2020. augusztus 27., csütörtök

Ezüstjelvény a hieroglifikus "Úristen" mondatjellel Zalavár Várszigetről

Bevezető

A zalavári jelvény (1. ábra) a Bakay Kornéltól kapott szíves szóbeli tájékoztatás szerint szórványlelet az 1019-ben felszentelt un. Hadrianus templomból. Sem a szláv, sem az avar leletek közé nem sorolható, IX. század végi - X. századi magyar díszítménynek látszik. Hozzáteszem, hogy a róla leolvasható mondat a leggyakoribb, jellegzetes magyar kifejezések közé tartozik. Az a körülmény, hogy a szójeleket egyetlen, művészileg, a képi tartalmat és az ősvallási mondanivalót tekintve is egységes kompozícióba, szépséges mondatjelbe szerkesztették, arra utal, hogy ez a mondat, vagy kifejezés már a jelvény készitésekor is igen régen mindennapi használatban volt. A párhuzamok alapján bizonyos, hogy ezt az Úristen szóösszetételt már az ősvallás korában és a sztyeppén is használtuk, ezért nem bizonyítja a zalavári magyarok kereszténységét. A jelhasználat elsősorban pogány, hiszen a szár (mai magyarsággal Úr) szójele az égig érő fa ábrázolása, ami inkább tűnik ősvallási hagyománynak, mint kereszténynek. Berze Nagy János népmesekutató is azt állapította meg, hogy az égig érő fa a magyar néphit szerint azonos az Istennel. Persze éppen ez az a korszak, amikor a pogány jelképeket átveszi a korai kereszténység. 1/a. ábra. A zalavári Szár ős ten (mai magyarsággal Úristen) mondatjel (középen), a jelvény szár, ős és ten hieroglifái (balra, lentről felfele), valamint a nekik megfelelő mai magyar jelek (lentről felfelé: magyarszombatfai tányér szár jele, a székely írás "sz" betűje, valamint ős és ten szójele (jobbra)

 


1/b. ábra. A zalavári ezüstjelvény (fotógrafika)


Írástani tanulságok

A rovológia (korai magyar írásokkal foglalkozó tudomány) számára is kínál tanulságokat ez az ezüstjelvény. 

Egyrészt az írásirányt illetően, ami egyértelműen lentről felfelé vezet. Ez a lelet korántsem egyedüli példája ennek az írásiránynak (2. és 4. ábra).2. ábra. A lentről felfelé írt ős + ten (Isten) összetétel egy Amur menti sziklarajz részlete a Kr. előtti 4. évezredből


Másrészt alátámasztja egy korábbi feltevésemet arról, hogy a székely írás "us" (ős) jele (az "f" betűhöz hasonlóan) egy korábbi ligatúrából, tehát két elemi szójel együtteséből alakult ki. 

A ligatúra egyik eleme az általában ovális, kerek, vagy szilvamag alakú keret, ami a Tejút hasadékát ábrázolja, amelyben karácsonykor a Nap kél. Ez a keret a formai hasonlóságon túl szemantikailag is azonos lehet a lyuk hieroglifával, ám ezt további kutatás döntse el véglegesen. 

A ligatúra másik eleme az Isten fát ábrázoló jelképe. Ez utóbbi hieroglifának ismerjük a hangalakját is: szár. E szár szójelből alakult ki az ágak elhagyásával a székely írás függőleges egyenes alakú "sz" betűje. Ezért szerepel a székely írás "us" (ős) jelében a függőleges egyenes, ami önállóan az "sz" jele lenne.3. ábra. Az elolvasható kalotaszegi tulipán középső szirma is azonos az "us" (ős) hieroglifával, aminek a közepén szintén egy ágakkal rendelkező szár "úr" szójel található


Párhuzamok

A zalavári ezüstjelvénynek több típusú párhuzamai vannak. A hasonló párhuzamok sorozata együtt kultúrát és etnikumot azonosít, ezért szükséges a rendelkezésünkre álló jelkincs feltárása, megértése és hasznosítása.

- A párhuzamokban megtaláljuk a székely írás elődjének, a szó- és mondatjeleket alkalmazó magyar hieroglif írásnak a jeleit. 

- A másik párhuzamos jelenséget jelenti az írásirány. Azok az Isten olvasatú, függőleges olvasási írányú szójeleink tartoznak ide, amelyekben alul van az "us" (ős) szójel és felette a Ten. Ilyen van egy gyulai honfoglalás kori bronzcsaton is (4. ábra).

- A harmadik párhuzamos jelenséget képviseli az a kalotaszegi ős szójel, amelyben a függőleges egyenes helyett szintén az ágakkal rendelkező szár "Úr" hieroglifa jelenik meg (3. ábra). 

- A negyedik párhuzam, hogy a zalavári ezüstjelvény ős hieroglifájának "szeme van", azaz két pont látható rajta, akár az egyik veleméri rajzos sindü ős jelének (5. ábra).4. ábra. Gyulai honfoglalás kori bronzcsat alulról felfelé olvasandó ős + ten (Isten) szójele (fotógrafika, részlet)


Irodalom

Berze Nagy János: Égigérő fa - Magyar mitológiai tanulmányok, Pécs, 1957.

Varga Géza: A Ten hieroglifa

Varga Géza: A kenderesi Isten hieroglifa segítette az otrantói hős nevelkedését

Varga Géza: A Tejút hasadékában kelő napistent ábrázolja-e a székely írás „us ” (ős) jele?

Varga Géza: Veleméri rajzos sindük

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.
5. ábra. Az égig érő fa hasadékában karácsonykor kelő napistent jelképező veleméri rajzos sindü felső részén az ős hieroglifának ugyanúgy "szeme van", mint a zalavári ezüstjelvényenKétségtelen, hogy elfogult vagyok, mert teljes szívemből szeretem az Őrséget és a szállásunkat, de Ön is így járhat, ha egyszer nálunk nyaral! Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése