2019. június 19., szerda

Tibeti ogur aranyálarc magyar hieroglifákkal

Az Ancient Origins írt a Tibet nyugati részén Kr. e. 1000 táján élt Zhang Zhung népről meg a régészeti leleteiről és bemutat egy arany álarcot (1. ábra). E távoli terület kutatása fontos lenne a magyar írás- és őstörténet kutatói számára. Aradi Éva könyvéből tudjuk, hogy a heftalita hunok története éppen itt, Tibet nyugati részén kezdődött. A heftalita Hun Birodalomból kivándorolt szabír, onogur és avar népesség ma - magyar néven - a Kárpát-medencében él és a mai napig használja ugyanezeket a jeleket (2. ábra.) Például a mervi oázisban 531 táján a szabírhunok számára készített Szent Koronán is megtalálható a hieroglifa (13. ábra).1/a. ábra. A tibeti aranyálarc, a "j", "o/ó", "ly" és "sz" rovásbetűink előzményével, az orr azonos a székely írás "sz" betűjével, amely a szár hieroglifából keletkezett, a füle egy Óg hieroglifa, amelyből a székely írás "o/ó" betűje keletkezett 1/b. ábra. Tibeti aranyálarc Kr. e. 1000 tájáról (fotógrafika)John Vincent Bellezza, a Virginia Egyetem Tibeti Központjának vezető kutatója több mint 25 éve tanulmányozza a nyugat-tibeti vaskori Zhang Zhung nép hagyatékát (1). Naplójában Bellezza professzor azt írta, hogy Zhang Zhung emléke megőrződött a tibeti legendákban, mítoszokban és a történetírásban is, így ezekből valamelyes képet kapunk a régi társadalomról és kultúrájáról. Említést tesznek kastélyok, templomok, sírok, öntözőrendszerek és műhelyek megépítéséről is. Zhang Zhung istenei ma is léteznek a tibeti bon vallásban.


Az aranyálarc jelei és jelhasználata

A tibeti álarc jelei (2. ábra) megfelelnek egy-egy testrésznek. A haja a , a füle az Óg, a szeme a lyuk/Lyukó, az orra pedig a szár hieroglifa a magyar szójelek között. A sztyeppi ábrázolásokon az emberek, állatok, növények és a környező világ részeit ősvallási jelképekkel azonosították. Ez egy panteista vonás: a világ dolgaiban az Istent, vagy a fennvaló valamelyik tulajdonságát látták és ezt egy-egy jel odaillesztésével fejezték ki. Ezt igazolja a kirgiziai hun álarc (3. ábra) és a most tárgyalt tibeti álarc, amelyeken az orrot egy-egy szár hieroglifával látták el (ami a szár, az Úr, az orr és az orom azonosságának hunok általi felismerésére mutat). Az eltelt évezredek alatt ez a gyakorlat alkalmassá vált rövid mondatok rögzítésére is.

A tibeti álarcon a hieroglifikus Jó Óg szár (mai magyarsággal Jóságos Óg úr) esetleg a Jóságos Óg a lyuk ura mondatot találjuk (2). 

Maga a jelkészlet nem volt igazi újdonság Európában, mert a székely írás jelei közül 20-50 darab már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. Például a Tordos-Vincsa kultúra jelei között is megtalálható a székely írás 49 jelének párhuzama. A hun íráskultúrából Európában a "jel arcon" ábrázolási konvenció számít különlegesnek. A magyar hieroglifák arcon való alkalmazását a hunok hozhatták Európába, ezért ez az ábrázolási konvenció alkalmas a hun-magyar etnokulturális folyamat vizsgálatára és felmutatására. A hieroglifák leírását a Magyar hieroglif írás c. kötetben adtuk ki 2017-ben.
2. ábra. A tibeti álarc jelei és a jelek párhuzamai (3)


Az 1500-as évek magyar tudósai még hun írásnak nevezték a rovásírásunkat. Mindezekből következően a ma is használatban lévő székely írás előzményét a hunok hozhatták magukkal. Amiképpen a magyarok azonosak a hunokkal, a hun írás is azonos a ma székely írásnak nevezett nemzeti írásunkkal.


A "jel arcon" ábrázolási konvenció példái
3. ábra. Kirgiziai hun aranyálarc, az orron és az orcákon a szár hieroglifával4. ábra. Halotti maszk a tastik kultúrából (4), a halántékán az Óg hieroglifával5. ábra. Árpád-kori bronz mellkereszt, Krisztus arcán a hieroglifikus Egy (is)ten  mondatjellel, valamint a mondatjel hun és magyar párhuzamai

Nyelvet azonosító jelhasználatNyelvet azonosítanak az aranyálarcon megjelenő speciális ábrázolási konvenciók és a jelhasználat egyéb körülményei is.A "Lyuk jel közepén fizikai lyuk" ábrázolási konvenció a magyar nyelv és írás lyuk szavát és szójelét azonosítja. A "jel arcon" ábrázolási konvenció csak hun-magyar viszonylatban fordul elő, amiből az etnokulturális folyamatosságra következtethetünk. A tibeti aranyálarc orrára a szár "úr" lineáris jelét tették (a kirgiziai hun álarc orrán és arcán meg a szár hieroglifa képszerű változatát találjuk). Ez olyan nyelvre utal, ahol a szár, úr, orr, arc szavak hasonlítanak egymásra - s a magyar nyelv ilyen.

Etnokulturális rokonságra utal az Óg hieroglifa megjelenése. Óg úr szerepel az Ószövetségben, azonos Heraklésszel (her Ak am. Óg úr). A tőle származó népeket nevezték ogur népeknek. E népek közé tartozik az onogur, amely nevet, vagy a belőle származó hungarian-t, stb-t, máig ránk alkalmazzák külföldön. Ilyen név a magyar is, amelyben, Muagerisz királyfi nevének tanúsága szerint, eredetileg szerepelt az ager "Óg úr" alakú összetevő.Mindezekből következően okunk van arra gondolni, hogy a tibeti álarcot magyarul beszélő hunok készítették, vagy az ő ízlésük határozta meg a tervét.


Jegyzetek

(1) A Zhang és Zhung szavak emlékeztetnek az ázsiai hun nép hsziung nu nevének előtagjára. A hasonlóság magyarázatát a nyelvészektől várhatjuk.6. ábra. Lyuk jel közepén fizikai lyuk, hun jelvény, Noin Ula7. ábra. Hartai honfoglalás kori világmodell, a lyuk jelek közepén fizikai lyukkal (a tárgy rögzítésére további kis lyukak szolgáltak)


(2) A szójelek nem jelzik a szavak ragozását, valamint a jelek kiolvasásának sorrendje sem bizonyos s mindez némi szabadságot enged meg a kiolvasás során. Amennyiben az álarc jelszerű szeme is elolvasandó (ez nem lenne példátlan), akkor a lyuk szót, vagy a Lyukó istennevet még be kell illeszteni a mondatba. A lyuk/Lyukó jel közepén lévő fizikai lyuk hun-magyar etnikumjelző (mert ezt a jelet csak a magyarok azonosítják a lyukkal).  
8. ábra. Lyuk jel közepén fizikai lyuk, szentgyörgyvölgyi korsó


(3) Az álarc jeleinek megtaláljuk a párhuzamát a székely írásban, a honfoglalók leletein (7. ábra), a magyar népi jelhasználatban (8. és 17. ábra) és a sztyeppi népek tárgyi hagyatékán is (2 - 4., 6., 9 - 16. ábra, ). 
9. ábra. Hajdúdorog Csárdadomb, szarmata függő


A táblázatban (2. ábra) szerepel egy szarmatának minősített csüngő Óg jele is. Hozzá kell fűznöm, hogy Szergej Botalov szerint a korai hun leleteket rendszeresen minősítik szarmatának, Obrusánszky Borbála szerint pedig szarmata név alatt gyakran hunok jelennek meg az európai színtéren. A savariai Iseumban kiásott vakolatdarabokon is szerepel az Óg jel (sőt az Óg úr mondat), ami a város nevével együtt ogur népesség jelenlétére enged következtetni (9. ábra).


Egy indiai gupta érem szójele is helyet kapott a táblázatban (2. ábra), mert feltehetően heftalita hun hatásról van szó (11. ábra). A szójele avar leleteken is megtalálható (12. ábra).
11. ábra. V. századi gupta érem a szójelével
12. ábra. Avar szarvasfej hieroglifákkal, valamint a székely "j" betű, a szarvas agancsát az égi szavasvadászat szarvasára utalva, az ősvallási szimbolika a Tejúttal azonosítja, ezért szerepel a szarv helyén a folyóra és a Tejúttal azonos istenre utaló hieroglifa 
13. ábra. Az 531 táján a nervi oázisban a szabírhunok számára készített Szent Korona keresztpántjai az Éden négy szent folyóját idézik, ezért szerepel rajtuk a "folyó" hieroglifa
14. ábra. Szergej Botalov régész által közölt kazahsztáni ogur/szabír lelet, amelyen a Lyukó jel azonos a Nap jelével és a jelek közepén egy fizikai lyuk is van(4) A szkíta-hun kultúrkör tastik kultúrája a Minuszinszki-medencében virágzott a Kr. e. V. századtól a Kr. u. II. századig a Jenyiszej mentén. A népesség europid: fehér bőrű és szőke hajú volt.
15. ábra. Apahidai hun csat, nyelvén a Nagy ügy szár (mai magyarsággal: Nagy folyó úr) mondattal, a hun csatok íve rendszerint az égboltot, a nyelve pedig az Istennel azonos égig érő fát (a Tejutat) jelképezi, a szár jel lineáris alakját használja 
16. ábra. Kercsi hun ékszer a Lyukó úr és a Nagyon nagy Üdő mondatokkal, a Lyukó úr mondathoz a szár "úr" jel képszerűbb változatát használja, a szár jel fölött a lyuk/Lyukó hieroglifával írja le17. ábra. Bajánsenyei tejesköcsög a szár "úr" hieroglifa képszerű változatával, felette a Lyukó hieroglifa virággá vált, ám a fizikai lyuk segítségével mégis kiolvasható a Lyukó szár (mai magyarsággal Lyukó úr) mondat


Irodalom

Az Ancient Origin cikke 

John Vincent Bellezza professzor blogbejegyzése  Flight of the Khyung (Tibet Archaeology)

Aradi Éva: A hunok Indiában, a heftaliták története, harmadik, bővített kiadás, Koronás Kerecsen Kiadó, Érd, 2018.

Varga Géza: Rovásjelek Krisztus arcán

Varga Géza: Magyar hieroglif írás 

Varga Géza: Szabír jelek az Iseumban

Varga Géza: A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma

Varga Géza: Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval

Varga Géza: Kercsi hun turulok szimmetrikus hieroglifikus mondatokkal

Varga Géza: A hartai honfoglalás kori világmodell nyelvet azonosító hieroglifái

Varga Géza: A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció

Varga Géza: Hun tartalom (további cikkek e tárgykörben)


A csempeszkopácsi templom, amelynek két csodaszép és tanulságos rovológiai nevezetessége is megtekinthető, a kapubélletben az Isten országa mondatjel, a freskón pedig az Atyaisten olvasatú virágcsokor


Ha Ön, kedves olvasó eddig eljutott a cikk olvasásával, akkor megérdemel egy kis ajándékot, egy különleges nyaralási ötletet.  Elfogadna olyan ajánlatot, amiben nem csak őrségi szállás, hanem némi kulturális csemege is van, ami nem kerül túl sokba? Akkor megtalálta! Ajánljuk magunkat! Ez persze nem mentes minden önérdektől, viszont kétségtelenül egyedi. Az általunk javasolt őrségi szálláson a magyar hieroglif írásról is folytathat eszmecserét, nem is beszélve a Sindümúzeum díjtalan meglátogatásáról az itt eltöltött nyaralás alkalmával. S mindez (a beszélgetés és a Sindümúzeum is) teljesen díjtalan. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn skeresőkulcsok mentén keres magának egy őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet az írástudomány és a szép táj mellé, akkor mi tudjuk ajánlani a legkedvezőbb megoldást! Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek, mint Ön is,  aligha találnak jobbat a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóháznál, e jellegzetes őrségi szálláshelynél, mert írástörténész által működtetett Cserépmadár szállás és Csinyálóház Veleméren is csak egy van. Igazán kár lenne haboznia, inkább hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot a rovológus által vezetett őrségi szállás lefoglalása végett!A veleméri Lugasvég (a Csinyálóházzal, egy különleges őrségi szállással szemköpszt) a nyári estéken igencsak alkalmas baráti beszélgetések lefolytatására

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése