2018. február 21., szerda

Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok


Az emberiség által használt antik írásokat a különféle szerzők általában - minden ok és megfelelő vizsgálat nélkül - egymástól elszigetelt rendszereknek tekintik. Csak ritkán említik meg, hogy ezeknek a távoli rendszereknek vannak egymáshoz hasonló jelei is. Ezeket a világszerte megtalálható, egyező jeleket sohasem mérték fel átfogóan. (Az első ilyen áttekintési kísérlet eredményét a nemrégen megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben adtam közre.) Tudjuk pedig, hogy szép számmal vannak hasonló jelek (például a Föld hieroglifa is előfordul az egész világon), sőt helyesebb arról beszélni, hogy volt egy mindenütt hasonló kőkori írásrendszer is, amelyik lényegében azonos a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) legfontosabb jeleinek csoportjával. 


1. ábra. A Homo sapiens sapiens benépesíti a Földet, az Édenből továbbindulván már a tarisznyájában viszi és elterjeszti az első, a magyar hieroglif írás legkorábbi állapotával azonos jelkészletet


Ha ezekről a kőkori eredetű jelhasonlóságokról szó esik, az akadémikus áltudomány papjai akkor is szinte kivétel nélkül – tévesen – a véletlen egyezésnek tulajdonítják azokat. Pedig véletlen valójában nincs is. Igaz, hogy ez nem tartotta vissza Róna-Tas András professzor urat a szó használatától. A véletlenre való hivatkozás tudományos közleményekben kerülendő, mert csak azt fejezi ki, hogy a használója nem ismeri a tárgyalt jelenség okát. Egyébként is, már 1993-ban 6500 példányban kiadtuk a Bronzkori magyar írásbeliség c. kötetünkben azt a Nemetz Tibor matematikussal közösen írt  (a matematikai részt illetően általa diktált) tanulmányt, amelyben a témában elvégzett valószínűségszámításról számoltunk be. E szerint a jelek hasonlósága elsősorban a rokonságnak köszönhető. Az akadémikus szerzők, akiknek rangon aluli a legújabb tudományos eredményekről beszámoló tanulmányok elolvasása, ha azt körön kívüli írta (mert a saját vélt presztizsük fontosabb a tényeknél és a tudomány haladásánál), annak is ritkán adnak hangot, hogy az írásrendszerek között sohasem léteztek áthatolhatatlan válaszfalak.

Az 1993-ban megjelent Bronzkori magyar írásbeliség és az 1999-ben közreadott A székely rovásírás eredete c. kötetünkben tisztáztuk, hogy az antik írásrendszereket az ősvallás céljait szolgáló preírás (a világmodellek jelkészlete) kapcsolja össze.

Éppen ezért érdemel kiemelt tiszteletet Karl Faulmann, aki az antik írásokat a kőkori jelek leszármazottjának tekintette már az 1930-as években is.

Hasonló megjegyzés olvasható Mircea Eliade tollából is, aki arra emlékeztet, hogy az európai parasztok jelképei régebbiek a görög tragédiák koránál. Ez azért érdekes a számunkra, mert a székely írás jelei azonosíthatók a népi hieroglifáinkkal – azaz európai parasztok jelképeivel (2. ábra).
2. ábra. A székely jelek, a népi hieroglifák és a hettita (luwiai) hieroglif írás jelei ugyanabból a forrásból származnak, lényegében azonosak


Baráth Tibor, de mások is felvetették a székely írás és egyes antik rendszerek rokonságának gondolatát. Mivel ezek az elképzelések szinte minden jelrendszerrel kapcsolatban felbukkantak már, ezek alapján akár egy világrokonság (a monogenezis elmélete) is feltételezhető lett volna.

Ez az ötlet – a pánmagyar kultúra (a nyelvek összezavarodása előtt általánosan használt magyar nyelv és kultúra) ötlete – azonban csak a kritikákban, gúnyolódásként vetődött fel ilyen tisztán. A finnugrista kritikusok olyannyira lehetetlennek tartották ezt a magyarázatot, hogy komolyan nem is vizsgálták. Primitív kultúrtörténeti világképük talaján állva "magától értetődően" vélték gúnyolhatónak magát az ötletet is.

A magyar írás távoli írásrendszerekkel való kapcsolatát felmutató szerzők munkássága csupán előmunkálatnak tekinthető, mert a monogenezis elméleti környezetét nem dolgozták ki alaposan. Nem ellenőrizték a véletlen egyezés lehetőségét; az írástörténeti adatokat nem vetették össze a népesedéstörténettel és az állandóság magyarázataként nem mutattak rá az ősvallási alkalmazás időtállóságára. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy a tézis alátámasztást nélkülöző kóbor ötletből önmagát bizonyító tudományos nézetrendszerré váljon.3. ábra. Az iráni Szamarra-kultúra tálja a magyar hieroglif írás és a székely írás "f" (Föld) jelének (további jelekből kialakított és elolvasható) megfelelőjével, az Éden térképével


A Nemetz Tiborral elvégzettvalószínűség-számításunk ez utóbbi szerzők feltevéseit aláhúzta, és lehetőséget adott egy átfogó hipotézis (a monogenezis elméletének) alaposabb kidolgozására.

Hasonló eredményre jutott Juhász Zoltán a népzene, Varga Csaba pedig a számjelek elemzése útján: ezek is egyetlen központból terjedtek el és a magyarság ott volt a születésükkor.

További támogatást adott ehhez a genetikusok (Ornella Semino és társai) 2004-ben a Science-ben közreadott álláspontja arról, hogy a Homo sapiens sapiens egy jól meghatározható korban a Közel-Keletről kiindulva népesítette be a világot (1. ábra). E felismerés pontosabban helyhez és időhöz köthető valósággá változtatta az írásrendszerek ősrokonságának gondolatát. Ráadásul ez a hely, ez az időpont és az elterjedés útvonalrendszere megfelel a létező írásemlékekből (pl. a világmodellekből és az edények archaikus díszítéséből) nyerhető adatoknak. 
4. ábra. A Karanovo-kultúra pecsétnyomója Bulgáriából egy felülnézeti világmodellel (az Éden jelekből kialakított térképével), középen a székely írás "kis r" jelének megfelelő Rá/ragyogó hieroglifa látható, a kerületen meg az ég hieroglifa ismétlődik négyszer (az ég jel a nagy és a szár ligatúrája), a teljes pecsét olvasata kb. Ragyogó nagy úr az ég vagy Rá az égi nagyúr, vagyis ez a kőkori írás nem volt képes a pontos hangalak visszaadására, a ragozás és a szórend rögzítésére, de a pecsét mondanivalója ennek ellenére megközelítő pontossággal feltárható és megérthető


Nincs okunk arra, hogy ne vegyük észre: ebbe a nézetrendszerbe a székely írás (pontosabban elődje, a magyar hieroglif írás) olyannyira beleillik, hogy nélküle a rendszer nem is létezhetne. Ugyanis nincs másik írásrendszer, amelyiknek a jelei és a rendszere ennyire azonos lenne az emberiség legkorábbi ismert jeleivel és azok összefüggéseivel. A monogenezis elméletét a székely írás és előzményeinek példatárával lehet illusztrálni. Ezért – amikor a monogenezis folyamatának kezdetét becsüljük meg – egyúttal a székely írás korát is kb. 50 000 évben határozhatjuk meg.

A veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház (egy jellegzetes őrségi szállás) udvara az egykori borospince lejárójával, kúttal és diófával További cikkek

Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak
A hunok magyar nyelvűségét alátámasztó "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvenció
Mikor keresztény a kereszt és mikor az ősvallás jelképe?
Szentgyörgyi Rudolf szerint a hun eredetnek nincs helye a nyelvtudományban
Pécsi avar szíjvég hieroglifikus felirattal
Mitől beavató korona a Szent Korona?
A Tolna megyei hun kori súly rovásfelirata
Az 523-as, Quardusat-féle magyar bibliafordítás
A hieroglifikus feliratot hordozó berekböszörményi gyűrű
Lovász László, az MTA elnöke nem vállalkozik tudományos igényű vitára a székely írás eredetéről
A Magyar Nemzeti Múzeumból irányítja valaki a wikipédiás rovásüldözést?
A hun jelvény rendeltetése
A budapesti hun jelvény kora
A budapesti hun jelvény jelei
A budapesti hun jelvény vascsapjának rögzítése
Múzeumi mese a reszelőnyomot hagyó folyadékról
A budapesti hun jelvényről Rezi Kató Gáborral 2010 09 08-án folytatott megbeszélés leírása
Akadémikus reszelő
A temporius-téveszme diadalútja
Horváth Iván: A rovásírás teljes tagadásának álláspontja kihalt
Egy kötelező finnugrász gúnyolódás: a Hun vót, hun nem vót formula
Varga Géza írástörténész életrajza
A székely írás harmadik k jele
A székely írás eredeztetése
A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése