2022. november 22., kedd

A szlovák címer egy magyarul elolvasható "Egy országa" mondatjel

A szlovákok a tatár és török pusztítások után megüresedő magyar területekre befogadott szláv és egyéb népcsoportokból szerveződtek önálló nemzetté az utóbbi néhány évszázadban. A Magyar Királyság védőszárnyai alatt szaporodtak el és a történelem szerencsétlen alakulása miatt lett belőlük egy új, magyargyűlöletre nevelt ország a magyarságtól elszakított területen. A tudomány, amikor kezdetben felsorolta a szláv népeket, akkor nem is említette a szlovákokat, mert ilyen nép még nem létezett. Ha pedig egy korábban nem volt új nemzet identitást (például nemzeti jelképet) keres magának, szükségképpen veszi el azt a környezetéből. Az új csehszlovák állam tömeggyilkosságok árán szilárdította meg hatalmát a korábbi magyar területeken, azokat juttatva tömegsírokba, akik befogadták és boldoguláshoz segítették a szlovákságot (1). Ehhez képest a jogosulatlan címerhasználat már szinte szalonképes cselekedetnek is mondható (a Beneshez és követőihez hasonló alakoknál). Így lett - némi átszinezés árán - szlovák címer a Magyar Királyság címeréből, a mai magyar címer egyik feléből. Ezt persze eddig is tudtuk. A jelen cikkben ehhez csak azt teszem hozzá, hogy a hármas halom és a kettős kereszt Egy országa "Isten országa" alakban elolvasható a magyar hieroglif írás jeleivel. Nyilvánvaló bizonyítéka ez a hieroglifikus mondat a fentebb írtaknak, hiszen egy gyakran használt jelzővel megnevezi az eredeti tulajdonost, a magyarok Istenét. Ha egyszer majd tót atyánkfiai megértik a saját címerüket, akkor naponta olvashatják és fennen lobogtathatják, hogy más országát bitorolják.  

  


1/a. ábra. A szlovák címer1/b. ábra. Az a "szlovák" hármashalom nem volt mindig kék


A szlovák címer szlovák magyarázata azon a megalapozatlan feltételezésen alapul, hogy Cirill és Method hozhatták azt Bizáncból. Ez a gondolat azonban több sebből vérzik. 

- Bizáncban ugyan előfordul a halmon álló kettős kereszt, mint sztaurothékák vallási jelképe, de soha sincs címerpajzson és nem volt állami szimbólum.
- Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Ciril és Method hozott volna Bizáncból kettős keresztet.
- Arra sincs bizonyíték, hogy a Szerémségben, vagy Karinthiában élő szlávok, akikkel Cirill és Method kapcsolatban volt, a mai szlovákok ősei lennénekTöbb évszázadnyi folyamatossági hiány mutatkozik a szláv történetben. A mai szlovákság csak évszázadok múlva alakul ki a Felvidékre bevándorló lengyel, morva és ruszin csoportokból, akiknek a nyelve napjainkig nem egységesült igazán.  

Ezen okok miatt a szlovák címernek semmi köze sem Cirillhez és Methódhoz, sem a bizánci kettős kereszthez. A címer elemei ugyanakkor ismert hun-avar-magyar hieroglifák (ősvallási vonatkozású szójelek).

A hármas halom a hun-avar-magyar heraldika "ország" szójele, amit a hun és a római kor óta ki tudunk mutatni, sőt már a sumér írásban is létezett hasonló formával, jelentéssel és hangalakkal. A hegyen álló kettős kereszt az Árpádok idején a királyi hatalom jelképe volt. Azt mutatta, hogy a hun-magyar dinasztia, vagy a hatalma az Istennel azonos Tejúttól származik. Nyilvánvalóan összefügg a kínai wang "uralkodó" szójellel is, amely szintén egy hegyen álló kettős kereszt, miközben a kínai wang a magyar bán megfelelője.2. ábra. Tiszavárkonyi csuklós avar övveretek hármas halommal és kettős kereszttel
3. ábra. A Gizella-kincs avar készítésű turulos fibuláján lévő, virághoz hasonlóan előadott kettős kereszt és hármas halom az Istennel azonos égig érő fa (a Tejút) jelképe és Egy országa alakban elolvasható ábrázolása


A Magyarságkutató Intézet genetikusainak köszönhetően tudjuk, hogy a hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai kapcsolatban álltak egymással. A hun és avar hieroglifikus nyelvemlékek azt is igazolják, hogy az avarok és a vélük azonos hunok magyarul beszéltek. A fenti ábrákon látható magyar mondatjelek alapján képet alkothatunk az e nemzetek állameszméjét alkotó közös gondolatról is, miszerint a királyság a Tejúttal azonos Istentől származik. Ez kezdetben a hun-magyar dinasztia, később már csak a királyi hatalom és a törvények isteni származását jelenthette.  4. ábra. Lyukó ten országa mondatok ismétlődnek a savariai Iseum területén hiteles ásatáson fellelt római kori (azaz szabírhun) fémplaketten
5. ábra. A csempeszkopácsi Árpád kori templom kapubélletében szereplő Isten országa mondatjel6. ábra. Kubánvidéki hun kettős kereszt (feltehetően egy diadém éke volt)
7. ábra. Egy ten olvasatú mondatjel egy Árpád kori bronzkereszt Krisztusának arcán, valamint hun és magyar párhuzamai

8. ábra. Az énlakai unitárius templom bilingvise: az Egy (az) Isten mondat szójelekkel (a jobb felső sarokban) és betűzve (az alsó sorban)9. ábra. Hun jelvény az Egy ős mondatjellel (Bóna István nyomán)
10. ábra. Hun jelvény Dana ős országa vagy inkább Lyukó dana országa alakban elolvasható, hármas halmon álló antropomorf istenábrázolással (Bóna István nyomán)
11. ábra. A kunbábonyi avar kagán csatja és annak egy részlete (fotógrafika) a Lyukó ten országa "Lyukó isten országa" mondattal, amely az eget tartó fát (az Istennel azonosított Tejutat) idézi, az ábra jobb szélén lentről felfele a székely írás "nt/tn" (Ten) és a magyar heraldika ország hieroglifája
12. ábra. A kölkedi avar bogláron több magyar jelet is láthatunk, ezek közül cikkünk számára a peremen egymást váltó, kör alakú Föld és hármas halom alakú ország hieroglifák érdekesek Utóirat

Eleve feltételeztem, hogy a két ország vezetőinek tetszeni fog a fenti, november 22-én közzétett cikkben kifejtett ötletem. E szerint, ha már a címerünk közös gyökerű, akkor újra egyesíteni kéne azt, ami összetartozik. Azt azonban nem gondoltam, hogy ez ennyire sürgős nekik is ... A közönség téma iránti érdeklődését jelzi a cikk hat nap alatt elért 3400 olvasója.


13. ábra. A magyar és a szlovák miniszterelnök a szlovák címerrel díszített sállal néhány nappal (november 24-én) a fenti cikkem megjelenése utánJegyzet

(1) Az első világháborút követő rabló béke idején azért nem szavaztatták meg a Felvidék lakosságát arról, hogy hová is szeretnének tartozni: Csehszlovákiához-e, vagy Magyarországhoz, mert akkor a lakosság az utóbbi mellett döntött volna. A szlovákok körében azóta felerősödött magyarellenesség csupán a tudatos cseh uszítás, az évszázados agymosás eredménye. A megszállók régi receptet alkalmaztak, amikor a magyar vagyon megszerzése érdekében a szlovák lakosságot a magyarok ellen hergelték. Jellemző, hogy a mai szlovák himnusz is felkelést és szablya-ragadást emleget, ami a magyarok szemében elképesztően érthetetlen. Ahogyan a mai Magyarországon senkit sem érdekel, hogy valaki a jobbára szlovák lakosságú Tótkomlóson született-e, ugyanúgy nem volt érdemi etnikai szempont száz évvel ezelőtt a Felvidéken sem. A tömeggyilkosság ezer éven át ismeretlen volt a Magyar Királyságban, ezt az újdonságot csak a megszálló csehek vezették be a gyakorlatba és fogadtatták el a szlovákokkal. 

Az évszázados uszítás egyik csúcsteljesítménye, hogy négy szlovák legény meg tudott verni egy magyar diáklányt pusztán azért, mert a mobiltelefonján magyarul beszélt valakivel. Ezt a szörnyűséget a szlovák állam teljes mellszélességgel képviselte, sőt súlyosbította, míg végül ez a diáklány kénytelen volt elmenekülni Szlovákiából.

Visszatérve a címerbitorlásra, ezt az államcímerben mutatkozó azonosságot fel lehet használni a közös állameszme, jelrendszer és (a tolvajokat nem számítva) egyeztethető érdekek felmutatására, végső soron a tömeggyilkos területrablók érdekében elszakított területek békés újraegyesítésére.  
 

Irodalom

Szlovákia Himnusza magyar felirattal

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.


Varga GézaNe fogadjon el utángyártott, sérült csomagolású, vagy rosszarcú eladó által kínált Cserépmadár szállás és Csinyálóházat! Rovológus által vezetett hiteles őrségi szállás csak nálunk!  Kétségtelen, hogy elfogult vagyok, mert teljes szívemből szeretem az Őrséget és a szállásunkat, de Ön is így járhat, ha egyszer nálunk nyaral! Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése