2018. február 15., csütörtök

A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai

A székely írás nikolsburgi ábécéjének végén található a "tprus" mondatjel. Mivel az akadémikus áltudomány politikai céljaival ellenkezik a székely írás szó- és mondatjeleinek felismerése és elismerése, sőt a szó- és mondatjeleinkről folytatott tudományos párbeszéd elől is elzárkóznak, a "tprus" jelről alkotott "tudós" magyarázatok nem csak egy halovány mosolyt érdemelnek meg, hanem - ha az olvasó úgy gondolja - akár a harsány röhögést is megengedheti magának. 

Az írástörténet-tudomány a nemzetközi és hazai terepen is ezer jelét adta annak, hogy csak a béka ülepe alatti "tudományos" szinten képes teljesíteni, ha egyáltalán létezik. Itthon azért ilyen szomorú a kép, mert az akadémikus kutatás magyar- és tudományellenes prekoncepciók rabja. Ha a magyarságnak a saját írással nem rendelkező tahó szerepét osztották ki a gazdasági és politikai "nagyok", akkor a hű szolgáknak az írástörténeti összefüggések kiderülését minden eszközzel meg kell akadályozniuk, akár a szemünk elé táruló tények elhallgatása, letagadása, meghamisítása, sőt lereszelése árán is. A "tprus" jelről adott hazai magyarázatok - közvetve, vagy közvetlenül - ezt a magyar- és tudományellenes törekvést szolgálják, vagy a szerzők szimpla hozzá nem értéséről tanúskodnak. Ezeket a "tudós" magyarázatokat most nem vesszük sorba, mert kár rájuk az időt pazarolni. 

A jelen cikknek csak a célja, hogy a nikolsburgi ábécé "tprus" jelének formai előképeit felmutassuk. A kérdéssel bővebben foglalkozunk a Magyar hieroglif írás c. kötetben, ám személyesen is megbeszélhetjük egy nyaralás során a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, vagy a Sindümúzeumban .1. ábra. Göbekli tepe 12 000 éves írásemléke a "jelből növő fa" ábrázolási konvenciónak a  megvalósítása, olvasata: Lyukó ten "Lyukó napisten", bal oldalon lent a megfelelő székely jelek: a "ly" (lyuk/Lyukó) és a "tprus" 


Az 1. ábrán az ismert legkorábbi írásemlékek egyike látható. Tudjuk, hogy a magyar jelkészlet (amelynek reprezentánsa a székely írás és a népi hieroglifáink készlete) kőkori eredetű, ezért ez a 12 000 éves párhuzam nem egyedülálló, hanem törvényszerű.

A napjelképen álló, abból kinövő fa ábrázolása formailag a székely írás "ly" (lyuk/Lyukó) és "tprus" (tapar us "szabír ős") jeléből alkotott ligatúra. Az ábrázolás azt fejezi ki, hogy a napisten az életerő forrása. E jelkompozícióban a fát ábrázoló Ten jelnek "élet" jelentése van - amit a 3. ábrán látható elhelyezése (a tenyésztés szervére rajzolása) újfent megerősít. Ezt a mondanivalót a ligatúra - a világszerte tapasztalt kőkori eredetű szokásnak megfelelően - székely jelek előképeivel rögzíti.

A kőkori és a székely jelek egyezése kétségtelen. A kőkori faábrázolásnak ugyan nem három, hanem négy ágpárja van, de ez egy általános tendencia: a kőkori jelek a székely írásban fellelhető párhuzamaiknál több vonalból szoktak állni. A kőkori jelek az ünnepélyesség fokozása érdekében gazdagabban díszítettek és több vonalból állnak, míg a székely jelek a mindennapi használat számára leegyszerűsödött formákat mutatnak. A különbség elhanyagolható, a jelek azonossága kétségtelen.

A "tprus" jel az égig érő fát ábrázolja. Az ágai (mint azt Berze Nagy Jánostól tudjuk), azért hajlanak meg, mert az égbolt súlya rájuk nehezedik. A jelet ez a sajátosság megkülönbözteti a többi faábrázolástól.

2. ábra. 15-20 000 éves Mas d' Azil-i kavics a Ten jellel, amely a "tprus" grafikailag egyszerűsített változata


A jel hangalakja a kőkorban nem tapar us "szabír ős" volt, hiszen ekkor - bár a szabír népnévvel összefüggő Szubartu később e tájon létezett - még aligha beszélhetünk a szabír népnévről, vagy arról nincs adatunk. Mivel a magyarság a hun korban és azt követően is a szabír nevet viselte, valamint a krónikás hagyományaink is Mezopotámiát emlegetik legkorábbi őshazaként, némi joggal gondoljuk, hogy e jeleket a magyarság ősei alkották meg Anatólia és Mezopotámia tájain. Aligha véletlen, hogy e szent jelek a magyar jelkincsben őrződtek meg napjainkig.

A jel eredetileg a Ten "élet, isten" szót rögzíthette, ami az Isten "ős Ten" korabeli neve volt (vö. kínai tien, etruszk Tin, magyar Ten és Dana!). Egy jelhasadás során különvált a több ágpárral és az egyetlen ágpárral rendelkező formai változat, amelyek két külön jellé váltak. Az eredeti Ten hangalak az egyszerűbb változathoz kötődött, az újonnan kialakított tapar ős hangalak és jelentés pedig a több ágpárral rendelkező jelformához társult.3. ábra. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor a világ legkorábbi, a magyar hieroglif írás segítségével jól elolvasható írásemléke, amelyen a tenyésztés szervén jelenik meg a Ten "élet, isten" jel, ez újra a magyar (vagy egy magyarral rokon) nyelvhez köti a tehénkén fennmaradt szöveget és a "tprus/ten" jelet


A magyarság genetikai jellemzői a Science-ben közölt nevezetes Semino és társai által írt cikk szerint a Közel-Keletről (az Éden területéről) északra induló vándorút során alakultak ki. E kőkori vándorlás kb. 50-45 000 évvel ezelőtt kezdődött és a Kárpát-medencében ért véget mintegy 40 000 éve. Ezen az úton juthatott el a most vizsgált jel Európába is. Közel ugyanabban az időben a vándorlás másik ága a Pireneusokban ért véget, ahol a Ten jel szintén fennmaradt (2. ábra).


4. ábra. Harappa edény díszítésének részlete a jelből növő fa ábrázolási konvencióval, nyilvánvaló, hogy a kompozíció a Göbekli tepén előkerült mondatjel rokona, alul a Föld isteni középpontjának jele, amelyből kinő az életet jelképező növény


A Göbekli tepe-i (1. ábra) és a Harappa-i mondatjelek (4. ábra) alsó részén nem ugyanaz a jel-összetevő látható, de ezek egyaránt a Teremtés színhelyére és a Teremtőre utalnak, ezért - a jelentés azonossága vagy rokonsága miatt - felcserélhetők. Mindenesetre tény, hogy a Harappa-kultúra mondatjele is székely jelek megfelelőiből áll.


5. ábra. A kb. 6 000 éves Tordos-Vincsa kultúra jele (Winn 117) azonos a székely írás 3. ábrán látható Ten jelével


Varga Géza
A veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóház pincelejárója, ez egy igazi őrségi parasztház borospincéje volt egykor További blogbejegyzések

A Hazanéző 2018/1-2. száma
Alán amulett "nagy ős" olvasattal
A regölyi kétfejű sas hieroglifái
Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól
Alán amulett Föld hieroglifával
Alán amulett a jó Isten jelképével
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A honfoglaló magyarok nyelve és írásbelisége, Rajsli Ilona írásáról
Szabírok, kazárok és Csaba királyfi
Rézből készült alföldi pásztorgyűrű az Atya hieroglifával
"Tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel Czibor Imre tányérján
Kelemen Barnabás és Kokas Katalin koncertje a veleméri műemléktemplomban
Veleméri sindü hun jelképpel: a hieroglifikus egy sarok mondatjellel
II-IV. századi gyűrűkulcs Viminakumból a magyar hieroglif írás "jó" szójelével
Pécsi Árpád-kori gyűrű hieroglifákkal
Az MTA-nak nincs módszertana a székely írás eredeztetéséhez, mégis oktatni szeretné?
Egy rovológiai (magyar írástani) jelentőségű őrségi szállás
Veleméri rajzos sindük
Az égig érő fa ábrázolásai
Nimród tamga a veleméri Sindümúzeum szentgyörgyvölgyi csuprán
Az "Isten országa" kancsó a veleméri Sindümúzeumban
Kaitag szőnyegek magyar jelek párhuzamaival
A szentgyörgyvölgyi "négy jó" mondatos csupor
"Egy Lyukó" mondatjel egy veleméri rajzos sindün
Rovológia-és-kulinária
Attila itáliai hadjáratának kiinduló pontja az Őrségben
Magyar hieroglif írás és területfejlesztés
Az őriszentpéteri tál jelei
Püspöki Nagy Péter a Konstantin legenda avar írást említő részletéről
A braziliai Ingá-kő jelei
Elkerülhető-e a nagytakarítás az akadémikus áltudomány területén?
Elolvasható hun ékszer a "ragyogó, magasságos Khuar köve" mondatjellel
Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval
Varga Géza rovológus könyvei és néhány egyéb írása
A frankfurti botrány
"Kultúrpolitika" és rovásírás
Áprilisi tréfa-e a Magyar hieroglif írás?
Zsupos Zoltán téveszméje szerint a germán rúnából származik a székely írás
A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene
Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei
Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel
A marajó indiánok magyar-azonos jelei
A kazahsztáni "bajszos kurgánok" valójában elolvasható hieroglifikus geoglifák
Róna-Tas András szerint a latin írás hatott a székely rovásírásra
Otto von Sadovszky a kaliforniai ugorokról
Indián-magyar kulturális kapcsolatok
Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága
Egy őrségi szállás hieroglifakereső templomtúrája
A Yazilikaya-i hettita sziklapantheon sarok (sar Óg "Óg úr") mondatjelei
A szentgyörgyvölgyi Lyukó és ég jeles világmodell
A kácsi Lyukaskő hieroglifái
A Magyar Időknek fogalma sincs arról, hogy Mik vogymuk?
Bajánsenyei tejesköcsög szár "úr" hieroglifával
"Egy Isten" olvasatú tulipános sindü a veleméri Sindümúzeumban
Rovásjelekkel írt sarok szó a permi kultúrából
Hogyan lehet elolvasni egy hun csat egyetlen jelét?
A hun-magyar azonosság kérdését érintő cikkeim
Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása
Hieroglifikus "Magasságos Lyukó köve" mondat egy veleméri rajzos sindün
A volterrai "Ak ügy" mondatos etruszk váza jelei
A M. Pallottino által közölt etruszk váza jelei
Volterra etruszk múzeumának magyar jelek párhuzamával megírt vázája
Az Indus-völgyi kultúra magyar jelekkel elolvasható szarvasa
Magyar nyelvű pogány imaszöveg volgai Bolgárországból
X jeles veleméri rajzos sindü
Az afrászijábi Jóma úr földje világmodell magyar hieroglifikus szövege
Veleméri világmodell
Előadás a magyar hieroglif írásról a marcali Iparosházban
A budapesti hun(?) jelvény tájolása
Az ogur népnév hieroglifikus előfordulásai a Kárpát-medencében
Szkíta, hun, avar és indián piramisábrázolások maradéka a székely írásjelek között
Sumer-magyar jelpárhuzamok
Indián-magyar jelpárhuzamok
Hieroglifikus-birtokjeleink
A történeti hagyomány hasznosítása a székely írás eredeztetésekor
Az ősvallás tanúsága a székely írás kialakulásáról
Az ismert antik írásrendszerek jelszámának és a székely írás eredetének összefüggései
Mit mondanak az írás kőkori kialakulásáról a nyelvi adatok és viszont?
Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre
Elolvasható-kőkori-írásemlékek
Az írás monogenezisét (egy központból való elterjedését) feltételező álláspontok
Mit árul el az írás eredetéről az ismert korai írásemlékek időrendje?
Mit árul el az írás keletkezéséről az alapvető jelkészletünk korai elterjedtsége?
Mit árul el a Föld hieroglifa az írás keletkezéséről?
Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?
Székesfehérvár mégis kulturális főváros lesz, csak nem Európáé, hanem a világé
Az énlakai Egy Isten mondatjel
A székely írás "us" (ős) jele
Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről
Vannak-e-szó- és mondatjeleink?
Hé MTA! A bolgároknál ez írás, nálunk meg nem, hiába tudjuk elolvasni?
Csótár Rezső pohara őrségi szárnyas napkorong mintával
A "tprus" (tapar us "szabír ős") mondatjel korai formai változatai
A magyar írástörténet egyetlen múzeuma: a veleméri Sindümúzeum
Czibor-Imre-világmodellje
Dana isten és magas szár kő Czibor Imre edényén
Rá napisten hieroglifájából székely "R" rovásbetű
"Ragyogó Jóma isten" mondatjel egy acoma indián edényen
A hieroglifikus jelekkel írt "Jóságos ragyogó Isten" mondat
Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?
A Bodrog alsóbűi rovásfelirat újabb olvasata: Lyukónak


A magyar írástörténet kutatását támogatja, ha nálam nyaral a veleméri Cserépmadár szállás és Csinyálóházban, egy hiteles őrségi parasztházban 
veleméri Cserépmadár szállás kertjében, kávé mellett


Javaslom az olvasónak, hogy - amennyiben még nem tudja, hogy hol tölti el a nyaralásra szánt időt - akkor látogasson meg Veleméren és pihenjen nálam a Cserépmadár szállás és Csinyálóház nevű szálláson! Ez esetben módunk lenne néhány rovológiai tárgyú beszélgetést összekapcsolni az őrségi szálláson eltöltött hétvégével, vagy huzamosabb idejű nyaralással. Amennyiben Ön az őrségi szállás félpanzióvalőrségi szállás medencévelőrségi szállás SZÉP-kártyávalőrségi szállás Őriszentpéteren, netán az őrségi szállás Szalafőn szempontok alapján keres magának őrségi lakosztályt, vagy őrségi szálláshelyet, akkor nálunk megfelelő terepet talál. Nyilvánvaló, hogy különleges élményben lehet része. Az írástörténet és az őrségi jelkincs iránt érdeklődő igényesek csak itt és csak nálunk kaphatják meg ezt a legjobbaknak való szellemi csemegét. Volt szerencsém a milánói Boscolo-ban, egy ötcsillagos szállodában is eltölteni néhány napot és állíthatom, hogy az igen magas színvonalú kiszolgálásnak volt egy súlyos hibapontja: az alkalmazottak egy szót sem szóltak a magyar írástörténetről s a szállodai környezetben sem volt egyetlen rovásfelirat sem. Ha Ön ezt a nyaralási malőrt el szeretné kerülni, akkor - amennyiben javasolhatom - hívja a 06(20)534-2780-as telefonszámot!Egy jellegzetes szobabelső a veleméri Cserépmadár szálláson

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése