás és értelmezés.
12. ábra. A két szimmetrikus jelmontázs olvasata (balról jobbra): Lyukó Ak Lyukó és Lyukó Ügy Lyukó, amelyek mai magyarsággal talán a Lyukó patak Lyukóé és a Lyukó folyó Lyukóé mondatokkal adhatók vissza, elképzelhető más megoldás is, pl: Lyukó a patak, Lyukó! és Lyukó a folyó, Lyukó!A frank világmodell 12. ábrán olvasható mondatai azt bizonygatják, hogy Lyukó napisten azonos az égi patakkal (Ak istennel, Heraklésszel) és folyóval (a Tejúttal). A napisten palotáját ugyanis rendre az égig érő fa tetején képzeli el az ősvallás és ennek meroving/frank leletek ábrázolásain is nyoma van. Nem véletlen, hogy az avaroktól rabolt Conques-i Szent Fidesz-szobor koronáján lévő Ten hieroglifán lévő további szövegeknek is pontosan ez a mondanivalója (14. ábra).  13. ábra. A frank világmodell belső körében a Nagyságos Lyukó mondat ismétlődik, amit feltehetőn egymás után olvastak, tehát ezek a mondatok egy ima szövegét alkothatták
14. ábra. Az avar eredetű Conques-i Szent Fidesz-szobor koronáján lévő Ten hieroglifa, amelynek a rajta lévő további jelekkel együtt az olvasata: Lyukó ten az Ak ügy, a sarok ügy (mai magyarsággal: Lyukó napisten az Ak folyó, az úr/sarok folyó)


A jelen cikkben tárgyalt világmodell a meroving-frank államra gyakorolt avarhun kulturális hatás (a magyar hieroglif írás) emléke.


Javasolt olvasnivaló
További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: LyukónakA csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthetőA csempeszkopácsi templom kapubélletének Isten országa olvasatú hieroglifikus mondatjeleHa Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint feltehetően Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Onogesius hun vezér szobra a Csinyálóház (egy különleges őrségi szállás) alatt áll és vár a Teremtővel való koccintásra


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése