2018. március 21., szerda

78 A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei

Huszka József közölte a hettita sziklapantheon domborműveinek egyik részletét, amelyen a magyar sar/sarok (sar Óg "Óg király, Óg úr") szó előképének hieroglifikus lejegyzése is látható (1. ábra). Óg király szerepel az Ószövetségben, az ősvallás szerint az égbe vezető út (a sarok, a világoszlop) istene. A magyar népnévben, annak eredeti Muager(isz) alakjában is szerepel a neve ager "Óg úr" formában. Tőle származnak az ogur népek (akik alatt nem obi-ugorokat, hanem magyarul beszélő sztyeppi népeket: szkítákat, hunokat, avarokat, szabírokat kell érteni). Azaz mi magyarok is az ősapánkat tisztelhetjük benne. Az Óg úr ligatúra, amelynek több példánya maradt fent a Kárpát-medencében, a magyar hieroglif írás segítségével elolvasható.  Ezek a bronzkorból és a római korból fennmaradt elolvasható leletek egyúttal a magyarul, vagy magyarral rokon nyelven beszélő ogur népek Kárpát-medencei őshonosságát is bizonyítják (ugyanerről tanúskodik a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor magyarul megszólaló írásemléke és Mario Alinei olasz nyelvész etruszk-magyar nyelvrokonságról írt kötete is).1. ábra. A Huszka József által közölt hettita szárnyas Nap ábrázolási konvenció az eget jelképezi, amelyet a két sarkán Óg úr (sar Óg, azaz a sarok oszlopa) tart, ezzel függ ösze, hogy Heraklésznek (Óg úr görög megfelelőjének) is a világ peremén vannak az oszlopai


Az újabban luviainak nevezett hatti/hettita hieroglif írásnak és a székely írásnak kb. 20 azonos alakú, vagy hasonló jele van, amelyek közül 12 jel esetében tartalmi kapcsolatot is ki tudtunk mutatni. Kétségtelen, hogy a hatti/hettita (luviai) hieroglif írás és a magyar hieroglif írás (amelyből a székely írás kialakult) közeli rokonságban vannak egymással. A hettiták a jeleiket az őket megelőző, ragozó nyelvű hattiaktól örökölték a vallásukkal egyetemben. A hattik egyes nézetek szerint már Kr. e. 3000 táján kihaltak. Ezzel szemben áll Mészáros Gyula nézete, miszerint a hattik a sztyeppére költöztek és ők a szkíták ősei. Hasonló nézetet vallott Harmatta János, valamint Simon Péter is a sztyeppi írások anatóliai eredetéről. Azonban ez utóbbi nézetek megmaradtak a felvetések szintjén, a rokon jelek felsorolása és összehasonlítása elmaradt. Ez végül a közelmúltban megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben történt meg.2. ábra. A sziklafalon IV. Tudhalijas hettita uralkodó tartja a kezében a jelen cikkben vizsgált jelképes ábrázolást3. ábra. Számunkra elsősorban az ábrázolásnak ez a részlete érdekes, mert e két jelből álló ligatúra elemei (fent az Óg, alatta a sar szójele) megtalálhatók a magyar hieroglif írásban is, ezekből (hasonló jelekből) lett a székely írás "o/ó" és "s" betűje


A 3. ábrán látható ligatúra olvasata fentről lefelé Óg sar (mai magyarsággal Óg úr), lentről felfelé pedig sar Óg (mai magyarsággal sarok). A Tarkumuwa-pecsét (8. ábra) és a Huszka József által közölt pecséthenger (9. ábra) alapján a hatti/hettita világoszlop neve tar volt, amiből következőleg valamikor a magyar sar/sarok szó eredeti hangalakja is tar lehetett.

Ez a nemzetközi jelszótár az ősvallás egykor széles körben azonos alapjaira és elterjedtségére is utal. Az ősvallás szerint Óg király volt a sarkok, az égbe vezető út istene. Ez magyarázza meg az ogur népek elnevezését: ők Óg király utódai. Alátámasztja ezt, hogy a görögök szerint a szkíták Heraklész leszármazottai (vö. her Ak am. Óg úr!). Nyelvi alátámasztást jelent, hogy a magyar sarok az ajtó és az ablak esetében forgástengelyt jelent, amiképpen az Óg királlyal azonos világoszlop (az északi saroktól a Sarkcsillagig húzódó Tejút) is a kozmosz forgástengelye. Újabb példája ez annak, hogy a magyar nyelv több szava elfeledett ősvallási mítoszok maradéka.
4. ábra. A székely írás "s" (sarok) jele a fenti hettita ligatúra alsó tagjának, a világhegynek/világoszlopnak a grafikai képét őrizte meg, a jelnév eredetileg egy szótagos (sar) volt


 A hettita világoszlop neve még tar volt, ami összefügg a Teremtő és Taru, Tórem istenek nevének tövével. Ebből a szóeleji t-s hangváltozás során alakult ki a sar hangalak, ami az akkádban "király" jelentésű, összefüggésben azzal, hogy a királyi hatalom a világoszloppal azonos Istentől származik. A magyar sarok szó a ligatúra mindkét elemének (sar Óg) hangalakját megőrizte. 
5. ábra. A székely írás "o/ó" betűje, ami Óg király hieroglifájából alakult ki az akrofónia során és a rovástechnológia miatt fordult függőlegesre6. ábra. A marosgombási honfoglalás-kori világmodell sarkain olyan sarokligatúra látható, amelyik a sar és az Óg hieroglifa jellegzetességeit egyesíti (az előbbi csúcsát és az utóbbi befelé görbülő peremeit), ez az egységesülő sarokjelkép illusztrálja a magyar sarok szó és szójel kialakulását7/a. ábra. A szombathelyi Iseum területén kiásott római kori vakolatdísz Óg sar "Óg úr" nevével arra utal, hogy Savariában az ogur népek ősének szentelt szentély működött

7/b. A középső bronzkorból származó írásemlék Óg sár (mai magyarsággal Óg úr) jelével Ócsáról, az őshonosság kézenfekvő bizonyítéka, ám az őshonosság-hívők mégsem használják fel, mert nem tudják elolvasni


A magyar nyelvtudomány (valamint az őstörténet és írástörténet) papjai több ok miatt is dermedten és szótlanul állnak a fenti és a hasonló írástani-ősvallási összefüggések előtt. 

Alapvető hiba, hogy nem értenek a magyar írástörténethez, a székely írás eredetéhez. Fogalmuk sincs a magyar jelkészlet eredetéről, magyarázatáról. A dilettáns, tudománytalan, elmebeteg stb. jelző kiosztásán kívül - tisztelet a kivételnek - hozzá sem tudnak szólni a magyar hieroglif írás tényeihez, például a Veit Gailel által az 1500-as években említett szó- és mondatjelekhez. Tudják ugyan, vagy tudniuk kellene, hogy a tudományos vitában a jelzőosztogatásnak nem lehet súlya, ám a szakmai és etikai tehetségükből - ismételt tisztelet a kivételnek - nem futja többre. 


8. ábra. A pecsét Tarkumuwa király nevét tartalmazza hettita (luviai) hieroglifákkal és hettita ékírással is, a kecskefej alakú hettita (luviai) hieroglifa hangalakja (a párhuzamos ékírásos szöveg alapján) tar volt9. ábra. A Huszka József által közölt hettita pecséthenger a világoszlopot ábrázolja, a mellette lévő kecskefejek alapján a világoszlop neve a tar volt


Az akadémikus "tudomány" az évtizedeken át erőltetett vallásellenes agymosás eredményeképpen nem hajlandó tudomásul venni az ősvallás egykor meghatározó szerepét.


A nyelvcsaládokról alkotott téveszmerendszerek bűvöletében mintha a nemzetközileg elterjedt, vagy közös ősi örökséget képező szavakról sem nagyon akarnának tudomást venni. Különösen, ha magyar szavakról és a magyar kultúráról van szó. Kiemelt tisztelet Mészáros Gyulának, Veres Péternek és társaiknak, akik a megismerés érdekében tették a dolgukat.

Az ócsai és Savaria-i hieroglifikus Óg sar (mai magyarsággal: Óg úr) mondatjelek azonban egyértelműen vallanak egyrészt az ogur népek Kárpát medencei őshonosságáról, másrészt arról, hogy a magyar hieroglifákat használó eleink etnokulturális kapcsolatban lehetnek Anatólia legkorábbi (hatti, hurri?) népeivel, amint arra már Mészáros Gyula is rámutatott Chattiak és skyithák c. dolgozatában.


Irodalom

Mészáros Gyula hazai és nemzetközi megítélése (Tóth Tibor és Benkő Mihály barátai, facebook rovat)  

Chattiak és skythák (Mészáros Gyula)

Magyar hieroglif írás (Varga Géza) 

A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor

Ősi kapocs - A magyar etruszk nyelvrokonság (Mario Alinei) 

A borjú elbődülése, a finnugrista jelzőosztogatás és a tudományos igényű kritika


Jegyzet

A jelen cikkben közölt hieroglifikus szövegek elolvasását segíti a nemrégen megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetem tanulmányozása, amelyet a bolti forgalomban legolcsóbban a Püski Könyvesboltban lehet megvásárolni. 
***

További cikkekA székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetéseA magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!
A veleméri Cserépmadár szállás (egy igazi őrségi szálláshely) Belső szobája

Ha a kedves olvasó azt gondolná e veleméri képek láttán, hogy az Őrség maga a földi paradicsom, akkor találkozik a véleményünk. Én ugyan kétségkívül elfogult vagyok, de ezt senki se irigyelje tőlem, mert mindenki az lehet, ha nálunk nyaral. 06(20)534-2780


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése