2021. augusztus 21., szombat

A németországi Stadel-barlang 38 000 éves oroszlánemberének jelei

A világ egyik legrégebbi szobra a Hohlenstein Stadel barlangjánban 1939-ben felfedezett, mammutagyarból faragott oroszlánfejű emberalak (1. ábra). Ismert műalkotás, a bal karján lévő hét ferde vonalka is ismert dolog, ezeket azonban eddig - tudtommal - nem vette írás-számba senki. 

A ferde vonalak írásként való értelmezését és elolvasását két körülmény tette lehetővé: 

- Egyrészt az, hogy a ferde vonal formailag egyértelműen azonos a székely írás "kis r" betűjével (4. ábra), amelynek előzménye a magyar hieroglif írás Rá, ragyogó, ragyogj, ragyogtál stb. jelentésű szójele (6. ábra). 

Csak azért volt nehezen elfogadható ezen ismétlődő vonalak írás volta a számomra is kezdetben, meg - feltételezem - mások számára is, mert nem lehetett tudni, hogy ugyan miért használták ugyanazt a jelet ilyen sokszor egymás után? Ilyen, ismétlődő "r" betűkből álló szöveget nehéz feltételezni. Ha ez egy "r" betűkből álló sorozat, akkor annak semmi értelme. Csak lassan világosodott meg, hogy szójelekről, szavak ismétléséről van szó s hogy van olyan helyzet (az istenidézés), amikor éppen ezeket a szavakat kell ismételgetni. 

- A megértést és az elolvashatóságot másrészt az tette lehetővé, hogy további istenidéző szövegpárhuzamokat fedeztem fel, amelyeken szintén szerepeltek a ferde vonalak. Az eddig megismert párhuzamok alapján a ferde vonalak sorozata egy istenidéző szertartás kezdő, vagy befejező részének (a szertartási szövegkönyv részének) tekinthető. A szertartás ugyanúgy három részből áll, amint ez a szobrocska is, ha külön részekként kezeljük a két karján lévő jelcsoportokat és magát az istenalakot is.

A szertartás kezdő részében az istent szólongatják: Ragyogj, ragyogj, ragyogj! Ez a sorozat található a szobrocska egyik vállán. A szertartás középső része az epiphania, amikor megjelenik az isten. Ezt a középső részt képviseli maga az istenalak: az oroszlánfejű ember. A szertartás befejező részének szövegét rögzítő ferde vonalak a másik karon már a Ragyogtál, ragyogtál, ragyogtál szavakra, az isten búcsúztatására emlékeztetnek. 

Ezt a magyarázatot az teszi lehetővé, hogy a legkorábbi hieroglifáknak több jelentése volt, például a sumer jeleknek is lehetett akár 10-20 jelentése is. Az oroszlánember jeleinek kétféle olvasatát az teszi lehetővé, hogy a szójelek nem rögzítik a szó ragozását, vagyis ugyanazt a jelet szabályosan egyszer Ragyogj!, máskor meg Ragyogtál! alakban olvashatjuk el. Ez az eljárás ugyan szokatlan a latin íráshoz szokott olvasó számára, de 38 000 év nagy idő s annak idején még más rendszerű írások voltak használatban. Nekünk kell megértenünk eleink lehetőségeit és gondolkodásmódját. Mivel ez nem mindenkinek sikerül, az egyetemeken még mindig alátámasztást nélkülöző és önellentmondó hipotéziseket tanítanak az írás és a székely írás eredetéről. Pedig az oroszlánember karján lévő ferde vonalak a székely írás "r" (Rá, ragyogó) jelének pontos megfelelői.1/a. ábra. A Stadel-barlang oroszlánembere, ferde vonalakkal (ragyogj, ragyogtál hieroglifákkal) a karján


A bal vállon jól láthatók a ferde vonalakat képező szójelek (1. ábra). A jobb váll azonban sérült volt, a föld utólagos átszitálása után talált csontdarabokból rekonstruálták több-kevesebb sikerrel. Ezért a jobb váll ugyanolyan hieroglifái kevésbé láthatók, inkább csak sejthetők.

Hasonló istenidézések szövegkönyvét megtaláljuk Eurázsia, sőt Amerika több pontján. Ezekre jellemző a hármas szerkezet (idézés, epiphania, búcsúztatás), valamint, hogy a szövegben nagy számban fordulnak elő a székely írás "kis r" jeléhez hasonló hieroglifák (1/b. és 2. ábra), esetenként a "nagy R" változatai is (1/c., 2. és 7. ábra).

1/b. ábra. Japán jomon edény elolvasható díszítésének részlete az istenidéző szertartás szövegkönyvével: bal oldalon a Ragyogj, ragyogj ... hieroglifák sora, középen az istent és az epiphaniát leíró Sar jó egy (mai magyarsággal: Urunk, a jóságos Egy) mondat, jobbra pedig az Istent búcsúztató Ragyogtál, ragyogtál ... hieroglifák


A ra hieroglifa megtalálható a hettita (újabban luviai, még újabban anatóliai) hieroglif írásban is (5. ábra). Ez a jel a kőkori napisten nevét őrzi, akinek a neve fennmaradt az egyiptomi ősvallásban és a magyar nyelv ragyog, szikra, reggel "Ré kel" szavaiban is. Az angol ray "fénysugár" is e nemzetközi szócsaládba tartozik. 


1/c. ábra. Az Éhman Gábor által megtalált és a Magyar Nemzeti Múzeumba beszolgáltatott telki hun kincsek egyike, egy arany és gránátberakásos vascsat, amelynek az alsó része egy istenidéző szertartás szövegét rögzíti: az egyik oldalsó oszlopban a Ragyogj ég, középen kétszer is (egy antropomorf ábrázolással együtt) a Ragyog az ég, a másik oldalon pedig a Ragyogott az ég mondattal 


A jel alakja eredetileg egy körbe zárt pont volt. A kiinduló, Napot és forrást (kutat, lyukat) egyszerre ábrázoló kerek jelforma szögletessé vált és ennek különböző kivonataiból lett a székely írás "nagy R" (3. ábra) és "kis r" (4. ábra), valamint az ótürk írások "r" jele is. A jelváltozatok némelyike eljutott Amerikába és alkalmazzák az indián fazekasok is (2. ábra). A hieroglifa közepén lévő pont időközben vonallá alakult s ez a vonal látható megtöbbszörözve az oroszlánember karján. Nyilván úgy magyarázható ezen előfordulások időrendje, hogy a különféle jelváltozatok igen hamar kialakultak és párhuzamosan élnek tovább. A további kutatásnak kell kiderítenie ezen alakváltozatok kialakulásának és elterjedésének korát és helyszíneit, ami (a további jelek változatainak feltérképezésével, tehát egy teljességre törekvő jeltörténeti kutatással egyetemben) az egyes kultúrák és etnikumok azonosítását is lehetővé tehetné.


2. ábra. Coclé tál a napisten ábrázolásával, mellén a székely írás "nagy R" betűjének rokonával, amelynek közepén már jól látszik a ferde vonal, az oroszlánember karján lévő vonalak indián megfelelője, a derekától kiinduló nyúlványban a Lyukó ragyogj/ragyogtál ... mondatok is olvashatók (itt már a "kis r" szerepel)


3. ábra. A székely írás "nagy R" betűje, amelynek középső vonala azonos a "kis r" rovásbetűvel


A szobrocska tehát egy amulett, amely az isten megidézését, a  tulajdonos védelmét szolgálta.4. ábra. A székely írás "kis r" betűje5, ábra. A hettita hieroglif írás ra jele6. ábra. A Gizella-kincs avar turulos fibulájának Ragyogó nagy ország mondatjele


7. ábra. Jóságos ragyogó Isten mondat egy Czibor Imre által másolt barcasági edény fenekéről, közepén a székely írás "nagy R" jelének hieroglifikus előzményével8. ábra. Ír bálvány ragyogó hieroglifákkal
9. ábra. Lyukó ragyogj, ragyogj, ragyogj ... olvasatú hieroglif mondat egy Istenidéző magyar népi tejesköcsögön a szentgotthárdi Pável János Múzeumban, jobbszélen, fentről lefele a székely írás "ly" és "kis r" rovásbetűje


10. ábra. Elolvasható sztélé a Lyukó ragyogj, ragyogj, ragyogj hieroglifikus mondattal a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területről (a képét Máthé Lajosnak köszönöm)


Irodalom

Varga Géza: Sorokba rendezett szimmetrikus szöveg Nenad korongján


7 megjegyzés:

 1. A legnagyobb tisztelettel, de nincs ehhez a megállapításhoz ebben az esetben túl kevés támpont?
  A precessziós nagyév az oroszlánnal kezdődik, és a világév delelőpontja is egyben ez a jegy.
  Akár lehetne a nagyjából másfél világévvel ezelőtti korszak jelölője is, a hétbolygó rendszert uraló istenség is.
  Akkor is írásról van szó, ha ez a jelsor esetleg a hetes számot jelenti.
  Ha magyarul gondolkodunk, még annak is lehet jelentősége, hogy a jelsor a szobrocska karján van. Kar=kör. Ő az akkori köristen?

  VálaszTörlés
 2. A jel történetét és a szertartási szövegkönyv párhuzamait is meg kell ismerni. Elolvastad az irodalomjegyzékben megemlítetteket? Azokkal együtt éppen elegendő támpont van a fenti megállapításhoz. A felsorolt kifogásaid, vagy ötleteid erőtlenek. Például az oroszlán felőlem lehet a hétbolygó rendszert uraló istenség is (hogy téged idézzelek, mert én nem tudom, hogy az mi fán terem), ám ez semmit sem von le abból, amit a cikkben írtam. Ugyanis megidézni bármelyik istenséget lehet. Ami pedig a köristen létét és annak a kar szóból való levezethetőségét illeti, ez megint másról szól és nem érinti a cikkem mondanivalóját. A jel, akár karon van, akár vállon, a székely "r" betű megfelelője és a további szertartási szövegkönyveken nem vállon, hanem másutt van elhelyezve. Azaz nem a kar szóból kell kiindulni az értelmezéskor, hanem a székely "r"-ből.

  VálaszTörlés
 3. a KöRiSTeNről jut eszembe: a 2. ábrán lévő tál emberalak karján lévő 7 vonás közül csak a 3 belső az „értékes”, azaz a többi a hátteret szolgáltatja. Mindez számomra a TéR 3 dimenzióját jeleníti meg, alatta - ugyanezen a karon - látszik egy ellipszis, ami a KeRingő (KöR) BéLgók pályája, vagyis az IDŐ megjelenítése. A folytatásában a közös TeNgely is ki van emelve (kifejezendő a TéR és Idő EGYségét) , ami az ellipszis hossztengelyével azonos, tehát itt egy „együttállásról „ van szó. Ilyen együttállás a téli vagy a nyári napforduló időpontjában tapasztalható, mikor is a két gyújtópont és a Föld közös TeNgelyre esik.
  A TéR középpontjának (legalábbis a Naprendszerben) a Napot tekintjük, ami „áLL”, így lett a neve „BáL” a magyarban. A „Ré” elnevezésből akrofóniával levezetett, „egyenes szakasz” formát öltő „r” rovásjel így is értelmet nyer.
  Mindezt leellenőrizhetjük az 1/b. ábrán! Az „EGY” megjelenítéséről van szó itt is! A szimmetria TeNgelyen alul a precessziós kúpot idéző (fordított) „ToK” forma > BáLToKasszony, Ukkó pohara, harangszoknya látható. Ez a 2. gyújtópont megjelenítése. Az 1. gyújtópontban lévő Nap most mögötte van, ezért látszik két oldalnézetével! A „Napba öltözött BoLDoGasszony” esetével találkozunk ismét, amely a háromság Egysége szerkezet bemutatása vagyis a Mindenség kifejeződése. A felette lévő spirál a TéR-Idő, a kettős kereszt pedig az „EGY” (magyar) neve.
  Az oroszlán faragvány „jobb vállát” nem látjuk. Nem csodálkoznék, ha oda egy sarlót faragtak volna! (v.ö.: Szegvár-Tűzköves-i „Sarlós isten”)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem sarló van ott, hanem, ahogy a cikkben is írom, sajthető az ottani hasonló vonalak léte. A neten megtalálható a másik váll fényképe is, keress rá és azon te is beláthatod. A cikkbe azért nem tettem be azt is, mert az már jogdíjas lehet. Amit közöltem, azt a wikipediáról vettem, ahonnan szabadon felhasználhatók a képek. Köszönöm a hozzászólást!

   Törlés
 4. Nem írok több könyvet, mert sok vele a macera, ráadásul nem is jut el olyan közvetlenül az olvasókhoz, mint a blog. Köszönöm a megtisztelő érdeklődést! Azonban, ha jelentkezne egy kiadó, aki átvállalná a kiadás terheit, akkor változhatna helyzet.

  VálaszTörlés