2018. június 27., szerda

A szalácsi 10. századi gyűrű kétpólusú világmodellje

A szalácsi 10. századi gyűrűn egy sajátos világmodell látható, amelyet két hieroglifából állítottak össze (1. ábra). Mindkét hieroglifa megtalálható a székely írásban, valamint a hun régészeti leleteken és az ótürk írás jelei között is. Ezt az írásemléket eddig nem említették a székely írással foglalkozó munkák, pedig fényt vethet az erdélyi magyar megtelepedés korára, nyelvi viszonyaira és jelhasználatára. A hagyomány szerint a hun eredetű székelyek a hun kor óta Erdélyben élnek, amiből következően a legnagyobb valószínűséggel és kézenfekvően tőlük származik ez a gyűrű. 

Egyes szerzők komoly ok nélkül kétségbe vonják a székelyek hun eredethagyományának helytállóságát, egyúttal azt is feltételezve, hogy Árpád magyarjai is csak később jutottak el Erdélybe. A szalácsi gyűrűn azonban a legnagyobb valószínűséggel a székely írás előzményét jelentő magyar hieroglif írás szójelei találhatók, amelyek magyarul olvashatók el, ezért ezek az akadémikus magyarázatok aligha tarthatók fent változatlanul.1. ábra. A szalácsi 10. századi világmodelles gyűrű és a székely "d" (Dana) és "s" (sarok) jelekkel azonos hieroglifáiA gyűrű világmodellje ezen a képen (1. ábra) vízszintes helyzetben látszik. Helyesen (mivel a világ a sarkain fordul el) függőlegesen állna.

A szalácsi keresztet nem szükséges keresztény jelképnek tekinteni, mert azt a pogány vallások is istenjelképként alkalmazták. Egyébként is ott van mellette a székely írás "s" (sarok) jele, ami jól ismert pogány jelkép (2. ábra). A két jelet egységes világnézettel célszerű értelmezni, amire csak az ősvallás ad lehetőséget - mert a kereszt mindkét vallásnak szent jelképe, de az "s" (sarok) jel az ősvallásra jellemző. Egyébként is, ekkortájt Erdélyben még aligha számolhatunk a kereszténység általános térhódításával és mindent meghatározó meggyökeresedésével. Ez a világmodell is kereszténység előtti hagyományt őriz, nincs keresztény párhuzama. 2. ábra. Lepenski Vir-i idol a sarok (az égbe vezető út) jelével


A gyűrű világmodellje egy sajátos, eddig nem tárgyalt világábrázolási mód, a kétpólusú világmodellek sorába tartozik. Az alsó és a felső végén egy-egy sarok szójel van, középen pedig, az Isten helyén a kereszt alakú Dana hieroglifa található. Erdélyben ma is mondják, hogy Dana verjen meg!, az Isten verjen meg! helyett - amiből következően ez a szalácsi pogány kereszt is istenjelkép.

3. ábra. A Szergej Botalov által közölt hun csaton a szalácsi kétpólusú világmodell négypólusú megfelelője látható, ami azonos, vagy rokon ábrázolási hagyományra és nyelvre enged következtetni


A négysarkú világmodellek az Éden négyes osztásán alapulnak (azokon az Ararát környezetében található négy hegységet jelöli a sarok jel), míg a szalácsi kétpólusú világmodell forgástengelyként (északi és déli sarokként) kezeli a sarkokat

A kettősség a magyar sarok szó jelentésbokrában is tükröződik, mert egyrészt jelöli az asztal sarkát (amiből négy van), másrészt az ajtó és az ablak sarka esetében forgástengelyt jelent (amelyiknek csak felső és alsó csúcsa/sarka van).

Ez a nyelvi jelenség (a sarok szó kettős jelentése) és ugyanazon kettősség észlelhetősége a négypólusú hun és a kétpólusú szalácsi világmodellen, lehetőséget ad arra, hogy következtetéseket vonjunk le a fenti világmodellek készítőinek nyelvi hovatartozását illetően. 

Például az angolokat - ha szóba kerülnének - akkor is kizárhatnánk, mert a nyelvi logikájuk nem az ősvallási képzetek logikájára van becsavarozva. Az angolok nem a corner "sarok" szót használják az "északi sarok" (north pole) és az "ajtó sarka" (butt, strap-hingemegnevezésére. 

Ezen a nyelvi úton elindulva esetleg behatárolható azon nyelvek köre, amelyek használói a magyaron (a magyarul beszélő hunokon és székelyeken) túl számításba jöhetnek e világmodellek készítőiként. Az így megtalált nyelveket aztán meg kell rostálni a következő szempontok alapján. Az egyik az, hogy van-e olyan írásuk a szóba jöhető népeknek, amelyikben a székely "d" és "s" formai megfelelője (a fenti világmodellek jelkészlete) megtalálható. Ha ilyen betűk akadnának más népek írásaiban is, akkor azt kell vizsgálni, hogy azon a nyelven is az "isten" és "sarok" jelentésű szavakat, vagy azok kezdő hangjait jelölik-e.  A másik kérdés az lehetne, hogy az adott nép járt-e azon a tájon, ahol és amikor ezek a világmodellek készültek? 4. ábra. Diringer ótürk jeltáblázata orhoni és jenyiszeji bontásban 


Például szóba jöhet a törökség, mert ők jártak Európa keleti tájain, ahol a hun világmodell előkerült és mert a világmodellek mindkét jele megtalálható az orhoni ótürk ábécében (4. ábra). 

A "sarok" törökül topuk és az ótürk "t6" jel alakja és jelentése (hangalakja) is ugyanúgy megfelelni látszik a követelménynek, mint a székely "s" betű. Ez a sarokjel tehát a magyar és török írásból egyaránt magyarázható.

világmodellek kereszt alakú jele is szerepel a fenti török ábécékben "d7" megnevezéssel. A török tengri "isten" azonban nem "d"-vel kezdődik, ezért - ez alapján - a világmodellek készítői nagyobb valószínűséggel beszéltek magyarul, mint törökül. Kivéve, ha a törököknek is volt "d"-vel kezdődő istennevük - de ezt pillanatnyilag nem tudom megválaszolni. Amennyiben a törököknek is volt "d"-vel kezdődő istennevük, akkor a kutatást döntetlennel kell lezárnunk.

A két világmodell elemzése így befejezetlenül is eredményes volt, mert tisztáztuk, hogy a székely "s" és az ótürk "t6" a "sarok" szójeléből keletkezett jelhasadással. Mindegyik nép kezdetben a "sarok" jelölésére használta ezt a jelet és az akrofóniára (a szójelből egyetlen hangot jelölő betű vagy szótagcsoport-jel kialakulására) már a nyelvek és írások külön életében kerülhetett sor. Ebből a példából azt nem tudjuk meg biztosan, hogy a magyar (a hunok magyar nyelve), vagy az ótürk volt-e az átadó. Turkológus barátságát keressük a kérdés további bogozásához.További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióA veleméri műemléktemplom, amelynek két tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióval, őrségi szállásmedencével, őrségi szállás SZÉP-kártyával, őrségi szállások Őriszentpéteren, netán az őrségi szállások Szalafőn keresőkulcsok mentén keres magának egy őrségilakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése