2020. március 2., hétfő

Hunok a brit trónon


A hunok elindította népvándorlás elsöpörte a Római Birodalmat. Európában új hatalmak emelkedtek fel, amelyek lényegében máig meghatározzák a kontinens államszerkezetét. Az új államokat teremtő időszak nagy hatású résztvevője volt a hun kultúra és állameszme. A hasonló történetek közül a jelen cikkben elsősorban Attila leszármazottainak a brit trónra kerülésével foglalkozunk. Illusztrációként korabeli ékszerek képét illesztjük a cikkbe, amelyeken a hunok által használt magyar hieroglif írás jeleivel írt magyar mondatok támasztják alá a hun hatás jelentőségét.

1. ábra. I. Caribertus (518 vagy 523 – 567) meroving király lányának és I. Æthelbert (552 – 616) kenti angolszász uralkodó feleségének, Bertának a korongja Canterbury-ből (fotógrafika), az olvasatot a bal oldalon fentről lefelé sorakozó Lyukó, nagy, magas, szár és hieroglifák adják, ezek mai értelme: Lyukó a nagy, magasságos úr köve, a bal oldalon a székely írás "ly", "n", "m" "sz" és "harmadik k" () jeleTörvényszerű véletlenek

Úgy tűnik, mintha sorozatos véletlenek vezettek volna e cikk megírásához, holott valójában a magyar értelmiség véleményének törvényszerű önszerveződéséről van szó. Ha az akadémikus "tudomány" szabotálja a nagy kérdések (pl. a hun-magyar azonosság és a magyar szójelek) kutatását, vagy kifejezetten hazudik, akkor körön kívül is támadnak kutatók, akik feltárják és közreadják az elhallgatott és letagadott tényeket. 

jelen téma két kutatója a közelmúltban "véletlenül" találkozott az Attila hotel tulajdonosa, Bárdosi Ferenc által szervezett előadássorozaton. Dr Somos Zsuzsanna (orvos, az MTA doktora) az angolszász Etheling uralkodóház történetét tisztázta a források segítségével. A jelen cikk szerzője, Varga Géza (informatikus, írástörténész) pedig a hun történet szereplői által ékszereken hátrahagyott hieroglifikus mondatokat olvasta el. Időközben e cikk több más olvasójától, például Polgár Ákostól és Török Csabától is kaptam segítséget (ők Tóth Gyula gondolatgazdag cikkeire hívták fel a figyelmemet). Ez a jelenség, hogy a fű alól is előbújnak a cikk mondanivalóját támogató adatok és gondolatok, aligha független a tények erejétől. 
2. ábra. Az 1051-ben Esztergomban született Edgar Etheling angolszász koronaherceg, akinek apja az Angliából száműzött Edward herceg, anyja Szent István unokája, Agátha, a hercegi család 1054-ban elindult Angliába, de az 1066-os hastings-i csatavesztés megakadályozta Edgar Ethelinget az angol trón elfoglalásában  


További "véletlen" volt Griemsmann Piroska levele, aki elküldte egy Alice Roberts beszámolóját tartalmazó angol videó linkjét és felhívta a figyelmet egy benne látható, a régészek által mostanában kiásott angolszász ékszerre (1. ábra) és véleményt kért róla.  Itt is köszönetet mondok érte.

A cikk csattanóját (a fenti ékszert tulajdonló Berta királyné többirányú hun kapcsolatának feltárásához vezető adatot) egy másik "véletlen", Allan Scott McKinley Szent Mártonról írt cikke szolgáltatta. Alább ez utóbbit bővebben is idézem.


A Római Birodalom vége
3. ábra. Rómainak mondott gyűrű a III. századból, magyar hieroglifákból alkotott szabályos világmodellel, középen a világ napistennel azonos forrását jelölő lyuk/Lyukó hieroglifával (a modern térképeken is a körbe zárt pont jelöli a forrást), valamint a négy szent folyó kacskaringó alakú jelével, amelyek az életerőt és az isteni rendet viszik a világ négy tájára, az alsó sorban feketével a székely írás "ly" (Lyukó) és "j" ( "folyó") rovásbetűje


Az utolsó római császár, Romulus Augustulus, Attila titkárának a fia volt. Flavius Odoaker, aki őt a római császári trónról 475-ben letaszította, szintén Attila udvarában nevelkedett. A trónjáról letaszított fiatal császárt azonban a kor szokásával ellentétben nem gyilkoltatta meg, hanem a hun humanizmus szellemében Nápolyba küldte és életjáradékot biztosított neki (1). Odoaker 476-ban foglalta el Ravennát és az új Itália ura lett. A 3. ábrán látható világmodelles gyűrű a hun vallás és állameszme Rómára gyakorolt korai hatásának bizonyítéka lehet. Hasonló folyamatok zajlottak le egész Európában, az Uráltól a Brit szigetekig.


A meroving dinasztia eredete
4. ábra. A meroving Childerik sírjában talált ékszer a jóságos Egy isten kegyelméből a Föld felett uralkodó dinasztia hatalmát hirdeti a magyar hieroglif írás , Egy és Föld szójelének segítségével, a székely írás "j", "gy" és "f" betűjének előképével, mindezeket a jeleket a hunok is használták, a kettős kereszt Kínában és a hunoknál is a királyi hatalom jelképe és az maradt a Magyar Királyságban is


A meroving dinasztia eredete sem választható el a hun történettől. A modern történeti összefoglalókban sok jót és szépet olvashatunk a merovingokról, ám nem tudjuk meg belőlük, hogy ki is volt az uralkodóház megalapítója. Van, aki Merovech-et (411-457), a dinasztiának nevet adó őst tekinti annak, mások csak a fiát, Childeriket (437-481). Azt nem tudni, hogy ez utóbbi miért csupán 457-ben ült trónra, mit csinált korábban, Attila (410-453) idejében ő vagy az apja? A korabeli források tudni vélik, hogy az V. század közepén a Merovingok nem teljhatalmú uralkodók voltak, hanem inkább a hunoktól függő tartományurak. 
5. ábra. Meroving boglár (fent), a sugár irányban olvasható Lyukó isten országa mondat (lent balra) és a meroving hieroglifáknak megfelelő székely "ly", "us" (ős), "nt/tn" (ten) rovásjelek és a heraldika ország szójele


"Az úgynevezett Fredegar Krónika egy rövid részletet elárul a sötét múltból, eszerint Merovech felesége (talán özvegye) és fia, Childerik hun fogságban volt. Arról azonban nem esik szó, hogyan kerültek oda és meddig tartózkodtak ott. Gregorius Turonensis a történetet egy kicsit kiszínezve arról ír, hogy Childerik Türingiába menekül és ott Bysin királynál nyolc évig rejtőzik. Majd onnan visszatérve, sikerül apja királyságát visszaállítani. A tudós egyházi személy megpróbálja elbagatellizálni a nyolc éves fogságot és a hosszú távollét okát abban látja, hogy azért kellett a frank fejedelem fiának elmenekülnie, mert sokat hajkurászta a lányokat. Az igazság azonban az, hogy a merovingok túszok voltak a hunok szövetségeseinél és nem alapítottak önálló államot egészen 457-ig. ... Bóna István hunokról szóló könyvében úgy foglalja össze a történeteket, hogy Childerik a hunok elől menekülve valószínűleg Türingiában kapott menedéket, akik egyébként Attila egyik legfőbb szövetségesei voltak. A merovingok lassú felemelkedése csak Attila halála után és a galliai római uralom megszűnése után következhetett be, de hosszú ideig nem érték el azt a szintet, hogy igazi királynak nevezhették volna őket. Valószínűleg a sok kis fejedelemség egyike volt. Amikor Childerik 481-ben meghalt, még egykori urai, a hunok divatja szerint temették el." - írja Obrusánszky Borbála az Alfahír portálon megjelent A merovingok hun múltja c. cikkében (amelyet azonban újabban nem találok).

A Childerik sírjából előkerült egyik ékszer a hun hatást támasztja alá (4. ábra), mert a hunokhoz és a magyarokhoz hasonlóan alkalmazta az uralmi jelvényként szolgáló kettős keresztet. Az 5. és 6. ábrán látható ékszerek magyar hieroglifákból alkotott mondatai a meghatározó erejű hun hatás további dokumentumai. A 7. és 8. ábrán olvasható savariai hun mondatok ennek az íráshasználatnak a származásáról tanúskodnak. 
6. ábra. Meroving ezüstgyűrű a Jóságos úristen mondattal (középen), a gyűrű  és sar ős ten (mai magyarsággal: Úristen) hieroglifái (balra, fentről lefele), valamint a hieroglifáknak megfelelő székely "j", "us" (ős), "nt/tn" (ten) és "s" jelek


Savariai (Tours-i) Szent Márton európai tisztelete

Savariai Szent Márton (316. vagy 317 - 397.) tisztelete egyrészt a merovingokhoz kötődik, másrészt a hunokhoz és Szent István Magyar Királyságához. A modern történetírás törekszik arra, hogy Márton kultuszának töretlen és elképesztő európai népszerűségét valamiképpen megmagyarázza, ám - a pannóniai (azaz hun) gyökerek mellőzése, sőt tagadása miatt - ezt nem koronázhatta siker. 7. ábra. A szombathelyi (savariai) Iseum területén hiteles ásatáson előkerült római kori vereten ismétlődve olvasható a Lyukó ten országa mondat


Legutóbb Allan Scott McKinley tollából olvashattunk egy szomorú dolgozatot Szent Mártonról, amely nem sokkal több egy, a források félremagyarázására, a keleti hatás jelentéktelenítésére törekvő szánalmas erőlködésnél. Ugyanakkor elkotyog egy adatot a Szent Mártonhoz imádkozó Canterbury-i Bertáról, amivel segíti az ethelingek és a merovingok közös gyökereinek (hun kötődésének) felismerését. 
8. ábra. A savariai Iseum területén gödörfeltöltésből előkerült vakolatdarabokon megmaradt jelcsoportok egyike, az Óg sár (mai magyarsággal Óg úr) mondat, az ogur népnév egyik korai előfordulása, a hun őstiszteletnek szentelt díszes helyiség maradványa, jobbra fent az Óg és sár "úr" hieroglifa, jobbra lent a székely írás "o, ó" és "s" rovásbetűje


Amit Mártonról tudunk, azt szinte kivétel nélkül a szent életrajzírójától, Sulpicius Severustól tudjuk - írja Allan Scott McKinley. - E szerző kiterjedt írói munkásságának dacára az V. század első hatvan évében (tehát nagyjából Attila haláláig és a Merovingok önállósodásáig - VG) nincs szöveges utalás arra, hogy Márton kultuszának jelentősége lett volna. Általános a feltételezés, hogy Szent Márton tisztelete a VI. században a Meroving-dinasztia hathatós támogatásával terjedt el Galliában s általuk vált Gallia védőszentjévé. Ezt a képet Márton utóda, Tours-i Szent Gergely (573– 593/4) alakította ki Szent Mártonról, aki megírta A frankok történetétGergely feljegyzi, hogy a Tours-i egyházmegye területén kívül három templomot és kilenc kápolnát szenteltek Szent Mártonnak és két ereklyeátvitel történt. Hozzáteszi, hogy ez önmagában még nem indokolta volna a szent kiemelt tiszteletét. Van azonban a kultusznak egy eleme a VI. században, mely minden kétséget kizáróan a kiemelt helyzetét jelzi, ez pedig Szent Márton és a meroving uralkodóház kapcsolata. Gergely és – kisebb mértékben – a barátja, Fortunatus ismételten utal Szent Márton szoros kapcsolatára a merovingokkal. Tours-i Szent Gergely Szent Márton csodáinak négy vaskos könyve mellett azáltal adott óriási lökést a kultusznak, hogy A frankok történetében kitüntetett szerepet tulajdonít Mártonnak, aki itt a galliai történelem kulcsfigurájaként és a meroving uralkodók védőszentjeként jelenik meg. Történeteit azonban nem szabad készpénznek venni - írja komolyan vehető alátámasztás nélkül a szerző - mert Gergely a merovingokat Pannoniából, Márton szülőföldjéről hozza Galliába. A merovingok és Szent Márton hazájának összekapcsolásával Gergely rokonságba hozta őket. Gergelynek, aki minden meroving királlyal szoros kapcsolatban állt és fő szerepet játszott a VI. század végi meroving belpolitika életveszélyes játszmáiban, óriási szüksége volt erre a tekintélyre - hangsúlyozza indokolatlanul a francia szerző, majd hozzáteszi, hogy Gergely legközelebbi szövetségeseit, Venantius Fortunatust és Radegundát, akik ugyancsak elkötelezték magukat Szent Márton kultuszának népszerűsítése mellett, szintén erős szálak fűzték a királyi udvarhoz. 
9/a. ábra. Angolszász bross a VI. századból (középen), a bross Lyukó, jó, ragyogó és Óg hieroglifái (balra, fentről lefelé) és a hieroglifáknak megfelelő székely "ly", "j", 'r' és "o, ó" rovásbetűk (jobbra)
9/b. ábra. Egy keretbe zárt mondat a fenti angolszász ékszerről, az olvasata mai magyarsággal: Óg, ragyogó, jóságos Óg, az Ószövetségben is szereplő Óg király azonos Heraklészel, akit a görögök a szkíták ősapjának tartottak, ezért nevezték eleinket Óg úr ősapánk után ogur népeknek


Mit tehetünk hozzá a fentiekhez? Allan Scott McKinley a Szent Mártont és a merovingokat személyesen ismerő és a rájuk vonatkozó adatokat egybehangzóan megörökítő Gergelyt, Fortunatust és Radegundát éppen azért (a személyes kapcsolatért) tekinti hiteltelennek, ami miatt megbízhatóak? Azt, hogy Gergelynek és követőinek óriási szüksége volt a merovingok tekintélyére s ennek érdekében megszépítette volna Szent Márton életrajzát, a szerző csupán sejteti, de komolyan vehető alátámasztását nem adja. Ebből ugyanis az következik, hogy a merovingok álláspontja is ugyanez lehetett (Gergelyhez hasonlóan ők is meghatározónak tarthatták a hun alapokat). Ugyanilyen erővel azt is feltételezhetjük, hogy egy nyilvánvaló történelemhamisítással a szent életrajzírói lejáratták volna magukat a kortársak előtt, ezért a tájékoztatásukat komolyan kell venni. Allan Scott McKinley dolgozata egy hunellenes prekoncepcióval terhelt, az érvelése tudománytalan és erőtlen, nem több a történelemhamisítással egyenértékű eltúlzott, ám minden alapot nélkülöző "forráskritika" példájánál.
10. ábra. Középkori francia kódex Szent Márton említésével, akinek a hun (azaz magyar) származása a XII. században (adatolhatóan 1181-től) a francia hagiográfiai irodalomban (Historia septem sanctorum dormientium) tűnik fel. A forrás így szól: “Saint Martin fust de mont noble ligniee et de saincte vie. Il fu ne de pannonie qui ore est appelleé hongrie. et fu filz flories qui fu filz eaumer Roy de Hongrie.” Magyarul: "Szent Márton nemesi származású és szentéletű volt. És Florus fia volt, aki Eaumerus, Magyarország királyának a fia volt." (Maria Rosu szíves segítsége alapján)


Ő maga említ egy további, független forrást is, amely szintén a merovingok és Szent Márton kapcsolatát tanúsítja. Beda Venerabilis ugyanis azt írja, hogy Berta (a néhai I. Caribertus meroving király lánya és I. Æthelbert kenti uralkodó felesége) Canterburyben Szent Márton templomában imádkozott (Berta korong alakú világmodellje látható az 1. ábrán). Neki és férjének kitüntetett szerep jutott a kereszténység elterjesztésében, amennyiben az elsők között vették fel az új vallást és építettek keresztény templomokat a brit szigeteken. E Szent Márton angliai tiszteletéről szóló adattal el is érkeztünk jelen cikkünk központi témájához, az angolszász Etheling dinasztiához, amelynek az említett Ethelbert kenti uralkodó is a tagja volt. Szent Márton tisztelete összekapcsolja a két hun alapozású uralkodóházat: a kontinenst uralmuk alá hajtó merovingokat és a Brit szigeteken elhatalmasodó ethelingeket. (2)
11. ábra. Kenti angolszász ékszer a VI. századból hieroglifikus mondatokkal (pl: Magas szár "úr" kő országa), a kép jobb oldalán a kenti hieroglifáknak megfelelő magyar jelek


Az angolszász Etheling- (Cerdic-, Wessex-) dinasztia

Az első brit uralkodócsalád történetéről és az etheling jelzőről az angol nyelvű wikipedia a következőket írja (Tóth Gyula fordítása): „Az Atheling szó (melyet Aetheling, Atheling illetve Etheling formában is írtak) egy ősi angol kifejezés, melyet az anglo-saxon Angliában használtak azoknak a királyi családból származó hercegeknek a megjelölésére, akiket származásuk feljogosított a trónra. Ez a kifejezés egy régi angol illetve régi saxon szóösszetétel, mely egyrészt az aethele, vagy (a)ethel szóból áll, melynek jelentése »nemes család«. A szó végén található –ing jelentése pedig "abból való" ... A 9. századtól ezt a titulust még szűkebb kontextusban használták, amikor is kizárólag a Wessex fölött uralkodó Cerdic ház tagjait értették alatta. ... A Wessex ház, vagy más néven Cerdic ház arra a családra utal, amely kezdetben a délnyugat angliai Wessex fölött uralkodott. Cerdic (467 – 534.) az angliai Wessex királyság alapító uralkodója ... a szászok egyik vezetője volt, amely népcsoportnak a késő ókorban az Északi-tenger partján volt a szállásterülete, és az 5. század folyamán a szomszédos angolokkal és jütökkel útra keltek a Brit-szigeteket meghódítani, melyet a rómaiak 400 után hátrahagytak. Eleinte, 450 körül a brit szigetek legközelebb eső része, azaz Kent volt a cél, amelyet a hagyomány szerint Hengest és Horsa hódítottak meg. Cerdic származásáról semmit sem tudunk. Egy szász sereg vezetője volt (a krónika szerint ők voltak a gewissák), akik 495-ben a mai Hampshire-ben, valószínűleg a mai Bournemouth környékén szálltak partra, és hamarosan az ottani romanizált britek ellen stabil hídfőt tudtak képezni.” 

Az ősi angol szónak minősített etheling jelző az eredetét tekintve Európa középső területeihez kötődik, ami a szlovén edling jelző és a magyar Edelény településnév alapján is belátható. 

Tudomásunk szerint - írja Horváth Lajos - legelőször Primus Lessiak szlovén történész vetette fel 1913-ban megjelent munkájában a karintiai avar néprész továbbélésének kérdését. Ezt a minőséget a szlovén nemesség edling elnevezésű csoportjában jelölte meg. A szó jelentése Lessiak szerint "nemes ivadék." Az edlingek a szlovén társadalom nemesi csoportját képezték, a régebbi időkben valamiféle népvezéri, kenézi funkciót töltöttek be. Bizonyítja ezt a karintiai hercegek rendi alkotmányában betöltött fontos szerepük. 

A magyar Edelény "édes/egyetlen/isteni lény" név alapján a szó eredeti értelme is megközelíthető.  

Hozzátehetjük, hogy a "romanizált britek" vezetői jobbára szarmaták lehettek, akik jó része szintén hun, vagy hun kultúrájú volt (a szarmata kapcsolatot Wales - feltehetően szarmata eredetű - sárkányos zászlaja is alátámasztja). Hengest (másutt Hengist) neve egyeztethető Attila fia, Dengizik nevének tövével. A Dengiz név a magyar ten "isten, élet" és íz "szellem, lélek" szavak összetétele és "isteni szellem" jelentésű lehet. Amennyiben a név előtagja nem a ten, hanem a véle rokon teng "tengely" szó, akkor az az Istennel azonos Tejútra, a világ forgástengelyére utalhat és így a név kb. "az isteni tengely lelke" jelentésű. A tengiz szó törökül "tengert" jelent, a magyar tenger szó rokona. Tengiz egy tó neve Kazahsztánban, Tengis pedig egy folyó Mongóliában.
12. ábra. Angolszász korong az ismétlődő Lyukó ten földje (mai magyarsággal Lyukó isten földje) mondattal (Canterbury, VI. szd.), bal oldalon fentről lefelé a Lyukó, ten (vagy isten?) és föld hieroglifák, jobb oldalon a nekik megfelelő székely "ly", "nt/tn" (ten) és "f" rovásjelek 


Az első angolszász bevándorlók Attila galliai hadjárata idején keltek át a Csatornán s később őket követhette Cerdic, az Etheling-dinasztia megalapítója. A nagy hun uralkodó, Etele szokása volt, hogy a csatlakoztatott népek fölé a saját fiait nevezte ki. Ez történhetett az Elba torkolatánál élő szászokkal is, akik aztán több hullámban bevonulva meghódították Angliát. 

A szász (saxon) népnevet Tóth Gyula a sakai suna "szakák fiai" kifejezésből vezeti le s a kortársak a hunokat emlegették szkítákként, akiknek egyik neve volt a szaka. Emlékeztet arra, hogy az eredeti szász területek közepének neve Angria volt, amiből a Brit szigeteken az Anglia név kialakult. Ez az Angria pedig az Ungria (Onoguria "tíz ogur állama") változata lehet, az ogur népnévben rejlő Óg úr nevet pedig Szent Márton szülővárosában, a szabírhunokról elnevezett Savaria-ban is megtaláltuk (8. ábra). Ezzel függhet össze ama nem közismert tény is, hogy a mai angol és magyar nyelvnek több száz, vagy több ezer közös szava van (pl: nyak-neck, fal-wall, ad-add, völgy-vale stb.).

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy valamelyik hun királyfi vezette a szászokat és vitték magukkal az ősvallási jelentőségű hun hieroglifikus íráshagyományt, amelynek az uralmat legitimáló szerepe volt (ez a végső soron kőkori eredetű írás csak néhány vallásos jellegű, a világot bemutató mondat leírását teszi lehetővé). A jelen cikkben látható tárgyak jelhasználata arra utal, hogy az angolszászok évszázadokkal később is fontosnak tartották a hun jelhagyomány megőrzését, uralkodóik és trónörököseik Etele véréből való származását.
13. ábra. Angolszász korong, köriratában az ismétlődő Magas sár (mai magyarsággal Magasságos úr, Magasságos sarok) mondattal, a bal felső sarokban a magas és a sár hieroglifa, a jobb felső sarokban pedig a nekik megfelelő székely "m" és "s" rovásbetű


Az etheling jelzőben Attila hun nagykirály magyar és német neve, az Etele ismerhető fel (Attila Duna menti városának német neve: Etzelburg volt). A dinasztiát Etheling-dinasztiaként magyar szerzők említik. Ezen elnevezés általános használata indokolt lenne, mert az uralkodóházhoz tartozó személyek nevében 17 alkalommal szerepel az Ethel előtag, például: Ethelred, Ethelbert, Ethelbald, Ethelhilda, Ethelswith, Ethelwerd, Ethelstar, Ethelstan stb. Az etheling jelző angliai használata keleti, germán, hun és sztyeppi kapcsolatok bizonyítéka.

Az angolszász uralkodóházhoz tartozó személyek közül huszonnégynek a nevében fordul elő az Ed, pl: Edwin, Edgar, Edhilda, Edgiva, Edbarth, Edwy stb. Ez aEd előtag is hun kapcsolatokról árulkodik, mert Attila két fiának: Ed-nek és Edömén-nek, valamint Edikon-nak, Attila testőrparancsnokának nevére emlékeztetnek (az Edikon mai magyarsággal Egy hun "isteni hun"). Ez az ed szó nem csak a magyar egy, hanem az édes szó tövével is azonos. Ez utóbbit például az édesanya, édesapa szavakban és az édes fiam szerkezetben a mai napig használjuk. Szerepel a magyar edény szóban is, amely az Éden rokona, összefüggésben azzal, hogy mindkettő az élet és az életerő forrása. Ez az ősvallási eredetű gondolat eredményezte, hogy az archaikus díszítésű edények a kőkortól napjainkig az Édent (a Teremtés helyszínét és a Teremtőt) idézik fel. Mindezek együtt azt valószínűsítik, hogy az ed szó a kiemelt (uralkodói, isteni) származással összefüggő jelentést hordoz.
14. ábra. Kenti angolszász világmodell (Dover Museum), a köriratban ismétlődő, magyar hieroglifákkal írt Lyukó magas köve mondattal (középen), bal oldalon a napistent jelképező Lyukó hieroglifa és a lépcsős toronytemplomot ábrázoló magas kő mondatjel, jobb oldalon a kenti hieroglifáknak megfelelő székely "ly", "m" és "harmadik k" jelek


Az angolszász dinasztia kapcsolatot tartott a magyar uralkodóházzal. Amikor Vasbordújú Edmund angolszász uralkodót árulók 1016-ban meggyilkolták, a két fia, Edmund és Edward herceg Magyarországra menekült. 

Edmund feleségül vette Szent István leányát, Hedviget. Tőlük származik a kitűnő férfiak sorát, például erdélyi fejedelmet és lengyel királyt adó magyar Gutkeled család is (Tóth/a). Ám Edmund később meghalt. 

Edward Szent István unokáját vette feleségül, nekik három gyermekük született: Margit (1046-1093), Krisztina és Edgár (1151-1126). Őket a gyermektelen Hitvalló Edward angolszász uralkodó visszahívta Anglia trónjára s 17 magyar lovag kíséretében vissza is indultak a brit trón elfoglalására. Edward Etheling azonban megérkezvén, meghalt. Fiának, Edgárnak a trónra lépése pedig a normann betörés, a hastings-i csata miatt hiúsult meg. Margitot azonban feleségül vette a skót uralkodó. Szentté, majd Skócia patrónájává avatták. 

A hercegi családot Angliába visszakísérő magyar lovagok egyike volt Móricz, I. András király unokája. Tőle származik a skót Drummond-klán, amelynek több tagja sikeres bankár lett. A család egyik tagja, Henry Drummond (1786-1860) könyvet írt A brit nemes családok története címmel, amelyben önmagát Drummond, a hun-ként jellemzi és közli a fenti származástörténetet.  

Egy másik magyar lovag, a királyi családhoz tartozó Szár László fia, Bertalan lett a Leslie-klán megalapítója, amelynek tagjai évszázadokon át egyházi méltóságok és diplomaták voltak. Egy Leslie-klánból származó főpap aktívan részt vett a pápához írt Skót függetlenségi nyilatkozat (1320) megszerkesztésében, amelyben szerepel, hogy a skót nép a szkíták leszármazottja. Ez a skót dokumentum később az Amerikai függetlenségi nyilatkozat példájául is szolgált.   

Margit hercegnő életének első 10 évét Szent István "bizánci ragyogású" udvarában töltötte, további 10 évig élt az angolszász Hitvalló Edward király komor udvarában, annak 1066-ban bekövetkezett haláláig. Margit szép, magas, bájos, nagyon művelt és ügyes a kézimunkában. a testvéreihez hasonlóan beszélt, írt és olvasott latinul, angolszászul és magyarul. Egy hajótörés folytán került Skóciába, ahol az özvegy, jó szándékú és a kor szokásainak megfelelően írástudatlan Malcolm király 1070-ben feleségül vette. Margit Skóciát tudatlanságban és durvaságban találta, nem csak a nép, hanem a papság esetében is. Az esküvő alapjaiban változtatta meg a király és véle Skócia vad természetét, finomított szokásain és végül a valaha Skócia trónján ülő legnagyszerűbb uralkodóvá változtatta. Margit megvédte az igazságot, megerősítette és reformálta a vallást, a szegényeket gondozó intézményeket létesített és támogatott. Templomokat, apátságot és kórházat alapított. Könyveket gyűjtött és tudósokat hozatott az udvarba. Oxfordban ma is őrzik Margit latin nyelvű imakönyvét. Margit hívta össze az egyházi zsinatokat, ahol ő maga érvelt is. A nemesek leányait szövésre, vallásra és erkölcsös életre tanította. Ekkor született a jellegzetes skót szövet, a tartan, aminek az elnevezése a magyar tarka szó változata lehet. Boldoggá tette a népet, azaz elősegítette a civilizációt, a művészetet és a képzést.  

15. ábra. Kenti angolszász világmodell (VII. szd.), a köriratban a Lyukó a ragyogo sár (mai magyarsággal Lyukó a ragyogó úr) mondat ismétlődik, ugyanez olvasható sugár irányban is (balra fent), balra lent az Ak "Heraklész, patak" hieroglifa, a jobb oldalon fentről lefelé a székely írás "r", "s", "ly" betűi és Ak szójele (3)Jegyzet

(1) A hun humanizmus emlegetése meglephet egyeseket, ám ezt a jelzőt mégis joggal használjuk a hunokra, miközben a római császárokra a tömeggyilkosság és az eszement kegyetlenség volt jellemző. Julius Ceasar galliai hadjáratának például egymillió gall esett áldozatul. Septimus Severus fiának, Caracallának az esetét is említhetjük, aki a testvérét és társcsászárát anyja, Julia Domna karjaiban gyilkolta meg. 

A hunoknál korántsem volt  kivételes az emberiesség, sőt az levezethető a sztyeppi lovasnomád társadalom alapjaiból, a katonai demokrácia viszonyaiból. A sztyeppén ugyanis a hadifogolynak csak akkor vették hasznát, ha lóra ültették, fegyvert adtak a kezébe és családtagként kezelték. Ezért hasonló a magyar család és cseléd szó. Az állandóan fegyverben álló lovasnomád népesség ura ebből következően szükségképpen és hagyományosan viselkedik humanista módon, míg egy rabszolgatartó római császár a parancsuralmi rendszerhez szokott. 

A hun humanizmus jelenik meg a latinul is beszélő Attila döntésében, amikor a pápa kérésének engedve 452-ben megkegyelmez Rómának (ahol túszként a fiatal éveit töltötte), miközben a gót Alarik 410-ben, a vandál Geiserich pedig 455-ben elfoglalta és kirabolta azt. Ez a nyugaton jórészt meglepő és ismeretlen sztyeppi humanizmus határozta meg a hun Szent Márton eszméit és európai népszerűségét is. Ugyanez tükröződik Szent Istvánnak az uralkodó önkorlátozását hirdető Intelmeiben, ami a korabeli Európában példátlan gondolat volt. E sztyeppi alapállásnak köszönhető, hogy az Árpád-ház oly sok szentet adott a világnak és sorozatosan megtörtént, hogy hun vérből való hercegnő mutatott példát európai népeknek. 

(2) Berta története négy szálon is kötődik a hunokhoz. Egyrészt ő is, meg a férje is hun alapozású dinasztia sarja volt. Ezen felül hun jelekkel írt mondatokat őrző ékszert viselt és a hun királyfi hírébe keveredett Szent Mártonnak emelt templomban imádkozott.

Berta meroving királylány és Ethelbert angolszász uralkodó házassága arra utal, hogy a hun hagyományt őrző európai dinasztiák évszázadokon keresztül kapcsolatban maradtak egymással. E kapcsolat jele a kiemelt Szent Márton-tisztelet is, amit Szent István Magyarországán is tapasztalhatunk. Ezeket az eredeti kapcsolatokat később - kézenfekvően - házasságkötésekkel is megerősítették. 

Ilyen házasságkötésre szolgál példával a hun eredetű Árpád-ház tagjaként Szent István is, aki olyan bajor családból választotta feleségül Gizellát, amelyik egy hatezer fős egykori avarhun kolóniából alakult ki (bajorországi magyaroktól származó, ottani kolostorban fennmaradt adatra támaszkodó szóbeli közlés). Hasonló ez a párválasztás Berta és Ethelred házasságkötéséhez, mert az angolszász és a meroving/frank uralkodóház egyaránt hun alapozású volt. 

E példák megengedik a következtetést, hogy Szent Márton nézetrendszere és kiemelt európai tisztelete a hun származásával és a hun hagyományt őrző dinasztiák korabeli elterjedtségével van összefüggésben.

Franciaországban maradt fent annak emléke, hogy Szent Márton hun királyfi volt. Mint azt fentebb említettük, éppen Gergelytől, Szent Márton társától és utódától származik az első ilyen adat. S hogy a merovingok és a frankok egyébként is rendelkeztek hun eredetű eszmékkel, azt a magyarul elolvasható ékszereik is alátámasztják (4-6. ábra). 

Szent Márton hun voltát a Savaria városnéven túl, amely szabírhun lakosságra utal, a városban előkerült római kori hieroglifikus írásemlékek is megerősítik, mert magyarul beszélő, az ogur nevet vállaló lakosságról tanúskodnak  (7. és 8. ábra).  Szent Márton kiemelt európai sikerének tehát az a magyarázata, hogy az Európa nagy részét uraló, hun alapozású dinasztiák természetes módon támogatták a saját szentjük, a hun Szent Márton tiszteletét. 

(3) A Lyukó név a hunok, avarok és honfoglaló magyarok által tisztelt napisten egyik neve. Erről bővebben a Magyar hieroglif írás c. kötetben írtam.References

Szent István király (1027) Intelmei Imre herceghez, Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm (accessed on 24 04 2020)

Dr. Somos Zsuzsanna (2019) Hunok a brit trónon (video)

Dr. Somos Zsuzsanna (2018) Az Etheling dinasztia. Hunok a brit trónon? in: A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai SN Kramer szerint. Püski, 2018. 109-120. oldal.

Dr. Somos Zsuzsanna (2019) Az Etheling dinasztia, in: Skóciai Szent Margit az Árpád-házi királylány, felmenői és leszármazottai. Püski, 2019. 9-12. oldal.

Thelegdi János (1598) Rudimenta

(accessed on 24 02 2021)

Tóth Gyula (2013/b) Szkíthiától Maghrebig, A Gutkeled nemzetség II. https://maghreb.blog.hu/2013/10/24/a_gutkeled_nemzetseg_ii  (accessed on 24 04 2020)

Alice Roberts (2016) Digging for Britain (Series 5 Episode 3) - East (2016) (video)

Allan Scott McKinley (2006) Tours-i Szent Márton tiszteletének első kétszáz éve, Világtörténet, 2006. 1. http://real.mtak.hu/35248/1/Mckinley.pdf  (accessed on 24 04 2020)

Ha-Sung Howard Chung: The Origin of the Merovingians Or Why was King Childeric not buried Catholic? (academia.edu)

Varga Géza (2017) Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017.

Varga Géza (2018) A hunok magyar nyelvéről és a székely írás hun eredetéről folyó ostoba vitáról

Varga Géza: A hun Edikon és a székely "gy" (Egy) rovásjel

Varga Géza: VI. századi angolszász világmodell hun mondatokkal


Irodalom

Szent István király Intelmei Imre herceghez Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (Szent István I. törvénykönyve 1027-ből)

Dr. Somos Zsuzsanna: Hunok a brit trónon (video)


Dr. Somos Zsuzsanna: Az Etheling dinasztia. Hunok a brit trónon? in: A Biblia és az ősi Sumér irodalmának párhuzamai SN Kramer szerint. Püski, 2018. 109-120. oldal.

Dr. Somos Zsuzsanna: Az Etheling dinasztia, in: Skóciai Szent Margit az Árpád-házi királylány, felmenői és leszármazottai. Püski, 2019. 9-12. oldal. 


Thelegdi János: Rudimenta

Tóth Gyula: Szkíthiától Maghrebig, A Gutkeled nemzetség II. 

Tóth Gyula: Szkítiától Maghrebig, Angolok és saxonok (2011)

Alice Roberts: Digging for Britain (Series 5 Episode 3) - East (2016) (video)

Allan Scott McKinley: Tours-i Szent Márton tiszteletének

első kétszáz éve, Világtörténet, 2006. 1.

Obrusánszky Borbála: A merovingok hun múltja (Alfahír)

Obrusánszky Borbála: Merovingok, vagy késő hunok? (Alfahír)

Varga Géza: Magyar hieroglif írás, Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2017. 

Varga Géza: A hunok magyar nyelvéről és a székely írás hun eredetéről folyó ostoba vitáról

Varga Géza: A hun Edikon és a székely "gy" (Egy) rovásjel

Varga Géza: VI. századi angolszász világmodell hun mondatokkal

Varga Géza: Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?Ne fogadjon el utángyártott, sérült csomagolású, vagy rosszarcú eladó által kínált Cserépmadár szállás és Csinyálóházat! Rovológus által vezetett hiteles őrségi szállás csak nálunk!  Kétségtelen, hogy elfogult vagyok, mert teljes szívemből szeretem az Őrséget és a szállásunkat, de Ön is így járhat, ha egyszer nálunk nyaral! Hívja most a 06(20)534-2780-as telefonszámot!16 megjegyzés:

 1. tetszik az írás , ám egy "családfa" teljesen megvilágosítana ...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerinterm egy népességi-genetikai családfa érdekes lehet, de nem perdöntő, mert a kultúra eltanulható. Ahogy ma is többféle haplotípushoz tartozó ember beszél magyarul, hasonló lehetett a helyzet az V. században is. Persze a kérdés vizsgálata elkerülhetetlen, de engem elsősorban a jelek érdekelnek. Könnyen lehetséges, hogy az angolszászok többsége nem volt igazi hun, de azért használta a hun-magyar jeleket. S persze azt sem tudjuk egyelőre, hogy milyenek is az "igazi hun" gének. Nyilván az is egy keverék volt.

   Törlés
 2. Mit mondanak erre az angolok? Nem a brittel, vagy spotok?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó a kérdés! Én is kíváncsi vagyok rá. Ehhez előbb le kellene fordítani ezt a cikket, ami meghaladja a lehetőségeimet. E téren elfogadok segítséget. Aki tud angolul, az lefordíthatja, akinek meg van erre áldozható pénze, az lefordíttathatja. Ezennel engedélyt adok a fordításra. Nagyjából ennyivel tudom segíteni a kérdésedre adandó válasz megszületését. Természetesen elsősorban az angol nyelvterületen élő magyarok segíthetnének. Nem csak lefordítani kellene a cikket, hanem terjeszteni is majd az angol szakértők között. Már, persze, ha vannak szakértői a kérdésnek. Azok a múzeumok, ahol ezeket a tárgyakat őrzik (pl. a Dower Museum) feltehetően vetnének egy pillantást a dilettáns magyar ötleteire s csak azután mondanák ki a jelzőimet.

   Törlés
 3. Köszönöm szépen az írást Géza! Én csak megerősíteni tudom saját dns eredményemmel. Üdvözlettel Szücs Sándor

  "Apai vonalod az R-M420 R-M512 nevű ágából származik. Manapság azok a férfiak, akik megosztják az Ön haplocsoportját, Kelet-Európában, Oroszországban és Ukrajnában vannak a leggyakoribbak. A vonal Lengyelországban is nagyon gyakori, de a mediterrán országok felé gyakorisága csökken. Nyugatra távolabb a norvég férfiak kb. Egyharmada és a távoli északi Brit-szigetek férfiainak egynegyede hordozza az R-M512-et. Őseik különféle csoportokkal érkeztek az elmúlt 2000 évben, köztük az 5. században Közép-Európából származó angolszászokkal és a Skandináviából származó vikingekkel, akik körülbelül 800-ban kezdődtek.

  Ezenkívül a haplocsoport továbbra is viszonylag gyakori a Közel-Keleten, valamint Közép- és Dél-Ázsiában, ahol a kirgizok és a tádzsikok körében eléri a 60% -ot." 23andme.com

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Géza! Ez a saját DNS eredményem. Részletes elemzések a novemberben megjelent könyvemben olvashat. A könyv címe: Codex Cumanicus és DNS elemzések, bízom benne egy szöget sikerült ütnöm a finnugoros koporsóba.

   Törlés
 4. Átértékelik a gepidák történetét
  http://mult-kor.hu/20090204_atertekelik_a_gepidak_tortenelmet

  "A külföldi szakirodalomban meghatározó monográfia volt Herwig Wolfram könyve, amely részletesen elemzi a gótokat a korabeli írásos források és régészeti leletek alapján. Leírja, hogy a gótokat feltűnésükkor szkítáknak nevezték, mert annyira átvették azok szokásait és műveltségük elemeit. Szerinte a keleti gótok „szkitizálása már a 4.században megtörtént”, amely a lovas harcmodorban, a sztyeppei anyagi kultúra elemeinek átvételében megfigyelhető. A sírjaikban lelt tárgyak és a jelképek, pl. a sasos csatok, polichron díszítés párhuzamai Belső-Ázsiában találhatók meg. Ennek az együttélésnek lehetett a következménye, hogy a Geticában is megjelent a szkíta és hun hagyományból jól ismert csodaszarvas űzés motívuma, a csodás állat egyébként kedvelt zsákmányállat volt a Meotisz-vidéken, a szkíták, gótok, majd hunok egykori központjában. Emellett egy másik jellegzetes szkíta motívum, a szent kard kultusza is megjelent a gótoknál.

  A szoros szkíta-szarmata-gót-gepida együttélés a Kárpát-medencében is folytatódott, majd a hun uralom alá került térségben az alávetett népek átvették a „birodalmi”, vagyis a hun divatot, amelynek hatását egészen a 6. század közepéig megfigyelhetjük a sírokban. Egyfajta globalizálizáció mehetett végbe akkoriban Európában, melyet a hunok teremtettek meg. A hun divat elemeinek ilyen irányú kutatása csak nemrégen kezdődött el, miután német, osztrák és francia kutatók az európai leleteket összevetették a keleti, szkíta és hun leletekkel. A vizsgálatból kiderült, hogy sok, korábban gótnak és gepidának tartott díszítőelem valójában keleti, belső-ázsiai eredetű. A régészeti leletek egészen a 6. századig még a hun fénykorban készülhettek, erre utal a hun divat továbbélése a Kárpátokban."

  VálaszTörlés
 5. Itt Délamerika,Ecuador:
  A kiváló szöveget sajnos nem értem legjobban de annyit igen, hogy remeknek megítéljem. Ezért egy kérdésem, létezik ez a szöveg angolul vagy németül is? Mert különössen az angoloknak és amerikaiknak Kellénéé tudomásul venni, hogy valahol mégis rokoni érzelmeink vannak irántuk még akkor is, ha nekik - gyarmatosító népgyilkosok nagyhatalmak ellenére - nekik és a franciáknak köszönheti a magyar a tortenelem legnagyobb tragédiáját. Mert a magyart "vad hunnak" által a vérig gyűlölik. Annak ellenére ezen a nagyon is megtaglalt szöveg és a művészet kultúra által, sőt valószínűleg vér rokonságról is lenne szó, mert a magyar vagyis székely viselkedés legközelebbé az angolokéhez hasonlít. De épén ők engedték a franciáknak még a TRIANONI KOLONIALIZMUS 't az ép történelmi Magyarország ellen, ezeknek pedig az USA! De ez a szöveg azt is igazolná kondicionálósan, hogy elsősorban a székely nemzet valószínűlegaz egyedüli INDIGEN nemzet Eúrópában.

  Vagyok a legnagyobb elismeréssel és gratulációval
  giorgio.magyaroni@hotmail.com.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sajnos, még nincs angol változata a cikknek, de a remény hal meg utoljára. Dolgozunk az ügyön, ám segítség nélkül nem megy. Köszönöm az elismerő szavaidat! Az emberek mindenütt nagyjából egyformák, a nemzeteknek azonban meg kell szervezniük magukat, amihez kultúra is kell, meg szorgalom és bátorság is. Olyan ez, mint egy szimfónikus zenekar a magányos hegedűshöz képest. Ha ezt a cikket sikerül megismertetni a világgal, akkor a napi jócselekedetünket megcselekedtük. Köszönöm a figyelmedet!

   Törlés
 6. Tisztelt uram!
  Hálás köszönet, hogy vette a fáradságot, s elolvasta szerény írásomat. Külön köszönöm nagyszerű gondolatmenetét a Hunok a brit trónon írásában, melyet élvezettel olvastam.
  Maradok továbbra is tisztelettel: Cirbolya apó

  VálaszTörlés
 7. Van egy történet Hungária királyának Berta nevű leányáról, aki Nagy Károly édesanyja volt. (Nagylábú Berta néven.)Olasz rege Bertáról....

  VálaszTörlés
 8. Kedves Géza! Ez ügyben van egy jó hírem, megtaláltam a Börzsönyben a fiatalabb angolszász királyfinak adományozott terület határjelölő kövét. Angolszász rúnaírással a Wessex szó van ráírva. Nem messze tőle a magyarok határjelölő köve van magyar felirattal, és rajta egy térkép a szóban forgó területről. A rossz hír viszont az, hogy senki nem akar vele foglalkozni, akinek ez feladata lenne, de meg fogom írni akkor is, hogy tudjon róla az utókor, mert most elképesztő sötétség uralkodik tudományos berkekben. Tisztelet a kivételnek, de manapság a nagy mellényhez legtöbbször üres fej társul.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az igaz, hogy tudományos körökben elképesztő sötétség uralkodik, sőt ez tulajdonképpen a jelzőkkel való óvatoskodásnak számít. Ellenérzéseik vannak minden rovás, vagy rúna írással szemben. Azonban valamilyen fokú kételkedés valóban szükséges is, mert sok hamisítványt adtak már közre. Örvendenék, ha elküldenéd a fényképeket és leírnád a lelőkörülményeket is mellé. Köszönöm! cserepmadarkukacgmailpontcom

   Törlés