2018. február 27., kedd

56 Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között

Az első olvasásra meglepő jelenségre (hogy sztyeppi népek jelkincsében megtalálható a lépcsős toronytemplom ábrázolása és ebből két székely betűnk is keletkezett) a nemrég megjelent Magyar hieroglif írás c. kötet írása közben figyeltem fel. Arról, hogy a székelyeknek szó- és mondatjelei vannak, már régen tud (tudhatna) a tudomány, mert Veit Gailel pozsonyi honfitársunk az 1500-as években már feljegyezte. 
1. ábra. Egy paziriki szkíta szőnyeg lépcsős toronytemplom-ábrázolása, amelybe beleírták az ott tisztelt Jóma isten nevét is - természetesen a magyar hieroglif írás egyik ligatúráját látjuk, amelynek olvasata: Jóma magas köve

A jelenség egyeztethető az eddigi ismereteinkkel. 
- Tudjuk, hogy a világ számos táján építettek egymáshoz nagyon hasonló piramisokat. Lásd erről: A piramisok rejtett titkai Azt azonban, hogy sírnak épültek-e (amit általában feltételeznek), ma sem lehet biztosan igazolni. 
- Tudjuk, hogy a székely írás előzményét, a magyar hieroglif írást használták a szkíták, a hunok és az avarok is. 
- Tudjuk, hogy a magyar hieroglif írás jelei eredetileg az ősvallás jelképeiként szolgáltak.
- Tudjuk azt is, hogy Szent László törvényei még tiltották a kövek tiszteletét, mert az ősvallási hagyományt fel kellett cserélni a kereszténységgel.
- Tudjuk azt is, hogy a szkíták, hunok, avarok régészeti leletein és az indián tárgyakon is találkozunk a lépcsős toronytemplom ábrázolásával (1-8. és 10-11. ábra).
- Hérodotosz említi a szkíták lépcsős templomát is. 
- A piramisépítő mezopotámiai kultúrához több közünk van, mint azt gondolnánk: Nimród ősapánk hazájaként Babilont említi a magyar krónikás irodalom és a székely írásban is megmaradt Utu sar (szkítául Oitoszür, magyarul Idő úr) jele: az Üdő hieroglifából kialakult egyik "ü" rovásbetű.
- Kínában, ahol az első dinasztia, a Xia, hun volt, vagy 100 földből és kőből épített piramist ismernek s közülük némelyik nagyobb az egyiptomi piramisoknál is. Lásd erről: Kína elveszett piramisai
- Magyarországon is ismert néhány kaptárkőnek nevezett pogány áldozóhely, amivel - valljuk be - nem tudunk mit kezdeni, a magas kövek tiszteletét azonban kézzelfoghatóan bizonyítják.

A fentiekhez e cikkben az alábbiakat tehetjük hozzá: 
- A piramisépítő amerikai indián kultúrák ugyanazokat a piramisábrázolási hagyományokat alkalmazzák, mint az eurázsiai sztyeppe népei. Ez azt jelenti, hogy Eurázsiában és Amerikában is a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) jeleit használták a piramisok jelképes ábrázolásakor.  
- A lépcsős toronytemplom kőkori neve az elolvasható jelek alapján Eurázsiában és feltehetően Amerikában is magas kő volt. Ezt az elnevezést kezdetben minden bizonnyal természetes kövekre (például kaptárkövekre) alkalmazták, később azonban az épített piramisokra is átszállt ez az elnevezés. 
- A lépcsős toronytemplom, a magas kő ábrázolásának két oldalából előbb két szójel (a magas és a ), majd azokból a székely írásban az "m" és a "k" rovásbetű (a "harmadik k") keletkezett.
- A magas kő elnevezés a templomkörzet neveként szolgált s gyakorlattá vált, hogy a magas és a jel közé illesztették annak az istennek a nevét, vagy a jelzőjét, amelyiknek azon a piramison szertartásokat mutattak be.
- A piramisok az ábrázolásukhoz felhasznált jelek alapján a magasba vezető út, az ég és a Föld közötti összeköttetés jelképei voltak. Hasonló szerepet töltött be, mint a szibériai sámánok sámánfája, amely jelképes felemelkedést és utazást tett lehetővé az istenek világába, alkalmat teremtett az istenek és az emberek közötti párbeszédre. Ennek elsősorban társadalomszervezési és hatalomtechnikai jelentősége lehetett (mert lehetővé tette az uralkodói hatalom legitimálását, a tömegből nemzet alakítását). Csak másodlagosan kapcsolódhatott ehhez a temetkezés, azon az alapon, hogy az elhunyt is az égbe emelkedett, vagy oda készült, ugyanazon az úton. 


Ezt a néhány állítást az alábbi ábrákkal illusztráljuk. Az értelmezésük és az elolvasásuk lehetséges, ám illik figyelmeztetnem az olvasót, hogy ez csak egy magyar jelekkel való olvasatot eredményez, ami jelentésében kevésbé, hangalakjában jobban eltérhet az indián olvasatoktól. Ezeket a feltételezhető értelmezéseket és olvasatokat alább közöljük, de az olvasó általi megértésükhöz szükséges az esetenként mellékelt székely jelek ismerete. Hasznos, ha az olvasó ismeri az akrofónia-rekonstrukciók során tisztázott szójelek hangalakját és jelentését is, amit a fentebb említett Magyar hieroglif írás c. kötetben már közreadtunk. Például az Ak jel az égi folyóval (patakkal, Tejúttal, égig érő fával) azonos istent (a görögöknél Heraklészt) jelképezi.

Reméljük, hogy az olvasó megbocsátja nekünk, ha a hun jeleket hordozó osztrogót, meroving stb. ékszereket e népekhez került hun tárgyaknak minősítjük. Gyakori jelenség, hogy hun írásemlékeket idegen címkével látnak el, mert a hunok ma tapasztalható rossz sajtója és gyenge érdekérvényesítő képessége, valamint az írástani ismeretek általánosan alacsony színvonala miatt lényegében senki sem, vagy csak a legjobbak hajlandók elolvasni és megérteni a leleteken lévő hieroglifikus szövegeket.2. ábra. A tiszalöki bronzkori bögre oldalán a lépcsős toronytemplom jelszerűvé vált és magas jó kő olvasatú ábrázolásával találkozunk
3. ábra. Az apahidai hun turulon (amelynek nyakán a ragyogó ország mondatjel olvasható) , kétszer is ábrázolták a lépcsős toronytemplomot 
4. ábra. Az apahidai gepida kincs hun csatján (amelynek csatnyelvén a Lyukó a nagy folyó ura mondat olvasható), szerepel a Dana magas köve olvasatú piramisábrázolás is
5/a. ábra. Osztrogótnak minősített hun csüngő a magas sarok köve olvasatú lépcsős toronytemplom-ábrázolással, a lépcsős toronytemplom oldalán a magas és a jelek kifejezetten jelszerűek 5/b. ábra. A csornai hun szíjvég magasságos Ak köve olvasatú mondatában a fenti osztrogót jelekhez hasonló hieroglifák találhatók
5/c. Énlakai és a felsősófalvai telt és képszerű (hegyekből rakott lépcsőt ábrázoló) "rovásjelek" keletkeztek a piramisábrázolásokból (az 5/e. ábrán látható e jelek lineáris változata is)5/d. A jenyiszeji ótürk írás (pontosabban az ök, ük, kö, kü szótagok) jele a lépcsős toronytemplom (a magas kő) rajzának jobb oldalából keletkezett; ez az ótürk jel őrizte meg az eredeti hun szó kő/kű hangalakját, egyúttal azt is bizonyítván, hogy a hunok magyarul beszéltek5/e. ábra. A korondi korsó hasán körben ismétlődnek az égbe vezető út különböző jelképei: az égig érő fa, az égi folyó (a Tejút) és a magas kő, ez utóbbinak a magyar hieroglif írásban nem csak telt, képszerű (5/c. ábra), hanem a jobb alsó sarokban látható lineáris változatai is vannak; ez az edény a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház portáján lévő Sindümúzeumban díjtalanul megtekinthető6. ábra. Hun csat zikkurat ábrázolásával (Bóna István nyomán)
7. ábra. Egy fémkeresős dél-dunántúli zsákmányából egy avar(?) fémtöredék a magas kő jelpárosnak a rovástechnológia bevezetésével összefüggő ok miatti fordított sorrendű előfordulásával8. A lépcsős piramis avar ábrázolása Zamárdiból
9/a. ábra. Egy ismeretlen korú pogány áldozóhely, a kácsi Lyukaskő lépcsői az ősvallási jelentőséget hordozó magasba vezető utat (a magas hieroglifát) testesítik meg; Balogh Sándor fényképe és rajza a sziklába vésett Óg, Ak és ég hieroglifák kiemelésével9/b. ábra. A kínai "kaptató, magasba vezető út" jel (Karlgren 1108d) segít tisztázni, hogy a székely írás "m" betűje a magas szójeléből rövidült le az akrofónia során
10. ábra. A karosi honfoglalás-kori tarsolylemez egy magasságos Dana sarok köve mondatjelet is hordoz


11. ábra. A chilei indián edény nyakán lévő jelek olvasata: magas szár kő "magasságos úr köve" 
12. ábra. Jeddito edény a lépcsős toronytemplomot ábrázoló magasságos jó sarok kő mondattal és az indián jelek székely párhuzamaival
13. ábra. XX. századi indián edény a magas kő jelszerű és képszerű ábrázolásával

14. ábra. A perui Tumi isten az ég képviselőjeként személyesen jelenik meg a magas égi kő mondatban, a sorvezetés változása okozta, hogy a két piramisfél sorrendje megváltozott és eltért a természetes képen lévőtől
15. ábra. Pueblo edény a lépcsős toronytemplom (a magasba vezető út) jelképes, magas szár kő (magasságos úr köve) alakban elolvasható ábrázolásávalA bemutatott magas kő ábrázolások nem csak a jelek hasonlóságát, hanem a jelhasználat kialakulásának korát és az ősvallási hagyományban való gyökerezését is megvilágítják valamelyest. Pontos adatokhoz ugyan nem jutunk, de a fenti képek és adatok alapján a 40-30 ezer évvel ezelőttől a szkíta korig szabadon(?) találgathatjuk a jelhasonlóságok keletkezésének (a jelkészlet Amerikába vándorlásának) korát. 

16. ábra. A jelszerűvé vált magas kő visszahatott a templomkörzet építészetére és megváltoztatta a lépcsős toronytemplom alakját Bali szigetén17. ábra. Elolvasható avar püspöki szék Porecsből, az Úr helye középen van


Nyilvánvaló, hogy az itt bemutatott párhuzamok megértése nélkül nincs írástudomány. 


Javasolt olvasnivaló


Ezt a csodaszép őrségi fazekasedényt Tóth János magyarszombatfai fazekas mester csinálta és a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház (egy igazi őrségi szállás) portáján lévő Sindümúzeumban lehet díjtalanul megtekinteniTovábbi cikkek


A székely írás eredeztetéseOtt, fent a dombon (a sarok után balra fordulván, a baloldali harmadik házban) írja a rovológus a rovológiai értesítő újabb és újabb körleveleit


Amennyiben a kedves olvasó éppen búnak adná a fejét, mert úgy véli, hogy a fenti témákban folytatandó rovológiai beszélgetést össze kellene kapcsolni egy őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással, de nincs hol - akkor ezen segíthetünk! Ha Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn jeligével keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor mi tudunk ajánlani egy kedvező megoldást. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek aligha választhatnak jobban, mint a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházat, e jellegzetes őrségi szálláshelyeket, mert Cserépmadár szállás és Csinyálóház csak egy van.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése